Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize+Final Kamu Maliyesi Ders Notları


#1
Kamu gelirlerinin çeşitleri
Vergiler- harçlar- resimler-şerefiyeler-para cezaları ve vergi cezaları- mülk teşebbüs gelirleri- mali nitelikteki gelirleri-döner sermaya gelirleri fon payları-kamu borclanmaları diğer gelirler
Kamu gelirlerinin Tasnifi
Tasnif, ilmi gerçeklerin daha iyi anlaşılması, konuyu teşkil eden olayların benzeyen ve benzemeyen yönlerinin karşılaştırılıp gelişmelerini de göz önüne alarak daha iyi açıklaması ve bunlardan gerçeğe uygun sonuclar cıkarılması için yapılır.İdari tasnifler:
Devlet ve diğer kamu kuruluşları bütçelerinde veya resmi istatislerinde görülen tasniflerdir.
Verginin yapısı:
Kamu hizmetleri giderlerini karşılamak üzere devleti fertlerden zora dayanarak aldığı iktisadi değerlerdir.
Vergi:
Herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne ve ancak kanuna göre ödeyeceği bir yükümlülüktür.
Verginin nitelikleri:
Vergi para ile ödenir- Vergide bir karşılık yoktur.- Vergi zora dayanarak kesin bir ödemedir.-Vergi gerçek ve tüzel kişilerden alinir.
Verginin Unsurları:
Karşılıksız olması zorla alınması, kamu giderlerinin karşılanması için alınması
Verginin mevzuu:
Üzerine vergi konulan veya doğrudan doğruya veya dolayısıyla verginin kaynağı olan iktisadi unsurdur.verginin mevzuu bir mal ,eşya, bir hizmet bir servet, üretim ve tüketim olabilir
Verginin Matrahı:
Vergi mevzularının verginin hesaplanması için saptanan değer ve miktarlarına matrah denir. Gerçekten alınacak vergi miktarı hesaplamak için vergi kanunlarında gösterilen oran ve miktarlarin belirli değer ve miktarlarına uygulanması gerekir.
Matrah Çeşitleri:
Matrahın ağırlık sayı, hacim veya uzunluk gibi kemmi miktarlar- fiyat ve bedel iktisadi miktar
Vergiyi doğuran olay:
Vergi mevzularının kanunlarda gösterilmiş olması genel olarak bi mali sonuç yaratmaz Bir vergi borcunun meydana gelmesi için bazı şartların gerçekleştirilmiş olmasına bakılır. Örneğin üretim vergisinde kanunda gösterilen malın gerçek ve tüzel kişiler tarafından üretilmesi, bina vergisinde binanın olması veya inşa edilmesi ve bunların sahiplerinin bulunması gerekir.Bu nedenle bir vergi yükünün ve borcun doğması için gerçek ve tüzel kişilerin kanunlarda gösterilen mevzularla bir ilişki ve bağlılık halinde bulunmaları gerekmektedir. Bir işlem bir durum dolayısıyla mükellef için vergi borcu doğar bunlara vergiyi doğuran olay denilmektedir.
Vergide Adalet Prensibi:
Vergi adaletinin kesinlik olmayışının başlıca nedeni fert veya fert gruplarının zamana göre değişiklikler gösteren ekonomik siyasal ve sosyal hatta ahlaki düşüncelerdir.
Vergide Genellik Prensibi:
Bir prensibe göre bir ülkede herkes sosyal sınıf farkı gözetmeksizin kendi gelir ve mallarından vergi vermek zorundadır.Bu nedenle bir ülkede oturan vatandaş ve yabancılarla dışarıda oturmakla beraber ülke içinde faaliyet gösteren veya malı bulunan herkes vergi ödemelidir.
Vergi muafiyet
Vergi kanunlarına göre kendileri için vergi borcunu doğuran veya bir olay bulunmakla beraber yine aynı veya diğer kanunlarla belirli kişiler veya kişi gruplarının açıkca vergi mükellefiyeti dışına bırakılması demektir.
Vergide Eşitlik Prensibi:
Vergide eşitlik veya vergi önünde eşitlik prensibi, fertlerin genel vergi yüküne kendi ödeme güçlerine göre katılmalarını ifade eder.Ancak bütün güçlük vergi ödeme gücünün ölçüleriyle belirlenmektedir. Bu ölçüler her zaman tatmin edici değildir. Buna göre vergi kanunuyla belirtilen bir durumda bütün mükellefler aynı vergi rejimine tabi tutulmalıdırlar.
Fedakarlıkta Eşitlik Prensibi:
Her mükelleften eşit miktarda vergi alınmasıdır.
Fedakarlıkta Eşitlik Prensibi Çeşitleri:
Eşit fedakarlık, Eşit Oranlı Fedakarlık, En Az toplam fedakarlık
Vergi Ödeme gücü:
Kamu hizmetleri için belirli karşılık veya fayda göz önüne alınmaksızın her ferdin kendisini veya ailesini geçindirecek miktarın üstünde malik olduğu servet veya elde ettiği gelire göre vergi yüküne katlanmasıdır.
Geçim İndirimi:
Mükelleflerin kendilerini ancak geçindirilebilecek miktardaki gelirlerinin vergi dışı bırakılmasıdır. Halkın yaşayış biçimine gıda maddelerinin fiyatlarına işçi sınıflarının ortalama kazancına göre saptanır.
Ayırma kuramı:
Gelir kaynaklarının keyfiyet ve ekonomik yapıları bakımından ayrılarak iş gelirlerinden sermaye gelirine oranla daha az vergi alınmasıdır.
Vergi Tarifeleri:
Alınacak vergi tutarlarının hesaplanması için vergi matrağına uygulanan ölçülerdir. Bu ölçüler iki çeşittir Birinci çeşitte matrağın kemmi değeri (ağırlık gibi)ikincisinde iktisadi değeri (bedel,fiyat, gelir) göz önünde tutularak birincisinden belirli miktarda ikincisinden belirli bir orana göre hesaplanarak vergi alınmaktadır. Bunlara sırasıyla spesifik tarife ve ad valorem tarife denilmektedir.
Verginin yansıması:( in’ikası) ölçüsü:
Bir mükellefin ödemiş olduğu bir vergiyi bazı ekonomik yollardan faydalanarak başkalarına kısmen veya tamamen devretmesi olayıdır.
Dolaylı vergiler:
Hukuki ve iktisadi bazı işlemler dolayısıyla belirli olmayan zamanlarda kanuna göre miktarı tespit ve tahsil edilen vergilere dolaylı vergiler denir örneğin kdv vergileri gümrük vergileri
Kdv vergisi giderin yapıldığı heran ödenebilir
Dolaysız vergiler:
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergileride yine her yıl tahakkuk ve tahsil edilir. Matrahları dolayısıyla belirli zamanlarda tahakkuk ve tahsili yapılan vergilere dolaysız vergiler adı verilir örneğin: bina ve arazi vergileri her yılın mart ayında ödenmesi gibi
Gelir Vergileri:
Gerçek kişilerin elde ettikleri kazanç ve iratları vergilendirir. Bu kazanç ve iratlar belirli bir zaman içinde meydana gelmekte olan iktisadi değerlerdir. Gelir üretim faktörlerini hasıladan aldıkları paylardır.
Servet Vergileri:
Kişilerin belirli bir anda malik oldukları menkul ve gayrimenkul malların değerleri üzerinden alınan vergilerdir.
Gider Vergileri:
Fertlerin ihtiyaçlar nedeniyle yaptıkları harcamalardan alınan vergilerdir örnk kdv vergileri
Vergiye tabi olan Kazanç ve iratlar:
Ticari kazançlar- zirai kazançlar-ücretler-serbest meslek kazançları-gayri menkul sermaye iratları- menkul sermaye iratları- sair kazanç ve iratlar
Gelir vergisinin çeşitleri:
Sedüler gelir vergileri, toplam gelir vergileri, birleşik gelir vergileri
Sedüler gelir Vergileri:
Gerçek kişilerin çeşitli gelir kaynaklarının birbirleriyle bağlılık kurulmaksızın ayrı ayrı matrah ve oranlara göre vergilendirilmesine denir Bu anlamda ticari veya zirai kazançlar; ücretler, serbest meslek kazançlar menkul ve gayri menkul sermaye iratları ayrı ayrı esaslara göre saptanan miktarları üzerinden vergilendirmeleri halinde sedüler vergiler uygulanmış olur
Toplam Gelir vergileri:
Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin zararların mahsubu yapılarak bulunan safi toplamı vergileridir
Birleşik Gelir Vergileri:
Sedüler ve Toplam gelir vergileri usullerinin birleştirilerek gelir çeşitlerinden önce ayrı ayrı ve bundan sonra bütün gelirlerin toplamı üzerinden ek bir vergi alınmasıdır. Alınacak ek vergi gelir toplamının belirli bir miktarı aşmasına bağlıdır.
Servet:
Bir gerçek veya tüzel kişinin belirli zaman varliğinda dahil bütün iktisadi değerleri toplamına servet denir. Gerçek kişinin veya bir kurumun birikmiş varlığı serverttir.
Servet vergilerinin çeşitleri:
Zaman bakımından, gaye bakımından, matrah bakımından, transfer bakımından
Servetten alınan Vergiler:
Emlak vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi,
Emlak Vergisi:
Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan bina ve araziden alınır.
Motorlu Taşıtlar Vergisi:
Bir gerçek veya tüzel kişinin sahip oldukları kanunda gösterilen şekilde malikleri adına trafik şube ve bürolarında tescil edilen binek minibüs kaptıkaçtı
Servet transferinden Alınan Vergiler:
Veraset İntikal Vergileri, Taşıt Alım Vergileri
Veraset İntikal Vergileri:
Veraset yoluyla ve diğer herhangi bir şekilde ivazsız olarak kişiden diğer bir kişiye intikal eden menkul ve gayri menkul mallardır. Mükellefleri, veraset veya bağış yoluyla bu malları alan gerçek veya tüzel kişilerdir.
Taşıt Alım Vergisi:
Servet transferi nedeniyle alınan diğer bir vergi de Taşıt alım vergisidir. İnsan veya eşya taşımada kullanılan otomobil kamyonet otobüs motosiklet uçak ve yat gibi araçlardır. Vergiyi doğuran olay bu taşıt araçlarının bedel karşılığı veya bağış şeklinde sahiplerinden başkalarına devirdir. Mükellefleri, taşıtları alanlardır.
Gider Vergileri:
Bir tüketim veya yatırım mali ile hizmet karşılığı ödenen bedeldir. Ödeme genel anlamda alıcının gelir veya servetindendir
Katma değer vergisi
Yayılı muamele vergileri malların ve hizmetlerin her üretim ve dağıtım aşamasında tek oranlı olarak alınan diğer bir muamele vergisidir. Verginin her bir aşamada satış bedeli üzerinden hesaplanmakla beraber her üretim ve dağıtım aşamasında yalnız katma değerinin tabi tutulmas


Verginin Yansıması:
Bir vergiyi ödemiş olan mükellefin genellikle iktisadi durumlardan faydalanarak başkalarına devretmesi ve karşılığını başkalarından alması olayına verginin yansıması veya intikası denir.
Örneğin bir imalatçının imal ettiği mal üzerinden ödediği vergiyi bu malın fiyatına ekleyerek alıcıya devretmesi veya kiradaki gayrimenkulü üzerine konan bir vergiyi mal sahibinin kirayı artırarak kiracıya nakletmesi halinde vergi yansımış olur.
Verginin ödenmesi:
Bir verginin alınmış olması maliye dairesine fiilen ödenmesidir.
Yansıma koşulları:
Her şeyden önce vergilerin yansıma olanakları arz ve talebin esnekliliğine bağlıdır. – Vergiler serbest rekabet rejiminde daha kolaylıkla yansırlar.- İktisadi konjonktürün yükseliş ve alçalış devirlerine göre değişik imkânlar gösterir. Fiyatlar yükseliş zamanlarında vergiler kolaylıkla devredilir.
Vergiden kaçınma:
Vergi kanunlarının vergi borcunun doğumunu bağladıkları olaylarla bağlılık kurulmaması veya bu olayların fertlerin kendileri için meydana gelmesi halinde vergiden kaçınma vardır. Bu nedenle vergiden kaçınma meydana gelir. Bir kimse vergi mevzuu olan bir malı almaz örneğin sigara alkol kullanmazsa bu maddeler üzerindeki vergiden kaçınmış olur.
Vergi kaçakçılığı:
Vergi borcu doğmuş olduğu halde vergi kanunlarına aykırı düşen hareketlerle verginin hiç ödenmemesi veya kısmen ödenmesi halinde vergi kaçakçılığı vardır. Vergi kaçakçığı vergiden kaçınmanın tersine, kanuna aykırıdır. Burada kanuna karşı hile vardır. Örneğin faturasız yapılan satışlar günümüzde vergi kaçakçığına bir örnektir kdv kaçırma
Kamu giderleri:
Kamu hizmetlerinin bedeli olarak devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin (belediye, il özel idare, ve köyler gibi) yaptıkları ödemelere denir. Kamu kuruluşları kasalarından belirli hizmetler için para çıkmasıdır. İktisadi devlet teşekküllerinin harcamaları sosyal sigorta ödemeleri vergi muaflık ve istisnaları ve özel kişilerin kamu kuruluşlarına yardımların da içeren bir bir terimdir.
Kamu giderlerinin siyasi ve iktisadi nedenleri:
Siyasi bakımdan: kamu giderlerinin ilk bir neden ve temeli siyasidir. Bir giderin yapılabilmesi için önce bununla ilgili bir hizmetin belirtilmesi gerekir. Bir hizmetin kamu hizmeti olarak belirtilmesi ise siyasi organların işidir.
İktisadi bakımdan: kamu hizmetlerinin gelişmesi her şeyden önce bunları karşılayacak iktisadi ve mali kaynaklara bağlıdır. Kuşkusuz bir ülkenin kaynakları da onun milli geliri ile sınırlıdır. Kaldı ki özel iktisat rejiminin hakim bulunduğu devletlerde milli gelirinin tamamının devlet sektörüne intikal ettirilmesi de akla uygun düşmez.
Kamu giderlerinin Artış Nedenleri:
Paranın değerinin düşmesi, bütçelerde giderlerin yazılış şeklinin değiştirilmesi, kamu hizmetlerinin para ile gördürülmesi, devletin ülke yüzölçümünde ve nüfuslarındaki değşmeler sanayileşme ve iktisadi kalkınma kamu giderlerin artışında savaşların etkisi.
Kamu giderlerinin tasnifi:
Çeşitli kamu hizmetleri arasında denge kurarak devletin dar kaynaklarının milli ihtiyaçların önemine göre dağıtılması mükelleflerin ödedikleri vergilerin hangi hizmetlere ve ne kadar miktarda harcandığının açıkça görünmesi ve parlamento üyelerinin kamu hizmetleri arasında tercihler yapabilmelerinin sağlanması.


Bütçe prensipleri:
Bütçe prensipleri bütçelerin hazırlık ve uygulama tekniğine ilişkin kurallardır. Bütçe gelir ve giderleri hakkında tam ve doğru bilgi alınması bütçenin açık bir şekilde görülmesi için bu prensibe uyulması gerekmektedir.
Bütçe prensip çeşitleri:
Genellik, birlik, açıklık doğruluk, samimiyet denklik, tahsis, yıllık olma, ve önceden izin alma
Genel muhasebe kanunu bütçe dönemleri:
Bütçe hazırlanması, bütçenin onaylanması, bütçenin uygulanması, bütçenin denetimi
Gider Bütçesi aşamaları:
Bakanlıkların hazırlık aşaması, maliye ve gümrük bakanlığının inceleme aşaması, bakanlar kurulunun inceleme aşaması
Gelir tahmin usulleri:
Otomatik usul, doğrudan doğruya takdir usulü
Otomatik usul çeşitleri:
Bir önceki yıl usulü, ortalama usulü, ortalama artışlara göre artırma usulü
Türkiye de Sayıştay dan başka bütçenin denetimi:
Bakanlık saymanlık müdürleri, maliye ve gümrük bakanlığı, sorumlu saymanlıklar, TBMM
Gelirin denetim aşamaları:
Üst memurların alt memurların işlemlerini denetlemeleri, maliye müfettişleri hesap uzmanları gelir kontrolü ve defterdarlık kontrol memurları vergiler konusunda, teftiş ve denetim yapmaya yetkilidirler. Sayıştay da gelirlerin alacakların ve hakların kanunlara tüzüklere ve yönetmeliklere ve bütçedeki tertiplerine uygun olarak izlenip tahsil edilip edilmediği araştırılır. Vergi matrahlarının takdir komisyonları tarafından tespit edilmesi halinde mali idareler dava açarak Danıştay a kadar gidebilirler ki buda gelirin bir çeşit denetimidir.
Giderlerin denetim aşamaları:
Giderlerin bütçenin uygulanması sırasında denetimi, giderlerin taahhüt tahakkuk ödeme zamanlarında olmak üzere başta maliye ve gümrük bakanlığı, bakanlık saymanlık müdürleri, Sayıştay ve sorumlu saymanlar tarafından yapılır.
Yargı denetimi:
Yargı denetimi Sayıştay tarafından devletin mal ve mülküne ilişkin hesapların incelenmesi ve bunlarla ilgili memurlarının hesaplarının yargılanmasıdır. Yargılama başlıca sayman hesapları üzerinden yapılır. Saymanlar mali yılı izleyen 7 ay içinde idare zamanlarına ilişkin hesaplarını sayışta ya göndermek zorundadır.
Denetçilerin özellikle baktığı noktalar:
Gelirlerin, alacakların ve hakların kanunlara tüzüklere ve yönetmeliklere göre takip ve tahsil edilip edilmediği Giderlerin, kanunlara tüzüklere yönetmeliklere ve bütçedeki tertibine ödeneğine ve kadroya uygun olarak harcanıp harcanmadığı, ödemenin istihkak sahibinin veya vekillerinin kimliği araştırılmak suretiyle yapılıp yapılmadığı, idare hesabına giren bütün işlemlerin para ve sair kıymet hareketlerinin kanun tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümlere uygun bulunup bulunmadığı.
Yasama denetimi:
Bütçeyi onaylayan yasama organlarının yaptıkları denetimdir. Türkiye de yasama denetimi yasama organı tarafından yapılır. Bu denetim esas itibariyle bütçenin uygulamasından sonra yapılmakla beraber bütçenin uygulanması sırasında denetim yapabilir. Devletin diğer organları örneğin; Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayıştay kendilerine verilen denetim görevlerini bütçenin uygulanması sırasında yapmak zorunda oldukları halde yasama organı isterse veya gerekli görürse böyle bir denetime başvurabilir.
Yasama denetimi çeşitleri: uygulama sırasında uygulamadan sonra
Kamu borçları:
Devlet ve diğer kamu kuruluşları normal gelirlerinin yanında gerektiği zamanlarda borçlanma yoluyla aykırı kaynaklar elde edebilirler. Bu gelirlere kamu borçları denir.
Kamu borçlarının bölümleri:
Kısa vadeli ve uzun vadeli borçlar, iç borçlar, cebri ve ihtiyari borçlar, borçların ihraç şekilleri, Borçların değiştirilmesi, Borçların ödenmesi
Kısa vadeli borçlar:
Bir yıla kadar vadeli borçlar kısa vadeli
Uzun vadeli borçlar:
Bir yıldan daha uzun zaman için alınan borçlar uzun vadeli borçlardır.
Cebri – ihtiyari borçlar:
Savaş ve iktisadi kriz zamanlarında devletin serbest rıza ile borçlanma imkanı bulamayacağını tahmin ettiği zamanlarda vatandaşların mal varlıklarına göre kendilerinden rızalarına bakılmaksızın belirli miktarda para ister ve alır buna cebri borçlar denir.
İhtiyari borç ise vatandaşların tasarruflarını devlete kendi rızasıyla serbest iradeyle vermesidir
İç borçlanma:
Devletin ihraç ettiği tahvilleri kendi vatandaşlarına satması halinde iç borçlanma meydna gelir
Dış borçlanma:
Dış ülke vatandaşlarına yabancılara satması halinde dış borçlanma meydana gelir. Dış borçlar yabancı parayla alınırlar. Bunların faiz ve anapara itfa bedelleri yine yabancı para ile ödenir.
Maliye politikasının konusu:
Mali ilminin mali olayları politik yönden inceleyen koludur. Konusu devletin gelir ve giderlerinin başlıca milli hasıla ve işgücü üzerine yaptığı etkidir. Vergi, harç ve resimlerden oluşa normal devlet gelirleri milli hasılanın maliyetine giren bir unsurdur. Dolayısıyla devlet gelirleri olmasaydı, mal ve eşya fiyatları bu gelirlerin miktarında daha ucuz olacaktı. Kamu giderleri milli ekonominin dengesini etkileyebilecek büyüklüktedir.
Maliyet Politikasının etkileri:
Ekonomik dengenin devamlılığı ve ekonomide meydana gelen dengesizliklerin giderilmesini sağlamak, ekonomik gelişmeyi geliştirmek ve gelir dağılımını düzenlemek imkanlarını arştırır
Gider politikası:
Kamu giderleri veya bütçe denkliğiyle genellikle bağlılık kurmaksızın milli ekonomiyi etkilemek bakımından kamu giderlerinin artırılması veya azalmasıdır.
Vergi politikası:
Kamu giderleri veya bütçe denkliğiyle genellikle bağlılık kurmaksızın vergi gelirleri veya vergi dışı gelirlerin artırılması veya eksiltilmesidir.
Bütçe politikası:
Kamu gider ve gelirler dolayısıyla bütçe denkliği veya bütçe açığı bütçe fazlası gerekleriyle izlenen politikadır
Maliye politikası
Gider politikası, vergi politikası, bütçe politikası bunların tümü maliye politikasını oluşturur.
Ekonomik denge:
Ekonomik denge veya iktisadi istikrarlardan maksat bir ülkenin toplam kaynaklar ve toplam harcamalarının birer bütün olarak denge halinde bulunmasıdır. Arz talep arasında eşitlik olmaması halinde ya arzın yetersizliğinden yada talebin fazlalığından enflasyon veya tersine arzun fazlalığından yada talebin yetersizliğinden deflasyon meydana gelebilir.
Deflasyon:
Tedavüldeki para miktarının azalmasıdır. Para miktarının azalması sonucu talebin azalması veya dolayısıyla fiyatların düşmesidir.
taşıtlar uçak helikopter ve motorlu deniz taşıtlarıdır.