Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Konu Çalışma İslam İbadet Esaslar Vize Soruları ve Cevapları


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
İslam İbadet Esasları ilk 5 Ünite

1. Hangisi mendupla aynı anlamda değildir?
A.Mübah B.Müstehab C.Fazilet D.Tatavvu E.İhsan F.Sünnet G.Nafile

2. Hanefîler dışındaki mezhep imamları Hanefîlerin “tahrîmen mekruh” saydıkları fiilleri hangi kapsama alırlar?
A. Haram
B. Vacib
C. Sünnet
D. Mübah
E. Mekruh

3. Hanefilerde tahrimen mekruh ile tenzihen mekruhun zıddı hangisidir?
A. Farz - Vacib
B. Vacib - Mübah
C. Farz - Haram
D. Vacib - Mendub
E. Haram - Mübah

4. “Abdestsiz namaz kılınmaz”, “Ramazan ayı girmeden ramazan orucu tutulmaz” gibi hükümler hangi hükme örnektir?
A. Teklifi hüküm
B. Vad'i hüküm
C. Şarti hüküm
D. Sebebi hüküm
E. Zanni hüküm

5. Hangisi haram li aynihi kapsamındadır?
A. Gasbedilmiş arazide namaz kılmak
B. Cuma vaktinde alış-veriş yapmak
C. Bayram gününde oruç tutmak
D. Evlenmeleri yasak olan erkek ve kadın nikâh akdi yapması
E. Hepsi

6. Kendisi için belirlenmiş olan şartları eksik olarak taşıyan işlemlere ne denir?
A.Batıl B.Fasit C.Müfsit D.Mani E.Nakıs

7. İsfar ve ibrad ne tür bir fiildir?
A.Mübah B.Müstehab C.Mekruh D.Vacib E.Sünnet

8. Allah inancını zihinde canlı tutmak, O’nu anmak ve varlığını benliğinde duyabilmek ibadetin hangi boyutudur?
A.Zikir B.Fikir C.Şükür D.İman E.Sabır

9. Hangisi yanlıştır?
A. Namaz için abdest almak: Farz
B. Fıtır sadakası vermek: Vacip
C. Başkasının alış-verişi üzerine alış-veriş yapmak: Tenzihen mekruh
D. Namaz için ezan okumak: Sünnet
E. Yeryüzünde seyahat etmek: Mubah

10. Beş vakit namaz ibadet çeşitlerinden hangisine girmez?
A. Bedeni ibadet
B. Ayni ibadet
C. Mukayyed ibadet
D. Muayyen ibadet
E. Mutlak ibadet

11. İster belli bir niyetle isterse niyetsiz yapılsın,yapılmasından dolayı sevap kazanılan herhangi bir iş olan demek olan kavram hangisdir?
A. İbadet
B. Taat
C. Kurbet
D. İstitaat
E. Zikir

12. İbadetlerle ilgili hangisi yanlıştır?
A. Gönüllülük esastır
B. Aşırılıktan kaçınmak esastır
C. Dünyaya ait bir menfaat beklenmeden yapılmaldıır
D. Dinin değişime açık sahasını oluştururlar
E. Devamlılık esastır

13. Hangisi ibadetin sözlük anlamlarından değildir?
A.Alçak gönüllü olma
B.Boyun eğme C.İtaat D.Kulluk E.Bağlılık

14. Namaz, oruç, zekât, hac,kurban kesme, i‘tikâf, Kur’ân okuma gibi davranışlar sistematik ve şekle bağlı olması bakımından hangi terimle ifade edilir?
A. İbadatı mefruza
B. İbadatı mektube
C. İbadatı mersume
D. İbadatı mefhume
E. İbadatı şamile

15. (2.Unite)
Hangisi Hz. Peygamber’e peygamberlik görevi verilirken kendisine yapılan ilk hitaplarda yer alan hususlardan biridir?
A. Abdest B. Temizlik C. Oruç D. Hac E. Kurban

16. Kalbin her türlü kötü duygulardan arındırılmasına ne denir?
A.Hades B.Taharet C.Tezkiye D.Telviye E.Terbiye

17. Kuranda imanın zıddı olan şirk hangi kavramla ifade edilmiştir?
A.Neces B.Habis C.Tagut D.Necis E.Lağv

18. Sadece hakiki ve maddi pisliklerden temizlenmeyi ifade eden kavram hangisidir?
A.Taharet B.Tezkiye C.Terbiye D.Tasfiye E.Nezafet

19. Aslen pis ve murdar olan şeye ne denir?
A.Necis B.Hades C.Laşe D.Neces E.Habis

20. İçine zirai mücadelede kullanılan zehirli bir ilaç karışmış bulunan fakat rengi kokusu ve tadı bozulmamış olan suyu içmenin hükmü nedir?
A.Caiz B.Haram C.Mekruh

21. Hangisi necisliği hakkında delil olup olmaması veya var olan delilin kuvveti bakımından necaset çeşididir?
A. Necaseti meriyye
B. Necaseti hafife
C. Necaseti camid
D. Necaseti mayi'
E. Necaset hali

22. Eti yenen hayvanların idrar ve dışkısı hangi mezheplere göre necis değildir?
A. Hanefi - Şafii
B. Şafii - Maliki
C. Maliki - Hanbeli
D. Hanbeli - Zahiri
E. Zahiri - Caferi

23. Hangisi Hanefilere göre ağır necasettir?
A. Kümes hayvanlarının dışkıları
B. Sığır koyun gibi dört ayaklı hayvanların dışkıları
C. At eşek ve katırın idrarı
D. At eşek ve katırın dışkıları
E. Atmaca kartal ve güvercinin dışkıları

24. Hangisi maddi ve hakiki pislikten temizlenme yollarından biri değildir?
A. Kurutma
B. Tabaklama
C. Kimyasal yapısını değiştirme
D. Ateşe sokma
E. Buzlatma

25. Hangisinin içtiği su temiz ve temizleyici değildir?
A.Tavuk ve ördek B.Kedi C.Çaylak D.Köpek E.Doğan

26. Hangisi mukayyed sudur?
A.Deniz suyu B.Kuyu suyu C.Maden suyu
D.Kar suyu E.Göl suyu

27. Hangisi güzellik parlaklık ve temizlik anlamına gelir?
A.Vudu' B.Abdest C.Gusul D.Taharet E.Teyemmum

28. Şafiilere göre hangisi farzdır?
A.Mazmaza B.Istinşak C.Muvalat D.Tertib E.Delk

29. Hanefi dışındakilere göre hangisi için abdest farzdır?
A. Ezberden kuran okumak
B. Kabeyi tavaf
C. Ezan okumak
D. Cenaze yıkamak
E. Oruç tutmak

30. Hangisi yanlıştır?
A. Hanefilerde namazda sesli gülmek abdesti bozar
B. Şafiilerde kusmakla abdest bozulmaz
C. Maliki ve Hanbelilerde temastan haz duyulursa abdest bozulur
D. Şafiilerde ön ve arka avret yeri haricinden kan veya sıvı çıkarsa abdest bozulmaz
E. Şafiilerde kişi kız kardeşine dokunursa abdesti bozulur

31. Hanefilere göre hangisi mest hükmünde değildir?
A.Patik B.Potin C.Boğazlı terlik D.Yol yurunebilecek çorap E.Çizme F.Hepsi

32. Hangi durumda gusletmek sunnet veya müstehaptır?
A. Toplantılara katılmak için
B. Baygınlıktan ayılınca
C. Istahazadan temizlenince
D. Yolculuktan dönünce
E. Hepsi

33. Hangi mezheplere göre gusulde ağız ve burnun içini yıkamak sunnettir?
A. Hanefi - Şafii
B. Şafii - Maliki
C. Maliki - Hanbeli
D. Hanbeli - Şafii

34. I. Mazmaza
II. Istinşak
III. Delk
IV. Niyet
V. Muvalat
Malikilere göre gusulde hangisi farzdır?
A. I ve II
B. III IV V
C. III V
D. I III V
E. Hepsi

35. Namazı teyemmumle kıldıktan sonra su bulunursa ve vakit çıkmamışsa hangi mezhebe göre namazın iadesi gerekir?
A.Hanefi B.Maliki C.Şafii D.Hanbeli E.Hepsi

36. Menopoza giren kadına ne denir?
A.Enise B.Ayise C.Nahaiz D.Anise E.Şeyhuha

37. Şafiilere göre en az hayız süresi ne kadardır?
A.15 gün ve gece
B.10 gün ve gece
C.3 gün ve gece
D.1 gün ve gece

38. (3.Unite)
Hangi mezhebe göre imama uyan kişinin Fâtihayı okuması farzdır?
A.Hanefi B.Şafii C.Hanbeli D.Maliki

39. Hangi mezhebe göre rükûya eğilirken ve rükûdan doğrulurken de elleri kaldırmak sünnettir?
A. Hanefi - Maliki
B. Maliki - Şafii
C. Şafii - Hanbeli
D. Hanbeli - Maliki

40. Hanefilere göre vacib olan bu işlemlerden hangisi diğer mezheblerde sünnettir?

A. Namaza “Allahu ekber” gibi tekbir ifade eden bir cümle ile başlamak
B. Fâtiha’dan sonra kısa bir sûre veya buna denk miktarda ayet veya ayetler okumak
C. Namazın farzlarında sıraya (tertîb) riayet etmek
D. Ta‘dîl-i erkâna riayet etmek
E. İlk ve son oturuşlarda tahiyyatı okumak

41. Hangisi namazda tadili erkanın farz olduğu görüşünde değildir?
A.İmam Muhammed B.Ebu Yusuf C.İmam Malik D.İmam Şafii E.İbn Hanbel

42. Hangi durumda namazı bozmak müstehaptır?

A. Kalp krizi geçirmekte olan birini tedavi etmek veya onu hastaneye götürmek için
B. Yırtıcı bir hayvanı savmak için
C. Malı çalmakta olan hırsıza engel olmak için
D. Çocuğunun başına bir tehlike gelmesinden endişelenmek
E. Yemeğin yanmasından korkmak

43. Hangi mezhebe göre akşam namazının farzından önce iki rek‘at namaz kılmak, sünnet-i gayri müekkede olup müstehaptır?
A.Hanefi B.Şafii C.Maliki D.Hanbeli

44. Hangi durumda ezan okumak menduptur?
A. Yeni doğan çocuğun sağ kulağına hafif bir ses ile ezan okumak
B. Yangın ve savaş esnasında
C. Yolcunun arkasından
D. Çölde yolunu kaybetme halinde
E. Hepsi

45. (4.unite)
Beş vakit namaz hicretten kaç yıl önce farz kılındı?
A.1 B.1,5 C.2 D.2,5 E.3

46. Hangi mezhebe göre, sabah namazını, halkın cemaate rahatlıkla katılabilmesi için, ortalık biraz aydınlandıktan sonra (isfâr) kılınması müstehaptır?
A. Hanefi
B. Şafii
C. Maliki
D. Hanbeli

47. Kime göre öğle vakti, cisimlerin gölgesi iki misli uzayıncaya kadar devam eder?
A. Ebu Hanife
B. Imam Malik
C. Imam Şafii
D. Imam Hanbel
E. Sahibeyn

48. Imam Malik'e göre sabah namazlarının farzında
ikinci rek‘atın rükû‘undan sonra ayakta kunût duası okumanın hükmü nedir?
A.Farz B.Vacib C.Sunnet D.Mekruh E.Mustehap

49. “Alışkanlık veya devamlılık” haline getirmemek şartıyla, az önce sayılan sebeplerden biri olmaksızın da namazların gerektiğinde cem edilebileceğini ileri süren alimler hangisinde doğru verilmiştir?
A. Ibn Kayyim - Ibn Teymiye
B. Şevkani - Cessas
C. Eşheb - Ibn Munzir
D. Şatıbi - Ibn Hazm

50. Ebu Yusufa göre cemaatin en az sayısı imam dışında kaç olmalıdır?
A.40 B.30 C.3 D.2 E.1

51. Bayram namazıyla ilgili hangisi yanlıştır?
A. Hanbelilere göre farzı kifayedir
B. Şafiilere göre sunneti muekkededir
C. Hutbe namazdan sonra okunur ve vaciptir
D. Zevaid tekbirler vaciptir
E. Namaz ilk rekatin rükuunda yetişen kişi iftitah ve zevaid tekbirleri alarak rukuya varır

52. Kime göre hasta olan kişi kaşı gözü ile ima ederek namazını kılması caizdir?
A. Ebu Hanife
B. İmam Muhammed
C. Imam Yusuf
D. Zufer
E. Cessas

53. Hastanın namazı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A. Ebu Hanifeye göre kaşı gözü kalbi ile ima etmez iyileşince kaza eder
B. Hanefilere göre baygınlığı bir gün ve geceden az süren kişi namazlarını kaza eder
C. Baygınlık bir gün ve geceden fazla sürerse namazlar düşer
D. Şafii ve Malikilere göre bu durum bir gün ve gece ile sınırlıdır
E. Hanbelilere göre baygınlık ne kadar sürerse sürsün kaza eder

54. Malikilere göre yolcunun namazlari kisaltmasinin hükmü nedir?
A.Farz
B.Vacip
C.Sunneti muekkede
D.Sunneti gayri muekkede
E.Mekruh

55. Hangi iki alime göre korku namazı peygamberimizin dönemine ait idi ve artık hükmü kalmamıştır?
A. Ebu Yusuf - Muzeni
B. Imam Muhammed - Ibn Munzir
C. Ebu Hanife - Eşheb
D. Imam Malik - Cessas
E. Ibn Hanbel - Ibn Munzir

56. Hangisi peygamber efendimizin korku namazı kıldığı gazvelerden değildir
A. Usfan
B. Ebva
C. Batni nahle
D. Zikared
E. Zatur rika

57. Hanefîlere göre, fiilen çarpışma içinde olan bir kişinin tek başına kıldığı namazın hükmü nedir?
A. Mustehab
B. Mendub
C. Mekruh
D. Caiz
E. Batıl

58. Namazların sonunda şükür secdesi yapmanın hükmü nedir?
A. Müstehap
B. Mubah
C. Mendup
D. Mekruh
E. Batıl

59. Cenaze ile ilgili hangisi yanlıştır?
A. Koca karısını yıkayamaz teyemmum ettirir
B. Ölü doğan çocuğun organları belirginse namazı kılınır
C. Ölü doğan çocuğun organları belirgin değilse yıkanmaz
D. Kefen bezlerinin hepsi olmaması halinde izar ve lifafe ile iktifa edilir
E. Izar don ve etek demektir

60. Hangi mezheplere göre giyaben cenaze namazı kılınmaz?
A. Hanefi - Maliki
B. Maliki - Şafii
C. Şafii - Hanbeli
D. Hanbeli - Hanefi

61. Cenaze namazında hangisi vaciptir?
A. Kıyam
B. Dört tekbir
C. Selam
D. Salli barik ve dua
E. Subhaneke

62. Hangisi hükmen şehit değildir?
A. Ateşte yanan suda boğulan
B. Doğum esnasında ölen
C. İlim yolculuğunda ölen
D. Nafakasini temin ederken ölen
E. Eşkıya tarafından öldürülen

63 (5. Unite)
Oruç ne zaman farz kılındı?
A. Hicretin 1. Yılı Şaban ayında
B. Hicretin 2. Yılı Şaban ayında
C. Nubuvvetin ilk yılı Ramazan ayında
D. Nubuvvetin 2. Yılı Şaban ayında

64. Bir kudsî hadiste ifade edildiğine göre Allah
“İnsanoğlunun her ameli kendisi içindir fakat ...... bundan hariçtir; o, benim içindir ve onun karşılığını ben vereceğim” buyurur
Boşluğa hangisi gelmelidir?
A. Namaz
B. Hac
C. Oruç
D. Zekat
E. Kuran okumak

65. Hangisi farz oruç değildir?
A. Ramazan orucu
B. Keffaret orucu
C. Ramazanin kazası
D. Adak orucu

66. Iftar etmeden iki veya daha fazla günü aradaki gecesi ile birlikte oruçlu geçirmeye ne denir?
A. Savmi visal
B. Savmi davud
C. Savmi bila iftar
D. Savmul savm

67. Hanefî mezhebindeki hâkim görüşe göre Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramının dört günü oruç tutmak nedir?
A. Haram
B. Tenzihen mekruh
C. Batil
D. Vacib
E. Tahrimen mekruh

68. Hangi mezhebe göre geçici delilik hali ramazan ayının tamamını kaplıyorsa bu şahıs, o seneki ramazan orucu ile yükümlü değildir. Fakat bu hal ramazanın tamamını kaplamıyorsa tutamadığı o günlerin orucunu daha sonra kazâ etmesi gerekir?
A. Hanefi
B. Şafii
C. Maliki
D. Hanbeli

69. Hangisi orucun edasının farz olmasının şartlarındandır?
A. Akıllı - balig olmak
B. Sağlıklı - mukim olmak
C. Akıllı - müslüman olmak
D. Hasta - mukim olmamak
E. Islam dunyasinda olmak

70. Hanefî mezhebindeki hâkim görüşe göre hangi durumda oruca başlayan, bir mazereti olmadan orucunu bozmamalıdır?
A. Yaşlılık
B. Tehdit
C. Savaş
D. Aşırı açlık
E. Ziyafet

71. Hangisi oruca mani değildir?
A.Anjiyo
B.Diyaliz
C.Anestezi
D.Igne olmak
E.Burna ve kulağa ilaç damlatmak

72. Hangi mezhebe göre kadınların, kendi evlerinde namaz için tahsis ettikleri yerler varsa orada i‘tikâfa girmeleri daha iyi olup mescitte i‘tikâfa
girmeleri mekruhtur?
A. Hanefi
B. Şafii
C. Maliki
D. Hanbeli

73. Fitre olarak Hz. Peygamber zamanında verilen maddeler arasında hangisi yer almaz?
A. Buğday
B. Arpa
C. Pirinç
D. Kuru hurma
E. Kuru üzüm


Cevap Anahtarı
1A 2A 3D 4B 5D 6B 7B 8A 9C 10E 11B 12D 13E 14C 15B 16C 17A 18E 19D 20B 21B 22C 23A 24E 25D 26C 27A 28D 29B 30E 31A 32E 33B 34B 35C 36B 37D 38B 39C 40B 41A 42C 43B 44E 45B 46A 47A 48E 49C 50D 51C 52C 53D 54C 55A 56B 57E 58D 59B 60A 61C 62E 63B 64C 65D 66A 67E 68A 69B 70E 71A 72A 73C