Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize+Final Toplumsal Eşitsizlikler Vize-Final Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
1-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye dönük bakış açılarından olan kuşkuculuğun özellikleri arasında yer almaz?
Ulus devletin sonu gelmektedir.
2-Gini Katsayısı’nı aşağıdaki bilim insanlarından hangisi hesaplamıştır?
C. Gini
3-Eşitsizlikler toplumsal süreçlerle ilgili bir olgu olduğu düşünüldüğünde eşitsizlikle aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye vurgu yapmak gerekir?
Kültür
4-Aşağıdakilerden hangisi ikincil iç gruplara örnek olarak verilebilir?
Millet
5-İkincil gelir dağılımının belirleyicisi olan aktör veya unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Devlet
6-Toplumsal eşitsizlikler bağlamında aşırı genellemeler olarak da ifade edilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Kalıp yargı
7-Klasik iktisatçıların bölüşüm konusuna yaklaşımlarını aşağıdakilerden hangisi yansıtır?
Fonksiyonel gelir dağılımını ele alır.
8-"Çağdaş Söylenler" adlı kitabında, arkasında kapitalist çıkarların olduğu düşünme biçimlerinin nasıl mitler hâline dönüşerek doğallaştığını inceleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Barthes
9-Aşağıdakilerden hangisi kurumsal ilişkilerde eşitsizlikler kapsamı içerisinde değerlendirilemez?
Ön Yargı
10-Cinsel ve cinsiyet tercihlerinden dolayı toplum içinde belirli bir kesimin eşitsizliğe uğramasına odaklanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Queer Teori
11-Kadına karşı şiddet konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
Erkeğin uyguladığı şiddette kadının uygun olmayan davranışları da önemli bir rol oynar.

12-Özgürlüğün eşitsiz dağılımının temel nedeninin üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmakla bundan mahrum olmak arasındaki ilişkiden kaynaklandığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
K. Marx
13-“Devlet İnşası” adlı eser aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
Francis Fukuyama
14-P. Bourdieu’nun birey ve aktörlerin düşünce/davranışlarını dayandırdıkları mantıksal pratikler ve “toplumun biriktirilmiş tarihi” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sermaye
15-Walby’ye göre, aşağıdakilerden hangisi ataerkili oluşturan ögelerden biri değildir?
Kadınlar ile erkekler arasındaki doğal farklar
16-Davranış ve rollerdeki erkeksilik (masculunity) ve kadınsılık (femininty) olarak anlaşılan farklılıkları adlandırmak için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal Cinsiyet
17-Sosyal Çatışmacı Yaklaşım için din ve sosyal eşitsizlik ilişkisi temelde nasıldır?
Din sosyal eşitsizlikleri meşrulaştırır.
18-Türkiye’de dinî kimlik gruplarının görünürlüğünün ve hak taleplerinin artması hangi yıllar itibariyle başlar?
1990’lı yıllar
19-Dünya ölçeğinde olmak üzere egemen ve tabi kültürler arasındaki ilişkiyi sorunsallaştıran teori aşağıdakilerden hangisidir?
Postkolonyal Teori
20- “[{Habitus} {Sermaye}] + Alan= …….” boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse önerme doğru olur?
Eylem
21-Aşağıdakilerden hangisi etnisite kavramı için söylenemez?
Kalıtsal Olması
22-Engelli olma durumunu salt biyolojik unsurlara indirgeyen ve sosyal alandan soyutlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Bireysel Model

23-Aşağıdakilerden hangisi çevresel eşitsizliği en iyi açıklar?
Farklı gruplar arasında çevresel olanakların paylaşılmasının eşit olmayan durumunu belirtir.
24-Bir toplumda erkekliğe ve kadınlığa yüklenen sosyokültürel anlamları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal cinsiyet
25-Her toplumun, kendi üyelerinin bazılarının diğerleri üzerindeki zorlamasına dayandığını, çelişki ve çatışmaların ana ekseni, üretim araçlarına sahiplik ile bundan mahrum oluş değil, güç ve otorite konumlarına katılma ile bu konumlardan dışlanma üzerine kurulu olduğunu iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
R. Dahrendorf
26-Dini toplumsal yapı içerisindeki çaresizlerin nefes alma alanı olarak ifade eden ve bu bağlamda da dini halkın sakinleştiricisi, afyonu olarak ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Karl Marx
27-Sosyal Çatışmacı Yaklaşım için din ve sosyal eşitsizlik ilişkisi temelde nasıldır?
Din sosyal eşitsizlikleri meşrulaştırır.
28-Çatışmanın salt yıkıcı/olumsuz unsurlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda, gerilimleri azaltıcı ve rahatsızlıkları (eşitsizlikleri) dile getirici bir özelliğinin olduğunu vurgulayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
L. Coser
29-Kadına karşı şiddet konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
Erkeğin uyguladığı şiddette kadının uygun olmayan davranışları da önemli bir rol oynar.
30-“Kim isek o olma özgürlüğü” ilkesini özellikle savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Oueer Teori
31-Robert E. Park, Ernest Burgess ve Louis Wirth gibi akademisyenler tarafından oluşturulan, Kent Ekolojisi Teorisi ile anılan düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Chicago Okulu
32-İnsanlar, başkalarının beklentilerini gerçekleştirecek şekilde davranmaları aşağıdakilerden hangisinin devreye girmesini sağlar?
Kendini gerçekleştiren kehanet
33-“Devlet İnşası” adlı eser aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
Francis Fukuyama
34-Eşitsizlik ve ayrımcılık aşağıdaki toplum türlerinden hangisinde daha belirgindir?
Modern Toplumlar
35-Din için yapılabilecek en temel tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Kutsal ile dünyevi ayrımı çerçevesinde kurumsallaşan inançtır.
36-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet ayrımcılığını yansıtan bir ifade değildir?
Eğitim programları ve araçları cinsiyetçi ögeler içermektedir
37-Aşağıdakilerden hangisi engelli bireyler için toplumsal eşitsizliği inşa eden sosyal faktörler arasında yer almaz?
Engelli bireylerin romantik ilişkileri
38-Davranış ve rollerdeki erkeksilik (masculunity) ve kadınsılık (femininty) olarak anlaşılan farklılıkları adlandırmak için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal Cinsiyet
39- Ayrımcılık, doğrudan, dolaylı ve pozitif olmak üzere üç başlık altında açıklanabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dolaylı ayrımcılığa örnek olarak gösterilebilir?
Okulda asansör varken, engelli öğrencilerin de merdivenlerden inip-çıkmaya zorlanması
40- Eşitsizlik ve ayrımcılık aşağıdaki toplum türlerinden hangisinde daha belirgindir?
Modern Toplumlar
41- Her an gözetlenme etkisi yaratma düşüncesinden esinlenilerek oluşturulmuş model aşağıdakilerden hangisidir?
Panoptikon
42- Althusser'e göre aşağıdakilerden hangisi devletin ideolojik aygıtları arasında yer alır?
Okul
43- Görünmeden gözetleme ve gözetlenenlerde her an gözetlenme etkisi yaratma ilkesi üzerinden hareket eden Panoptikon Modeli aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
J. Bentham
44- Uzun dönemli ekonomik gelişmede ücret ve karların millî gelirdeki göreli paylarının büyük ölçüde sabit kalacağı görüşünü hangi iktisatçı savunmuştur?
N. Kaldor
45- Bilinçlilik gerektirmeyen bir bilme biçimi ve yatkınlıklar eğilimine karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Habitus
46- Din için yapılabilecek en temel tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Kutsal ile dünyevi ayrımı çerçevesinde kurumsallaşan inançtır.
47- Toplumda “kadınlar sakindir, sabırlıdır” ya da “erkekler serttir, rasyoneldir” gibi …...................... toplumsal cinsiyet rollerinin çerçevesini çizer.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

kalıp yargılar
48- Kadın emeği konusunda “ikinci vardiya” çerçevesinde dikkat çekilmek istenen olgu aşağıdakilerden hangisidir?
Kadınların iş saatleri dışında ev içi yükümlülüklerini yerine getirme zorunlulukları
49- Çağdaş Söylenler" adlı kitabında, arkasında kapitalist çıkarların olduğu düşünme biçimlerinin nasıl mitler hâline dönüşerek doğallaştığını inceleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Barthes
50- Aşağıdaki unsurlardan hangisi servet eşitsizliğinin nedenini oluşturmaz?
Servet üzerindeki miras vergilerinin yüksekliği
51- Demokratik toplumlarda toplumsal eşitsizliğin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, modern demokrasilerde hangi toplumsal konumda dünyaya gelindiğinin önemli olmadığını ve bireyin köken konumu ne olursa olsun herkesin eşit yurttaş haklarına ve aynı özgürlüklere sahip olması gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Rawls
52- Thomas Luckman'ın dinin modern toplumlarda hâlen daha çok önemli bir konumda olduğunu anlatmak için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?Görünmez din
53- Aşağıdakilerden hangisi Tanrıöver 'in yapmış olduğu çalışmalara göre Türkiye’de kadınların medyada temsil biçimleri arasında yer almaz?
Gerçek bir eşitlik içinde kadınlar
54- Walby’ye göre, aşağıdakilerden hangisi ataerkili oluşturan ögelerden biri değildir?
Kadınlar ile erkekler arasındaki doğal farklar
55- Sosyal Çatışmacı Yaklaşım için din ve sosyal eşitsizlik ilişkisi temelde nasıldır?
Din sosyal eşitsizlikleri meşrulaştırır.
56- Aşağıdaki unsurlardan hangisi Sosyal Piyasa Ekonomisinin özellikleri içinde yer almaz?
İşgücü piyasalarını serbest rekabet işleyişine bırakarak yönlendirmemesi