Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final Kurumsal İletişim Final Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
KURUMSAL İLETİŞİM 5.ÜNİTE ÖZET

DİPNOTLAR

Kurumsal itibar, paydaşların işletmeyle ilgili genel algılamaları ve

değerlendirmeleridir.

Kurum itibarı; bir kurumun geçmiş eylemlerinin sonucunda oluşan, paydaş

beklentilerini karşılama ve bu beklentiler ışığında paydaşlar için bir değer seti yaratmaya yarayan bir kavramdır.Kurumsal iletişim, kurumun pazarda başarılı olabilmesi adına halkla ilişkiler,

reklam, satış geliştirme gibi araçları kullanarak kurum kimliğinin, iletişim uygulamasına çevrilmesidirBireyler ve kurumlar sadece yaptıkları ile değil, çeşitli durumlar karşısında yapmadıkları ile de kendi itibarları konusunda ilişki çevresine ve paydaşlarına

algı üretmektedir.

İtibar = İmajlar toplamı = Performans + Davranış + İletişim

İtibar, kurumun ya da herhangi bir bireyin başkalarının zihninde ya da birçok paydaşta var olan imajlarının toplamıdır.Tek bir paydaş ya da hedef kitlenin zihninde olumlu imaja sahip olmak,

kuvvetli bir itibar için yeterli olmayacaktır.Kurumsal itibar, teorik olarak yüksek rekabet, küresel artan ürün ve hizmet kullanımı, yeni yasalar ve ticari düzenlemeler dünyasında; önemli rekabet

avantajı sağlayan bir kurumun en önemli unsurlarından biridirİtibar kurumun en değerli varlığıdır.

Para ile satın alamayacağınız; oluşumu uzun bir zamanı ve emeği gerektiren

ancak yıkılışı, yönetilemeyen tek bir krizle bile mümkün olan yüzyılın

altın kavramıdırİtibar, kurumu destekleyici olduğundan ve kurumu rakiplerinden farklılaştıran

ayırt edici özelliklerin başında gelmektedir

Soyut bir niteliğe sahip olan kurumsal itibar, kurumun iç ve dış ortamlardaki

rekabetçi pozisyonuna katkıda bulunduğundan, somut hissedar değeri yaratır.

Kurumsal kimlik, kurumun biz kimiz, ne için varız sorularının cevaplarını

içeren, fark edilmek ve hatırlanmak için oluşturulmuş olan kurumun temel

unsurlarından biridir.

İŞLETMENİN HEDEF GRUPLAR ÜZERİNDE SAHİP OLDUĞU İMAJIHedef kitlenin, işletmeye yönelik zayıf, güçlü, çağdaş, kaliteli, güvenilir gibi tanımlamalar yapması işletmenin, hedef gruplar üzerinde sahip olduğu imajı

ifade ederKurumsal kültür kavramı, herhangi bir işletmenin işlerini ne şekilde yoluna koyduğuna, insana ve işe ne şekilde yaklaştığına, prensiplerinin,

önceliklerinin ve endişelerinin neler olduğuna yönelik ipuçlarını vermektedir


KONU SONU ÖZETİ
İtibar bireyler ya da kurumların imajlarının toplamıdır.

İtibar, bir kişinin, grubun, örgütün, kamu ve kuruluşun üstünlükleri ya dayetersizlikleri konusunda oluşan genel kanı, değer, önem ve şöhrettir.Temelde kavram “Saygınlık-Saygın olma” durumunu ifade etmektedir.İtibar kuruluşa değer katar.

Öyle ki yönetilen itibar, kurumun rakiplerine oranla daha yüksek fiyat

belirlemesine olanak sağlar, daha kolay yatırımcı kazanma, finansal

piyasalarda kredibilite yükseltme ve nitelikli insan kaynağına sahip olma

gibi daha birçok avantaja sahiptir.Bugün kâr amacı işletmelere rekabet avantajı sağlayan günümüzün

en önemli değeri olarak görülen itibar, çok uzun zaman sonucu titiz bir

çabayla elde edilen ancak sahipenilmediği ve yönetilemediği durumlarda

ise çok çabuk yitirilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Genel olarak kurumsal itibar, hem kurumun çalışanlarının hem de grubun

dış tüm paydaşlarının kendi içlerinde ve birbiriyle etkileşimleri sonucu sahip

oldukları algılamaların sonucu o kurumla ilgili toplam düşünceleridir

Kurumsal itibar bir kurumun “yönetim kalitesi”nin göstergesidir.İtibarın üst düzey yöneticiler tarafından bilinçli bir şekilde yönetilmesi ise aynı zamanda bir rekabet avantajıdır.KURUMSAL İTİBARI AÇIKLAYAN ÖZELLİKLER1).Yönetim kalitesi,

2).Ürün ve hizmetlerin kalitesi,

3).Yenilikçilik,

4).Uzun vadeli yatırım dengesi,

5).Finansal sağlamlık

6).Yetenekli çalışanları çekme gücü ve tutma yeteneği

7).Toplumsal konular karşısında sorumluluk bilinci ve davranışı olarak

özetlenebilir.

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİM SÜRECİ AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERETRAFINDA GELİŞMEKTEDİR.1).Kimlik saptama,2).Analiz etme,3).Tepki ve kontrol adımlarıKURUMSAL İTİBARIN OLUŞUMUNDA ROL OYNAYAN FAKTÖRLER1).Kurumsal kimlik,2).Kurum imajı3).Kurum kültürü önemli rol oynar.Kurumsal kimlik, bir ticari kurumu tanımlayan tüm görsel ve yazılı ürünler bütünüdür.Yani kısaca kurumun görünen yüzüdür.Ayırt edilebilirlik sağlayan kurum kimliği ögeleriyle marka “biricik”leşir.

Kurumsal kimlik unsurları1).Kartvizit, 2).Antetli kâğıt, 3).Takvim, 4).İrsaliye-fatura,5).Kurum aracının giydirilmesi gibi çok sayıda unsur sayılabilir.Kurum imajı, söz konusu kurum ile ilgili sahip olunan bilgiler, kurum ile ilgili deneyimler, inançlar ve bunların karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşan ve o kurumun dış görünümünün özünü temsil eden izlenim olarak da tanımlanabilir.Bir kurumun imajı çeşitli kaynaklardan ilgili kitlelere gelen mesajlardan ve ilgili

grupların çeşitli kaynaklardan edindiği izlenimlerden oluşur.

Kurum kültürü ise kurumda paylaşılan değerler, inançlar, beklentiler, normlar ve semboller bütünüdür.Her kurumun kültürü, diğer kurumların kültüründen farklı özelliklere sahiptir.Bir kurumun kültürünü tanımlamak istediğimizde belirleyici faktörler,

o kurumda çalışanlar tarafından da hemen ifade edilemeyebilir.Çünkü kurum kültürü, kurumun bilinçaltında olan esas ve usuller olarak var olan, yaşanan faktörlerdir.Online itibar kurumsal itibarın dijital olarak yönetilmesidir.Online itibar yönetimi; kurum, çalışanlar, ürün ve hizmetler hakkında,online geri bildirim ve kanatları içeren, gözlem, rapor ve tepki sürecidir.

ONLİNE İTİBARI OLUŞTURAN ANA UNSURLAR1).Web2.0 teknolojileri,2).EWOM ve3).Sosyal medya alanıdır.Bu süreç, tüketiciler ile çeşitli ilişkiler kurarak, içerik üreterek, sadece

geri bildirimlere cevap niteliğinde değil, aynı zamanda iş ve ticareti

güçlendirmek, bağlılık, sadakat ve bir savunma mekanizması inşa etmek

amacıyla aktif olarak sosyal ağlara katılmayı içermektedirOnline itibar yönetimi sürecinde Web2.0 ve elektronik ağızdan ağza pazarlamakavramları önemlidir.


ARAŞTIR YANIT ANAHATARI ÖZETİİtibar; performans, davranış ve iletişim bileşenlerinin bir araya gelerek

Oluşturduğu imajlar toplamıdırİtibar, performans, davranış ve iletişim ile beraber bir şekilde inşa edilmeli

ve bu üç yönün bütünleşikliği ile ancak onarılabilinmektedir.Kurum itibarı; bir kurumun geçmiş eylemlerinin sonucunda oluşan, paydaş

beklentilerini karşılama ve bu beklentiler ışığında paydaşlar için bir değer seti

yaratmaya yarayan bir kavramdır.

Kurumun tek bir hedef kitlesi ve paydaşı olmadığından tek bir kurumsal imajdan dolayısı ile tek bir kurumsal itibardan bahsedemeyiz.Bir kurumun itibarlı olabilmesi için tüm paydaşlar açısından itibarlı görülmesi gerekmektedirBir kurumun yönetim anlayışı,O kurumum yaşam biçimini, kurumsal davranışını ve kurumsal felsefesini ortaya koyar.Kurumsal itibarı yönetmek için öncelikle kurumun kimliği, imajları ve itibarı

ile ilgili tespitler yapılmalıdır.Kimlik ile imajın uyumlu olup olmadığının anlaşılması gerekmektedir.Daha sonra kurumun gelecekte olması istenen durumunun belirlenmesi,son olarak da bu istenen durum için yapılacak çalışmaların planlanması gerekmektedir.

Online itibar yönetimi;Kurum, çalışanlar, ürün ve hizmetler hakkında, online geribildirim ve

kanatları içeren, gözlem, rapor ve tepki sürecidir.Bu süreç, tüketiciler ile çeşitli ilişkiler kurarak, içerik üreterek, sadece

geri bildirimlere cevap niteliğinde değil, aynı zamanda iş ve ticareti güçlendirmek, bağlılık, sadakat ve bir savunma mekanizması inşa etmek amacıyla aktif olarak sosyal ağlara katılmayı içermektedir.Bir diğer taraftan, itibar iletişimsel süreçlerin bir ürünü olarak kabul edilmektedir.Doğrudan deneyimle oluşmayan bu tür itibar, sosyal etkileşim yoluyla

gelişmektedir.Sosyal ağ içerisindeki aktörlerin, değiş tokuş yoluyla bilgilerini yayması şekline oluşmaktadır.Ayrıca, katılımcıların geçmiş deneyimlerindeki geri bildirimleri toplama ve paylaştırma, bunları itibarı tanımlamasında kullanmak için bir araya getirme gibi işlemlerde kullanıcılara yardım etmektedir.Son olarak dijital dünyanın içerisinde yaşadığımız bu dönem başlı başına

online itibar yönetiminin önemini ortaya çıkarmaktadır.KONU SONU SORULARININ İNCELENMESİ


1).Aşağıdakilerden hangisi kurum itibarının oluşturulmasında etkili rol oynayan

kavramlardan biri değildir?A). Kurumsal Kimlik B). Yatırımcı İmajıC). Toplumsal İmaj D). Kurumsal Göstergeler E). Yönetici imajıKURUM İTİBARININ OLUŞTURULMASINDA ROL OYNAYAN KAVRAMLAR1). Kurumsal Kimlik

2). Yatırımcı İmajı

3). Toplumsal İmaj

4). Kurumsal GöstergelerCEVAP:E2).Kurum, çalışanlar, ürün ve hizmetler hakkında, online geribildirim ve

kanaatları içeren, gözlem, rapor ve tepki süreci aşağıdaki kavramlardan

hangisi ile açıklanabilir.Cevap: Online İtibar Yönetimi3). Aşağıdakilerden hangisi itibarın inşası için, kurumların öncelikli faktörleri

ve anahtar sürücülerinden biridir?A). Çalışanların güvenliği

B). Etkili liderlik ve yönetim

C). Sponsorluk desteği

D). Güçlü halk desteği

E). Web sitesi yönetimi

İtibarın inşası için, şirketlerin öncelikli faktörleri ve anahtar sürücülerinin

ne olduğunun tespit edilmesi ile başlamaktadır. Bu çıktılar1).Efektif iki yönlü iletişim2).İyi bir değer sağlayan, kaliteli, ürün ve hizmetler3).Etkili liderlik ve yönetim4).Güçlü finansal performans5).Kaliteli insanların ve adil muamelenin olduğu iş ortamı6).Sosyal sorumluluk ve mesuliyet gibi başlıklarda toparlanabilmektedir cevapB

4). Online itibar yaklaşımlarına göre itibar, aşağıdaki faktörlerden hangisine

göre değerlendirilmez?A). Kültür ve liderlik

B). Kurumun iletişim harcamaları

C). Ürün ve hizmetler

D). Kurumsal imaj

E). Kurumsal sorumluluk

Değerlendirme olarak itibar, aşağıdaki faktörlerden oluşmaktadır1). Kültür ve liderlik

2). Kurumsal sorumluluk

3). Ürün ve hizmetler

4). Kamusal imaj

5). Başarı, değişim ve gelişim yeteneği Cevap:B

5). Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın bileşenlerinden

üçünü içermektedir?A). Reklam, Çalışanlar imajı, Ayırt etme

B). Finansal performans, Duygusal çekicilik, Vizyon ve Liderlik

C). İyilik, Yöneticilik, İletişim

D). Hedef kitle, Yatırım, Rekabet

E). Kurum kimliği, Kredibilite, Şeffaflık

KURUMSAL İTİBARIN BİLEŞENLERİ1). Duygusal bağ ve çekicilik

2). Ürünler ve hizmetler

3). Vizyon ve liderlik

4). Çalışma ortamı

5). Finansal performans

6). Sosyal sorumluluk

CEVAP:B1).Duygusal bağ ve çekicilik:

Kurumun ne kadar sevildiği, takdir edildiği ve saygı duyulduğu, kurum

hakkında iyi duygulara sahip olma, kuruma hayranlık ve saygı duyma,

kurumu takdir etmek ve kuruma güven duyma gibi nitelikler ve algılamalar

kurum itibarı bileşenlerinden duygusal bağ ve çekicilik bileşenin

temel nitelikleridir.2). Ürünler ve hizmetler:Kurumun ürün ve hizmetlerinin kalitesine, yenilikçiliğine,

değerine ve güvenilirliğe yönelik algısı ise şu kriterler ve niteliklerden oluşur:Ürün ve hizmetlerinin arkasında durur, yenilikçi (innovative) ürün ve hizmetler geliştirir,Yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunar,3).Vizyon ve liderlik:

Günümüzde kurumsal itibar yönetiminde Ceo’ların ve tepe yöneticlerinin

önemli bir rol üstlendiği ve bir kurumun yöneticisinin itibar konusuna

inanması ve sahiplenmesinin çok önemli olduğu kabul görmektedir.Vizyon ve liderlik açısından liderin ya da kurumun aşağıdaki kriterlerene kadar uygun olduğu önem kazanmıştır.- Kurumun ne oranda net bir vizyon ve liderlik sergilediği önemlidir.- Mükemmel liderlik özelliklerine sahiptir.- Gelecek ile ilgili net bir vizyona sahiptir.- Pazar fırsatlarındaki avantajları fark eder ve değerlendirir

4).Çalışma ortamı:Kurumdaki üst yönetim kademesinin ve tepe yöneticisinin itibar konusunu sahiplenmesi kurumsal itibarın sağlanması için tek başına yeterli olmayacaktır.Aynı zamanda yönetim kademesinin bu inancı çalışanlara geçirmesi ve

onların da konuyu sahiplenerek aynı davranışı göstermesi gerekmektedir.Kurumsal itibarın iyi yönetildiği bir kurum aşağıdaki özelliklere sahiptir- İyi ve nitelikli çalışanlara sahiptir.- İyi yönetilir.- Çalışılacak bir kurum olma özelliklerine sahiptir.

5).Finansal performans:Kurumsal itibarın en baştaki anlamlarından güvenin en çok ilişkili olduğu

bileşendir.Özellikle kâr amacı güden kurumların sürdürülebilirliği açısından gösterdiklerifinansal performans aşağıdaki kriterle kapsamında değerlendirilmektedir.- Kurumun kârlılık, beklenti ve risklerine yönelik algı.- Güçlü kârlılık kayıtlarına sahip.- Düşük risk yatırımına sahip.- Gelecekte büyüme vaat eder ve güçlü tahminler yapar.- Rakiplerinden daha üstün performans gösterir.

6).Sosyal sorumluluk:Kurumun paydaşları tarafından sosyal sorumluluklarını yerine getiren

bir kurum olarak algılanması bu paydaşların kurumun itibarı ile ilgili

algılarına da etki etmektedir.Kurumun sosyal sorumluluk kriterleri şöyle sıralanabilir:- Kurumun iyi bir vatandaş olarak ait olduğu toplum, çalışan ve

çevreye yönelik ilişkileri.- Faydası olan toplumsal olayları destekler- Çevreye karşı sorumlu ve duyarlıdır.- Dünyada ve ülkesinde önemli olaylar karşısında gösterdiği tavır.- İnsanlarla ilişkilerinde ve davranışlarında yüksek standartlar oluşturur

ve bunları uygular.6). Sosyal sermaye olarak itibar, aşağıdaki hangi faktörlerden oluşmaktadır?A). Görünürlük, Kredibilite, Şeffaflık

B). Güven, Sorumluluk, Güvenilirlik

C). İyilik, Tanıma, İletişim

D). Hikâye, Değerlendirme, Ayırt etme

E). Paydaş, Yatırım, RekabetSosyal sermaye olarak itibar, aşağıdaki faktörlerden oluşmaktadır1). İyilik

2). Tanıma

3). İletişim

CEVAP:Cİtibarı ölçmek için önemli perspektiflerden yararlanmak gerekebilir.Bu perspektifler itibar sürecine entegre edilmeli, temel göstergeler listesihazırlanmalıdır. Bu liste1). Görünürlük (açık ve belli bir imaj)2). Kredibilite (dürüstlük ve uzmanlık)3). Gerçeğe uygunluk (özgün, hakiki, güvenilir)4). Şeffaflık (bütünlük, saygı ve açıklık)5). Güven (paydaşların kurumdan beklentileri ve kuruma olan güven)6). Bağlantı/ilişki (karşılıklı güven, sadakat, memnuniyet)7).Öz güven (organizasyonun faaliyetlerinin hayranlık,

saygı ve güven oluşturması)

Finansal olmayan göstergelerin, ekonomik sonuçlara sebep olacağı,satış, gelir ve kar gibi somut sonuçlara ulaşılabileceği aktarılmaktadır.Bu sonuçlar kısaca ;1). Kamuyu destekleyici davranışlar,2). Farklı kamulardan oluşan faydalı sonuçlar,3) Dâhilî sonuçlar; çalışan bağlılığı, sadakati ve taahhüdü,

iş performansı gibi.4). Haricî sonuçlar; müşteri sadakati, güçlü yatırım, medyada pozitif bir yer,

toplum desteği, daha fazla satış ve gelir gibi5). Paydaş getirisi6). Yatırım getirisi7). Rekabet avantajı

İlişki olarak itibar, aşağıdaki faktörlerden oluşmaktadır.1). Güven

2). Sorumluluk

3). Güvenilirlik (kredibilte)

Konumlandırma olarak itibar, aşağıdaki faktörlerden oluşmaktadır.1). Anlatı ve hikâyeler2). Değerlendirme3). Ayırt etme7). Aşağıdakilerden hangisi kurum itibarın oluşturulmasında etkili rol oynayan

kavramlardan biri değildir?A). Kurumsal Kimlik

B). Kurum İmajı

C). Kurum Kültürü

D). Kurumsal iletişim çalışmaları

E). AraştırmaKURUMSAL İTİBARIN UNSURLARI1).KURUMSAL KİMLİK2).KURUM İMAJI3).KURUM KÜLTÜRÜ4).KURUMSAL İLETİŞİMDİRcevap:E8). Aşağıdakilerden hangisi itibarı tanımlayan doğru ifadedir?CEVAP: İtibar = İmajlar toplamı = Performans + Davranış + İletişim9). Kurumun rakipleriyle karşılaştırıldığı zaman paydaşlarına karşı

genel çekiciliğini ifade eden kavrama ne ad verilir?CEVAP: İtibar10). Kurumsal itibarı yönetmek için öncelikle neye dikkat etmek gerekir?A). Kimlik ile imajın uyumlu olup olmadığının anlaşılması gerekmektedir.B). Kurumun çalışanlarının özgeçmişi incelenmelidir.C). Kurumun sosyal sorumluluk anlayışı incelenmelidir.D). Kurumun finansal durumu incelenmelidir.E). Kurumla ilgili online medyada konuşulan konular incelenmelidir.CEVAP:A
ÜNİTE İÇİNDE ÖNEMLİ OLAN YERLER
İtibar; marka, imaj gibi kavramlarla benzerlikler taşısa da farklıtanımlanmaktadır.

Marka, bir şirketin ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerin zihninde oluşanAlgıdırmarka dendiğinde ürün ve hizmetleri;itibar dendiğinde ise şirketin paydaşlarında oluşturduğu algıyı kastederizGüven üzerine yaptığı çalışmalarla ünlenen Stephen M.R Covey’in deVurguladığı gibi“Güven ortadan kalktığı zaman, en güçlü hükümetleri, en başarılı şirketleri,en etkin liderleri, en sağlam arkadaşlıkları, en kuvvetli karakterleri veen büyük aşkları yok edebilecek tek şeydir

Türk Dil Kurumu itibarı “saygı görme, güvenilir olma durumu, saygınlık,prestij, borç ödemede güvenilir olma durumu ve kredi olarak” tanımlamaktadır

İtibar; performans, davranış ve iletişim bileşenlerinin bir araya gelerekoluşturduğu imajlar toplamıdır

İTİBARIN ÖZELLİKLERİ1).Toplumsal yönlülük2). Soyutluk:3). Paydaş:Kurumsal itibar üç ana boyutta şekillenir;1). İtibar bir farkındalık durumudur.2). İtibar bir değerlendirmedir.3). İtibar bir değerdir

itibar, firmanın aslında iyi ya da kötü olduğu konusunda hedef pazardakimüşterilerin değerlendirmesini gösteren manevi değer olaraktanımlanmaktadır

Eş deyişle itibar kavramı, kurumun rakipleriyle karşılaştırıldığı zamanpaydaşlarına karşı genel çekiciliğini tanımlayan, geçmişteki hareketleriyle,gelecekte yapabileceklerinin algısal betimlemesidir

Marconi’ye göre de itibar; bir kişiye ya da kuruma dışarıdan yani toplumTarafından gösterilen saygı ve hürmet anlamına gelmektedir.

İtibarın kaynağı inanılırlık ve güvendirİnanılırlık, algılanan bilgi ya da yeteneklerin bir yansıması olarakvarsayıldığından etkilenme yeteneği biçiminde de ifade edilebilir.

Güven ise bir kişinin dürüstlüğüne olan inançtır.Kurum itibarı, çalışanları elde tutma, müşteri tatmini ve müşteri sadakati

gibi çeşitli paydaşların kuruma karşı davranışlarını etkilemektedirOlumlu kurumsal itibar oluştumak için öne çıkan unsurları ise şu şeklide özetleyebiliriz:1). Tüm paydaşlarla saygı ve güvene dayanan yalın bir iletişim

2). Çalışanların kurum misyon ve vizyonunu içselleştirerek, motive çalışması

3) Müşteri memnuniyeti

4). Doğal kaynaklara karşı sorumluluk

5). Doğru iletişim kanallarıyla hedef odaklı iletişim kurmak

6). Kurumsal anlamda başarılı ve uyumlu ortaklıklar kurmak

7).Toplum ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden karşılamak

KURUM KİMLİĞİ DÖRT TEMEL BİLEŞENDEN


MEYDANA GELMEKTEDİR.1).KURUMSAL FELSEFE2).KURUMSAL İLETİŞİM3).KURUMSAL DAVRANIŞ4).KURUMSAL DİZAYN

1).KURUMSAL FELSEFEBir kurumun temel düşünceleri olarak tanımlanan kurum felsefesi,

kurumun kurulması ve gelişmesi adına ortaya çıkan düşünce ve işletme

temellerini, kurumun değer, tutum, norm, amaç ve tarihini, ayrıca

bir kurumda faaliyet gösteren insanların içe ve dışa yönelik

tüm davranışlarının ruhsal nedenini kapsar2).KURUMSAL İLETİŞİMKurumsal iletişim ise kurumun pazarda başarılı olabilmesi adına

halkla ilişkiler, reklam, satış geliştirme gibi araçları kullanarak

kurum kimliğinin, iletişim uygulamasına çevrilmesidirEtkin kurumsal iletişim kurumun iç ve dış hedef kitlesinde kuruma ilişkin

olumlu görüşün şekillenmesine katkı sağlayarak kurumsal itibarın

oluşmasında rol oynar.

.3).KURUMSAL DAVRANIŞKurumsal davranış, hedef kitlelerde kurum kimliğinin olumlu oluşturulması

adına gerçekleştirilen bilinçli etkinliklerden ve kurumun inisiyatifi dışında

oluşan olaylarla ilgili etkinliklerden oluşmaktadır4).KURUMSAL DİZAYNKurum kimliklerinin görünen kısmını ise kurumsal dizayn oluşturmaktadır.Kurumsal dizayn kurumun yazı, renk, tipografi, mimarı tasarımı,

müşteri yayınları, odaları gibi unsurları kapsamaktadırİşletmenin bünyesindeki hedef kitlelere yönelik olarak yürütülen imaj çalışmalarıiç imajı oluşturmakta; hedef kitleyi ürünü satın almaya yönlendirmeye ilişkinçalışmalar ise dış imajı oluşturmaktadır.

Dış imaj ve iç imajın birlikte müşteri tarafından algılanışı ise soyut imajı ifade etmektedir

Örgütlerde kurum kültürü üç düzeyde ele alınmaktadır• Birinci düzeyde kurum çalışanlarının duygu, düşünce, bakış açılarını

etkileyen kurumun soyut gerçekleri bulunmaktadır.

Bu düzeyde kurum kültürü fark edilir durumda değildir• İkinci düzeyde maddi olarak görülemeyen ama hissedilebilen,

çalışanların karar ve davranışlarını etkileyen içsel amaç, sosyal ilkeler,

standart vb. değerler bulunmaktadır.Bu değerler üzerine, zamanla çalışanların nasıl davranmalarını ve olaylar

Karşısında nasıl tepki vermelerini belirleyen yazılı olmayan kuralları içeren

normlar ve standartlar gelişmeye başlar.• Üçüncü düzeyde ise kültür fark edilebilen, görülebilen giyim tarzı,

işaret, slogan, dekorasyon gibi maddi objeler ve işaretlerden oluşmaktadır

KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÜÇ TEMEL İŞLEVİ BULUNMAKTADIR1).MOTİVASYON İŞLEVİ2).BÜTÜNLEŞTİRME İŞLEVİ3).KOORDİNASYON İŞLEVİ

1).MOTİVASYON İŞLEVİKurum kültürü çalışanları motive eder; çalışanların kurumları için

olumlu algılarını güçlendirir.2).BÜTÜNLEŞTİRME İŞLEVİÇalışanların ortak bir paydada buluşmasını sağlayan bu fonksiyon, onlarda

kuruluşun değerlerini benimseterek “bir olma” duygusu oluşturur.3).KOORDİNASYON İŞLEVİKurum kültürü çalışanlara belirli davranış kalıpları sunar.

Böylelikle çalışan davranışları yönlendirilir, hatta gerektiğinde

müdahâle edilebilir.

Yeni ya da online medyanın geleneksel medyadan ayrıştığıbu durumu şu üç hususla belirtmektedir1). İnteraktiflik2). Ölçüm;3). Değişiklik

1). İnteraktiflik: bir kişi TV de bir hikâye ile karşılaşırsa, onu izlemek

veya izlememek gibi bir tercih yapabilmektedir.

Aksine tüketiciler web sayfalarında istedikleri derinlikte bilgilere ulaşabilmekte, kurumların ürün ya da hizmetlerine ilişkin spesifik detaylara ulaşabilmektedir.2). Ölçüm; teknoloji birkaç farklı ölçüme izin vermektedir.Örneğin; online pazarlama programlarına katılım doğrudan ölçülebilir

(tıklanma oranı). Ya da hâlkla ilişkiler programı izlenebilir.

Rekabet gözlenebilir.

Yeri geldiğinde müşterilerin kullanabildiği, ya da satış ekibi tarafından

oluşturulabilen, gerçek zamanlı tercih, trend ve talepleri tespit etmek

amaçlı bir gösterge paneli geliştirilebilir3). Değişiklik :yeni medya alanını teşvik ederek, pazarlamacılara ve

yöneticilere kampanya planlarını daha kreatif hâle getirmelerine

olanak sağlar.

İTİBARI OLUŞTURAN AYGITLAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANMAKTADIR1). Somut olanlar2). Ruhsal durum3). Eğitim4). Değerli iletişim5). Kurumsal kimlik6). Kültür yönetimi7). Personel alımı ve takviye1).Somut olanlar; bina tasarımı, yeniden dekore etme, renk düzenleri,

mobilyalar, yön işaretleri2).Ruhsal durum; yumuşak, güvenilir, pis kokulu, kızdıran3). Eğitim (özellikle müşteri ile ilgilenen çalışanlar için)4). Değerli iletişim; göreve başlama eğitimi, misyon ve vizyon,

dahili ve harici iletişim5). Kurumsal kimlik; logo, antetli kağıt, işaretler grubu

6).Kültür yönetimi; yöneticiler için uygun mikro davranışları tanımak için

eğitim7). Personel alımı ve takviye; Arzu edilen değerleri benimseyen olası

personel için ekstra ödeme

Bir sosyal ağ, bireyler arasındaki ilişkileri tanımlayan basitçe bir yapıdır.Anlamı biraz daha açacak olursak, sosyal ağların anlamı,insanların bir araya gelebildikleri, online ilişkiler kurabildikleri, belli ilgileriçerçevesinde topluluklar kurabildikleri ortamlardır.

Tüketiciler, web sayfalarına neredeyse her yerden ulaşabilmektedir.Bu durum online medyanın 3 tipi ile açıklanabilir ;• Sahip olunan medya (owned media)• Kazanılan medya (earned media)• Satın alınan medya (bought media)

Online iletişim iki açıdan itibar üzerinde önemlidir;1). İnsanların bilgiye eriştiği ve onlar için bir aracılı deneyim ve paylaşım

alanı olması,2). Web 2.0 diye adlandırılan, bireylerin çevrim içi görüş ve fikirlerini

Yayınlamalarına olanak sağlayan, uygulamalara ve kullanımlara

sahip olmasıdır

Westbrack 1987 yılında yaptığı WOM ağızdan ağıza pazarlama tanımındansonra EWOM tanımı gelişmiştir

EWOM “tüketiciler tarafından, özellikle ürün ve hizmetleri ya da onu

satanların kullanımları ve karakteristikleri ile ilgili, İnternet temelli teknoloji

yoluyla yönetilen, gayri resmî iletişimlerin tümüdür.EWOM ve WEB 2.0 perspektifinden bakıldığında online aygıtlar aşağıdaki sıralanabilir1). Websiteler, mikrositeler2). Intranet, extranet3). Sosyal ağ siteleri (Facebook, Linkedin vb.)4). Bloglar, mikrobloglar (Twitter, Travel Blog)5). RSS6). Arama motorları (google, yandex vb.)7). Zengin medya ya da ortak çalışmaya da yalı siteler, kullanıcıların

geliştirdiği içerik siteleri, forumlar ve geri bildirim özellikli siteler

(wikipedia, stumble upon, youtube, flickr ve tipik forum siteleri)8). E-posta9). Veri tabanı yönetimi10). Web seminerleri11). Akıllı telefonlarİtibar yönetiminin on kuralı ;

1. Kurumun asıl kimliğini tanı ve itibar et.

2. Kurumun yapı taşlarını tanı ve itibar et.

3. Güçlü itibarın altyapısını oluşturacak şekilde güçlü ve dayanıklı

koruma önlemleri inşa et.

4. Kuruma yönelik tehlikeli olabilecek çıkar çatışmalarından sakın.

5. CEO hastalıklarından sakın çünkü bunun tedavisi yok.

6. Uzun dönemli görüşünü ve vizyonunu engelleyebilecek olan

kurum miyopluğundan sakın.

7. Bir eylem ya da eylemsizliği affetmek için yavaş hareket et,

zira bu itibarını zedeleyebilir.

8. Yalan söyleme.

9. Seni bulunduğun yere getirenden vazgeçme.

10. İtibar bir varlıktır ve diğer bütün varlıklar gibi yönetilmelidir.

Online itibar yönetimi sürecinde karşılaşılan en önemli iki konu

Web2.0 diye de adlandırılan kullanıcı yaratımlı içerik ve bunun yanındaonline söylemlerin oluşturduğu elektronik ağızdan ağza pazarlamayani EWOM’dur.

İTİBARI ÖLÇMEYE YARAYAN BİLEŞENLER1). Efektif iki yönlü iletişim2). İyi bir değer sağlayan, kaliteli, ürün ve hizmetler3). Etkili liderlik ve yönetim4). Güçlü finansal performans5). Kaliteli insanların ve adil muamelenin olduğu iş ortamı6). Sosyal sorumluluk ve mesuliyet gibi başlıklarda toparlanabilmektedir.

KURUMSAL İLETİŞİM 6.ÜNİTE ÖZET

DİPNOTLAR

Marka imajı, müşterilerin zihinlerinde taşıdıkları çağrışımlar vasıtasıyla,Yansıtılan bir marka hakkındaki algılamaların tümü olarak tanımlanabilir.

Kurumsal imaj; kurum hakkında deneyimler sonucu zihinlerde oluşanİzlenimlerin ve algıların tamamıdır

Kurumsal imaj yönetim surecinin merkezindeüç temel öğe üzerinde durulur. Bunlar,1).Kurum kültürü,2).Kurum kimliği ve3).Kurum imajıdır.

KURUMSAL PAZARLAMA BİLEŞENLERİ1).Kurum imajı,2).Kurum kültürü,3).Kurumsal sosyal sorumluluk,4).Kurumsal itibar,5).Paydaş yönetimi ve katılımı,6).Kurumsal marka

Savunucu reklam,

Bir kuruluşun bir faaliyetteki duruşunu, sosyal sorumluluk taşıyan

bir kuruluş olarak tüketiciler tarafından görülmesini sağlamak, eleştirilerin

ve olası düzenlemelerin yönünü değiştirmek için kullanılmaktadırKURUMSAL KİMLİĞİ MEYDANA GETİREN DÖRT UNSUR1).Kurumsal dizayn 2).Kurumsal iletişim3).Kurumsal Davranış 4).Kurumsal imaj

Kurumsal imaj markayı, urunu ve aynı zamanda kurumuda temsil ettiği için stratejik bir caba haline gelmiştir.

Kurumsal imaj kurumun kendisinin ne olduğuna inandığı değil,İzleyicilerinin zihinlerinde ona dair olan duygular ve inançlardır

Tutarlı bir imaj oluşturmak kurum için hayati önem taşımaktadır.Tutarlı, olumlu bir imaj yaratabilmek ise uzun vadeli ve dikkatli bir

Planlama gerektirmektedir.Kuruluşun imaj oluşturmaya yönelik kendi inisiyatifindeki etkinliklerin dışında, kendisine ilişkin bir imajın oluşması da mümkündür.Ancak bu durum, kuruluş ne kadar uğraşırsa uğraşsın, hedef kitleler

yine bildiklerini okurlar mantığıyla değerlendirilmemelidir.

Bu noktada, kuruluşlar olumlu bir imaj yaratmak için üzerlerine düşen

görevleri yerine getirmelidirler.


KONU SONU ÖZETLERKurumsal imaj, kuruluşun hedef kitlelerinin zihninde oluşturduğuresim veya hedef kitlelerin bir kuruluşa ilişkin taşıdığı izlenimlerintoplamı olarak tanımlanmaktadır.Bir kuruluşun, pek çok yönüyle, hem kendi iç bünyesinde yer alan

Bireylerin hem de dış hedef kitlelerin zihinlerinde, kendisine ilişkin izlenimler

yaratması mümkündür.

İşte, kuruluşu algılayanların bakış acılarına ve algılama biçimlerine göre

değişiklik gösterebilecek olan bu imaj, kurumsal imaj olarak ele alınmaktadır.Yapılmış araştırmalar imajın oluşumuyla ve yonetimiyle ilgili

başlıca etkenleri sekiz başlık altında toplamaktadır.1. Urun ve servislerle ilgili tecrübeler

2. Çalışanların davranış ve tutumları: CEO liderliğinin rolü

3. Kurumsal sosyal sorumluluk

4. Kurumsal yapı ve kültür

5. İletişim: Kurumsal Pazarlama, yönetim ve lobicilik

6. Fiziksel ortam

7. Yenilikçilik ve yaratıcılık

8. Hissedar değeri yönetimi

BAŞLICA İMAJ TÜRLERİ1).Kurumsal imaj,2).Kuruluşun kendini algıladığı imaj,3).Yabancı imaj,4).İstenen imaj,5).Ürün imajı,6).Marka imajı,7).Transfer imajı,8).Mevcut imaj,9).Pozitif imaj,10).Negatif imaj,11).Şemsiye imaj olarak sayılabilir

GELENEKSEL PAZARLAMA İLE KURUMSAL PAZARLAMAARASINDAKİ FARKLILIKLAR

1).Zaman yönelimi,2).Odak farkı,3).Çoklu fayda arayışı,4).Hedef kitle farklılıklarıGELENEKSEL PAZARLAMA :Başlıca odak noktası ürün olan ve tüketicilerdir

KURUMSAL PAZARLAMAÇok çeşitli paydaşları hedefleyen ve toplumsal meselelere odaklanır.

PAZARLAMA TEMEL BİLEŞENLERİ1).MÜŞTERİ

2).ÖRGÜTSEL AKTİVİTELERİN KOORDİNASYONU

3).KAR YÖNELİMLİ

4).TOPLUM REFAHIKURUMSAL PAZARLAMANIN TEMEL BİLEŞENLERİ1).ÇIKAR GRUPLARI

2).ÖRGÜTSEL AKTİVİTELERİN KOORDİNASYONU

3).DEĞER YARATMA

4).ÇIKAR GRUPLARI VE SOSYAL İHTİYAÇLARIN GELECEĞİ

Geleneksel pazarlama icin kurumsal sosyal sorumluluk/etik hususları

İsteğe bağlıyken kurumsal pazarlama icin bunlar merkezidir.Kurumsal pazarlama bir yönetim fonksiyonu olarak kabul edilirkengeleneksel pazarlama yürüten kuruluşlarda bu yönetim sadecepazarlama bölumünün yönetimi altındadır.Aynı zamanda kurumsal pazarlama tüm paydaş ve toplumla çoklu

fayda ilişkisi içerisinde olmaktadır.Geleneksel anlayışa gore marka, “bir şirketin müşterilerine kendisinitanıtması, onların zihinlerinde bir yer edinerek bir imaja sahip olması”demektir

Şeffaflık, şirketlerin içeride farklı, dışarıda farklı davranmalarınınkendileri için bir problem teşkil etmesine ve kurumsal imajlarınınkısa bir surede yerle bir olmasına neden oldu.İşte bütünsel marka anlayışı ya da kurumsal marka anlayışı

bu ihtiyaçlara bir cevap olarak doğmuştur.

Stratejik vizyon, kurumsal imaj ve kurumsal kültürün etkileşimi ile ortaya

çıkan kurumsal markalama tecrübesi, son tüketiciler haricinde kurum ve

topluluk üyeleri, yatırımcılar, ortaklar, tedarikçiler ve diğer ilgili taraflar

tarafından oluşturulan ve sahip olunan imajla var olmaktadır.

Özgün kurumsal marka oluşturmak için şirket, kuruluşun genellikle

örtülü olan sembolik anlamını üreten kültürel değerler üzerine odaklanmalıdır.

Aynı zamanda kurum çalışanları, kurumsal marka değeri oluşturmada

önemli katkı sahibi olarak görülmektedirKurumun ismini ve imajını on planda tutmaya çalışan kurumsal reklamlar

hem bilgilendirme hem de ikna etme amacını taşır.

Kurumsal markalama ve kurumsal iletişimin en gozde aracıolan kurumsal reklamlar ile halkın zihninde; aşağıda blirtilenamcaları olmaktadır.1).Kurumla ilgili güvenilir bir algı yaratmak,2).Geniş kitlelerin ilgilendiği meselelere ve konulara değinerek sempati

kazanmak veya arttırmak,3).Halkı düşünen bir kurum olarak görünmesini sağlamak,4).Kamuoyu önderlerinin veya yöneticilerin ilgisini çekmek,5).Yanlış değerlendirmeleri düzeltmek veya yok etmek,6).Kurumun finans ve iş dünyasındaki bilinirliğini arttırmak ve

iyi ilişkiler kurmak,7).Kurumun itibarını arttırmak,8).Kurum çalışanlarının desteğini almak ve harekete gecirmek gibi

amaçları olmaktadır.ARAŞTIR YANIT ANAHTARI ÖZETİkurumsal imajı iyi (pozitif ) olan kuruluşlar, hedef kitlelerinde “saygın”,“güvenilir”, “birlikte iş yapılabilir”, “gelecek vaat eden” imajını kuvvetlendirenkuruluşlar “öne” geçmekte, daha çok saygı görmekte, daha çok sevilmekte,daha çok aranmakta, daha çok rağbet görmekte, daha çok satmakta,daha çok kazanmakta ve daha iyi yaşamaktadır.Kurumun güçlü bir sermaye yapısı, sağlam ve koklu bir geçmişi olduğunuvurgulayan bir kurum imajı, işletmenin iş birliği içine gireceğisermaye kurumları, aracılar ve hammadde sağlayıcılar ile olan iletişim

ve etkileşimi de kolaylaştıracaktır.Ayrıca kurumda çalışmakta olan personelin kuruma bağlılığını kuvvetlendirecek olumlu bir kurum imajı, kuruma nitelikli personelin çekilmesi ve çalışan devrinin azalmasına da imkan tanıyacaktır

GÜÇLÜ BİR KURUM İMAJI OLUŞTIRMAK İÇİNDÖRT UNSUR GEREKMEKTEDİR1). İyi bir alt yapı oluşturmak2). İç imajı oluşturmak3). Dış imajı oluşturmak4). Soyut imaj oluşturmak

KURUMSAL PAZARLAMA KARMASI İÇİNDEYER ALAN UNSURLAR

1).Ürün ,2).Fiyat ,3).Dağıtım ,4).Tutundurma ,5).Felsefe ,6).Hedef kitle ,7).Kişilik ,8).Performans ,9).Algılama10).KonumlandırmaKURUMSAL MARKALAMANIN OLUŞTURAN UNSURLAR

1).STRATEJİK VİZYON2).KURUMSAL KÜLTÜR3).KURUMSAL İMAJ

Stratejik Vizyon:

Kurumun gelecekte neyi başarmak istediğine yönelik yönetimin en üst

arzularını ifade eden ve somutlaştıran, kurumun eylemlerinin

arkasındaki temel fikirdir.- Kurumsal Kültür:

Kurumun mirasını somutlaştıran ve üyelerine onun anlamını anlatan temel

varsayımlar, inançlar ve iç değerlerdir.- Kurumsal İmaj:

Hissedarlar tarafından geliştirilen kurumun görünümü;

müşterilerin, hissedarların, ortamın ve toplumun görüşü de dahil

dış dünyanın firmaya ilişkin izlenimleridir.Etkili bir kurumsal marka inşası icin,Yöneticiler firmanın vizyonu, kültürü ve imajını etkin bir şekilde ortaya

çıkarmalı ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenlemelidir.Bu çerçevede üst yönetim, firmanın vizyonuyla kültürü arasındaki

etkileşimi değerlendirmeli ve firmanın mevcut kültürüne

uygun hedefler belirlemelidir

İŞLETMELER AŞAĞIDAKİ NEDENLERDEN DOLAYIKURUMSAL REKLAM YAPMAKTADIRLAR1).Bir kuruluşun farkına varılmasını sağlamak,2).Kurum kimliğini tanıtmak,3).Kuruluşun isim değişikliğini duyurmak,4).Kuruluşa karşı olumlu bir imaj oluşturmak veitibarının gelişimine katkıda bulunmak,5).Kuruluşun bir başka kuruluşla birleştiğini duyurmak.KONU SONU SORULARININ İNCELENMESİ1).I… Yatırımcılar ve guvenlik uzmanları üzerinde olumlu bir etki yapmak,

kuruluşun finansal gucunu ve sağlamlığını gostermekII. Kuruluş yıldonumlerini kutlamakIII. Kuruluşa karşı olumlu bir imaj oluşturmak

ve itibarının gelişimine katkıda bulunmakYukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?A). Yalnız I B). Yalnız II C). I ve II D. II ve III E). I, II ve III

Cevap.E2). Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklam türleri arasında yer almaz?A). Finansal reklamlar

B). Prestij reklamı

C). Sıralama reklamları

D). Sosyal sorumluluk reklamı

E.) Şemsiye reklam

Kurumsal Reklam Türleri1). İmaj Reklamı2). Savunucu Reklamlar3). Şemsiye Reklam4). Değişim Dönemi Reklamları5). Kriz Dönemi Reklamları6). Finansal Reklamlar7). Sosyal Sorumluluk Reklamı8). Sıralama Reklamları1).İmaj Reklamı

Kuruluş hakkında hedef kitlenin tutumlarını değiştirme amacı icin

hazırlanan reklam olarak tanımlanmaktadır.İmaj reklamı, bir kuruluşun kimliğini veya şirketin imajının yeniden

Konumlandırmayı desteklemek için tasarlanırKurumsal imaj reklamı, genel kamunun zihninde belirli bir kurumsal

kişilik imajı ile hissedarlar, çalışanlar, tüketiciler, tedarikçiler ve

potansiyel yatırımcılar gibi belirli hedef kitleler arasında maksimum

olumlu imaj oluşturmayı hedefler.Kurumsal imaj reklamı, tercih edilen bir çözüm olmadıkça,

sosyal bir sorunla uğraşmaz2).Savunucu Reklamlar

Amerikan Reklam Ajansları Birliği’nin tanımına göre savunucu reklam,

bir kurum tarafından bedeli ödenerek, kendi iş faaliyetleri ile ilgili

kamusal sorun ya da konulara ilişkin olarak kurumun duruşunu

ifade etmektedir.Savunucu kurumsal reklamlar, hedef kitleleri ikna etmeye yonelik olup,

Onları kuruluşun hedefleri ve bakış acısı doğrultusunda etkilemek ve

yonlendirmek amacını taşımaktadır.Bu tur reklamlar, kuruma ilişkin yayınlanan olumsuz haberlerin

medyada yer alması, kamuoyunda kuruma yönelik çeşitli iddiaların

artması gibi kriz ortamlarında daha yoğunlukla kullanılmaktadır

3).Şemsiye ReklamŞemsiye, bir kuruluşun ismiyle piyasaya sürülen urun ve hizmetleri ifade

etmektedir.Kurumsal imaj iletişiminin şemsiye tipinde, şirket ismi süper bir marka ismi olur.Tüketici veya müşteriler, bu tur iletişimin başlıca hedef kitleleridirler.Turk Hava Yolları reklamları buna ornek gosterilebilir.

4).Değişim Dönemi ReklamlarıDeğişim donemi kurumsal reklamları, işletmelerin tekelci olmayı ya dasadece tek bir sanayi dalına bağlı kalmayı tercih ettiklerinde, bu imajlarınıdoğrulamak ve eylemlerinin gerçek büyüklerini göstermek amacıyla

kullanılmaktadır

Değişim donemi reklamları aynı zamanda,1).Kurumun amblem ve logo gibi görsel kimlik elemanlarını değiştirmeve bunu kamuoyuna benimsetme amacıyla2).Ya da kurumun faaliyet alanını genişletmek, daraltmak

3). veya tamamen farklı bir iş koluna geçmek amacıyla da kullanılabilir.

5).Kriz Dönemi ReklamlarıBir örgütün rutin sitemini bozan ve aniden ortaya çıkan herhangi

bir acil durum olarak tanımlanabilir.Kurumun ürettiği urun ya da hizmetlere ilişkin gerçek dışı

söylentilerin medyada yayınlanması,kurumun çeşitli faaliyetlerinin kamu yararı ya da toplumsal

sorumluluk duygusundan uzak değerlendirilmesi kurum imajını

tehdit edici boyutlara ulaşabilir.Bunun dışında kurumun çalıştığı sektöre ilişkin çeşitli sorun ya da

konularla ilgili duruşunun açıklanması gerekebilir.Kurumun yasal ya da ticari konumunda ya da kurumun yönetiminde

yaşanan değişimler bu tur reklamlara başvurulma sebepleri arasında

yer almaktadır.

6).Finansal ReklamlarFinansal reklamlar, kurumun parasal görünümü ve geleceğe yönelikyönetimlerinin nasıl gerçekleştirileceğini anlatmaktadır.Bu reklam türünün amacı; borsada görevli kişilerden gelen kabuledilebilir teklifleri değerlendirmek ve potansiyel yatırımları etkilemektir7).Sosyal Sorumluluk ReklamıEmniyetli araç kullanma reklamları,

Sağlıklı beslenme reklamları ve diğer sosyal sorumluluk

reklamları sorumlu bir bicimde davranmayı teşvik etmektedir.

Ticari kuruluşların buradaki amacı; kar sağlamakla beraber

kamu hizmetine yönelik mesajlarla ve sosyal sorumluluk reklamlarıyla

kurum imajı arasında bir birliktelik sağlamaktır.

8).Sıralama Reklamları

En son kurumsal reklam stratejileri, sıralama reklamlarını gündeme getirmiş

ve kuruluş bu şekilde kendisini, hedef kitlenin olumlu duygulara sahip

olduğu bir neden ile birlikte olmaya çalışmıştır.Benetton’un ırksal uyumu destekleyen reklamları bu tipteki kampanyalara

örnek olarak gösterilebilir.“Sıralama reklamları” savunma reklamlarından en kolay bir bicimde,

marka ve nedenine her iki yönden odaklanmasıyla ayrılmaktadır.Marka hem bir mesaj veren unsur hem de sosyal konularda hizmet

sunan bir varlıktır.3). Aşağıdakilerden hangisi, kurumsal imajı oluşturan oğelerden

biri değildir?A). Kurumsal dizayn

B). Kurumsal kimlik

C). Kurumsal iletişim

D). Kurumsal etiket

E). Kurumsal davranışCevap:DKURUMSAL İMAJI OLUŞTURAN ÖĞELER1). Kurumsal dizayn

2). Kurumsal kimlik

3). Kurumsal iletişim

4). Kurumsal davranış

4). “Bir kişi, kurum ya da nesne ya da ülkenin değerlerinin başkalarıtarafından algılanışının toplamı” olarak ifade edilebilecek kavramnedir?Cevap: İmaj5). Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajla ilgili imaj türlerinden biridir?A). Net imaj B). Ayna imajı C). Çalışan imajıD). İstenmeyen imaj E). Fiyat imajıCevap:B

Kurumsal İmaj ile İlgili İmaj Türleri1). Kuruluşun Kendini Algıladığı İmaj:

Bir işverenin, girişimcinin, patronun kendi kuruluşunu görme ve

değerlendirmesi olarak tanımlanabilen bu imaj turu bir sanatçının

kendi eserine bakışı veya kişilerin kendi çocuklarını değerlendirmesi ile

benzerlikler taşımaktadır2). Yabancı İmaj:

Kurumun kendini algıladığı imajın tersidir.

Bu imaj turu, kurumun ürunleri, hizmetleri veya faaliyetleri ile

doğrudan ilişkisi bulunmayanların, kısaca kurum dışındakilerin o kuruma ilişkin

sahip olduğu imajı ifade etmektedir3). Mevcut İmaj:

Kuruşun halihazırdaki görüntüsü, şu anda sahip olduğu imajdır.4). Ürün İmajı:

Kurumun ürettiği herhangi bir urunun, insanların ve kuruluşların zihnindeki

algılardır.

Bu duruma örnek olarak, ülkemizde reklamları ile büyük farkındalığa

sahip Biscolata ürününün Şölen Gıda tarafından üretilmesi verilebilir.5). Marka İmajı:

Genellikle piyasada sunulan her urun ya da hizmet, bir marka ile anılmaktadır.

Marka, urun veya hizmetleri birbirlerinden ayırt etmek icin kullanılan

dilsel veya goruntusel oğelerden oluşmuş gostergelerdir.Tuketiciler, urun ya da hizmetin tanınma, bilinme, kullanılma, beğeni

gibi psikolojik ve fiziksel ozelliklerine ilişkin başarı veya başarısızlıkları marka aracılığıyla algılarlar.

Dolayısıyla, bir urun veya hizmetin çoğunluk tarafından kabul edilerek algılanan oğeleri marka imajını oluşturur.Marka imajı, en cok bilinen ve kullanılan imaj turu olarak karşımıza cıkmaktadır.Marka imajının tüketicilerin satın alma davranışları uzerinde oldukca buyuk

bir etkisi olduğu bilinen bir gercektir.Orneğin; Apple markasının sahip olduğu olumlu, guclu ve ayrıştırıcı imajı

sayesinde, cok farklı Apple urunleri (telefon, bilgisayar vb), rakipleri

kimi zaman daha fazla avantajlar sunsa da rakiplerine oranla

oncelikli olarak tercih edilmektedir.6). Şemsiye İmaj:

Bir kurumun belli bir temel tutumunun ifadesidir ve bir tur üst imajdır.Tum imajları bir şemsiye altında toplamaktadır.

Bu imaj, kurumun tum alan ve markalarının uzerine adeta bir şemsiye gibi

gerilmektedir.

Arcelik, Beko ve Yapı Kredi markalarının Koc Holding bunyesindeolduğunu ifade eden ve bu markaların tek bir ağac uzerinde toplandığınıgosteren reklamlar şemsiye imaja ornek oluşturur.7). Transfer İmajı:Kuruluşun urettiği bilinen ve saygınlığı olan bir urunun markasının

başka bir urune transferidir.En cok bilinen turu, uluslararası alanda yaygın, genellikle luks mallar

arasında yer alan, bir markanın genellikle başka bir alanda urettiği

bir urune transferidir.Transfer imaja ornek olarak, Porsche guneş gozlukleri, Calvin Klein

parfumleri verilebilir.8). İstenen İmaj:

Yapılan araştırmaların neticesine bağlı olarak, kuruluşun ulaşmayı

hedeflediği ve sahip olmak istediği imajdır.İstenen imaj gercek imajdan farklı olabilir.Boyle bir durumda, bir kuruluş hedef kitlelerinin zihninde oluşturduğu anlamları

değiştirme ihtiyacı duyabilmektedir.9). Ayna İmaj:

Kuruluşun her bir calışanının, ozellikle de lider ve yoneticinin, orgut dışındaki

kişiler uzerinde yarattığı imajdır.Bu imaj turunde, her kurum mensubunun tek tek kurum imajını bilmesi ve

ona uygun davranması gerekmektedir.10). Pozitif (Olumlu) İmaj:

Genellikle hedef kitlenin deneyimleri neticesinde oluşan olumlu imaj, iyi ve

guclu profillere sahip markaların cevreye yansıyan ve sempati uyandıran

imajını ifade etmektedir.Olumlu imaj şeklinde de ifade edilebilir.

Pozitif imajlar elde edilen tecrubelerle yakından ilgilidir.11). Negatif (Olumsuz) İmaj:Kuruluş içinde veya dışında sergilenen davranışlara bağlı olarak, kişilerinzihninde yer eden olumsuzluklar neticesinde oluşan imajdır.Profesyonel olmayan bir satış gorevlisi, kotu karşılama, cevreye verilen

bir zarar olumsuz bir imaja sebebiyet verebilir.

Kuruluşun saldırgan davranışları sonucunda da böyle bir imaj oluşabilirNegatif imaj ve olumsuz imaj kavramları birbirlerinin yerine kullanılabilir.6). Aşağıdakilerden hangisi kurum imajına yönelik yaklaşımlardan biridir?A). Kultur yaklaşımı

B). Stratejik yaklaşım

C). Pazarlama yaklaşımı

D). Durumsallık yaklaşımı

E.) Eleştirel yaklaşım

Cevap:CKURUM İMAJINA YÖNELİK ÜÇ FARKLI YAKLAŞIM ÇIKMIŞTIR.1).PSİKOLOJİK YAKLAŞIM2).GRAFİK DİZAYN YAKLAŞIMI3).PAZARLAMA YAKLAŞIMI

1).PSİKOLOJİK YAKLAŞIMGuring’e göre kurum imajının bu yaklaşımdaki yorumu,Zihinsel imaj ya da gerçeğin görsel, duyusal benzetimi ile ilgili fikirdir.Kurum imajının psikolojik yaklaşımdaki ifadesi, kurumun resmi, portresi ya da kurumla bağlantılı anlamlar ve ilişkiler olarak tanımlanmaktadır.Kurum imajı hedef kitlelerin kafasında, düşünce yapılarında yaratılan

kuruma ait görüntü ya da resimdir.2).GRAFİK DİZAYN YAKLAŞIMIKurumun hangi isim ya da semboller ile nasıl hedef kitleleri ile iletişim

kurduklarının ve bu durumun yarattığı güclu etkinin yorumlanması üzerinde

durmaktadır.Balmer, kurumların görsel kimlik unsurlarının dort temel amacı

Gerçekleştirmek icin kullanıldıklarını belirtmektedir. Bu amaclar;1).Organizasyonun misyon ve felsefesini iletmek,

2).Kurumun kulturel değerlerini ozetlemek,

3).Kurumun iletişim cabalarını desteklemek ve

4).Görsel kimliği yaşanan değişim ve gelişmelere karşın yeni ve ozgun halde

tutabilmek olarak sıralanabilir.

3).PAZARLAMA YAKLAŞIMIKurum imajının pazarlama yönlü yaklaşım kavramı,hedef kitlelerin kuruma yönelik sahip oldukları deneyimler, izlenimler,inançlar, duygular ve bilgiler toplamı olarak almaktadır.

7). Aşağıdakilerden hangisi guclu bir kurum imajı oluşturmak icin gerekli

ögeler arasında yer almaz?A). İc imaj oluşturma

B). Alt yapı kurma

C). Dış imaj oluşturma

D.) Soyut imaj oluşturma

E). Somut imaj oluşturma

Cevap:E

GÜÇLÜ BİR KURUM İMAJI OLUŞTIRMAK İÇİNDÖRT UNSUR GEREKMEKTEDİR1). İyi bir alt yapı oluşturmak2). İç imajı oluşturmak3). Dış imajı oluşturmak4). Soyut imaj oluşturmak

1).Alt yapı kurmak: Kurumlarda gerekli olan değişimleri gerçekleştirmek

ve bu yapı üzerine kurmak çok önemlidir.Kurum alt yapısını oluşturmak için, kurumun küresel değerleri içeren

bir vizyon yaratması ve misyonunun tanımlanması ile gerçekleşir2).Dış imaj oluşturma: Dış imaj; işletme dışındaki hedef kitlelerin

işletme hakkındaki fikir ve algılarıdır3).İç imaj oluşturmak: İç hedef kitlelerine yöneliktir.Kurumun çalışanlar üzerindeki imajıdır ya da çalışanların müşteriye

Yansıttığı imajdır.

Olumsuz iç imaj, kaybedilen müşteri ve sadakatsiz çalışan demektir.8). Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imaj yönetim surecinin merkezinde

yer alan temel ögeler arasındadır?A). Mevcut imaj

B). Marka imajı

C). Kurum imajı

D). İstenen imaj

E). Ayna imajı

Cevap:C9). Aşağıdakilerden hangisi kurumsal markalamanın temelini oluşturan

ögelerden biridir?A). Stratejik vizyon

B). Kurumsal itibar

C). Kurumsal sembol

D). Kurum tarihi

E). Kurum değeriKURUMSAL MARKALAMANIN OLUŞTURAN UNSURLAR

1).STRATEJİK VİZYON2).KURUMSAL KÜLTÜR3).KURUMSAL İMAJBu Üç unsur kurumsal markalamanın temelini oluşturur.1).Stratejik Vizyon:

Kurumun gelecekte neyi başarmak istediğine yönelik yönetimin

en üst arzularını ifade eden ve somutlaştıran, kurumun eylemlerinin

arkasındaki temel fikirdir.2). Kurumsal Kültür:

Kurumun mirasını somutlaştıran ve üyelerine onun anlamını anlatan

temel varsayımlar, inançlar ve iç değerlerdir.3).Kurumsal İmaj:

Hissedarlar tarafından geliştirilen kurumun görünümü; müşterilerin,

hissedarların, ortamın ve toplumun görüşü de dahil dış dünyanın

firmaya ilişkin izlenimleridir10). Aşağıdakilerden hangisi kurumsal pazarlama karmasının

unsurlarından biridir?A). Dağıtım

B). Gorunum

C). Misyon

D.) Psikoloji

E). Kultur

KURUMSAL PAZARLAMA KARMASI İÇİNDE

YER ALAN UNSURLAR1).Ürün ,

2).Fiyat ,

3).Dağıtım ,

4).Tutundurma ,

5).Felsefe ,

6).Hedef kitle ,

7).Kişilik ,

8).Performans ,

9).Algılama

10).Konumlandırma


ÜNİTEDE ÖNEMLİ YERLERKuruluşların hedef kitlelerini ic ve dış olmak uzereiki kategoride ele almak mumkundur.1).İç hedef kitleler:Kuruluşun çalışanları, denetçiler, yöneticiler, hissedarlar ve direktörler,

Yönetim kurulunun üyeleri yer almaktadır.2).Dış hedef kitleler arasında ise,Doğrudan kuruluşla bağlantılı olmayan basın, hükümet kuruluşları,

potansiyel yatırımcılar, eğitimciler, müşteriler, rakipler, yasa yapanlar,

toplumsal çevre ve tedarikçiler bulunmaktadır.

Pazarlama bakış açısı, işletmenin dış çevresine odaklanan, iletişim,

markalama, görsel kimlik unsurları ve imaj araştırmalarını kontrol eden

kurumsal düzey ilgililikleri yerine ürün düzeyi ilgililiklerine odaklanmaktadırPozitif (olumlu) bir kurum imajının firmaya sağlayabileceği avantajlar

şu şekilde sıralanabilir;1).Yeni ürünlere tüketicinin güven duymasını sağlar.

2). Satışları kolaylaştırır ve tekrarını sağlar.

3). Kurumsal iletişim ve reklam etkinliklerinin daha etkili ve duşuk maliyetli

olmasını sağlar.

4). Diğer kuruluşlarla ilişkilerde, ortaklık ve birleşmelerde ustunluk sağlar.

5). Daha nitelikli çalışan istihdamı sağlar. Çalışanlarla ilişkileri destekler.

6). Krizde dayanıklılık sağlar.

7). Finansal ilişkileri güçlendirir.Kuruluşun kim olduğu, temsil ettiği ve işletmeyi şekillendiren değerlere

ilişkin hedef kitlelerde oluşan kurum imajını yaratmak, surdurmek ve

geliştirmek noktasında işletmelerin goz onune alması gereken unsurlar

şu şekilde sıralanabilir:1). Sahip olunması arzu edilen imajın açıkça belirlenmesi,

2). Sağlanılan menfaatlerin ve eşsizliğin vurgulanması,

3). Hedef kitlenin belirlenmesi

4).Enformasyonun duzenli akışının sağlanması ve surdurulmesi,

5).Diğer insanların zamanlarına saygı gosterilmesi,

6). Abartmalardan kacınılması,

7). Hoşgorunun kaybedilmemesi,

8). Guzel olanın yapılması,

9). Bir olaya yapılacak destekle sahip olunan imajın uyumlu hale getirilmesi,

10). Durust olunması,

11). Unlu (şohretli) bir sozcunun hem faydalı hem de zararlı olabileceğinin

goz ardı edilmemesi,

12). Medya tercihlerinde imaja gore hareket edilmesi,

13). Duruşun, gorunumun yansıtılması,

14). İyi niyet oluşturulması,

15). Mevcut tutum ve farkındalık araştırmasının yapılması,

16) Samimi olunması.Kurumsal Pazarlama Yaklaşımının AvantajlarıSürekli ve iki yönlü pozitif kurumsal/müşteri paydaş ilişkileri kurulmasını,1). Güvenin oluşturulması ve sürdürülmesi,2). Anlamlı ve olumlu kurumsal itibar elde edilmesi,3). Güçlü ve dikkat çekici kurumsal markalar oluşturmak aracılığıyla

hissedar ve paydaşların oluşturulmasını,4). Faaliyet alanında kurumsal dikkat çekicilik oluşturulmasını

(kurumsal hayatta kalma ve kar edebilirlik),

5). Kuruluşun sorumlulukları ve hassasiyetleri konusunda davranış

geliştirme şeklinde özetlenebilir

Geleneksel ve Kurumsal Pazarlamanın Karşılaştırılması1). Geleneksel pazarlama urun ve tüketicilere odaklanırken kurumsal

pazarlama çok çeşitli paydaşları ve toplumsal etik hususlarını içeren

açık örgütsel odağa sahiptir.2). Geleneksel pazarlama beklenen geleceğe yönelime sahipken kurumsal pazarlama sadece gelecek değil şimdiki zaman ve geçmişe yönelime sahiptir.

Çünkü her türden paydaşın toplumsal hususlarına odaklanır.3). Geleneksel pazarlama temel olarak ürüne odaklanırken kurumsal

pazarlama sadece kurumsal odaklıdır (kurumsal kimlik ve kurumsal

markaya odaklanma bağlamında).4). Geleneksel pazarlama iki yönlü- ve karşılıklı faydaya dayanan-

tüketicilerle değişilen ilişkilere sahipken kurumsal pazarlama tüm paydaş

ve toplumla çoklu fayda ve çok yönlü ilişkiye sahiptir.5). Geleneksel pazarlamanın kültürel yönelimi acık müşteri yönelimine

sahipken kurumun kültürel yönelimi acık bicimde tüm paydaş

türlerine ve etik/toplumsal hususlara yöneliktir.6). Geleneksel pazarlama için kurumsal sosyal sorumluluk/etik hususları

isteğe bağlıyken kurumsal pazarlama için bunlar merkezidir.7). Geleneksel pazarlama, pazarlama bölümü altında fonksiyon olarak

Görülebilirken kurumsal pazarlama yönetim kurulu odası seviyesinde

eş koordine edici fonksiyon olarak görülebilir.Kurumsal Reklamın AmaçlarıKurumsal reklamcılık daha çok şu amaçları gerçekleştirmek için yapılmaktadır:

• Bir kuruluşun farkına varılmasını sağlamak,

• Kurum kimliğini tanıtmak,

• Kuruluşun isim değişikliğini duyurmak,

• Kuruluşa karşı olumlu bir imaj oluşturmak ve itibarının gelişimine

katkıda bulunmak,

• Kuruluşun bir başka kuruluşla birleştiğini duyurmak,

• Büyüyen bir kuruluş olduğunu kamuoyuna göstermek,

• Yatırımcılar ve güvenlik uzmanları üzerinde olumlu bir etki yapmak,

kuruluşun finansal gücünü ve sağlamlığını göstermek,

• Dağıtım şebekesi nezdinde, kuruluşun tanınmasını sağlamak,

satıcılarla ilişkileri güçlendirmek,

• Kuruluşu iyi bir işveren olarak göstermek, yeni mezunları,

tecrübeli yöneticileri kuruluşun sunduğu iş imkanları konusunda

bilgilendirmek ve kuruluşa başvurmalarını teşvik etmek,

• Çalışanları motive etmek, çalışanları kuruluş hakkında bilgilendirmek

• Kamuoyunu bilgilendirmek,

• Politik kadrolara, kuruluşun ulusal ekonomiye sağladığı katkıları

hatırlatmak,

Kamuoyu önderlerine, baskı gruplarına ve yerel topluluklara kuruluşun

sosyal sorumluluk anlayışını yansıtmak,

• Kuruluşa karşı yapılan suçlamalara karşılık vermek, yanlış değerlendirmeleri

düzeltmek,

• Kuruluşun çeşitli alanlarda yapmış olduğu sponsorluk faaliyetlerini duyurmak,

• Kuruluş yıl dönümlerini kutlamak.Kurumsal Reklamın İşlevleri• İşletmeyi yansıtan, ona özgü bir kurumsal marka oluşturmak

ve bu markayı somutlaştıracak sunumları yapmak.• Kurumsal davranış, kurum felsefesi, kurumsal iletişim ve kurumsal

dizayn gibi kurumsal kimlik öğelerinin birbirleri ile tutarlı bir bütünlük

oluşturacak şekilde yansıtılması ile işletmeye ait güçlü ve tutarlı bir

kurum kimliğinin oluşturulmasını sağlamak.• İşletmenin sahip olduğu kurum kimliğinin kurumsal dizayn boyutunda

Yenilenen görsel kimlik unsurlarıyla (logo, amblem, kurum renkleri vb.)

ilgili işletmenin hedef kitlelerine gerekli bilgileri sunmak ve duyurumları

yapmak.• Kurum imajını oluşturmak, var olan olumlu imajı güçlendirmek,

kuruma yönelik olumsuz bir bakış acısı söz konusuysa bunu

olumluya dönüştürmek.• İşletmenin faaliyet gösterdiği toplumsal çevre ve sivil toplum örgütleri

Tarafından sahip olması beklenen kurumsal sosyal sorumluluk

anlayışını yansıtmak.• Güçlü, dürüst ve güvenilir bir kurum imajı oluşturup, bu imajı güçlendirerek

İşletmenin ilişki içinde bulunduğu ve maddi destek sağladığı finansal

çevrelerin güvenini kazanmak ve kurumun yaşamını devam ettirmesini

sağlamakKurumsal imaj bir kuruma ilişkin kişisel, sosyal ve sanal ortamlarda

oluşan deneyimler sonucu, kamunun hafızasında kalan izlenimler

ve bu izlenimler sonucu oluşan algıların tamamı olarak ifade edilebilir.Kurum imajı:

kurumun kim olduğu, toplumsal sorumluluk anlayışı, yonetim felsefesi,

calışanlara bakış acısı, yenilikleri değerlendirme hızı gibi konularda

halkla ilişkiler ve reklam gibi pazarlama iletişimi faaliyetleri ile

sunulan bilgilerin, hedef kitlenin bilişsel alanında yarattığı etki ve

sonrasında da duygusal bileşende yani tutumlarda yarattığı izlenim ile

oluşmaktadır

Pazarlama alanında kurumsal duzeye yonelik kayma,ilişkisel pazarlama, hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama,kar amacı gutmeyen sosyal sorumluluk amaclı pazarlama uygulamaları,butunleşik pazarlama iletişimi, kurumsal halkla ilişkiler,kurum ve hizmet markalaması gibi pazarlamanın yukselen yeni trendleri

icinde yer alan alanlar tarafından ve bunların etkileşimleriyle ortaya

cıkmaktadır.

Kurumsal pazarlama kavramı, kurumsal düzeyle ilişkilendirilen ve

cıkar grupları tarafından kuruma yonelik geliştirilen tutumlar ile ilgili

bir kavram olarak tanımlanmaktadırKurumsal pazarlama kurumsal capta oryantasyon ve kurumsal kulturle

yururluğe konulan muşteri, paydaş, toplumsal ve etik odaklı felsefedir.Balmer daha sonra kurum kimliğini etkileyen bu yeni geliştirilmiş

pazarlama karmasının 10P’sinin altı temel unsuru on plana cekerek

hatırlanmasına yardımcı olmak icinHE2ADS2 ile değiştirmiştir.İngilizce kelimelerin baş harflerinin kısaltmasından oluşan bu modelde

• H, kurumun sahip olduklarını (Has),

• E, kurumun ifade ettiklerini ( Express),

• E, cevreye duyarlı olmak (Environment),

• A, calışanlar ve paydaşların kurumun neler yaptığına duyarlı olmaları

ve kuruma olan bağlılıklarını dikkate almak (Affinities),

• D, kurumun ne yaptığını (Does),

• S, kurumun anahtar cıkar grupları (Stakeholder),

• S, ise kurumun diğer hedef kitle gruplar ve topluluklar tarafından nasıl

gorulduğunu (Seen) ifade etmektedir.Şeffaflık, şirketlerin içeride farklı, dışarıda farklı davranmalarının kendileri

İcin bir problem teşkil etmesine ve kurumsal imajlarının kısa bir

surede yerle bir olmasına neden olduEtkili bir kurumsal marka inşası icin, yöneticiler firmanın vizyonu,

kulturu ve imajını etkin bir şekilde ortaya cıkarmalı ve bunlar arasındaki

ilişkileri duzenlemelidirKurumsal markalamada amac; giderek çalışanları kurumun kimliğini ureten

ve aynı zamanda bu orgutun uyeleri olarak kendilerini yetiştiren bireyler

yapmak haline gelmektedir.

Kurumsal markalamanın onemli bir amacı da calışanların onları kurumun

bir parcası yapacak sosyal ilişkiler konusunda yapacakları calışmalarda

ozgur bırakacak veonları etkinleştirecek bir ortamı tesis etmektir.Kurumsal reklam:Kurumsal reklamlarda amac;Ürün ve marka reklamlarında olduğu gibi hedef kitlenin satın alma

eğilimlerini ve davranışlarını doğrudan değiştirmek ya da onları

yönlendirmek değildir.Hedef kitlelerin sahip olduğu düşünceleri, satın almaya ilişkin olağan

halini ve tutumlarını değiştirebilmektir.Kurumsal reklamlar; kurumun ismini ve imajını on planda tutmaya

çalışır, bilgilendirme ve ikna etme amacını taşır, kurumun tanıtılmasının

yanında bazı yan amaçları da gerçekleştirmeye yönelir.

KURUMSAL İLETİŞİM 7.ÜNİTE ÖZET

DİPNOTLAR


Kurumsal iletişim bir kurumun özel ve genel amaçlarını gerçekleştirmek,amaçlarına ulaştırmayı sağlayacak stratejileri uygulayabilmek için ilgilitüm hedef gruplar ile yapılan iletişim çalışmalarının yönetim tarafındanuygulanması ve bu doğrultuda entegrasyonun sağlanması sürecidir

Küresel köy: Marshall Mc Luhan ile anılan bir kavram.İletişim ağlarının genişlemesiyle birlikte dünyanın bir köy haline geleceğini

ifade etmiştir.

On-line Kurumsal İletişim: Bir kurumun iç ve dış hedef kitlelerine yönelikamaçlı iletişim faaliyetlerinin İnternet’te gerçekleştirilen interaktif boyutudur

.

İnteraktif: Birbirini karşılıklı olarak etkileme yoluyla yapılan iletişimdirMedya: Her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri içereniletişim araçlarını kapsayan çok geniş bir kavramdır

Sosyal Medya, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşımimkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar veweb siteleri için ortak kullanılan bir terimdir.”

Sosyal Ağ: Kişilerin İnternet üzerinde kendilerini tanımlayarak, insanlarlailetişime geçmek için iletişim kurmaya yarayan ağlara“sosyal ağlar” denilmektedir.Blog: Türkçede ağ günlüğü, günlük anlamına gelmektedir.Teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekildeYazan insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web siteleridir.

Mikro Blog: Geleneksel blog’dan içerik ve dosya büyüklüğü ve küçüklüğübakımından farklılık gösterir.Mikrobloglar kullanıcılara kısa cümleler, anlık fotograflar veyavideo linkleri gibi küçük içerik parçalarını paylaşmak için ortam sağlar.Profesyonel Mesleki Ağlar: Sanal öz geçmiş platformudur.İş dünyasındaki profesyonellerin kendi işleri ile ilgili verileri paylaştıklarıSosyal medya ortamıdır.Logo: Ticaretin başladığı yıllardan itibaren ürünleri, kuruluşları ya daHizmetleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan bir ya da birkaç tipografik(yazıyı belli bir forma sokma tekniği) karakterden meydana gelenbir nevi işaretlemedir.Eşik bekçiliği: (gatekeeper) Haberin, bir editörün yorum ve bakış açısındanGeçerek hedef kitleye ulaşması.

Hashtag: Diyez olarak isimlendirilen ‘’#’’ semboldür.Twitter ile başlayıp, Instagram ile devam etmiştir.Artık Facebook’ta da kullanılmaktadır.Sosyal medyada konu başlığı, düşünce, duygu vb. durumları paylaşırkenKullanılmaktadır.

Spam: İnternet’te aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının,bu tip bir mesaji alma talebinde bulunmamış kişilere gönderilmesispam olarak adlandırılır.Çoğunlukla ticari reklam şeklinde olup, bu reklamlar sıklıkla güvenilmeyenürünlerin, çabuk zengin olma kampanyalarının, yarı yasal servislerinduyurulması amacına yöneliktir.

Tweet: Twitter sistemi içerisinde yazılan mesajlara verilen genel isim,tweet’dir.Metin, video ya da fotoğraf ayırt etmeksizin paylaşılan her bir mesajatweet denir.Mesaj göndermek yerine “tweet atmak” tabiri kullanılır.

Retweet (RT): Retweet, başka bir kullanıcı tarafından gönderilen birtweet’in, kendi hesabınızdaki kişilere aynen iletilmesidir.Herhangi bir tweet’in yaygın hale getirilmesi için kullanılır ve tweet’ibirçok kişinin takip etmesi sağlanır.

……………………………………………………………………………………On-line: İngilizcede “on” açık ve “line” hat kelimelerinin birleşmesinden oluşan“online” kavramının Türkçe karşılığı olarak “çevrimiçi” türedi kelimesikullanılmaktadır.Günümüzde “online” kelimesi sosyal paylaşım alanlarında kullanıcınınçevrimiçi olup olmaması durumu için kullanılır

Kitle iletişiminin İnternet boyutunun olmadığı zamanlarda geleneksel

kitle iletişim araçlarıyla (televizyon, gazete, dergi, vb…) gerçekleştirilen

çalışmalar; internet, yeni medya ve sosyal medya gibi on-line kanalların

hayatımıza girmesiyle daha interaktif bir nitelikte gerçekleştirilmeye

başlanmıştır

Geleneksel medyada iletişim süreci tek yönlü iken yeni medyada ve

yeni medya içerisinde gelişen sosyal medyada interaktif bir iletişim

süreci söz konusudur.

Web, internet üzerindeki servislerden birisidir.İnternet üzerinde yazı, grafik, resim, ses ve hareketli görüntülerden oluşandökümanları uzaktaki bilgisayarlara iletir.Web 2.0: Web 1.0 İnternetin ilk yıllarında ortaya çıkmış ve kullanıcıyahiçbir işlem hakkı tanımayan sadece arama yapabilmesine imkan sağlayaninternet ağıdır.

Web 2.0’ı ise bir sonraki aşama olan ve ilk olarak O’Reilly ve MediaLiveInternational tarafından 2004 yılında ortaya atılan, sitenin yönetimininkişiye bırakılmasıdır.Yani önceden sadece alıcı konumunda olan kullanıcı, artık bizzat içeriğemüdahale edebilmekte, alıcı konumundan yayıncı durumuna geçebilmektedir.World wide web (www): Yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklıyapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayançoklu hiper ortam sistemidir.Hiper ortam, bir dökümandan başka bir dökümanın çağırılmasına olanak sağlar.Sosyal medya ortamları, zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldıran iletişimimümkün kılmaktadır.KONU SONU ÖZETLERKurumsal iletişim;İnternet teknolojisiyle gelişen yeni ortamlarda kurumların, hesaplarında veya sayfalarında yaptıkları çalışmalar ile on-line

kurumsal iletişime dönüşmüştür.İnternet’in gelişimi; yeni medyayı ve bununla bağlantılı olarak sosyal medyayı ortaya çıkarmış ve zaman-mekân sınırlılıklarını ortadan kaldıran,

her türlü iletinin paylaşılabildiği, düşük maliyetli yeni bir yapılanma oluşmuştur.İnteraktif bir ortam yaratan internet, online kurumsal iletişim çalışmaları

açısından başarılı faaliyetlerin yapıldığı, kurum ve kuruluşların hedef kitlelerine ulaşmak için aktif olarak kullanmak zorunda olduğu yeni bir iletişim kanalı hâline dönüşmüştür

90’lı yılların sonundan itibaren internet,Medyayı geleneksel medya ve yeni medya olarak ayırmıştır.Televizyon, dergi, gazete vb. araçlar geleneksel iletişim araçları iken;İnternet’in sağladığı ortamlar yani sosyal ağlar, bloglar, fotoğraf ve

video paylaşım siteleri yeni medya ortamları olarak ortaya çıkmıştır.İnternetin etkileşimli ortamını tanımlayan soyut bir kavram olan yeni medya

ve bunu kullanan araçlara, sosyal medya ortamları denmektedir.Web 2.0 teknolojisi ile ortaya çıkan İnternet ve sosyal medya hızlı bir gelişmekaydetmiştir.İlk sosyal medya sitesi 1997 yılında Sixdegrees.com adıyla kurulmuştur.Kurum ve kuruluşların sosyal medya hesaplarında yer alması gerekenTemel unsurlar vardır.1).Kurum logosu mutlaka yer almalı;2).Kurumun tarihçesi,3).Misyonu, vizyonu ve geçmişten günümüze kadar olan süreçte önemligelişmeler bulunmalıdır.4).İletişim bilgileri açık bir şekilde yer almalı ve diğer sosyal medya ortamlarına

ulaşmayı sağlayan linkler bulunmalıdır.

5).Kurumla ilgili; fotoğraf, video gibi görseller paylaşılmalıdır.6).Kurumun sosyal sorumluluk projelerine mutlaka yer verilmelidir.7).Hedef kitlenin soru ve sorunlarına kısa zamanda çözüm bulacağısıkça sorulan sorular kısımları eklenmeli;8).Hedef kitle ile mesajlaşma, yorum yapma ve değerlendirme kanalları açıktutulmalıdır.

Sosyal medyanın sağladığı bu olanakları kullanan kurum ve kuruluşlar;görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırır, müşteri ilişkilerini sağlamlaştırır ve diğerkurumlardan farklılaşır.

…………………………………………………………………………………………….ARAŞTIR YANIT ANAHTARI
Online Kurumsal iletişim :Bir kurumun iç ve dış hedef kitlelerine yönelikamaçlı iletişim faaliyetlerinin İnternet’te gerçekleştirilen interaktif boyutunaonline kurumsal iletişim denir.

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle son yirmi yıl içerisinde

internet önü alınamaz bir hızla ilerlemiş, 90’lı yılların sonunda tüm kişiler ve kurumlarca kullanımı olanaklı hale gelmiştir.Bu alanda gerçekleşen gelişmeler medya sektörünü de derinden etkilemiş,

aslında iletişim ortamı ve araçları anlamına gelen medya kavramı,

geleneksel medya ve yeni medya olarak ayrışmıştır.Televizyon, radyo, gazete ve dergi geleneksel medya araçları içinde kalırken,

internet teknolojisiyle gelişen; sosyal ağlar, bloglar, fotoğraf ve video paylaşım

siteleri gibi araçlar yeni medya ortamlarını oluşturmaktadırKurumların Twitter kullanımında dikkat etmesi gereken unsurlarşu şekilde sıralanabilir:1).Profilde, mutlaka kurum ile ilgili sembol ya da logo kullanılmalıdır.2).Kapak ve arka plan görseli farklı olmalıdır.Bu ilk etapta sayfayı ziyaret eden takipçiler için kurumsal bir algı

oluşturmaktadır.3).Bunun yanında; kurum, ürün veya hizmet ile ilgili atılan görsel

tweetlere de yer verilmelidir.Bu sayede takipçilerin hafızasında daha kalıcı bir yer edinilmiş olur.4).Twitter’da marka, kurum ya da kuruluşla ilgili tek bir kullanıcı adı olmalı

ve tüm sosyal medyada bu kullanılmalıdır.5).Hesapta faaliyet alanı, misyon, vizyon, referanslar ve müşteri görüşleri yer

almalıdır.6).Twitter hesabı diğer sosyal medya ortamları ile bağlantılı şekilde

kullanılmalıdır.7).Paylaşımlarda kurum kendini tanıttıktan sonra, kampanya ve duyurulara

yer vermelidir.8).Twitter’daki karakter kısıtlaması yüzünden bu mesajlarda mutlaka link

kullanılmalıdır.9).Takipçilerin çok olması için paylaşımların sıkıcı olmaması gerekir.10).Kurum ön plana çıkartılırken güncel haberlere de yer verilmelidir.………………………………………………………………………………………ÜNİTE SONU SORULARININ İNCELENMESİ1). Aşağıdakilerden hangisi internetin gelişimiyle birlikte hayatımıza giren

kavramlardan biri değildir?A). Online

B). İnteraktif

C). Sosyal medya

D). Kitle iletişim araçları

E). Yeni medyaCEVAP: D2). World Wide Web hangi tarihte halka açılmıştır?A). 1991

B). 1997

C). 1985

D). 1999

E). 2006CEVAP:A

3). Flickr, Foodspotting, PhotoBucket, Picasa, Instagram gibi siteler

hangi tür sosyal medya ortamıdır?A). Sosyal ağ

B). Sosyal arkadaşlık

C). Micro blog

D). Video paylaşım

E.) Fotoğraf paylaşımCevap:E

SOSYAL AĞ;1).Friend Feed, 2) My Yahoo, 3).My Heritage, 4).Odno klassniki,5).Friendster, 6).Google Plus, 7).My space, 8).Orkut,9).Chime.in, 10).Vkon takte, 11).Bebo, 12).Windows Live,13).Facebook.

BLOG;1).Posterous, 2).Blogger, 3).Tumblr, 4).My Opera, 5).Live Journal,6).Word Press.

MİKRO BLOG;1).Twitter, 2).Tumblr, 3). Three words, 4).Day Tum.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMI;1).Instagram, 2).Food spotting, 3).Photo Bucket, 4).Picasa,5).Dailybooth, 6).Fotolog, 7).Flickr.ARKADAŞLIK SİTESİ;1).Badoo, 2).Muxlim, 3).Hi5, 4).Connect.

PROFESYONEL MESLEKİ AĞLAR;1).Linkedin, 2).Coroflot, 3).Xing, 4).Viadeo.

TASARIM PAYLAŞIMI ;1).Deviant ART, 2).Designmao, 3).DesignFloat, 4).Dzone,5).Dribbble, 6).Forrst, 7).Behance, 8).Kaboodle.

MÜZİK KEŞFETME ;1).Last fm, 2).Ilike, 3).Groove Shark, 4).Fizy.

VİDEO PAYLAŞIM ;1).Youtube, 2).Vimeo, 3).Daily Motion.

DOSYA PAYLAŞIM ;1).Slide Share, 2).Scribd, 3).Tutorial9.

VERİ TABANI ;1).Plaxo.

SOSYAL YARDIM VE ETKİNLİK1).change.org, 2).Social Vibe, 3).Care2.

4). Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya yönetiminin kurumlara sağladığı

faydalardan biridir?A). Çalışan motivasyonunu yükseltmek

B). Kurum içi iletişimi sınırlandırmak

C). Kurumun görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak

D). Yönetici- çalışan ilişkilerini düzenlemek

E.) Kriz ortamı oluşturmak

CEVAP:C

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİNİN KURUMALARASAĞLADIĞI FAYADALAR.1). Görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırır,

2). Müşteri ilişkilerini destekler,

3). Hedef kitle ile interaktif iletişimi sağlar,

4). Diğer kurumlardan farklılaşmasını sağlar,

5). İtibarının yükselmesine yardımcı olur.5). Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya hesaplarında yer alması gereken

online kurumsal iletişim unsurlarından biri değildir?A). Logo

B). Tarihçe

C). İletişim bilgileri

D). Misyon

E). Beğeni sayısıCEVAP:EKurum ve kuruluşların sosyal medya hesaplarında,on-line kurumsal iletişim faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirebilmeleriiçin dikkat etmeleri gerekenler şu şekilde sıralanabilir:1).Kurum ve kuruluşların logosu sayfada net ve görünür bir şekilde

bulunmalı, kurumu yansıtan renklere yer verilmeli,2).Sayfada kurum ve kuruluşların tarihçesi yer almalı ve kuruluşlarından

günümüze kadar gelen süreçte önemli gelişmeler paylaşılmalı3).Kuruma ait iletişim bilgileri (açık adres, şube, İnternet adresi,

telefon numarası, faks, mail adresi) eklenmeli4).Bunların yanında kurumun sosyal medyada kullandığı diğer hesaplara

(twitter, instagram, youtube gibi) erişim için linkler eklenmeli5).Kurum ile ilgili fotoğraf, video ve görsellerin yer aldığı bölümler

oluşturulmalı,6).Kurumun misyon ve vizyonuna yer verilmeli,7). Kuruma ve çalışanlara ait ödüllerin derlendiği bir bölüm oluşturulmalı,8). Çevreye duyarlılık ve topluma katkı için yapılan projeler, uygulamalar

sayfaya eklenmeli,9). Kullanıcıların kurumla ilgili sorularına hemen yanıt alabileceği

“sıkça sorulan sorular” kısmı eklenmeli,10). Kurumsal iletişim süreçlerini takip eden çalışanlar istihdam ederek

uygulanan iletişim stratejilerinin başarılı olup olmadığı

değerlendirilmelidir.6). “Haberin, bir editörün yorum ve bakış açısından geçerek hedef kitleye

ulaşması durumuna ne ad verilir?A). Sosyal medya yazarlığı

B). Eşik bekçiliği

C). Habercilik

D). Editörün tercihi

E). Yorum farkıCEVAP:B7). Aşağıdakilerden hangisi “hashtag” sembolüdür?A). &

B). @

C). ^^

D). %

E). #CEVAP:E8). Twitter’a has kavramlardan biri olan “FAV” ne demektir?A). Farzetmek

B). Favori yapmak

C). Favori sanmak

D). Favorilere eklemek

E). Favori olmakCEVAP:D

TwitterTwitter, bir sosyal ağ ve mikro blog sitesidir.2006 yılında Jack Dorsey tarafından kurulmuştur.25 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkçe kullanılmaya başlanmıştır.Kullanıcılarına tweet (cıvıldama) adı verilen en fazla 140 karakterlik

metinler yazma imkânı sağlayan, fotoğraf, video ve resim paylaşımını

olanaklı kılan yeni nesil iletişim aracıdır

Tweet:Twitter sistemi içerisinde yazılan mesajlara verilen genel isim, tweet’dir.Metin, video ya da fotoğraf ayırt etmeksizin paylaşılan her bir mesaja

tweet denir.

Mesaj göndermek yerine “tweet atmak” tabiri kullanılır.

Retweet (RT):Retweet, başka bir kullanıcı tarafından gönderilen bir tweet’in, kendi

Hesabınızdaki kişilere aynen iletilmesidir.Herhangi bir tweet’in yaygın hâle getirilmesi için kullanılır ve tweet’i birçok

kişinin takip etmesi sağlanır.

Mention (@) :Mention, başında “@” işareti kullanılarak gönderilen mesajlardır.Bir mesajda @ işareti kullanıldığında o mesaj yalnızca o kişi veya

kişilere gönderilir.Twitter üzerinden yalnızca hedefli kişilere ileti gönderme işlemidir.

DM (Direkt Mesaj):Twitter üzerinden gizli

mesaj gönderme işlemidir. Direk mesaj gönderebilmek

için kişilerin birbirlerini takip etmesi gerekir.

Trending Topic (TT):Belli lokasyonlarda en çok hangi konuların konuşulduğunu gösteren popüler

konu başlıkları listesidir.

Favorilere Ekleme (FAV):Twitter’da takip edilen kişilerin paylaştığı beğenilen tweetlerin

RT edilmesi yerine favorilere eklenmesidir.9). Facebook hangi tarihte ve kim tarafından kurulmuştur?A). 8 Ağustos 1985-John Black

B). 4 Şubat 2004-Mark Zuckerberg

C). 2 Kasım 1990-Stefan Show

D). 30 Ocak 2001-George Orwell

E). 15 Kasım 2003- Jack DorseyDÖRT ÖNEMLİ SOSYAL MEDYA ÖRNEĞİFacebook, Youtube, Instagram ve Twitter’dırFacebookFacebook 4 Şubat 2004’te eski Harvard Üniversitesi öğrencisi olan

Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştur

YouTubeVideo paylaşım sitesi olan Youtube,

15 Şubat 2005’te Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya şehrinde kurulmuştur.Kasım 2006 yılında Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınmıştır ve günümüzde Google’ın yan kuruluşlarından biri olarak, dünya

çapında faaliyetlerine devam etmektedir.InstagramFotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram,2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafın kurulmuştur.İlk olarak Iphone için yapılmış ücretsiz bir fotoğraf paylaşma ve

fotoğraf düzenleme uygulaması iken, daha sonra android platformlu

cihazlarda da kullanılmaya başlamıştırTwitterTwitter, bir sosyal ağ ve mikro blog sitesidir.2006 yılında Jack Dorsey tarafından kurulmuştur.25 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkçe kullanılmaya başlanmıştır.Kullanıcılarına tweet (cıvıldama) adı verilen en fazla 140 karakterlik

metinler yazma imkânı sağlayan, fotoğraf, video ve resim paylaşımını

olanaklı kılan yeni nesil iletişim aracıdır

10). İnteraktif iletişim nedir?A). Çapraz iletişim

B). Dikey iletişim

C). Yatay iletişim

D). Tek yönlü iletişim

E). Etkileşimli iletişim

CEVAP:E……………………………………………………………………………………ÜNİTE İÇİNDE ÖNEMLİ YERLER


Facebook’un kullanıcılarına sağladığı olanakları şu şekilde sıralayabiliriz:• Kullanıcıların kontrolünde olan bir hesap vardır.

• Bu hesapta kişiler kendi profillerini oluştururlar (fotoğraf, cinsiyet, yaş,

eğitim bilgileri, iletişim bilgileri, ilgi alanları, vb…).

• Arkadaş ekleyebilirler.

• Fotoğraf, video, görsel ve durum bilgisi ekleyip arkadaşlarıyla paylaşabilirler.

• Kullanıcılar, istedikleri kişiyle iletişime geçebilirler

(facebook düzenlemeleri ve sınırlandırmaları çerçevesinde).

• Kişiler herhangi bir konuyla ilgili grup ya da etkinlik oluşturup listesindeki

kullanıcıları buraya davet edebilirler.

• Facebook üzerinden yer bildirimi yapabilir, bulundukları mekânlar hakkında

yorumlar yaparak değerlendirmede bulunabilirler.

• Ayrıca Facebook sayfasından, diğer sosyal medya (instagram, twitter, swarm…)

Hesaplarına bağlanıp bunları kullanmak mümkündür.

• Facebook tüm bunların yanında kullanıcılara oyun oynama olanağı sunan

uygulamalara da sahiptir.

• Ayrıca Facebook geliştiricileri neredeyse her gün yeni özellikler eklemektedirYouTubeVideo paylaşım sitesi olan Youtube,

15 Şubat 2005’te Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya şehrinde kurulmuştur.Kasım 2006 yılında Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınmıştır ve günümüzde Google’ın yan kuruluşlarından biri olarak, dünya

çapında faaliyetlerine devam etmektedir.Youtube’un kullanıcılara sağladığı olanaklar şu şekilde sıralanabilir• Site, kullanıcılara, video yükleme, izleme ve diğer sosyal medya

ortamlarında paylaşma olanağı sunar.

• Kullanıcılar sayısız videoya ve video kategorilerine erişebilirler.

• Çoğunlukla, video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, kısa özgün

videolar ve eğitim videoları gibi içerikleri bulunmakta ve bu içeriklerin çoğu

kullanıcılar tarafından yüklenmektedir.

• Kullanıcıların videoları izlemek için üye olmalarına gerek yoktur.

• Kullanıcıların izledikleri videolara göre, video özelleştirmesi ve önerilen

videolar kısmının oluşturulması, Youtube’un kullanım açısından

kişiselletirilmesini sağlar.

• Video yükleme ve izleme sırasında değişik çözünürlük kalitesinin sunulması,

kullanıcılara sağlanan kolaylık açısından diğer önemli bir özelliktir.

• Youtube’un Türkçe dil desteği bulunmaktadır.

• Sitede oturum açma imkânı vardır; bu sayede çevrimiçi olma ve

diğer kullanıcılarla iletişime geçme olanağı sunar.

Kullanıcılar paylaşımlara yorum yapıp, bunları beğenebilmektedirler.InstagramFotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram,2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafın kurulmuştur.İlk olarak Iphone için yapılmış ücretsiz bir fotoğraf paylaşma ve

fotoğraf düzenleme uygulaması iken, daha sonra android platformlu

cihazlarda da kullanılmaya başlamıştır.2015 yılı itibariyle dünya çapında kullanıcı sayısı 300 milyonu aşmıştır.Bu sosyal medya ortamının kullanıcılara sunduğu özellikler şunlardır:• Kullanıcılar fotoğraf ekleyebilecekleri bir hesap oluştururlar.

• Instagram özellikleri sayesinde çekilen fotoğraflar profesyonel

fotoğrafçı efektleriyle isteğe bağlı şekilde düzenlenebilir.

• Bu uygulamada kullanıcılar, diğer sosyal medya ortamlarında olduğu gibi

kişileri, kurumları, grup sayfalarını, vb… takip etme ve beğenme imkânına

sahiptir.

• Uygulamada “etiket”ler mevcuttur.

Etiketler fotoğraf bölümleri oluşturur.

Kişiler fotoğraf paylaşımlarının altına yorum niteliğinde etiketler ekleyerek,

Fotoğrafların bölüm bölüm ayrılmasını sağlarlar

• Etiket uygulaması kişi, sayfa, kurum veya herhangi bir unsurun bulunmasına

ve konuyla ilgili kaç paylaşım olduğunun görülmesine olanak sağlar.

• Etiketlemenin yanısıra “hashtag” kullanımıyla da fotoğraflar paylaşılabilir.

Hashtag “#’’ sembolüdür.Çektiğiniz ve paylaşmak istediğiniz güzel fotoğrafları Instagram’da

arkadaşlarınızla paylaşmadan önce yazı alanına fotoğrafı anlatan konuları

hashtagler ile etiketleyerek diğer tüm instagram kullanıcılarının

da paylaşımınızı görmesini sağlayabilirsiniz.(#istanbul#boğaz#manzara)Paylaştığınız fotoğrafları hashtagler sayesinde diğer kullanıcılar da

görebilecek ve fotoğrafınızın beğeni sayısı artış gösterecektir.• Uygulamaya fotoğraf haricinde, 3-15 saniye uzunluğunda

videolar da eklenebilir.• Instagram hesabından paylaşılan fotoğraflar kullanıcıların isteğine göre

diğer sosyal medya ortamlarında da paylaşılabilir.

(Facebook, Twitter, Foursquare…)• Kullanıcılar Instagram hesaplarından konumlarını paylaşabilirler.Sosyal medya kullanıcılara yeni ve interaktif iletişim ortamlarısunmasının yanı sıra kendine has başka özelliklere de sahiptir.Bu özellikler şunlardır:

• Sosyal medya, kullanıcılara içerik yükleyebilmeleri için ücretsiz web alanı

sağlamaktadır.

• Kullanıcılara, yalnızca kendilerinin kullanabileceği bir web adresi ve

kimlik sağlarken buralardan e-posta ve içerik paylaşımı yapılabilmektedir.

• Kullanıcılar, kişisel bilgilerinin (ad, soyad, adres, doğum tarihi, eğitim,

mesleki bilgiler) yer aldığı bir profil oluşturup buradan kişilerle iletişim

kurabilirler.

• Oluşturulan bu profillerde kullanıcılar, bilgilerinin yenilenmesi,

arkadaş ekleme ve profil güncellemesi gibi yenilikler için teşvik edilir.

• Kullanıcılara sosyal medyada gerçek zamanlı içerik oluşturulabilecek

Uygulamalar sağlanmıştır.

Bu içerikler; metin, resim, ses, video ya da sembolik olarak hoşlandığı

ve hoşlanmadığını gösteren şeyler olabilir.

Bunlar zaman sıralamasına göre son paylaşılan olarak siteye eklenir ve bu uygulamalar siteye yenilik katar.

• Kullanıcılar, arkadaşlar, üyeler ve tanıdıklar tarafından yazılanlara yorum yapabilmektedirler. Aslında bu çok büyük boyutlu bir sosyal iletişim ortamı sağlamaktadır.

• Kullanıcılar tarafından oluşturulan mesajlar zaman etiketlerine sahiptir.

Bu da mesajları takip etmeyi kolaylaştırmaktadır.Kurumların Instagram hesaplarını oluşturma aşamasında ve sonrasındadikkat etmeleri gereken noktalar şunlardır:• Kurumlar Instagram hesabı açmadan önce, “Instagram for the bussines” adlı bloğu incelemelidir.

Bu blogda Instagram hakkındaki bilgilerin yanı sıra kurumsal Instagram

hesaplarının yönetimiyle ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler yer almaktadır.

• Kurum, kuruluş ya da markaya ait profil oluşturulmalıdır.

• Paylaşımlarda Instagram filtreleri kullanılmalı ve fotoğraflar kaliteli olmalıdır.

• Hesapta yapılan paylaşımların hedef ve amaçları olmalı belirli periotlarda

paylaşılmalıdır.

Aksi takdirde iletiler spam olarak görülebilir.• Marka ve kurumlar hakkında geri planda kalan kısımların paylaşılması,

yani işleyişin perde arkasının yansıtılması gerekmektedir.

Bu sayede kurumların paylaşımları farklılaşmaktadır.

• Kurum, kuruluş ve markayla ilgili doğru hashtagler oluşturularak,

paylaşımların kullanıcılar tarafından daha kolay bulunması sağlanmalıdır.Kurumların Twitter kullanımında dikkat etmesi gerekenunsurlar şunlardır:• Profilde, mutlaka kurum ile ilgili sembol ya da logo kullanılmalıdır.

Kapak ve arka plan görseli farklı olmalıdır.

Bu ilk etapta sayfayı ziyaret eden takipçiler için kurumsal bir algı

oluşturmaktadır.

Bunun yanında; kurum, ürün veya hizmet ile ilgili atılan görsel tweetlere de

yer verilmelidir.

Bu sayede takipçilerin hafızasında daha kalıcı bir yer edinilmiş olur

• Twitter’da marka, kurum ya da kuruluşla ilgili tek bir kullanıcı adı olmalı ve

tüm sosyal medyada bu kullanılmalıdır.

• Hesapta faaliyet alanı, misyon, vizyon, referanslar ve müşteri görüşleri

yer almalıdır.

• Twitter hesabı diğer sosyal medya ortamları ile bağlantılı şekilde

kullanılmalıdır.

• Paylaşımlarda kurum kendini tanıttıktan sonra, kampanya ve duyurulara

yer vermelidir.

Twitter’daki karakter kısıtlaması yüzünden bu mesajlarda mutlaka link

kullanılmalıdır.

• Takipçilerin çok olması için paylaşımların sıkıcı olmaması gerekir.

Kurum ön plana çıkartılırken güncel haberlere de yer verilmelidirGünlük yaşantımızda önemli olanFacebook, Youtube, Instagram ve Twitter kurumsal iletişim açısındanözellikle önem verilmesi gereken sosyal medya ortamlarıdır

KURUMSAL İLETİŞİM 8.ÜNİTE ÖZET

DİPNOTLAR

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez 1953’te yayınlananHoward Bowen’in “SocialResponsibility of the Business” adlı

kitabında yer almıştır.Küreselleşme: 80’li yıllardan itibaren tüm dünyayı etkisi altınaçok uluslu güçlerin yönlendiriciliğinde tek kültür ve tüketimalışkanlıklarını hedefleyen bir uluslararası bütünleşme sürecidir

Küresel İlkeler Sözleşmesi: 26 Haziran 2000 tarihinde New York’dabulunan BM Genel Merkezinde açıklanan insan hakları, çalışma koşulları,çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensip dizisi.

Vakıf: Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranınİdare edildiği yer; ya da birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararınaçalışmayı ilke edinen kuruluş…………………………………………………………………………..Kotler ve Lee’ye göre kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal amaçlarıdesteklemek ve kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerini tamamlamakiçin bir kurum tarafından üstlenilmiş büyük çaplı faaliyetlerdir.

Turkcell’in “Kardelenler” projesi ile bugüne kadar 28 bin kız öğrenciyeMaddi destek sağlanarak eğitim yaşamlarına katkı sağlanmıştır.Keith Davis Sosyal sorumluluk etkinliklerinin kurumlara uzun vadedeekonomik kazanç getirebileceğini öngörmüştür.Kurumsal itibar, bir kurumun paydaşları tarafından paylaşılanortak algı ve değere verilen isim.Günümüzde firmalar sadece kar elde etmeye değil, kurumsal itibarlarınıgeliştirmeye de büyük önem vermektedir.

Kurumsal Sosyal sorumluluk etkinliklerindeiki yönlü simetrik İletişim modeli uygulanmakta ve stratejikHalkla ilişkilerde bu tarz faaliyetler önemli rol oynamaktadır.……………………………………………………………………ÜNİTEDE ÖNEMLİ KISA YERLERSürdürülebilir Kalkınma Dünya İş Konseyi kurumsal sosyal sorumlulukkapsamındaki alanları şöyle sıralamıştır:1). Kurumsal yönetim ve ahlak2). Sağlık ve güvenlik3). Çevreye ait sorumluluklar4). Temel çalışma standartlarını içeren insan hakları5). İnsan kaynakları yönetimi6). Toplumsal katılım, kalkınma ve yatırım7). Yerel halka saygı ve kaynaşma8). Kurumsal hayırseverlik ve çalışanların gönüllülüğü9). Müşteri tatmini ve adil rekabet prensiplerine bağlılık10). Rüşvet ve yozlaşmaya karşı önlemler11).Hesap verebilirlik, şeffaflık ve performans raporlama12).Ulusal ve uluslararası tedarikçilerle ilişkiler

Çevresel ve sosyal kaygıların küreselleşmesiyle kurumsal sosyal sorumluluk

ulusal boyuttan küresel boyuta tırmanmıştır.

Bu noktada 1992 yılında Birleşmiş Milletler’in Rio İklim Değişikliği Zirvesi,1996 yılında dönemin Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Kofi Annantarafından açıklanan Kyoto Protokolü ve 2000 yılında başlatılanKüresel İlkeler Sözleşmesi önemli dönüm noktalarıdır.

Bu sözleşmeinsan hakları; çalışan; çevre ve yolsuzluk konularını içeren

on prensipten meydana gelmiştir ve bu tarihten itibaren şirketlerin yönelimini

belirleyen evrensel bir yol gösterici olmuştur.

26 Haziran 2000 tarihinde Küresel İlkeler Sözleşmesi Proje’siNew York’ta bulunan BM Genel Merkezinde hayat bulmuştur.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin maddeleri şöyledir:1). İş dünyası uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı

ve saygı göstermeli2). İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı3). İş dünyası çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu

müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı4). İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli5). İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli6). İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli7). İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları

desteklemeli8). İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve

oluşumu desteklemeli9). İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını

desteklemeli

10). İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE YAPILAN KURUMSAL SOSYALSORUMLULUK FAALİYETLERİ

1). Baba Beni Okula Gönder2). Kardelenler3). Temiz Tuvalet4). Eti Çocuk Tiyatrosu5). Aile İçi Şiddete Son6). Meslek Lisesi, Memleket Meselesi

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK MODELLERİ

1). Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli2). Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli3). Wood’un Sosyal Performans Modeli

1). Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli

ArchieCarroll’un 1979 yılında geliştirdiği modeldir.Carroll bu modelinde sosyal sorumluluğu1).Ekonomik sorumluluklar2).Yasal sorumluluklar3).Etik sorumluluklar4).Hayırseverlik sorumluluklarboyutlarıyla ele almakta ve şu şekilde açıklanmaktadır

2). Davis’in Sosyal Sorumluluk ModeliKeith Davis tarafından geliştirilen bu model, organizasyonun yanı sıratoplumun refahını koruyan ve iyileştiren işletmelerin niçin ve nasıl önlemaldıklarını ve neden yükümlülük sahibi olduklarını tanımlayan beş varsayımdizisinden oluşur.Keith- Davis sosyal sorumluluğun belirsiz bir fikir olduğunu ancakbir yönetim bağlamında ele alınması gerektiğini savunmuştur3). Wood’un Sosyal Performans ModeliDonna J. Wood (1991) geliştirdiği modelinde sonuçlar veya performansayaptığı vurgu ile önemli bir katkı sağlamıştır.Wood, özellikle Carroll (1979) ve Wartick ve Cochran (1985) geliştirdiğiModeli temel alarak sosyal performans modelini geliştirmiştir.Bu modele göre kurumların dış çevresi ile ilişkilerinde yürüttüğü faaliyetler,sosyal performans olarak motive eden ilkeler ve davranışsal süreçler veyönetsel faaliyetlerin gözlenebilir olması şeklindeki üç temel paradigmabelirleyici olmaktadır.

SOSYAL SORULULUK ETKİNLİKLERİNİN KURUMLARASAĞLADIĞI FAYDALAR1). Finansal performansta iyileşme:2). Operasyon Maliyetlerinde Azalma3). Marka imaj ve itibarını Geliştirme4). Satış ve Müşteri Bağlılığını Artırma5). Verimlilik ve Kaliteyi Artırma6). Vasıflı İş gücünü Tutma ve Cezbetme

ÜNİTE SONU ÖZETLERSosyal sorumluluk en geniş anlamıyla kurumların toplum yararınayaptığı faaliyetleri kapsar ve tüm paydaşlarına yönelik gerçekleştirdiğietik ve toplumsal etkinlikleri içerir.Amaç birtakım sosyal sorunların, başta çevre ve eğitim olmak üzereİyileştirilmesine katkı sağlamak ve gönüllülük esasına göre toplumsal birsorumluluk yüklenmektir.

Kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal amaçları desteklemek ve kurumsalsosyal sorumluluk yükümlülüklerini tamamlamak için bir kurum tarafındanüstlenilmiş büyük çaplı faaliyetlerdir.

70’li yılların sonundan itibaren tüm dünyayı etkisi altına alanpost fordist düzen, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine de yön vermişve bu yaklaşımın toplum ve işletmeler nezdinde yerleşikleşmesindeönemli rol oynamıştır.

Kurumsal sosyal sorumluluğun en önemli kaynağı çevre üzerine artan ilgidir.Çevresel ve sosyal kaygıların küreselleşmesiyle kurumsal sosyal sorumlulukUlusal boyuttan küresel boyuta taşınmıştır.

Türkiye’deki kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının geçmişi Osmanlı İmparatorluğu vakıf geleneğine kadar uzanır.

Vakıflar sosyal barışın ve toplumsal sorumlulukları gerçekleşmesindeyaşamsal bir rol üstlenmişler ve imkânı olan kesimlerle ihtiyaç sahipleriarasında bir bağ kurarak günümüzde şirketlerin sosyal sorumlulukfaaliyetlerinin benzerlerini yüzyıllarca önce hayata geçirmişlerdirCarroll modelinde sosyal sorumluluğuEkonomik, yasal, etik ve hayırseverlik boyutlarıyla ele almakta ve sık referansgösterilen bu teorisiyle alana önemli bir açılım getirmiştir.Davis tarafından geliştirilen model ise organizasyonun yanı sıra toplumunRefahını koruyan ve iyileştiren işletmelerin niçin ve nasıl önlem aldıklarını veneden yükümlülük sahibi olduklarını tanımlayan beş varsayım dizisindenoluşmaktadır.

Wood ise geliştirdiği modelinde sonuçlar veya performansa yaptığıvurgu ile alana önemli bir katkı sağlamıştır.

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri1).Kamuya mesaj verme,2).Paydaşlarda sempati yaratma ve3).Daha duyarlı bir yönetim sergileme adına önemli potansiyeller taşımaktave bu boyutlarıyla günümüz halkla ilişkiler disiplininin ilgilendiğitemel alanlardan biri haline gelmektedir.

Günümüz kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarındahayırseverlik ikinci plana düşmüş, daha stratejik bir bakış açısı sürece hakimolmuştur……………………………………………………………………………………….ARAŞTIR YANIT ANAHTARI

80’li yıllarla birlikte Batı’dan başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alanKüreselleşme kurumsal sosyal sorumluluğun gelişmesinde veYerleşikleşmesinde önemli rol oynamıştırKüreselleşmeyle birlikte, küresel hukuka uygunluk, etik iş uygulamaları,iyi yönetişim, sağlık, güvenlik ve çevresel şartların korunması,farklı kültürlere saygı, insan hakları ve sürdürülebilir gelişme gibi kavramlarşirket literatürüne girmiş ve tüm paydaşlara yönelik daha“sosyal” faaliyetlerin önemi artmıştır

1).2004 yılında Doğan Gazetecilik’in başlattığı özellikleMilliyet gazetesi markasının öne çıkarıldığı Baba Beni Okula Gönder,

2).Turkcell’in 2000 yılında gerçekleştirdiği Kardelenler,

3).2000 yılında Opet tarafından yürütülen “Temiz Tuvalet” projesiöne çıkan sosyal sorumluluk kampanyalarının başında gelmektedir.

4).Ayrıca, 2001 yılında Eti tarafından başlatılan “Çocuk Tiyatrosu”,

5).Hürriyet’in yürütücüğündeki “Aile İçi Şiddete Son” ve

6).Koç Topluluğu’nun “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” kampanyası dabu dönemde başlatılan ve önemli toplumsal etkileri olan diğer projelerdir

Günümüzde işletmelerden beklenen sadece yasal düzlem içinde kalmalarıdeğil aynı zamanda yazılı olmasalar da toplumsal ve kurumsal etik kurallarauyma sorumluluğu taşımalarıdır.Bu etik kodlar1).Dürüst alışveriş, 2).Çevreye saygı,3).Paydaşlarla dürüst ilişki geliştirmesi gibi konuları içermektedir.Etik sorumluluk kurumsal vatandaşlığın temelini oluşturmaktadır.

Dolayısıyla etik kodlara uygunluk sosyal sorumluluğun vazgeçilmez boyutlarının başında gelmektedir

ÜNİTE SONU SORULARININ İNCELENMESİ1). Aşağıdakilerden hangisi Sürdürülebilir Kalkınma Dünya İş Konseyi

kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki alanlardan biri değildir?A). Kurumsal yönetim ve ahlak

B). Sağlık ve güvenlik

C). Çevreye ait sorumluluklar

D). Yerel halka saygı ve kaynaşma

E). Paydaşların bilgilendirilmesi

Cevap:E2). 1943 yılında ilk sosyal sorumluluk örneklerinden biri olan

“credo” bildirisi hangi şirkete aittir?A). Mercedes Benz

B). Johnson&Johnson

C). Coca Cola

D). Ford

E). IBM

1943 yılında Robert Wood Johnson tarafından “Credo” olarak adlandırılanve Johnson&Johnson Şirketi’nin paydaşlarına sunulan bildirisosyal sorumluluğun ilk örneklerinden sayılabilmektedir

3). Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez hangi yıl

HowardBowen’in “SocialResponsibility

of the Business” adlı kitabında yer almıştır?

A). 1940 B). 1951 C). 1953 D). 1963 E). 1972

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez 1953’te yayınlananHowardBowen’in “Social- Responsibility of the Business” adlı kitabındaYer almıştır.Kitapta geçen tanımlamaya göre iş adamının sorumlulukları bazı

yükümlülüklerden oluşmaktadır.Bu yükümlülüklerin arasında halk için arzu edilebilir politikaları takip etmek,

kararlarıalmak ve eylemleri gerçekleştirmek sayılabilir

4). 80’li yıllardan itibaren hangi kavram sosyal sorumluluğun gelişiminde

temel belirleyici olmuştur?A). Ekonomik kriz

B). Küreselleşme

C). Askeri darbeler

D). Devletçi politikalar

E). Ulusalcı kalkınmaCEVAP:B5). Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılında dönemin Birleşmiş Milletler

Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından ilan edilen ve sosyal

Sorumluluğa yön veren ilkelerin adıdır?

A). Küresel İlkeler Sözleşmesi

B). Birleşmiş Milletler Gençlik İlkeleri

C). Yeşil Çevre İlkeleri

D). Doğaya Saygı İlkeleri

E). Küresel İletişim İlkeleri

Cevap:A6). 1996 yılında İstanbul’da gerçekleşen hangi toplantı Türkiye’de

sosyal sorumluluk ve çevreye verilen önemin artmasına neden olmuştur?A). Çevre Konferansı

B). 15. Birleşmiş Milletler Olağan Kongresi

C). İletişim Şurası

D). G20 Zirvesi

E). Habitat 2 Konferansı1996’da İstanbul’da gerçekleşen Habitat II Konferansı,Özellikle İstanbul’da yaşayanların, fakirliğin ve ayrımcılığın ayrımcılığınazaltılması, insan haklarının korunması ve desteklenmesi, herkes içinözgürlük, eğitim, sağlık ve beslenme gibi temel ihtiyaçların sağlanması gibisosyal konuların tartışıldığı bir platformu gözlemleyebilmesiiçin önemli bir olanak yaratmıştır.

Bu konferans, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili konuların Türkiye’de

tartışılması için gereken ortamın yaratılmasında öncülük etmiştir7). Aşağıdakilerden hangisi 2000’li yıllarda Türkiye’de yapılan

kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinden biri değildir?A). Baba Beni Okula Gönder

B). Köy Okulları Yapıyoruz

C). Kardelenler

D). Aile İçi Şiddete Son

E). Temiz TuvaletCEVAP.B8). Aşağıdakilerden hangisi Archie Carroll’un

sosyal sorumluluk modelinin öğelerinden biri değildir?A). Dikey sorumluluklar

B). Ekonomik sorumluluklar

C). Yasal sorumluluklar

D). Etik sorumluluklar

E). Hayırseverlik sorumluluklarCevap:A

99).Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk etkinliklerinin kurumlara

sağladığı faydalardan biri değildir?A). Finansal performansta iyileşme

B). Operasyon maliyetlerinde azalma

C). Marka imaj ve itibarını geliştirme

D). Kurum içi iletişim faaliyetlerinin artması

E). Vasıflı işgücünü tutma ve cezbetme

Cevap:D

10). Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk etkinliklerinin

dezavantajlarından biri değildir?A). İletişim süreçlerinin yetersiz kullanılması

B). Karlılık hedefinin göz ardı edilmesi

C). Paydaşlara yönelik sorumlulukların ihmal edilmesi

D). Ek masraflar çıkararak kurumları zarara uğratması

E). İstihdam politikalarını olumsuz etkilemesi

10Cevap:ASOSYAL SORUMLULUK ETKİNLİKLERİNİN DEZAVANTAJLARI

1). Karlılık hedefinin göz ardı edilmesi

2). Paydaşlara yönelik sorumlulukların ihmal edilmesi

3). Ek masraflar çıkararak kurumları zarara uğratması

4). İstihdam politikalarını olumsuz etkilemesi

…………………………………………………………………………….ÜNİTEDE KALAN ÖNEMLİ YERLER

10

1943 yılında Robert Wood Johnson tarafından “Credo” olarak adlandırılan

ve Johnson&Johnson Şirketi’nin paydaşlarına sunulan bildiri

sosyal sorumluluğun ilk örneklerinden sayılabilmektedir.

Bu bildiride şöyle denilmektedir

• İlk sorumluluğumuzun; ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanan doktorlara

hemşirelere, hastalara ve annelere olduğuna inanıyoruz.

• Onların ihtiyaçlarını karşılamak için her yaptığımız ürünün kalitesinin

yüksek olması gerekmektedir

• Müşteri siparişleri çabuk ve kusursuz bir şekilde karşılanacaktır.

• Hammadde temin edenlerin ve dağıtımcılarımızın, haklı bir kazanç elde

etme şansları olmalıdır.

• Kadınıyla erkeğiyle dünya çapında bizim için çalışan herkesten sorumluyuz.

• İşletmede her çalışana ayrı bir birey olarak davranılacaktır.

• Çalışanların itibarına saygı göstermek ve değerlerini anlamak zorundayız.

• Çalışanlara ödenen bedel adil ve yeterli olmalı, çalışma koşulları temiz,

güvenli ve düzenli olmalıdır.

• Çalışanlar öneri ve şikâyette bulunmak için kendilerini özgür hissetmelidirler.

• Yetkili bir yönetim oluşturmalıyız ve bu yönetimin faaliyetleri adalete ve etik

Kurallara uygun olmalıdır.

• Yaşadığımız çalıştığımız topluma ve aynı zamanda dünya toplumuna karşı

sorumluyuz.

• İyi vatandaşlar olmalıyız. İyi çalışmaları ve yardımları desteklemeliyiz ve

vergilerimizi doğru bir şekilde ödemeliyiz.

• Daha iyi sağlık koşullarına ve daha iyi eğitim şartlarına sahip olma konusundaki

Sivil girişimleri desteklemeliyiz.

• Çevremizi ve doğal kaynakları korumak için çaba göstermeliyiz.

• Son sorumluluğumuz, hissedarlarımızadır. İş kar getirmelidir.

Yeni fikirleri test etmeliyiz.

• Araştırmalar devam etmelidir.

• Yeni araç ve gereçler alınmalı, yeni faaliyetleri düzenlenmeli ve yeni ürünler

üretilmelidir.

• Kötü zamanlar için stoklar yaratılmalıdır.

• Bu prensiplere göre çalıştığımızda, hissedarlar adil bir karşılık alacaklardır.

1979 yılında ise Archie Caroll şirketlerinEkonomik, yasal, etik ve gönüllü olmak üzere dört katmandan oluşanyükümlülükleri teorisini sunmuş ve kurumsal sosyal sorumluluk konuolarak işletme okullarının gündemindeki yerini almıştır

Bugünkü formda kurumsal sosyal sorumluluk 1990’lı yıllarda ortaya çıkmıştır.Kurumsal sosyal sorumluluğun en önemli kaynağı çevre üzerine artan

ilgidir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarının kurumlaraşu yönde katkılar sağlayabileceği dile getirilmiştir:

Kurumların daha çok özürlü insanı işe alması, daha bütünleşmiş

pazarlar, daha yüksek düzey sosyal uyum yaratacaktır.

Beceri geliştirmeye yardım eder; küresel ekonomiyle rekabet hâlinde

kalmak ve

Avrupa’nın yaşlanan nüfusuyla daha iyi mücadele etmek için önemlidir.

Şirketlerin yiyecekleri etiketlemesi, pazarlaması bakımından toplumsal

sağlıkta iyileşmeler sağlar.

Özellikle toplumsal problemler için üretilen ürünlerde daha iyi inovasyon

performansı, ve paydaşlarla daha kuvvetli ilişkiler sağlar.

Eko-inovasyonlar ve gönüllü çevresel yönetim sistemleri sayesinde;

daha akılcı kullanımlar, doğal kaynakları koruma ve çevrenin

kirlenmesinin azalmasını sağlar.

Kurum ve kuruluşların imajına olumlu katkı yapar, girişimciliği teşvik eder.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde insan haklarına, çevreyi korumaya ve

genel işçi haklarına saygı gösterir

Binyıl hedeflerin derin den biri olan fakirliğin azalmasına yardımcı olur.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk tarihinin bir diğer önemlidönüm noktası ise 1995 yılında KSS Avrupa (CSR Europe)’nınkurulmasıdır.

,Kurumsal sosyal sorumluluk alanında bir platform görevi yüklenenCSR sürdürülebilir kalkınmayı geliştirmek ve topluma olumlu katkıdabulunmak isteyenler işletmeler için bir merkez niteliğindedir

Sosyal sorumluluk ilkesiBaşta BM (Birleşmiş Milletler) olmak üzereAB (Avrupa Birliği),OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) veDünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından büyük önem verilmektedir.

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı Batı Avrupa ve Amerika’dan

daha yeni bir kavramdır.Kavram olarak ilk defa kullanılması 1967 yılında Atilla Gönenli tarafından

Sevk ve İdare dergisinde yayımlanan “Yöneticinin amacı sadece

kâr mıdır?” başlıklı makale olarak belirtilmektedirDavis’in Sosyal Sorumluluk ModeliBazı sosyal sorumluluk sahibi iş kararlarının kuruma uzun vadede

ekonomik kazanç getirebileceğini öngörmüştür.Bu varsayımlar şunlardır• Sosyal sorumluluk sosyal güçten kaynaklanır varsayımı, işletmenin

azınlıkların istihdamı ve çevresel kirlilik gibi kritik sorunlar üzerinde

önemli ölçüde bir güç ve etkiye sahip olduğu görüşünden kaynaklanır.• İşletme, toplumdan girdi almaya açık olan ve toplumla ilişkili faaliyetlere

yönelik açık bilgi veren iki uçlu bir açık sistem olarak faaliyet göstermelidir:

Bu varsayıma göre, işletme toplumsal refahın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi

için yapılması gerekli olan şeylerle ilgisi olan toplumun temsilcilerini

dinlemeye istekli olmalıdır.

• İşletme bir faaliyet, ürün veya hizmetin sosyal maliyet ve kazançlarını her

Yönüyle hesaplayarak onu ileri götürüp götürmeyeceğine karar vermelidir:

Bu varsayıma göre, yalnızca teknik uygunluk ve ekonomik kârlılık, işletmenin

karar verme sürecini etkileyen tek faktör değildir.

• Her bir faaliyet, ürün veya hizmet ile ilişkili olan sosyal maliyetler dolaylı

olarak müşterilere yansıtılmalıdır:

Bu varsayım, işletmenin sosyal olarak avantajlı olabilen ve ekonomik

olarak dezavantajlı olan faaliyetleri tümüyle finanse etmesinin

beklenemeyeceğini ifade eder.

İşletme içinde sosyal açıdan cazip faaliyetlerin sürdürülmesinin maliyeti,

sosyal olarak cazip faaliyetlerle doğrudan doğruya ilişkili olan ürün ve

hizmetlerin fiyatlandırılması yoluyla müşterilere yansıtılmalıdır.

• “Kurumsal sosyal sorumluluk sadece “sevap” değil, sosyal liderlik gereğidir.

Yalnızca “hayırseverlik” değil, kurumsal iş değerini destekleyen,

tutarlı bir stratejik yaklaşımdır.

“Lafta” değil, harekete dayalıdır.

“Ek masraf ” değil, ölçülebilir geri dönüşüm sağlayan bir yatırımdır.

“Kâr sonrası” yapılan yatırım değil, kârlılığı güvence altına alan bir kalkandır.”• Vatandaş olarak işletme kurumları normal faaliyet alanlarının dışında kalan

sosyal sorunlarla ilgilenme sorumluluğuna sahiptir.Bu son varsayım, işletmenin doğrudan ilişkili olmadığı bir sosyal sorunu

çözmek için gerekli uzmanlara sahip olması hâlinde o sosyal sorunu

çözmede topluma yardımcı olması gerektiğini savunur.İşletme, genel olarak iyileştirilmiş bir toplumdan artan ölçüde kâr elde edecektir.

Bu yüzden işletmenin toplumu iyileştirmek için tüm vatandaşlık sorumluluğunu

paylaşması gerektiği sonucunu çıkarır.

Wood’un Sosyal Performans ModeliWood’un kurumların sosyal performansını değerlendirmek için ilkeler,süreçler ve sonuçlar açısından ele alınmasını önermektedir.