Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize+Final Uluslararası Çalışma Normları Ders Notları


#1
1- Kapalı antlaşmaà başka devletlerin taraf olabilmesine ya da taraf devletlerin kabul koşuluna bağlı olarak kapatılma izni verilen antlaşma türüdür.
2- Uluslar arası çalışma normları oluşturmaya yönelik ilk kişisel çalışmalar 19.yy da yapılmıştır.
3- 01.08.1975 Helsinki bildirgesi imzalanmıştır.
4- Monisteà uluslar arası hukuk ile iç hukukun bir bütünün parçaları olduğunu ve bu iki hukuk düzeni arasında hiyerarşik bir bağın var olduğunu savunur.
5- Gereği gibi imzalanan ve onaylanan antlaşmalar bu koşullarla taraf olan devleti bağlar.
6- Uluslar arası çalışma normları, uluslar arası hukuk ve uluslar arası sosyal politikanın ortak konusudur.
7- İşçilerin çalışma yaşamında korunması doğrultusunda oluşan kamuoyu demokratik yöntemlerin yaygınlaşmasıyla politik etkinlik kazanmıştır.
8- İşçi sendikaları uluslar arası düzeyde 19,yy ortalarında örgütlenmeye başlamışlardır.
9- Ulusal ve uluslar arası çalışma politikalarının arasında finansmanı yönünden bir farklılık vardır.
10- Uluslar arası hukukun kuralları devletler veya uluslar arası örgütler tarafından hazırlanarak uygulamaya konulur.
11- 1919 da uluslar arası çalışma örgütü kurulmuştur.
12- ILO 2. dünya savaşı sırasında merkezini kanada Montreal e taşımıştır.
13- Sosyal adalet ve evrensel barışı sağlamak ILO nun görevlerinden biridir.
14- ILO üyesi devletler, uluslar arası çalışma konferansında 4 kişilik bir delegasyon ile temsil edilir.
15- ILO nun yürütme organı à uluslar arası çalışma örgütü yönetim kuruludur.
16- ILO nun varoluş nedeni ve temel faaliyet alanıà uluslar arası düzeyde geçerli olacak bir çalışma mevzuatı oluşturmak
17- ILO konferansında sorun bulunan herhangi bir konunun gündeme alınması için kullanılan temel ölçütlerà sorunun ivediliği sorunun olgunluğu sorundan etkilenen sayısı sorunun güncelliğidir.
18- Tavsiye taslağı metinler konferansın sona erdiği tarihten itibaren en çok 2 ay içinde üye ülke hükümetlerine gönderilir.
19- İkili tartışma yöntemià ILO’ un bir sözleşme ya da tavsiye kararı alırken ilke olarak konuyu birbirini takip eden iki konferans toplantısında görüşüp tartışması yöntemidir.
20- Uluslar arası mesleki ve teknik eğitim merkezi’nin merkezi İtalya torino dadır.
21- Türkiye uluslar arası çalışma örgütüne 1932 yılında üye olmuştur.
22- Uluslar arası çalışma örgütü sözleşmeleri ülkemizde TBMM tarafından kabul edilir.
23- Türkiye günümüze kadar ILO nun 56 sözleşmesini onaylamıştır.
24- ILO nun yıllık toplantıları yılın haziran ayında yapılmaktadır.
25- Türkiye de ILO sözleşmeleri onaylandıktan sonra resmi gazete de yayınlanır.
26- 1945 yılında imzalanan BM ana sözleşmesi 111 maddeden oluşur.
27- BM nin idari merkezi Newyorktadır.
28- BM ilk genel sekreteri TRYGUE LİE dir.
29- Ekonomik ve mali konular BM genel kurulunun ikinci komitesinde ele alınır.
30- Vesayet konseyi, güvenlik konseyi, genel kurulu, ekonomik ve sosyal konsey BM nin temel organları arasında yer alır.
31- Uyum, birlik ve denge; toplumlar arasında sosyal yönden armoni sağlanması düşüncesini ifade eder.
32- Uluslar arası hukukun kaynakları: örf ve adet hukuku, bilimsel görüşler, yargısal kararlar, antlaşmalar.
33- Yeni bir Avrupa oluşturma düşüncesinin güçlenmesinde 1. ve 2. dünya savaşları etkili olmuştur.
34- Uluslar arası çalışma normlarına duyulan gereksinimin temelinde uluslar arası piyasalar adil bir rekabet ortamı oluşturmak vardır.
35- Uluslar arası işçi birliği 1864 yılında İngiltere de kurulmuştur.
36- Uluslar arası çalışma normlarının uygulanması ile ilgili denetim mekanizması, ILO bünyesinde ilk olarak 1926 yılında oluşturulmuştur.
37- ILO 1969 yılında Nobel barış antlaşması ödülünü almıştır.
38- Üye ülkelerin yalnızca hükümetleri ile değil aynı zamanda işçi ve iş veren kesimleri ile temsil edilmesi; üçlü temsil esasına dayanan yönetim yapısını ifade eder.
39- ILO organlarından “uluslar arası çalışma konferansı” sözleşme ve tavsiye kararlarını görüşerek kabul etme yetkisine sahiptir.
40- Uluslar arası çalışma örgütü yönetim kurulunun seçimi 3 yılda bir yapılır.
41- ILO Konferansında bir konunun sonraki ilk konferansta gündeme alınabilmesi için 2/3 çoğunluk gereklidir.
42- Uluslar arası çalışma bürosunun hazırladığı ön rapor ve soru kağıdı üye ülke hükümetlerine sorunun tartışılacağı konferans toplantı dönemine açılmasında en az 18 ay önce gönderilir.
43- ILO nun kabul ettiği sözleşmelerin ILO ya üye hükümetlerin yetkili makamları tarafından onaylanması; onaylanıp onaylanmaması konusunda tamamen serbesttir.
44- Uluslar arası sosyal araştırmalar enstitüsünün merkezi; İsviçre/ Cenevre dedir.
45- Uluslar arası sosyal araştırmalar enstitüsü 1960 yılında kurulmuştur.
46- Türkiye nin onayladığı ilk ILO sözleşmesinin konusu, kadınların yer altı işlerinde çalıştırılmamasıdır.
47- Türkiye nin onayladığı ilk ILO sözleşmesi 45 sayılı sözleşme olarak adlandırılır.
48- ILO günümüze dek 187 sözleşme onaylamıştır.
49- ILO sözleşmeleri Türkiye de TBMM tarafından kabul edildikten sonra cumhurbaşkanının onayına sunulur.
50- 87 no lu sendika özgürlüğü ve sendikalaşma hakkının korunması sözleşmesi 1992 yılında onaylanmıştır.
51- Brezilya 2006 yılı itibariyle BM nin güvenlik konseyinin üyesi değildir.
52- BM nin uzman kuruluşları: IBRD, DTÖ, FAO, WHO
53- Siyasi sorunlar ve sömürgecilik BM genel kurulunun 4. komitesinde görüşülür.
54- BM nin ekonomik ve sosyal alanlardaki önceliklerini belirleyen ve çalışmalarını planlayan ana organ ekonomik ve sosyal konseydir.
55- BM vesayet konseyi 1994 yılında görevini tamamlayarak tatil edilmiştir.
56- Uluslar arası antlaşmalar uluslar arası hukukun yetki tanıdığı tüzel kişiler arasında yapılır.
57- Anlaşma uluslar arası antlaşmalar arasına girmez.
58- Anlaşmalar yazılı ya da yazısız olması yönünden sınırlandırılamaz.
59- ILO 2. dünya savaşının öncesinde kurulmuştur.
60- Anayasa Türk Hukukunda kuvvet derecesi bakımından ilk sırada yer alır.
61- İşçiler arasında dayanışma duygusunun ve örgütlenme bilincinin doğması; sanayi devriminin olumsuz koşullarından kaynaklanmıştır.
62- Çalışanların iş ilişkileri ve yaşamında korunmasını öngören “ hukuki düzenlemeler” ; iş gücü maliyetini yükselterek uluslar arası pazarda sunulan ürün ve hizmetlerin fiyatlarına yansıması uluslar arası pazarlarda ülkelerin rekabet gücünü olumsuz etkiler.
63- Milletler cemiyeti; evrensel ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla kurulmuştur.
64- İşçilerin çalışma yaşamında korunması doğrultusunda oluşan kamuoyu ; demokratik yönetimlerin yaygınlaşması sürecinde politik etkinlik kazanmıştır.
65- Uluslar arası piyasalarda adil bir rekabet oluşturmanın en etkin yolu, uluslar arası çalışma normları oluşturmaktır.
66- Uluslararası andlaşmalar ; devletler ya da diğer devlet hukuku sujeleri arasında yapılır.
67- Andlaşmalar; konuları, tarafları, onaylanma biçimleri ve katılım biçimleri tarafından sınıflandırılır.
68- Anlaşma ile antlaşma arasındaki farklar; anlaşma antlaşmaya göre daha genel ve üst bir kavramdır.anlaşmaların genellikle resmi niteliği bulunmaz. Antlaşma yazılı olmak zorunda iken anlaşma yazılı ya da sözlü olabilir. Anlaşmaların genellikle ayrıntılı işlemler içermez.
69- Antlaşmalar; gereği gibi imzalanmaları ve onaylanmaları koşulunda taraf olan devletlere bağlar.
70- 1980 yılında uluslar arası çalışma normlarının oluşturulmasına yönelik olarak yapılan ilk uluslar arası konferansta alınan kararlar; İsviçre dışındaki hiçbir ülkenin uluslar arası bağlayıcılığı olan bir andlaşmaya sıcak bakmaması nedeniyle uygulamaya etkin biçimde konulamamış ve bir dizi dilek ve temenni olarak kalmıştır.
71- ILO nun temel kuruluş amacı; uluslar arası rekabet eşitliğini sağlamaktır.
72- ILO yu diğer uluslar arası kuruluşlardan ayıran temel özellik; 3lü temsil esasına dayanan yönetim yapısıdır.
73- ILO organlarından sözleşme ve tavsiye kararlarını görüşerek kabul etme yetkisine uluslar arası çalışma konferansına sahiptir.
74- Uluslar arası çalışma normlarının uygulanması ile ilgili denetim mekanizması ILO bünyesinde ilk olarak 1926 yılında oluşturulmuştur.
75- Uzmanlar komisyonunun üyeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir.
76- ILO anayasasına göre uluslar arası çalışma konferansının gündemini yönetim kurulu ve uluslar arası çalışma konferansı belirler.
77- Uygulama komisyonu raporunda özel liste veya özel paragrafa alınan ülkeler açısından şöyle bir yaptırım söz konusudur: herhangi bir yaptırım söz konusu değildir, ancak ilgili hükümet açısından moral bir baskı oluşturulur.
78- ILO nun temel faaliyeti; sözleşme ve tavsiyeler hazırlamak
79- Türkiye 1932 yılından itibaren ILO üyesidir. Hiçbir zaman üyelikten ayrılmamıştır.
80- Türkiye 1932-1946 arsı dönemde 1 ILO sözleşmesini onaylayarak mevzuatını kazandırmıştır.
81- BM organlarından vesayet konseyi fiilen görevini tamamlayarak çalışmalarını koşullar gerektirdiğinde yeniden başlamak üzere tatil etmiştir.
82- Bm organizasyonun en üst düzeydeki memuru genel sekreterdir.