Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize+Final Psikoloji 2014-2018 Çıkmış Soru ve Cevaplar


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
Psikoloji Çıkmış Sınav Soruları

1-) Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin ilgili olduğu bilim dallarından biri değildir?

Astroloji

2-) Bilinçaltına odaklanarak hastalıkların sebeplerinin fiziksel olmadığını savunan psikoloji akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Psikanaliz

3-) Yaşlanmanın hafıza üzerindeki etkisini araştırmanın bilimsel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Açıklama

4-)Davranışçılara göre insanı anlamak için çalışılması gereken en önemli süreç aşağıdakilerden hangisidir ?

Öğrenme

5-) Doğumdan yaşlılığa kadar insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Gelişimsel psikoloji

6-) Ders çalışırken kahve içmenin öğrenme üzerindeki etkisinin ölçüleceği bir deneysel araştırmada kontrol grubu kimlerden oluşur?

Deney grubuyla aynı ders metinlerini aynı sürede okuyan ve bu süre içerisinde kahve tüketmeyen kişilerden

7-) Aşağıdakilerden hangisi bilimi, sözde bilimden ayıran özelliklerden biridir?

Bilimin bilimsel ilke ve süreçleri takip etmesi

:cool: Neden sonuç ilişkisi gösterebilen bilimsel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Deney

9-) Bir şirketin kurum kültürünü tanımlamak için sahip olduğu değerleri sayıya dönüştürme işlemine ne ad verilir?

İşlemsel tanım

10-) Bir deneyden çıkan neden-sonuç ilişkisine ne kadar güvenileceğini gösteren ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

İç geçerlilik11-) Broca alanının işlevini bozan patolojik bir durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Konuşma bozukluğu12-) Nörotransmiterlerle etkileşime girerek hücresel yanıtları başlatan moleküllere ne ad verilir?

Reseptör13-) Merkezi sinir sisteminin hiyerarşik düzenlenmesinde en üst düzeyi temsil eden yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Korteks14-) Aşağıdakilerden hangisi bir refleks yayı içinde bulunmaz?

Motor korteks

15-) Merkezi sinir sisteminde sinir hücresinin miyelin kılıfını hangi tip hücreler oluşturur?

Oligodendroglialar16-) Aşağıdakilerden hangisi unutmayı kolaylaştıran bir unsurdur?

Analogların yanlış kullanılması

17-) İnşaat sesine uzun bir süre maruz kaldıktan sonra bu sesi duymamak aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir?

Duyusal adaptasyon

1:cool:. Almanca öğrenmeye başlayan bir kimsenin daha önceden öğrendiği İngilizceyi unutmaya başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

Geriye dönük bozma

19-) Duyusal deneyimler ile bu deneyimleri ortaya çıkaran çevresel uyaranların fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Psikofizik

20-). Ellerin temas yoluyla üç boyutlu bir objeyi tanıma işlemine ne ad verilir?

Haptik algı

21-) Zihinsel hastalıkların nedenleri ve tedavileri ile ilgilenen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Klinik psikoloji

22-) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik araştırmalarda izlenmesi benimsenen etik prensiplerden biridir?

Katılımcıların istedikleri zaman araştırmadan çıkabilmeleri

23-) Otonom sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Organların işleyişini etkiler.

24-) Bilişsel Psikoloji’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Neisser

25-) Miligram deneyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bu deney sosyal kolaylaştırmanın karanlık yüzünü gözler önüne sermiştir.

26-) Önyargılar ile ilgili ağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Ön yargının duygusal boyutuna kalıpyargı denir.

27-) Saldırganlık ve şiddet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Araştırmalar cinayet, saldırı, tecavüz gibi suçların soğuğa paralel olarak kış aylarında arttığını göstermektedir

2:cool: Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin temel ilkelerinden biridir?

Birey, dünyayı olduğu gibi değil, kendi olduğu gibi görür.

29-) Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı iş sistemlerinin bir parçası değildir?

Yakından yönetim

30-)Aşağıdakilerden hangisi çalışma psikolojisinin gelişimini etkileyen tarihsel olaylardan biri değildir ?

İşletmelerde yeni pazarlama yaklaşımlarının kullanılması

31-) Aşağıdakilerden hangisi üç boyutlu örgüte bağlılık modelinin unsurlarından biridir?

Duygusal bağlılık

32-) Sendikaların fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

işgücünün, işyerine ve patronlarına olan bağlılıklarını azaltarak sendikalaşma oranının artmasını sağlar.

33-)Schwartz ‘in değerler düzenine göre özgenişletim değerlerini benimseyen bir kişinin çalışma hayatından ilk beklediği unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Saygınlık

34-) Örgütte hangi faaliyetlerin kim tarafından yapılacağının belirlendiği yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Örgütleme

35-) Bir toplumda kıdem ve statüye göre kaynakların dağıtıldığı, farklılıkların belirleyici olduğu ve normal kabul edildiği Hofstede’nin kültür boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

Güç mesafesi

36-) “Çalışanların örgütte paylaştıkları değerler, ortak anlayış ve davranış biçimi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Örgüt kültürü

37-) Aşağıdakilerden hangisi Detaylandırma Olasılığı Kuramı’na göre çevresel ikna yolu ile tutumlarda değişiklik sürecinde rol oynamaz?

Mesajın içeriği

3:cool: Aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin karar verme sürecinde dışsal bilgi arayışına bir örnek değildir?

Çocukken annesinin kullandığı markayı hatırlaması

39-) Aşağıdakilerden hangisi marka yönetiminin bir ürüne sağlayacağı öncelikli faydalardan biri değildir?

Satış

40-) “Bir ürün veya hizmeti bir kişi veya gruba tanıtmak, tutundurmak ve/veya doğrudan satmak işlemi” olarak tanımlanan pazarlama iletişimi bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?Kişisel satış41-) Bireylerin hayatlarını kontrol edebilecek ve kişisel gelişimlerini sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

İnsancıl42-) Araştırmada ölçülecek kavramın işlemsel tanımının yanlış yapılması aşağıdaki kriterlerden hangisine zarar verir?

Test-tekrar test güvenilirliği

43-) Bilinçaltına odaklanarak hastalıkların sebeplerinin fiziksel olmadığını savunan psikoloji akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Psikanaliz

44-) Çevreye uyumda gerekli olan unsurun öğrenme olduğunu, bu nedenle de psikolojinin sadece gözlemlenebilen davranışlara odaklanması gerektiğini savunan akım aşağıdakilerden hangisidir?

Davranışçılık

45-) Anadolu Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmanın başka üniversitelerde okuyan öğrencilere genellenebilme derecesi aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

Dış geçerlilik

46-) Göçmen kişilerin tutum değişimlerini inceleyen bir psikoloğun bu kişilerin yaşadıkları çevreye ve çevrenin özelliklerine odaklanması aşağıdaki yaklaşımlardan hangisidir?

Sosyokültürel

47-) Çocukların düzenli spor yapmasının fiziksel gelişimleri üzerindeki etkisinin ölçüldüğü bir araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

Çocukların fiziksel gelişimi

4:cool: Aşağıdakilerden hangisi psikolojik araştırmalardaki etik ilkelerden biri değildir?

Katılımcıların araştırmayı tamamlamak zorunda olması

49-) İşyerinde çalışanların stres düzeylerini araştıran psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Örgüt psikolojisi50-) Aşağıdaki korelasyon değerlerinden hangisi ölçümlenen değişkenler arasında daha zayıf bir ilişki olduğunu gösterir?

-0.1051-) Psikolojik deneyimler ile bu deneyimleri ortaya çıkaran çevresel uyaranların fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Psikofizik

52-) Vücut dengesinin sağlanmasından, hareketlerde hız ve düzenin korunmasından sorumlu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Beyincik

53-) Beynin ödül sistemi ile ilgili olan ve doğal ödül kabul edilen varlıklara ulaşıldığında artan nörotransmiter aşağıdakilerden hangisidir?

Dopamin

54-) Vücudun iç dengesinin, hormon sisteminin ve biyolojik saatin kontrolünü yapan beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

Hipotalasmus

55-) Yeni öğrendiğiniz psikoloji bilgilerinin daha önce öğrendiklerinizin hatırlanmasını güçleştirmesi durumuna ne ad verilir?

Geriye dönük bozma

56-) Aşağıdakilerden hangisi bir refleks yayı içinde bulunmaz?

Motor korteks

57-) Her yıl takvim 11 Eylül’ü gösterdiğinde Amerika’da İkiz Kuleler’e yapılan saldırının hatırlanmasını sağlayan bellek hangisidir?

Epizodik bellek

5:cool: Derinlik algısında "aydınlatma" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru ifadedir?

Bir objenin daha çok ışık alan kısmını üst, daha az ışık alan kısmını ise alt olarak algılama eğilimidir.

59-) Problem çözmenin ilk aşamasına uygun olmayan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Kanıtlarla uyuşmayan çözümleri elemek60-) Bir hayvanın korkması gereken bir uyaranla karşılaştığında diğer hayvanlara göre daha az korku duyması limbik sistemde hangi yapının zarar gördüğü anlamına gelir?

Amigdala61-) Bir problemi çözerken genel ilkelerin evrensel olduğunu varsayarak, o probleme uygunluğunun değerlendirilmesi ve o probleme ilişkin sonuç çıkarılması aşağıdaki akıl yürütme biçimlerinden hangisidir?

Tümdengelim

62-) Öğrencilerin sınav stres düzeylerini ölçen bir testin bir ay arayla iki kere uygulanmasıyla farklı sonuçlar alınması ölçümsel güvenilirlik kriterlerinden hangisini olumsuz etkiler?

Test-yeniden test güvenilirliği

63-) Işık kalitesinin fabrika çalışanlarının iş verimi üzerindeki etkisinin araştırıldığı deneysel bir çalışmada, ışık miktarıyla birlikte ısı miktarının da değişmesi durumunda, ısı miktarı hangi kavrama örnek oluşturur?

Kirletici değişken

64-) İnsan deneyimlerini ve bilinci anlamaya çalışırken parçalara bölme fikrine karşı çıkan akım aşağıdakilerden hangisidir?

Gestalt

65-) Takımları için kavga eden futbol taraftarlarının davranışlarının içinde bulundukları gruptan nasıl etkilendiğini araştıran psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Sosyal psikoloji

66-) Beynin sol yarım küresi aşağıdaki faaliyetlerin hangisinden sorumludur?

Dil becerileri

67-) Duyguların oluşumundan ve bunların dışa vurumundan sorumlu olan sinir sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Limbik sistem

6:cool: Otobüste yolculuk ederken ağlayan bebeğin sesini bir süre sonra duymamak aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

Duyusal adaptasyon69-) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi tarihte çalışmanın olumsuz anlamını değiştirmekte etkili olmuştur?

Protestan Etik70-) Sosyal psikolojiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Sosyal psikolojinin amacı insanların sorunlarını anlamak ve tedavi etmektir.

71-) Bireyin zorluklarla karşılaştığında ayakta kalma gücü ve olumlu beklentiler taşıma potansiyeline ne ad verilir?

Psikolojik sermaye

72-) Bireyin üyesi olduğu siyasi partiye ve seçmenlerine daha üstün özellikler atfetmesi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

Asgari grup etkisi

73-) İşten ayrılmayı düşünen bir kimsenin “Yöneticim zor günümde yanımdaydı, onu bırakamam.” diyerek örgütüne bağlılık geliştirmesi aşağıdaki bağlılık türlerinden hangisine bir örnektir?

Normatif

74-) Saldırganlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir ifadedir?

Olumsuz duygular ve kötü ruh hali saldırganlık davranışının artmasına neden olur

75-) Sigara tiryakisi bir kişinin sigaranın zararlarıyla ilgili mesajları kendisiyle ilgisi olmadığı için algılamaması aşağıdaki kuramlardan hangisinin varsayımıdır?

Sosyal yargı kuramı

76-) Tüketicinin karar verme sürecinin ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Alacağı ürüne ilişkin bilgi arar

77-) İş ortamında en sakin zamanlarda bile stresli olan, dayanıklılığı düşük kişilik aşağıdakilerden hangisidir?

Duygusallık

7:cool: Şirkette işbirliği, uyum, nezaket, yaşam kalitesi gibi değerlerin ön planda olması Hofstede’nin aşağıdaki kültürel boyutlarından hangisini ifade eder?

Dişillik

79-) Vroom’un beklenti kuramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Kurama göre bireyler çabaladıklarında ve performansları yükseldiklerinde arzu ettikleri ödüle ulaşacaklarını bildiklerinde işe güdülenirler.

80-) Asitli içeceklerin zararını bilmesine rağmen, bu içecekleri içmeye devam eden birisinin bu huzursuzluğunu gidermek için sağlıklı içecekler içmeye yönelmesi aşağıdaki kuramlardan hangisinin varsayımıdır?

Bilişsel çelişki kuramı

81-) Eskişehir’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmayı Türkiye’deki diğer üniversite öğrencilerine de genelleyebilmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

Dış geçerlilik

82-) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin özelliklerinden biri değildir?

Sezgisellik

83-) İnsanı bir hayvan olarak ele alan ve insan davranışlarını açıklarken genetik ve çevre faktörlerinin etkisini araştıran psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Biyolojik

84-) Kitap okuma ve düzenli beslenme gibi birbirleriyle ilişkisi olmayan iki değişken arasında nedensellik ilişkisi olduğunu düşünerek araştırma yapmak, aşağıdaki kavramlardan hangisini ihlal eder ?

İç geçerlilik

85-) Davranışçı akım içerisinde şartlanmanın öğrenme üzerindeki etkisini araştıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Skinner

86-) 3-5 yaş arasındaki çocukların zihinsel gelişimiyle ilgilenen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Gelişimsel psikoloji

87-) Bireylerin iş tatminlerini ölçen işlemsel tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Her sabah uyandığımda işe koşarak gidiyorum.

8:cool: Aşağıdakilerden hangisi sözdebilimin özelliklerinden biridir?

Bilimsel araştırmalar ve ilkelerden uzak olması

89-) Takım çalışmasının yaratıcılık kapasitesi üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

Yaratıcılık kapasitesi

90-) Bilimin meydana gelen olay ve olguları tarif etme amacı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

Betimleme

91-) Algoritmaların zihinde olmaması durumunda, karar verirken bilişsel kestirmeler sağlaması amacıyla kullanılan zihinsel kısa yollara ne ad verilir?

Höristik

92-) Duysal ve motor sinyalleri ileten sinirler için geçiş yolu oluşturan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Omurilik

93-) Aşağıdakilerden hangisi bilişsel psikolojinin özelliklerinden biri değildir?

İnsan beyninin sınırsız bir kapasiteye sahip olması

94-) Duygu durumlarını düzenleyen, iştah ve uykusuzluk gibi güdüleri tetikleyen nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

Serotonin

95-) Yöneticinin işyerindeki sorunları yirmi sene önceki yöntemlerle çözmeye çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Zihinsel set

96-) Aşağıdakilerden hangisi aynı masada yemek yiyen insanların arkadaş grubu olduğunu düşünmemize neden olan algısal organizasyon ilkelerindendir?

Ortak Alan

97-) Sinir hücreleri arasında iletiyi sağlayan özelleşmiş bağlantı bölgelerine ne ad verilir?

Sinaps

9:cool: Beyin omurilik sıvısının yapımından sorumlu hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Epandim

99-) Gökyüzünde parlak ve belirgin olmayan objelerin daha uzakta algılanmasını sağlayan derinlik algısı ipucu aşağıdakilerden hangisidir?

Atmosferik perspektif

100-) Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin özelliklerinden biri değildir?

Bilgilerin eleştiriye kapalı olması101-) Eskişehir’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmayı Türkiye’deki diğer üniversite öğrencilerine de genelleyebilmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

Dış geçerlilik

102-) Davranışçı akım içerisinde şartlanmanın öğrenme üzerindeki etkisini araştıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Skinner

103-) Çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisine odaklanarak, ölçülebilen birey davranışları ile ilgilenen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?

Davranışsal

104-) Duygu durumlarını düzenleyen, iştah ve uykusuzluk gibi güdüleri tetikleyen nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

Serotonin

105-) Ormanda yürüyüş yaparken burnumuza gelen kokunun duman kokusu olduğunu kavramamız aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

Algılama

106-) Omurilikle bağlantılı olan çevresel sinirlere ne ad verilir?

Spinal sinir

107-) Bireyin karar verme sürecinde kendi çıkarlarını maksimize edecek en akılcıl kararı alacaklarını savunan karar alma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Normatif

10:cool: Parça başı ücret sistemini geliştiren bilimsel yönetim akımının öncüsü kimdir?

Taylor

109-) Annenin çocuğunun olumlu davranışlarının sebebini kendisiyle ilişkilendirerek, olumsuz davranışlarının sebebini ise “Kime çekmiş, bilmiyorum!” diyerek açıklamaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

Kendine yontan atıf hatası

110-) İşyerinde beşeri sermayenin yükselmesine ve yeni bilgilerin öğrenilmesine doğrudan yardımcı olan insan kaynakları faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Eğitim programı

111-) Eski hükümlülerin bir şirkette çalışmaya başladıklarında çalışma huzurunu bozacaklarına inanmak aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Önyargı

112-) "Emeğe saygı ve dayanışma bilincinin kazandırılması, ortak değer yaratılması" durumu sendikanın hangi fonksiyonunu ifade eder?

Sosyal

113-) Bir şirketin yöneticilerinin sendikaya üye olan çalışanlarının hepsinin birbirine benzer özellikler taşıdığına inanması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

Dış grup homojenliği yanılgısı

114-) Bireylerin davranışlarının içinde bulundukları sosyal çevreden ne kadar kabul görüp görmeyeceğiyle ilgili düşünülmüş eylem kuramı bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

Öznel norm

115-) Sadece markasına sempati duyduğu için bireyin o marka telefon satın almak istemesi aşağıdaki tutum bileşenlerinden hangisidir?

Duygusal

116-) Çalışanlara ilham vererek, yüksek hedefler belirleyerek ve onları zihinsel olarak destekleyerek vizyonunu gerçekleştirmeye çalışan lider türü aşağıdakilerden hangisidir?

Dönüştürücü

117-) Bir ürüne talebi arttırmak için indirimler yapılması, hediye kuponlar verilmesi pazarlama iletişimi bileşenlerinden hangisidir?

Satış Promosyonu11:cool: Schwartz’ın değerler düzenine göre geleneksellik, güvenlik ve uyum değerlerinden oluşan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Korumacı119) şlerin nasıl ve hangi kurallar içerisinde yapıldığının tanımlandığı, üst pozisyonlara çıkıldıkça güç ve karar verme sorumluluğunun kazanıldığı hiyerarşik örgüt kültürü tipi Trompenaars’a göre aşağıdakilerden hangisidir?

Eyfel kulesi

120-) Psikoloji kavramındaki "psiko" ne anlama gelir?

Ruh

121-) ------ psikoloji; ölçümleme, araştırma dizaynı ve istatiksel analiz gibi konulara yoğunlaşır. Boşluğu doldurunuz?

Kantitatif

122-) Türk Psikologlar Derneği, araştırmalar sırasında izlenmesi gereken etik yönetmeliğini hangi yıl kabul etmiştir?

2004

123-) Bir işyerinde, çalışanların memnuniyet düzeylerini artırmaya çalışmak aşağıdaki psikoloji dallarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?

Örgüt psikolojisi

124-) Korelasyon katsayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Değişkenlerden biri artarken diğeri azalıyorsa katsayı pozitiftir

125-) Bir araştırmada kirletici değişkeni bertaraf etmek ve nedensellik ilişkisini doğru olarak ortaya çıkarmak aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlar?

İç geçerliliğin

126-) Tek bir bireyi değil bireyleri anlamaya çalışmak, bilimsel yöntemin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin gereğidir?

Genellenebilir olmasının

127-) Newton'un "Eğer daha ilerisini görebildiysem bunun sebebi devlerin omuzları üzerinde durmamdır" sözü psikoloji biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade eder?

Birikerek ilerlemesi

12:cool: İlgilenilen kavram ile aynı anda başka kavramları da ölçen bir işlemsel tanıma ne ad verilir?

Kirlenmiş işlemsel tanım

129-) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik çalışmalarıyla Nobel ödülü alan psikologlar arasında yer almaz?

Stanley Milgram130-) Aşağıdakilerden duygu-durum, iştah ve uykuyu düzenleyen bir nörotransmiterdir?

Serotonin

131-) Üniversiteeden mezun olduktan sonra kullanılmayan bilgilerin unutulması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

Silinme kuramı

132-) Uzaktaki objelerin, havadaki moleküllerin ışığı dağıtması nedeniyle kontrastı azalır ve bu nesneler belirsizleştiği için onları parlak ya da belirgin olan nesnelerden daha uzaktaymış gibi algılarız. Bunun sebebi hangisidir?

Atmosferik perspektif

133-) Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe büyük ölçüde aktarılmasını sağlayan zihinsel faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Tekrarlamak

134-) Aşağıdakilerden hangisi periferik sinir sistemi içinde yer almaz?

Omurilik

135-) Şu an sınav sorularını çözmeye çalışırken dışarıdaki sesleri ya da sınıftaki diğer öğrencileri görmemeniz aşağıdaki dikkat tiplerinden hangisinin kapsamına girer?

Seçici dikkat

136-) Duyguların oluşumu, duyguların motor ya da otonom sistem aracılığıyla dışa vurumu, ilişkili hafızaların biçimlenişi ve güdülenme gibi beyin işlevlerini yerine getiren yapı/sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Limbik sistem

137-) Görme duyusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Dış dünya hem gözde hem de beyinde üç boyutlu (3D) temsil edilir.

13:cool: Aras gittiği mahalle pazarında alışveriş yaparken bir satıcının asık suratlı olduğunu ve müşterilere karşı çok itici davrandığını görmüş ve satıcının o gün içinde zabıtalarla tartıştığından dolayı moralinin bozuk olduğunu bilmediği için satıcının kötü bir insan olduğunu düşünmüştür. Hangi kapsam içinde yer alır ?

Temel atıf hatası

139-) Frederick W. Taylor’un çalıştığı fabrikadaki işçileri gözlemleyip "Bilimsel Yönetim Prensipleri"ni hazırlamasındaki temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

İşçilerin üretkenlik ve verimlilik düzeylerini artırmak

140-) Aşağıdakilerden hangisi tükenme yaşayan bireyin özelliklerinden biridir?

Duygusal uzaklaşma

141-) Bir mal, hizmet veya fikrin kimliği belirli bir kişi veya kuruluş tarafından bir bedel karşılığında yüz yüze olmayacak bir şekilde medyada hedef kitlelere tanıtımına ne ad verilir?

Reklam

142-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ön yargının davranışsal boyutuna bir örnektir?

Eski mahkûmlara asla evimi kiralamam

142-) Bireylerin saldırgan davranışlarının nedenlerinin araştırıldığı bir çalışmada aşağıdakilerden hangisi bireyin saldırganlığını tetikleyen çevresel faktörler arasında yer alır?

Medyadaki şiddet dili

143-) Zor gününde destek olunan bir arkadaştan yardım istendiğinde yardım etmemesi aşağıdaki toplumsal normlardan hangisinin ihlali anlamına gelir?

Mütekabiliyet

144-) Tuğberk, şu an çalıştığı işten çok daha iyi koşullara sahip bir iş teklifi almış fakat patronunu ve şirketini yarı yolda bırakmak onu vicdanen rahatsız edeceği için eski işinde kalmayı bir ahlaki yükümlülük olarak görüp eski firmasında çalışmaya devam etme kararı almıştır. Bu hangi olguludur?

Normatif bağlılık.

145-) Yönetici Mert Bey, çalışanlarının bazılarıyla iş dışında da görüşmekte ve bu çalışanlarıyla işle ilgili diğer çalışanlara kıyasla daha fazla konuyu masaya yatırıp paylaşmaktadır. Bu durum diğer çalışanları rahatsız etmektedir. Bu hangi adalete aykırıdır?

Etkileşimsel adalete

146-) Aşağıdakilerden hangisi dönüştürücü bir liderin özellikleri arasında yer alır?

Yüksek idealleri vurgulaması

147-) Bir kişinin marka hakkında herhangi bir tutumu yokken daha önce hiç duymadığı bir ürünü sadece reklamını izledikten sonra denemeye karar vermesi aşağıdaki kuramlardan hangisine bir örnektir?

Pasif Öğrenme Kuramına

14:cool: Otomobillerin yakıt performansının önemli olduğunu düşünen bir kişinin alacağı otomobili seçerken bu kriteri gözönünde bulundurması aşağıdaki tutum işlevlerinden hangisine bir örnektir?

Yararcı işlev

149-) Sosyal yargı kuramına göre bireylerin, kabul etme alanına yakın düşen mesajların içeriklerinin kendi fikirlerine daha yakın olduğunu düşünmelerine ne ad verilir?

Özümseme etkisi

150-) İlk kez Edward L. Thorndike tarafından ortaya konan ve bireyin zekası, girişkenliği veya dış görünümü gibi tek bir özelliğine bakarak kişi hakkında genel anlamda olumlu bir izlenim geliştirmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Hale Etkisi

151-) Okulda arkadaşları tarafından dışlanan bir kimse Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre aşağıdaki ihtiyaç türlerinden hangisini karşılayamamaktadır?

Sosyal ihtiyaçlarını

152-) Trompenaars yaklaşımı içinde yer alan, bireyin hiyerarşide yükseldikçe gücünün ve karar verme sorumluluğunun arttığı, ayrıntılı iş tanımları ile kurallar ve planlamaya önem verilen iş odaklı kültür boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

Eyfel kulesi153-) ------ deneyden çıkarılan neden-sonuç ilişkisine ne kadar güvenilebileceğinin ölçüsüdür ----- ise deney sonucunun araştırma dışındaki insan, grup ve ortamlara ne ölçüde genellenebileceğinin ölçüsüdür boşluğu doldurunuz?

iç geçerlilik - Dış geçerlilik

154-) Göçmenlerin daha fazla suç işlemeye yatkın olduğunu düşünen bir araştırmacı, bu konuyla ilgili araştırmasını yaparken sadece sabıkalı göçmenlerden veri toplamıştır.

Nesnellik

155-) Bir okulda öğretmenin hazırladığı sınav sorularının her birinin zor olması ve öğrencilerin birçoğunun sınavda düşük not alması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili bir sorundur?

Duyarsız işlemsel tanım

156-) Japonların dinî inançları ve saldırganlık davranışları arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada toplumsal yapının ve bağların dikkate alınması aşağıdaki psikolojik yaklaşımlardan hangisinin kapsamında yer alır?

Sosyo-kültürel yaklaşım

157-) İnsancıl yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bu yaklaşım Freud'un psikanalizine dayanır.

15:cool: Beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi ve sinir sisteminin insan davranışındaki rolünü araştıran psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Nöropsikoloji

159-) Düzenli spor yapmanın stres düzeyi üzerindeki etkisinin incelendiği bir araştırmada düzenli spor yapmak aşağıdaki değişkenlerden hangisini ifade eder?

Bağımsız

160-) Düzenli ders çalışma ile sınav başarısı arasındaki ilişkinin pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki olduğunu gösteren korelasyon değeri aşağıdakilerden hangisidir?

0,80161-) Ücret artışı ile istekli çalışma arasında sistematik bir ilişkinin olduğunun tespit edilmesi bilimin aşağıdaki amaçlarından hangisine bir örnektir?

Yordama162-) Dengenin ve göz hareketlerinin kontrolünü sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Beyincik

163-) Öğrenme ve hafıza gücü için gerekli olup beyinde temel uyarıcı vazifesi gören nörotransmiter aşağıdakilerden hangisidir?

Glutamat

164-) Optik sinirin gözü terk ettiği noktada alıcı hücreler olmadığından buraya yansıtılan ışık işleme alınmaz. Bu nedenle bu noktaya ------- nokta denir. Boşluğu doldurunuz?

Kör

165-) Bilişsel psikoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bilişsel psikoloji işlevselcilik akımından etkilenmemiştir

166-) Bazı insanlar ışığın yukarıdan geldiğini varsaydığı için bir objenin daha parlak olan kısmını üst, daha az parlak olan kısmını ise alt olarak algılama eğilimine sahiptir. Bu durumu ifade eden tek göze bağlı derinlik algısı ipucu aşağıdakilerden hangisidir?

Aydınlatma

167-) Bir kişinin parkta yürürken bir çok uyaran içinde burnuna gelen kokunun yasemin çiçeği kokusu olduğunu fark etmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Algıya

16:cool: Omurilik ile bağlantılı olan çevresel sinirlere ------ sinir adı verilirken, beyin sapı seviyesindeki sinirlere ------ sinir denir. Boşluğu doldurunuz.?

Spinal – kafa

169-) Aşağıdakilerden hangileri refleks yayını oluşturan ögeler arasında yer alır?

-Duysal reseptör -Motor nöron170-) Bir sınavdan sonra öğrenilen bilgilerin başka bir ortamda kullanılmadığı için unutulmasının nedenini açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Silinme kuramı171-) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlarla ilgili olan nörotransmiter aşağıdakilerden hangisidir?

Norepinefrin