Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize+Final İslam Hukukuna Giriş (200 Test Sorusu-Cevapları)


#1
İslam Hukukuna Giriş Soruları

1. İlahi iradenin hüküm biçiminde açığa çıkıp görünür hale gelmesi hangisidir ?

A ) Fıkıh
B ) Şeriat
C ) Din
D ) Farz
E ) Delil

2. Kelamcı usullere göre hangisi Allahın iktiza veya tahyir yada vaz yönüyle mükelleflerin fiillerine ilişkin hitabıdır
A. Mükellef
B. Hikmet
C. İllet
D. Hüküm
E. Fiil

3. Hangisi fıkıh usulü konularından değildir
A. Deliller
B. Problemler
C. Hüküm
D. Hüküm çıkarma yöntemleri
E. İçtihad

4. Hangisi sahabe sözünü huccet olarak kabul etmez
A. Pezdevi
B. Gazali
C. Cessas
D. Serahsi
E. İmam Malik

5. Hangisi ana kuraldan ayrılmayı meşru kılan sebeplere göre değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan istihsan türü değildir
A. Nass sebebiyle istihsan
B. Zaruret sebebiyle istihsan
C. Kapalı kıyas sebebiyle istihsan
D. İcmaya bağlı olmayan istihsan
E. İcma ve teamül sebebiyle istihsan

6. Bir kimsenin diğer insanlara yalan söylememesi ne tür kuraldır?

A. Sübjektif ahlâk kuralı
B. Objektif ahlâk kuralı
C. İnsan-asya ilişkisi
D. Beşeri ilişki

7. Hangi ahlâk kuralları kişilerin sırf kendilerini ilgilendiren ve ödev niteliği taşıyan davranışları düzenler?

A. Objektif ahlâk kuralları
B. Sübjektif ahlâk kuralları
C. Ameli hükümler
D. Şeri hükümler

8. Hangisi islâm hukukunu diğer hukuk düzenlerinden ayıran özelliği değildir?

A. Hem dünyevi hem uhrevî yaptırım araçlarına sahip olması
B. İlahi iradeye dayalı olması
C. Kişisel ictihad yöntemiyle geliştirilmesi
D. Yasama yetkisi kullanılarak oluşturulması
E. Meseleci (kazuistik) yöntemin hakim olması

9. I. ibka
II. ilga
III. ıslah
Hangileri cahiliye hukukuna yönelik tutumlar arasında yer alır?

A. I, II
B. I, III
C. II, III
D. I, II, III
E. YALNIZ I

10. Hangisi fıkhın tanımında geçen "tafsili deliller" terimini en iyi şekilde açıklar?

A. Külli kaideler
B. Yöntemler
C. Kati olmayan deliller
D. Her hükmün dayandığı özel delil
E. Sadece kitap ve sünnet

11. Misirda Eyyubilerin destegi ile bir muddet resmi mezhep statusunu kazanmistir
A Safii ekolu
B Hanefi Ekolu
C Hanbeli ekolu
D Maliki ekolu

12. Hicaz bolgesinde yayilmis daha sonra Kuzey afrika ulkeleri ile Enduluste yayginlasan mezhep
A Hanefi
B Safi
C Maliki
D Hanbeli
E Hicbiri

13. Fikihta hocasi Rebia b.Ebi Abdirrahman olan mezhep imami kimdir
A Maliki
B Hanefi
C Safii
D Hanbeli
E Ibazi

14. Abbasiler ve Osmanlilar zamaninda resmi mezhep olarak kbl edilen mezhep hangisidir
A Safii
B Maliki
C Caferi
D Hanefi
E Hanbeli

15. Hanefi ekolunun goruslerinin tedvininde en onemli rolu ustlenen kimdir
A Ebu Yusuf
B Hasan b ziyad
C Hasan es Şeybani
D Kerhi
E Tahavi

16. Hanefi hukukcular arasinda mutun-i erbaa adiyla anilan eserlerden dgldir
A el Muhtar
B el Vikaye
C mecmaul bahreyn
D Kenzud dekakik
E el Kifaye

17. Ebu Hanife ve ebu Muhammed icin hangi ifade kullanilir
A Sahibeyn
B Tarafeyn
C Şeyhayn
D Imameyn
E Alimeyn

18. Ebu hanifenin eseri dgldir
A el fikhul ekber
B el fikhul ebsat
C el Vasiyye
D er Risale
E el Alim vel muteallim

19. Ebu hanifenin ictihadlarinda etkili olan egilimlerden dgldir
A Ibadet ve muamelelerde kolaylik
B Fakir ve zayifin korunmasi
C Insan hurriyetinin gozetilmesi
D insanin tasarrufunun imkan nispetinde mesru sayilmamasi
E Devlet baskaninin sahsinda devletin hakimiyetinin gozetilmesi

20. Mecelli ahkam adliye hakkında hangisi yanlıştır

A kısa adı mecelledir
B 1869 1876 yıllarında hazırlanmış
C 1851 maddedir
D bütün mezheplere baglı hazırlanmıştır

21. Arzu edilmeyen sonuclarin yine hukuk icerisinde kalarak ve hukukun imkanlari ile aşilmasi sekline ne denir
A ictihad
B sahabe kavli
C Hiyel
D Ahad Haber
E istishab

22 Hukuki aile kararnamesi kaç yılında yürürlüğe girmiştir

A 1915 B 1916 C 1917 D 1918

23. Mebsut mecmu mugni gibi.eserler hangi formda kaleme alınmıstr

A müctehid imamlar formu
B şerh formu
C müstakil eser formunda

24. kiyasin hedeflenen neticeye ulastirmadigi durumlarda istihsani devreye sokan alim kimdir
A Ebu Hanife
B Safi
C Caferi
D Imam Malik
E Hz Ali

25. Hukukta istikrar ihtiyacı hangi donem ve hangi halife döneminde gündeme gelmiştir..
A abbasiler omer b abdulaziz
B emeviler omer b abdulaziz
C tabiun cafer b mansur
D abbasiler hz omer

26. Fıkhın tedvin edilmesi hangi döneme denk gelir
A sahabe B tabiun C mezhep merkezli
D müctehid imamlar donemi

27. Harici cevrede tesekkul eden ekol hangisidir
A Zeydi
B Caferi
C Ismaili
D Ibazi
E Zahiri

28. Hangisi Yasamayan sunni ekollerden dgldir
A Evzai
B Sevri
C Zahiri
D Zeydi
E Leys

29. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır??

A Hicaz ve hadis ekolleri arasında yakınlık vardır.
B ırak ve rey ekolleri arasında yakınlık vardr.
C hadis ehli reyle ictihad etmekten kacınmıslardır.
D reyciliğin beşiği ıraktır

30. I Kitap
II sünnet
III İctihad
IV sahabe kavli

Tabiun donemi kaynakları hangileridir??

A I II B II III C I II III IV D I II III

31. Asagidakilerden hangisi Islam hukukcularinin ihtilafa dusmelerinin sebebleri arasinda yer almaz?
A Naslarin farkli anlasilmasi
B Roma hukukunun etkisi
C Siyasi egilimlerin hukuk anlayisina etkisi
D Sosyal ve kulturel cevre farki
E Bazi delillerin kaynak degerindeki ihtilaf

32. Hangileri ihtilaf sebeplerinden değildir?

A kuran ve sünnet nasla delalet acısından aynı kesinliğe sahip değildir.

B sahabileri sunnet konusunda birikimleri aynı seviyededir

C her sahabinin zihin yapsısı farklıdır

D her sahabinin hukuki meselesi farklıdır...

33. Kesin olarak bilinmesi ve inanilmasi gereken dini hukumlere ne denir
A Zarurat'i hukuk
B Zarurati Ahkam
C Zarurat'i diniyye
D Zarurati Islamiyye
E Hicbiri

34. Dört halife ve kısmen emevi dönemini kapsayan dönem hangisidir??

A tabiun
B sahabe
C müctehid imamlar
D mezhep merkezli dönem

35. Mükellefiyetlerin asama asama belirli bir hazırlık ve alıştırma surciyle yürürlük kazandıgı asama hangisidir??

A kolaylık ilkesi
B toplum maslahatının gozetilmesi
C tedrice riayet

36. Hangisi roma hukukunun islâm hukukunu etkilediği biçimindeki iddiaların gerekçelerinden biri değildir?

A. Beyrut ve iskenderiye'nin müslümanlarca fethedilmiş olması
B. Etkilemenin yahudi ve cahiliye hukuku yoluyla gerçekleştiği
C. Roma ve islam hukuklarındaki bazı kurumların benzerliği
D. İslâm hukuku kaynaklarının latinceye çevrilmiş olması
E. Hz. Peygamberin suriye seyahatleri esnasında roma hukukunu öğrendiği

37. İlk inen ayetler hangi motifleri tasır ??

A Helal haram
B Cennet cehennem
C savaş barıs
D hayat olum

38. Hangileri Mekkede hicretten once ağırlıkkı olarak tebliğ edilen esaslardan değildir ??

A Allahın birliği
B Peygamberlik müessesesi
C ibadetler
D Ahiret hayatı

39. Hangisi beşeri bir ilişki oluşturduğu halde hukuk tarafından düzenlenmeyen davranışlara örnektir?

A. Hırsızlık yapmak
B. Evlenme
C. Rüşvet verme
D. Sadaka verme
E. Hakaret etme

40. I peygamber
II sahabe
III tabiun
IV Mezhep merkezli dönem
V kanunlastırma donemi
VI müctehid imamlar donemi
VII yeni donem

Olusum sırasına göre sıralayınız..

A I II III IV V VI VII
B I III II IV V VII VI
C I II III VII V VI IV
D I II III VI IV V VII

41. I Hz peygamber donemi
II Sahabe donemi
III tabiun donemi
IV müctehid imamlar donemi
V mezhep imamları dönemi

Hangsi veya hangileri islam hukuku olusum süreci ile ilgilidir ??

A I II III B II III IV C I III IV V D Hepsi

42. Dini bilgiye ulaşmanın yönteminin
Hz. Peygamber ve Sahabeden nakledilen rivayetler olduğunu savunanlar kimlerdir?

A. Hariciler
B. Ehlî rey
C. Hanefiler
D. Ehlî hadis
E. Mu'tezile

43. Aşağıdakilerden hangisi müctehid İmamlar döneminde hukukun kaynaklarından birisi değildir
A kitap
B sahabe İcmai
C Sahabenin bireysel ictihadi
D Mezhep görüşleri

44. Hangi dönemde hukuki faaliyetlerin artık mezhep yapılanmaları çerçevesinde sürdürülebilicegi toplum tarafından benimsenmiştir
A Hz Peygamber dönemi
B sahabe dönemi
C tabiin dönemi
D müctehid İmamlar dönemi
E mezhep merkezli dönem

45. "Fıkıh, kişilerin haklarını ve sorumluluklarını bilmesidir."
Tanımı kime aittir?

A. Hz.Peygamber
B. İmam malik
C. Ebu hanife
D. Abdullah b. Mesud
E. Ebu yusuf

46. I. Emredici
II. Yasaklayıcı
III. Tavsiye edici
IV. Tecviz edici
V. Uzaklaştırıcı
Hangileri fıkıhta davranışları düzenleyen kuralların arasında yer almaz?
A. I ve II
B. I, II, V
C. III, IV
D. II, V
E. IV, V

47. Bir ayırıma göre şer'i hükümler "şer'-i müevvel" ve "şe'r-i münezzel" diye ikiye ayrılmaktadır.
Şe'r-i müevvelin en doğru tanımı hangisidir?

A. Tevile elverişli hükümler
B. Birinci derecedeki hükümler
C. Alternatif hükümler
D. İçtihatla ulaşılmış hükümler
E. Üzerinde ittifak edilen hükümler

48. İnsanların yada hayvanların su içmek
için gittikleri yol anlamına gelen kelime hangisidir?

A. Hukuk
B. Kural
C. Fıkıh
D. Şeriat
E. Nizam

49. İslâm cahiliye hukukuna ait bazı kural ve kurumları düzelterek kabul etmesine ne ad verilir?

A. Islah
B. Nesh
C. İlga
D. İbka
E. Tedvin

50. Belli bir ülkede kişilerin birbirleriyle toplumla ve devletle ilişkilerini düzenleyen devlet gücüne dayalı maddi zorlamaya kadar varan yaptırım araçları ile desteklenen kurallar bütününe ne ad verilir?

A. Örf-adet
B. Görgü kuralları
C. Din
D. Hukuk
E. Ahlâk

51. "İlâhi iradeyi kitap ve sünnet temsil eder." Şeklindeki fıkıh usulü ilkesi hangi bilim dalının tespitlerinden
Elde edilmiştir?

A. Dinler tarihi
B. Tefsir
C. Fıkıh
D. Kelâm
E. Hâdis

52. Hangisi insan yaşamını yönlendirmeyi amaçlayan din esaslı hükümler bütünü anlamındadır?

A. Kural
B. Nizam
C. Hukuk
D. Şeriat
E. Fıkıh

53. Hangisi füru alanında yazılmış en kapsamlı eserdir
A. El mebsut
B. Bedaius sanai
C. El usul
D. Er risale
E. Kitabül asl

54. Hangisi yanlıştır
A. Merğinani, el hidaye
B. İmam Şafii, el fıkhul ebsat
C. İbn Hümam, Fethul Kadir
D. İbn Abidin, Reddül Muhtar
E. Nevevi, el minhac

55. Yaygın anlamıyla ele alındığında muamelatın gerek mahiyet gerekse kapsam açısından örtüştüğü bölüm hangisidir
A. Medeni hukuk
B. İdare hukuku
C. Anayasa hukuku
D. Mali hukuk
E. Devletler hukuku

56. Hukuk düşüncesinin gelişimi ile füru alanı dışında ortaya çıkan tür altında fıkhın füru hükümlerinin arkasında yatan ana esas, genel prensip ve yer yer de teoriler tesbit edilmeye başlanmıştır
Verilen bilgi hangi eserindir?
A. Harac
B. Kavaid
C. Emval
D. Usul
E. Siyer

57. Hangisi füru alanında birbirine benzer meselelerin ortak gruplara ayrılarak aralarındaki hüküm benzerlik ve farklılıkları inceleyen eserdir
A. El furuk
B. Hilafiyat
C. El eşbah ven nezair
D. Es siyasetüş şeriyye
E. Tahricül füru alel usul

58. Fıkıh mezheplerini kuran alimlerden sonra ortaya çıkan ve hakkında açık bir hüküm bulunmayan yeni meselelerin hükmüne o dönemdeki müctehidin getirdiği çözümleri ve bir anlamda fetvaları içeren eserlere ne denir
A. El ümm
B. Fetava
C. Mühezzeb
D. Nevazil
E. El muğni

59. Hangisi günümüzdeki miras hukuku bıranşı ile benzer bölümdür
A. Ukubat
B. Terikat
C. Akitler
D. Muhasemat
E. Münakehat

60. Hangisi diğerlerinden farklıdır?
A. Zina yapma
B. Dinden dönme
C. Yaralama
D. Namusa iftira
E. Hırsızlık

61. Hangisinin Ahkamul Kuran adlı eseri vardır?
A. Pezdevi
B. Ebu Suud
C. Serahsi
D. Cessas
E. Ebu Yusuf

62. Hangisi füru kitabı değildir
A. Kitabün nevazil
B. Kitabül asl
C. Fethul Kadir
D. Reddül muhtar
E. Bedaius sanai

63. Hangisi en çok eser yazılan literatür türü olan ve doğrudan mezheplere ait fıkhi hükümlerin derlendiği kitaplardır
A. Usulı fıkıh
B. Fıkıh Tarihi
C. Furui fıkıh türü
D. Fetva kitapları
E. Ahkamı sultaniye türü

64. Bekar kimse zina ettiğinde sürgün cezası da verilir ve sürgün hapis kapsamında olur. Buna göre suçlunun yaşadığı yerde(memleketinde) sürgün yani hapis edilmesi görüşünde olanlar kimlerdir?
A. Hanefi
B. Maliki
C. Hanefi ve Maliki
D. Şafii ve Hanbeli
E. Diger islam hukukçuları

65. Hangisi bir yaptırım olarak cezanın amaçlarından değildir?
A. Adaletin sağlanması
B. Toplumsal düzenin korunması
C. Suç işleyenin tesbiti
D. Toplumdaki diğer insanların korkutularak suç işlemekten alıkonulması
E. Hepsi amacıdir

66. Hangisi islam ceza hukukunda hukuka aykırılık sebeplerinden değildir?
A. Meşru mudafaa
B. Hakkın kullanılması
C. Suçlunun tevbesi
D. Görevin yerine getirilmesi
E. Zorunluluk

67. Kendisinden su isteyen kimseye su vermekten kasten kaçınan kişinin, o kimsenin susuzluktan ölmesi halinde Hanefilere göre durumu nedir?
A. Öldürme suçu işlemiştir cezası kısas
B. Olumsuz fiille işlendiği için olumluya nazaran daha az bir ceza verilmelidir bu da ta'zirdir.
C. Adam ona su vermek zorunda değildi hiçbir şekilde ceza hükmü konamaz
D. Etik bir davranış olmadığı için cezasi diyettir
E. Hesabi ahirette görülür

68. Cezai sorumluluğun temel koşulu nedir?
A. Hareket
B. Davranış
C. Illiyet bağı
D. Netice
E. Teşebbüs

69. Kime göre darulislamda bulunan muslumanlarla zimmilere islam ceza hukuku kuralları uygulanır?
A. Hanefi
B. Şafii
C. Maliki
D. Hanbeli
E. Islam hukukculari

70. Ceza hukukunda kıyas yasağı neyin bir sonucudur?
A. Kanunilik ilkesinin
B. Mulkilik ilkesinin
C. Şahsilik ilkesinin
D. Genellilik ilkesinin
E. Hepsinin

71- Islam hukukunun kaynağı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Temel kaynağı vahiydir
B. Vahyin genel olarak Kurani Kerimde ve Hz. Peygamberin sünnetinde yer aldığı kabul edilir
C. Islam hukukunun vahiy kaynaklı olması beşer müdahalesine ve katkısına büsbütün kapalı olduğu anlamına gelir
D. Kuran ve Sunnette insanların karsilacagi bütün problemlerin birebir çözümleri yer almaz
E. Kuranda yer alan hükümlerin ilk uygulamasını teşkil eden Sünnet yerine göre hükümler ilave etmiştir

72- Sınırlı nasların sınırsız hayat olaylarına nasıl yeterli olacağı sorusunun cevabı olarak ortaya çıkan kavram hangisidir?
A. Vahiy
B. Sünnet
C. Beyan
D. İçtihat
E. Teşri

73- İçtihat nasların lafız mana ve bilinçli boşluklarında var olan şeri ameli hükmü ortaya çıkarmasına yönelik bir beşeri çaba olması hasebiyle hangisini temsil eder?
A. Ilahi iradeyi
B. Aklı
C. Sünneti
D. Teşri hükmü
E. Kıyası

74-
I. Fıkhın rasyonel prensipleri oluşmuştur
II. Fıkıhta sistemleştirme dönemine geçilmiştir
III. Şahsi akıl yürütme anlamında rey içtihadı devreye girmiştir

İçtihat faaliyetinin sonucunda hangisi gerçekleşmiştir?
A. Yalnız I
B. II ve III
C. Yalnız III
D. I ve II
E. Hepsi

75- İçtihadın doğuşu ile hangisi makul karşılanabilir?
A. Ictihat vahiy süreci ile birlikte başlamıştır
B. Hz. Peygamberin ictihad etme durumu olmadığından ictihat sürecinin gerçek başlangıcı vahiy sürecinin tamamlanmasından sonra olmuştur
C. Zengin doktriner tartışmaların doğması mezheplerin teşekkül ettiği dönemdeki fıkhi gelişmelerin ürünüdür
D. İçtihat nas - olgu ilişkisinin kurulması yönündeki fikri çabayı temsil eder

76- Hz. Peygamberin içtihadı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A. Yargılama devlet yönetimi ordunun sevk ve idaresi gibi konularda kendi insiyatifiyle karar vermiştir
B. Peygamberligi alanına girmeyen konularda ilahi bir bildirim almaksızın bilgi ve tecrübesiyle karar vermesinin mümkün olduğu genel kabul görmüştür
C. Şeri hükümler konusunda ictihat edip etmediğinde görüş birliği vardır
D. Meyve ağaçlarını aşılanması gibi dünya işlerinde kendi inisiyatifini kullanmıştır
E. Şeri hükümler konusundaki usulculerin tartışması sonrakiler açısından reyin kullanılmasına kapı aralamiştir

77-Rey ictihadı işlevinin temellendirilmesinde hangi hadis kullanılmıştır?
A. Muaz hadisi
B. Osman hadisi
C. Musab b. Umeyr hadisi
D. İçtihat hadisi
E. Ashabım yıldızlar gibidir ona uyan hidayet bulur hadisi.

78-Sunnet ve kıyasa vurgu yaparak fikhi metodolojisini geliştiren alim kimdir?
A. Ebu Hanife
B. Imam Malik
C. Imam Şafii
D. Ahmed b. Hanbel
E. Hepsi

79-
I. Ebu Hanife
II. Imam Malik
III. Imam Şafii
IV. Ahmed b. Hanbel
V. Maturidi
VI. Imam Eşari
Hangisi sahabenin Kitap ve Sunnette bulamadığı hususlarda re'ye başvurduğunu kabul etmişlerdir?
A. I,II,III
B. IV,V,VI
C. I,II,III,IV
D. I,V,VI
E. Hepsi

80- Sunni, Mutezili ve Şii bütün fıkıh mezhepleri arasında hangi konuda görüş ayrılığı vardır?
A. Hükmün Allah ait olduğu
B. Bütün hükümlerin insanların maslahatlarını sağlamak için konulduğu
C. Hükümlerin nasıl ve hangi yolla çıkarılacağı
D. Karşılaşılan her olayın hükmünün naslarda doğrudan veya dolaylı biçimde bulunduğu
E. Din hususunda delilsiz konuşmanın yanlış olduğu

81-Istinbat ve kıyas kavramı kapsamında olan rey ictihadina hangi ikili istihsan ve istislahi da dahil etmiştir?
A. Ebu Hanife ve Malik
B. Ebu Hanife ve Şafii
C. Şafi ve Malik
D. Malik ve Hanbel
E. Ebu Davud ez Zahiri

82-Rey ictihadini daraltarak ictihat faaliyetini kıyasa eşitleyen kimdir?
A. Ebu Hanife
B. Malik
C. Şafii
D. Hanbel
E. Ebu Davud ez Zahiri

83-Istihsan ve istislah yanında kıyasa da karşı çıkarak rey alanını tamamen kapatan ve bütün ictihat faaliyetini kendi terminolojisinde özel anlamıyla "istidlal" e indirgeyen kimdir?
A. Ebu Hanife
B. Malik
C. Şafii
D. Hanbel
E. Ebu Davud ez Zahiri

84-Dinin tamamlanmış olduğunu Hz. Peygamberin teşri yetkisinin devam ettirilmesine ihtiyaç bulunmadığını ve kıyasın Allahın emirlerine ilavede bulunmak anlamına geleceğini iddia eden alim kimdir?
A. Ibn Haldun
B. Ebu Davud
C. Ebu Leys
D. Ibn Hazm
E. Imam Mansur

85-İctihadin anlami ile ilgili hangisi yanlıştır?
A. Ictihat ve istidlal birbirinden farklıdır. Çünkü ikisi de lafizlarin anlamlariyla ilgilenir
B. İnanç konuları kesinlik gerektirdigi için bu konularda içtihat geçerli değildir
C. Nas ile doğrudan düzenlenmiş fıkhi konularda içtihat geçerli değildir
D. Zan ifade ettiği için bir muctehidin ictihadi diğerlerini bağlayıcı değildir
E. Tanimdaki şeri hüküm kaydı aklı ve hissi konuları tanım dışı bırakmayı amaçlar

86-
I. Kurucu içtihat
II. Mezheb içi içtihat
III. Mezheb dışı ictihat
Hangisi içtihadın türleridir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. Hepsi

87- Hüküm ve delilde mezhep imamını taklid etmeyip sadece içtihat ve fetva hususunda onun metodunu izleyen ve onun mezhebine davet eden muctehide ne denir?
A. Mutlak muntesib muctehid
B. Ashabul Vucuh
C. Mukayyed muctehid
D. Mukallid muctehid
E. Mutlak muctehid

88- Hanefiler tarafından yapılan Tabakatul Fukaha tasvirine göre kurucu içtihat sahiplerine hangisi tekabul eder?
A. Mezhebte muctehid
B. Mutlak muctehid
C. Mesailde muctehid
D. Ashabut Tahric
E. Ashabut Tercih

89- İçtihat edecek kişinin Gazaliye göre hangi vasıflarda olması gerekir?
A. Kuranin tamamini ezbere bilmesi
B. Ahkam hadislerini ezbere bilmesi
C. Elinin altinda Ebu Davudun ve Beyhakinin süneni gibi ahkam hadisleri bulunan temel hadis kitabi bulundurmasi
D. Arapça bilgisini sadece lafizlarda şart koşmuştur
E. İçtihadın sahih olması için adaletli olması

90- Hicri III. Yüzyılın ortalarından sonra kurucu içtihat faaliyetinden mezhep içi içtihat faaliyetine geçilmesi hangisiyle tabir edilir?
A. Sistemleşme
B. Kanunlaşma
C. Taklit
D. İçtihat kapısının kapanması
E. Canlanma ve Uyanış

91- Önceki bir ictibadın hükmünün geçersiz sayılmasına ne denir?
A. Nakz
B. Nesh
C. Tenakuz
D. Batıl
E. İlga

92-Bir alimin sadece kendisinden daha alim gördüğü birini taklit edebileceğini kendine denk veya aşağı birini taklit edemeyeceğini savunan kimdir?
A. Imam Muhammed
B. Ebu Yusuf
C. Iraklı Fakihler
D. Usulculer
E. Tarafeyn

93-Bir tür hukuki rolativizm sayılabilecek olan teaddudul hukuk görüşünü savunanlar ne olarak nitelendirilir?
A. Muhattie
B. Musavvibe
C. Katışıksız musavvibe
D. Müşebbehe
E. Katışıksız muhattie

94-
I. Kelami
II. Fıkhiyat
III. Usuli konular
Hangisi Kat'i konulardır?
A. II ve III
B. II
C. III
D. I ve II
E. Hepsi

95- Icmaın kiyasin ve haberi vahidin huccet oluşu ile ilgilenen konu hangisidir?
A. Kelami konular
B. Usuli konular
C. Fıkhiyat
D. İtikadı konular
E. Şeri konular

96- İçtihat kapısının kapanmasını hazırlayan sebepler konusunda yapilan tesbitlerin özünü tabiun döneminden itibaren görülen ve sistematik olarak sürdürülen içtihat faaliyetlerinin sonucunda belli ekollerin doğup kurumlaşması olgusu teşkil ettiğini düşünenler kimlerdir?
A. Iraklı Fakihler
B. Usulcüler
C. Zahiriler
D. Sunni ekoller
E. Çağdaş araştırmacılar

97-Muctehidsiz bir asrin asrın mümkün olamayacağını düşünenler kimlerdir?
A. Hanefiler
B. Hanbeliler
C. Malikiler
D. Usulcüler
E. Zahiriler98-Müslüman bilginlerin sistematik ve metodolojik yeterli dinamik ve işlek bir yöntem veya yöntemler oluşturmasını geciktiren yaklaşım hangisidir?
A. Eklektik yaklaşım
B. Serbest çağrı yaklaşımı
C. Çağdaş yaklaşım
D. Tarihsel tecrube yaklaşımı
E. Klasik içtihat yaklaşımı

99-
I. Felsefi derinliği ağır basan bir içtihat çağrısı vardır
II. Mutlak anlamıyla içtihadı islam düşüncesinde hareket ve tecdidin mihveri olarak görür
III. Islam dusuncesi ona güçlü tecdid potansiyelini Ibn Hazmın şahsında göstermiştir
Muhammed Ikballe ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III

100-Gerçek ve modern anlamda içtihat yerine geleneksel içtihatlar içinden uygun olanları seçip alma gibi bir seçmeci yaklaşımı olan eğilim hangisidir ?
A. Kolektif ictihad
B. Tenasubi içtihat
C. Seçmece içtihat
D. Objektif içtihat
E. Sübjektif içtihat

101-Aynı dönemlerden itibaren bir muctehidin peşinden giderek onun fetvalarını Şarinin naslari yerine koyma ve hatta onları nasların önüne alma ve taklidle yetinme adetinin ortaya çıktığını söyleyen kimdir?
A. Ibn Teymiye
B. Ibn Kayyim
C. Takiyyuddin Subki
D. Ibn Haldun
E. Izzeddin b. Abdisselam

102- İçtihat kapısının kapandığı görüşüne katılmayan çağdaş araştırmacilardan olan içtihat yapacak fakihlerin hemen her devirde mevcut olduğu teşekkül döneminden sonra furui fıkhı geliştirmek üzere içtihat faaliyetinin meselede içtihat tahric tercih gibi değişik düzeylerde devam ettiğini öne süren alim kimdir?
A. Ebu Ishak Şirazi
B. İbn Cevziyye
C. Muhammed Ikbal
D. Vail b. Hallak
E. Reşid Rıza

103. Bilgilerden hangisi yanlistir
A Ebu Hanife diyetin ve mali cezalarin suclunun olumuyle dusecegi gorusundedir
B Kul haklariyla ilgili suclarin cezalari icten yapilan bir tevbeyle duser
C Taraflarin anlasmasi anlaminda sulh yalnizca kisas cezasini ve diyeti dusurur
D Kisas diyet ve ta zir suclarinda af cezayi dusurucu bir sebep niteligindedir

104. Hangisi suçun unsurlarından değildir?
A. Maddi unsur
B. Manevi unsur
C. Kanuni unsur
D. Şahsi unsur
E. Hukuka aykırılık

105. Hangisi suçların özelliklerinden değildir?
A. Hakimin takdir yetkisinin bulunup bulunmaması
B. Şikayete bağlı olup olmaması
C. Affın mümkün olup olmaması
D. Suçlunun yaşayıp yaşamaması
E. Suçun isbatinda şüphenin etkili olup olmaması

106. Suç kavramı klasik islam ceza hukuku kaynaklarinda hangi terimle ifade edilir?
A. Masiyet
B. Isyan
C. Cerime
D. Ism
E. Hatie
F. Zenb

107. I zamanasimi
II af
III Sulh
IV suclunun tevbesi
Hangisi veya hangileri cezalari dusuren sebeplerdendir
A I II III
B Yalnız IV
C yalniz I
D I II III IV
E II III IV

108. Son dönemde aile hukuku hangi isimle mustakil olarak incelenmiştir?
A. Nikah ve Talak
B. Muamelat
C. Munakehat ve Mufarekat
D. Ahkamul Üsre
E. Ahvali Şahsiye

109. Hukuki Aile Kararnamesi kaç yılında yürürlükten kaldırılmıştır?
A. 1917
B. 1918
C. 1919
D. 1920
E. 1921

110. Mehir vermemek için berdel usulü yapılan nikaha ne denir?
A. Nikahi muvakkat
B. Nikahi mut'a
C. Nikahi sirri
D. Nikahi şiğar
E. Nikahi berdel

111. I. Din
II. Nesil
III. Can
IV. Mal
V. Akıl
Evlilik Islam hukukunun korumayi gözettigi 5 temel esastan hangisinin korunmasiyla ilgili bir sözleşmedir?
A. I II
B. I II III
C. II IV V
D. III IV V
E. I II III IV V

112. Kuran evliligi ne olarak nitelemiştir?
A. Misaki galiz
B. Sunneti seniyye
C. Munakehat
D. Fitri bir ihtiyaç
E. Muessesei sahiha

113. Hangisi talaki ric'idir?
A. Sözleri sarih olan talak
B. Akitten sonra zifaf ve halveti sahihadan önceki talak
C. Erkegin üçüncü boşama hakkini kullanarak yaptigi talak
D. Muhalea
E. Hepsi

114. Evlilik akdinden sonra fakat zifaftan ve halveti sahihadan önce yapılan boşama hangi talaka girer?
A. Ric'i
B. Bid'i
C. Bain
D. Sunni

115. Yeni bir akit ve yeni mehir ile evlenmedikce kocaya boşadığı eşine dönme imkanı vermeyen talak hangisidir?
A. Ric'i talak
B. Bain talak
C. Bid'i talak
D. Sunni talak

116. I. Serbest boşama sistemi
II. Ademi zeval sistemi
III. Mahkeme tarafından sona erdirme sistemi
Islam hukukunda evliliği sona ermesi için kabul edilen sebepler incelendiginde hangisine benzediği görülür?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. Hepsi

117. Kadının nafakaya hak kazanabilmesi için hangisi şart değildir?
A. Evlilik akdinin sahih bir şekilde yapılmış olması
B. Kadının evliliğe hazir bir fiziki olgunluga sahip olması
C. Evden çıkarken kocasından izin alan bir bayan olması
D. Kocasının kendisinden istifade edeceği bir durum ve yerde olması

118. Talak ile ilgili yanlis bilgidir
A Talakin gecerli olmasi icin bir hakim kararina ihtiyac vardir
B Talak kocanin hakkidir
C Koca bu hakkini kullanorken esinin rizasini almak zorunda dgldir
D Koca bu hakkini kullanirken bir sebebe dayanmak zorunda dgldir

119. Mehir belirlenmeden evlenen kadinin kocasi zifaftan once olmus ise mehri misile hak kazanir gorusu hangi mezheplere goredir
A Hanefi Maliki
B Hanefi Safii
C Hanefi Hanbeli
D Safii Maliki
E Safii Hanbelii

120. Kisinin gelir seviyesine gore mehli mislin yarisini gecmemek uzere ayrildigi esine verdigi mal yada para cinsinden bir hediyedir
A Nafaka
B Mehir
C mehri mueccel
D müt'a
E bosanma yildonumu hediyesi

121. Fasit bir evlilik zifaf olmus ise belli sonuclar dogar hangisi bu sonuclardan dgldir
A Boyle bir evlilikten dogan cocugun nesebi sabit olur
B Kadinin bosama iddeti beklemesi gerekir
C Mirascilik dogar
D Hurmeti musahere sabit olur
E Mehri misil ile mehri musemmehadan hangisi az ise kadin buna hak kazanir

122. Fasiklik nikah akdinde sahitlige engel bir durum degildir gorusundeki mezhepler hangileridir
A Hanefi Safii
B Safii Maliki
C Hanbeli Safii
D Hanefi Maliki
E Maliki Hanbeli

123. Evlilik akdinin yapildigi esnada iki sahidin bulunmamasi sonucu yapilan nikahi sahih kbl eden mezheb
A Hanefi
B Maliki
C Safii

124. Hangisi gecici evlenme engellerinden degildir
A Din Farki
B Mezhep farki
C Besinci Kadin
D Uc kere bosanma
E Baskasinin esi olma

125. Sut emmenin aralikli olarak bes emme olmasi sarti hangi mezheplere goredir
A Hanefi-Safi
B Hanefi -Maliki
C Safii-Hanbeli
D Safii-Maliki
E Maliki-Hanbeli
D Hanbeli

126. Sihriyet sebebiyle haram olanlardan hangisi Haramligin sabit olmasi icin hem evlilik akdinin yapilmis olmasi hem de zifaf olmasi sarttir
A Usulun esleri
B Furu'un esleri
C Haniminin usulu
D Hanimin furu'u
E Erkegin furu'u

127. Kan bagi sebebiyle evlenme engelinin bulundugu gruplardan dgldir
A Erkegin usulü
B Erkegin furu'u
C Erkegin anne ve babasinin furu'u
D Erkegin dede ve ninelerinin cocuklari
E Haniminn furu'u

128. Velayeti,velayeti istibdat,velayeti icbar olarak taksim eden imamm kimdir
A Ebu hanife
B Ebu Yusuf
C Imam Muhammed
D Imam Safii
E Imam Malik

129. Veliye , velayeti altinda bulunan kimseyi ancak onun rizasiyla evlendirme yetkisi veren velayettir
A Velayeti nedb
B Velayeti icbar
C Velayeti istibdat
D Velayeti sirket
E Veliyyi has

130. Hanefilere gore evlenme akdinin sartlarindan biri dgldir
A in'ikad
B Irade beyani
C Sihhat
D Nefaz
E Luzum

131. I Taraflar
II irade beyani
III Akdin konusu
hangileri evlenme akdinin unsurlarindandir
A Yalniz I
B II III
C I III
D I II III
E Hicbiri

132. Nişani bozan erkek tarafi ise verdigi hediyeleri geri alamaz.Nisani bozan kiz tarafi ise erkek tarafi verdigi hediyeleri ,mevcutsa aynen alma mevcut dglse tazmin edilmesini isteme hakki vardir bilu gorus hangi mezhebe aittir
A Hanefi
B Maliki
C Hanbeli
D Safi
E Caferi

133. Mehri belirlenmeksizin ya da mehir olmamak şartıyla evlenen kadına ne denir ?
A mufavvida
B müt'a
C nafaka
D fesih
E tefrik

134. Unsurları ya da inikad şartlarından biri eksik olan evlenme ne denir ?
A batıl
B fasit
C Nefaz
D mevkuf
E nafiz

135. unsurları ve in'ikad şartları tamam olmakla birlikte sıhhat şartlarından biri eksik olan evliliğe ne denir ?
A fasit
B Batıl
C Nefaz
D mevkuf
E nafiz

136. İrtifak hakları hangi gruba girer?
A. Milkul menfaa bila ayn
B. Milkul ayn bila menfaa
C. Milkul habs vel yed
D. Milku ayn meal menfaa

137. Hangisi malikin altındaki malı üzerinde başkasının bir hakkı taalluk etmediği sürece istediği tasarruflarda bulunabilecegi teorisini benimsemistir?
A. Zahiri
B. Zeydi
C. Hanbeli
D. Maliki

138. Hibe ve ariyet hangi akit çeşididir?
A. Ivazli
B. Teberru
C. Başta teberru sonda ivazli
D. Teminat

139. Vedia hangi tür akde girer?
A. Temlik
B. Teminat
C. Nafiz
D. Hifz

140. Hangisi kurulduğu andan itibaren sonuç doğurması bakımından akit türüdür?
A. Batıl akit
B. Temsil akdi
C. Mevkuf akit
D. Temlik akitleri

141. Akdin işlerliginin imkansiz hale gelmesi sebebiyle kendiliğinden ortadan kalkmasına ne denir?
A. Fesih
B. Infisah
C. Batıl
D. Fasid

142. Ayni haklar ve alacak hakları hangisinin kısımlarıdır?
A. Mülkiyet hakkı
B. Milk
C. Şahıs varlığı hakları
D. Malvarligi hakları

143. Ozel mulkiyet altina alinmaya elverisli olmayan ve umumun ya da belirli bir yer halkinin dogrudan dogruya ve serbestce yararlanmasina terk edilen mallardir
A Sahipsiz mallar
B Ozel Mallar
C Mubah mallae
D Kamu mallar
E Hisseli Mallar

144. I Hamr
II domuz
III şeri yolla kesilmeyen hayvan
IV Az miktardaki toprak
hangileri mal olup mutekavvim olmayan mallardir
A Hepsi
B I II III
C I II
D I IV
E Yalniz IV

145. Kime göre teati ile akit meydana gelmez?
A. Hanefi
B. Maliki
C. Şafii
D. Hanbeli

146. Kime göre dilsiz olmayan bir kişinin işaretiyle icap ve kabul anlaşılıyorsa akit meydana gelir?
A. Hanefi
B. Maliki
C. Şafii
D. Hanbeli

147. Meclis muhayyerligini kabul etmeyen doktrin?
A. Hanefi - Maliki
B. Maliki - Şafii
C. Şafii - Hanbeli
D. Mecelle

148. Hangi doktrine göre akitte iki tarafi tek kişi temsil edebilir?
A. Hanefi-Maliki
B.Maliki-Hanbeli
C.Safi-Hanefi
D.Mecelle

149. Hisseli mulkiyetin ortadan kaldırılmasına yönelik malın mahkeme tarafından satılarak bedelinin hisselere göre taksim edilmesine ne denir?
A. Izalei şuyu (hisseli mulkiyetin izalesi)
B. Cebri satış
C. Şuyui satış
D. Mühayee

150. Satıcı kullandığı arabasını alıcıya 15.000 liraya satıyor. Akit sonrası satıcının hakkı 15.000 lira üzerinde, alıcının hakkı da araba üzerindedir. Arabanın bedeli olan 15.000 lira ne tür mala girer?
A. Ayni mal
B. Misli mal
C. Kıyemi mal
D. Menfaai mal

151. İslam hukukçuları kira akdini menfaat üzerinde gerçekleşen bir akit olarak tasarladıklarina göre kira akdi ile kiralayanın yetkisi hangi milk türüne girer?
A. Milkul ayn
B. Milkul menfaa
C. Milkul ayn bila menfaa
D. Milkul habs vel yed

152. Hangisi köpeği mal olarak görmez?
A. Hanefi
B. Şafii
C. Maliki
D. Hanbeli

153. Bir kişi müslüman bir kişiye ait bir nesneyi tahrip ettiğinde o şeyi tazmin etmesi gerekiyorsa bu şey hangisi olamaz?
A. Araba
B. Hamr
C. Koyun
D. Kesilmiş hayvan

154. İlk defa usul oluşturma girişiminde bulunan mezhep kimdir
A. Hanefi
B. Şafii
C. Hanbeli
D. Şia
E. Harici

155. İslam hukukunda bidatların ve insanların dünyaya düşkünlüklerinin artması hangisi ile ifade edilir?
A. Bağy
B. Hirabe
C. Kati Tarik
D. Hırz
E. Fesadüz zaman

156. Hangisi zanni konulardan birisidir?
A. Kıyasın huccet oluşu
B. İcmaın huccet oluşu
C. Allahın görülmesi meselesi
D. Hata isabet meselesi
E. Peygamberlerin mucizelerle desteklenmesi


157.Fıkıh bilginlerinin pratik hukuki meselelere ilişkin hüküm çıkarma yöntemlerini belirlemeyi hedefleye ilim dalı hangisidir?
A. Islam hukuku
B. Fıkıh
C. Şeriat
D. Usuli fıkıh
E. Furui fıkıh

158.Fakihlerin pratik hukuki meselelere ilişkin çıkardıkları hükümleri belirleyip bunları sistematik ve düzenli bir şekilde ortaya koymayı amaçlayan ilim branşı hangisidir?
A. Islam hukuku
B. Fıkıh
C. Şeriat
D. Usuli fıkıh
E. Furui fıkıh

159.Fıkıh veya islam hukuku denildiğinde daha çok fikhin hangi alanı kastedilir?
A. Fürû
B. Usul
C. İçtihadı
D. Kıyas
E. Yöntem

160.Islam kültüründe en fazla eser verilen alan hangisidir?
A. Islam hukuku
B. Fıkıh
C. Fürûi fıkıh
D. Usuli fıkıh
E. Tevhit

161.Hangisi fıkıh kitaplarının genel olarak ele aldığı konu ve bölümler arasında yer almaz?
A. Ibadat
B. Muamelat
C. Munakehat
D. Ukubat
E. Hepsi yer alır

162.Mükellefin yaratanına karşı saygı ve itaatini simgeleyen dinin yapılmasını istediği belirli ve düzenli bir takım söz ve davranışlara ne denir?
A. Ibadat
B. Muamelat
C. Munakehat
D. Ukubat
E. Ahlak

163.Hangisi fıkıh kitaplarının baş kısmında bulunmayıp orta ve sonlarina dağılmış bölümlerdendir?
A. Kitabut Tahare
B. Kitabus Savm
C. Kitabul Udhiyye
D. Kitabul Eyman
E. Kitabuz Zekat

164.Hangisi helal ve haram konularını ele alır?
A. Kitabul Helal vel Haram
B. Kitabul Hazr vel Ibaha
C. Kitabul Farz vel Haram
D. Kitabut Tahlil vet Tahrim
E. Kitabul Ihlal vel Ihram

165.Furui fıkıh eserlerinin en geniş bölümünü hangisi oluşturur?
A. İbadet
B. Muamelat
C. Munakehat
D. Ukubat
E. Mecelle

166.Hangisi şahısların yaşamlarındaki normal ihtiyaçlarını gideren ve onlara fayda temin eden ve ilişkileri düzenlen bölümü içerir?
A. Hukuk
B. Ukubat
C. Munakehat
D. Muamelat
E. Ibadat

167. Hangisi kamu hukukunun dallarındandır?
A. Ticaret hukuku
B. Mali hukuk
C. Eşya hukuku
D. Medeni hukuk
E. Fikri hukuk

168. Hangisi özel hukukun dallarındandir?
A. Medeni hukuk
B. Ceza hukumu
C. Mali hukuk
D. İş hukuku
E. Anayasa hukuku

169. Hangisi medeni hukukun branşlarından değildir?
A. Eşya hukuku
B. Aile hukuku
C. Fikri hukuk
D. Miras hukuku
E. Şahsın hukuku

170. Hanefi ve islam hukukçularının muamelat teriminin kapsamına giren konuları belirli başlık altında toplamışlardır. Hangisi bu kapsamda değildir?
A. Ibadat
B. Munakehat
C. Mali muamelat
D. Muhasemat
E. Terikat

171. Özel hukukun özünü hangisi oluşturur?
A. Kamu hukuku
B. Ceza hukuku
C. Medeni hukuk
D. Yargılama hukuku
E. Eşya hukuku

172. Hangisi Mufarakat kapsamında yazılmış bölümdür?
A. Kitabul Vekale
B. Kitabıd Dava
C. Kitabul Icar
D. Kitabut Talak
E. Kitabul Hacr

173. Muamelatın bir alt dalı olan ve evliliğin sona ermesiyle ilgili alanı teşkil eden hangisidir?
A. Talak
B. Rada
C. Mufarakat
D. Munakehat

174. Günümüz hukukundaki Mamelek alanı ile paralel olan bölüm hangisidir?
A. Ibadat
B. Mali muamelat
C. Ukubat
D. Munakehat
E. Muhasemat

175.
I. Klasik fıkıh kitaplarında akitlerden oluştuğu görülür
II. Genellikle borçlar hukukunun konusunu oluşturur
III. Kara Avrupa hukuk sisteminde müstakil bir başlığı vardır
IV. Miras hukuku ile ilgili bazı bilgilere ise Bey' ile icare akdi bölümlerinde rastlamak mümkündür

Mali Muamelat ile ilgili hangisi doğrudur?
A. I ve II
B. II ve III
C. III ve IV
D. I II ve III
E. Hepsi

176. Hangisi Terikat kapsamındadır?
A. Kitabul Icar
B. Kitabul Vesaya
C. Kitabud Deava
D. Kitabul Edebil Kadi
E. Kitabus Sulh

177. Hangisi Muhasemat kapsamında değildir?
A. Kitabuş Şehadet
B. Kitabul Hacr
C. Kitabus Sulh
D. Kitabul Ikrar
E. Kitabul Edebil Kadi

178. Ceza yargılaması ile ilgili özel hükümler hangi bölümde incelenir?
A. Ibadat
B. Muamelat
C. Ukubat
D. Muhasemat
E. Terikat

179. Klasik füru kitaplarında muamelatla ilgili başlıklardan birinin içine doğrudan dahil olmayıp tüm Muamelat alanıyla ilgili olan iki temel konu daha vardır ki bunlar Şahsi hukuk ve Eşya hukukudur. Hangisi Şahsi hukuk kapsamında değildir?
A. Kitabuş Şuf'a
B. Kitabul Hacr
C. Kitabul Mukateb
D. Kitabul Hünsa

180. Islam hukukunda tüzel kişilik kavramına en yakın kurumlardan biri olduğu için şahsın hukuku bölümünde değerlendirilen konu hangisidir?
A. Kitabul Itak
B. Kitabul Ikrah
C. Kitabul Vakf
D. Kitabul Mefkud
E. Kitabul Hünsa

181. Bir kişinin sözlü tasarruflarını kısıtlama bölümü hangisidir?
A. Kitabul Hacr
B. Kitab Mezun
C. Kitabur Rehn
D. Kitabul Mukateb
E Kitabul Kavl

182. Kendisinden haber alinamayan kaybolmuş kisi hangi bölümde incelenir?
A. Kitabul Gayb
B. Kitabul Mefkud
C. Kitabul Lost
D. Kitabul Mukateb
E. Kitabul Fakd

183. Hukukun ana konusu nedir?
A. Ceza
B. Eşya
C. Hak
D. Tevhit
E. Adalet

184. Hangisi Eşya hukuku kapsamında değerlendirilmez?
A. Kitabuş Şuf'a
B. Kitabul Ihyail Mevat
C. Kitabur Rehn
D. Kitabuş Şerike
E. Kitabud Defn

185. Çorak arazilerin tarıma ve kullanıma açılması hangi bölümde incelenir?
A. Kitabuş Şuf'a
B. Kitabul Ihyail Mevat
C. Kitabur Rehn
D. Kitabuş Şerike
E. Kitabul Arz

186. Modern dönemde 19.yydan itibaren Batı hukuklarındaki kanunlastirma hareketinin etkisiyle aile miras velayet vesayet gibi şahsi hukuk hangi isimle muamelat alanı içerisinde ayri bir ana branş haline gelmistir?
A. Ahvali Şahsiye
B. Mali Muamelat
C. Özel hukuk
D. Kişi hakları
E. Kişisel dokunulmazlık

187
I. İslam hukukunun yakından tanınması
II. Hukuki düşünüşun bazi temel ilkelerini kavramasi
III. Hükümlerin daha yakından anlaşılması
IV. Bir alimin bir konuda hukme varirken nasıl düşündüğü yönünde bir içgoruye ulaşabilmesi

Hangisi islam hukukunun kulli kaideleri inlemesinin faydalarindandir?
A. I ve II
B. II ve III
C. III ve IV
D. I II ve III
E. Hepsi

188. Hangisi Mecellenin maddelerinden değildir?
A. Şek ile yakin zail olmaz
B. Meşakkat teysiri celbeder
C. Hatai erbaa bir sahihi izale eder
D. Adet muhakkemdir
E. Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir

189. Muamelat alanında özellikle sözleşmelerde tarafların ortaya koydukları irade beyanları çoğu zaman bir yorumu gerektirir. Irade beyanları yorumlanirken akdi yapan tarafların lafizlarla birlikte bulunduklari sartlar icinde ne kastetmis olacaklari arastirilir. Bu durumda hangi madde devreye girer?
A. Şek ile yakin zail olmaz
B. Meşakkat teysiri celbeder
C. Ukudda itibar makasid ve meaniyedir elfaz ve mebaniye değildir
D. Adet muhakkemdir
E. Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir

190. Irade beyanında bulunan kişi şimdiki hali kastetmişse aktin durumu nedir?
A. Akit gerceklesmistir
B. Akit gercekleşir
C. Akit gercekleşmez
D. Akit muhakkemdir
E. Aktin hükmü yoktur

191. Hangisi şek ile yakin zail olmaz kaidesine bağlı bir kaide değildir?
A. Iztirar gayrin hakkini iptal etmez
B. Beraeti zimmet asıldır
C. Sifati arizada aslolan ademdir
D. Bir zamanda sabit olan seyin hilafina delil olmadikca bekasiyla hukmolunur
E. Birseyin bulunduğu hal uzere kalmasi asildir

192. Bir kişi başkası tarafından ölüm tehdidi altında iken başkasına ait bir mali telef edebilir susuzluktan ölüm riski altında iken başkasına ait bir şeyi içebilir bu durumda o kişiye gasb hırsızlık hükmü uygulanmaz. Bu hüküm hangi maddeye göre verilmiştir?

A. Bir iş dîk oldukta muttesi olur
B. Zaruretler memnu' olan şeyleri mubah kılar
C. Zaruretler kendi miktarinca taktir olunur
D. Bir özür için caiz olan şey o özrün zevaliyle batıl olur
E. İztirar gayrin hakkını iptal etmez

193.Örf ve adetin hakem olması ile ilgili hangisi yanlıştır?
A. Dinin daha kuvvetli kesin delillerine aykırı olmamasi gerekir
B. Örf ve adete başvurulacak alan açık nasslarin olduğu husustur
C. Bir uygulumanın gerçek anlamda örf ve adet haline gelmiş olması şarttır
D. Örf ve adet olduğu bilinen şey açıkça konuşulup karara bağlanmış hüküm gibidir
E. Örf ve adet hukukun en önemli alt yapısıdır

194. Harcamalarında tedbirsiz olan kişi (sefih) kendisine ve topluma zarar vermemesi için prensip olarak hacir altına alınabilmektedir.
Bu durum hangi kulli kaide ile doğrudan ilgilidir?
A. Zarar izale olunur
B. Zarar bikaderil imkan def olunur
C. Zarari eşedd zarari ehaff ile izale olunur
D. Zarari âmmı def için zarari hass ihtiyar olunur
E. Bir zarar kendi misli ile izale olunmaz

195. Bir kimse yaptığı ahsap evde baskasindan gasb ettigi agac ve kirişleri kullanmış ise bakılır. Bu binanın kıymeti söz konusu ağaç ve kirişlerden daha fazla ise bina sökülme yoluna gidilmez. Gasb eden kişi bu mallarin kıymetini ödeyerek ona malik olur
Bu durum hangi kulli kaide ile doğrudan ilgilidir?

A. Zarar izale olunur
B. Zarar bikaderil imkan def olunur
C. Zarari eşedd zarari ehaff ile izale olunur
D. Zarari âmmı def için zarari hass ihtiyar olunur
E. Bir zarar kendi misli ile izale olunmaz

196. Mecelle'nin 17. Maddesi hangisidir?
A. Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir
B. Şek ile yakın zail olmaz
C. Zarar izale olunur
D. Meşakkat teysiri celbeder
E. Adet muhakkemdir

197. Örfi içtihat hangi devirde gelişip örfi hukuk şekline dönüşmüştür?
A. Emeviler
B. Abbasiler
C. Osmanlılar
D. Tabiun
E. Etbau tabiin

198. Şeri hükümlerce doğrudan düzenlenmeyen ve daha çok cevaz alani diye nitelendirilen alanda aklın gereklerine göre hüküm vermeye ne denir?
A. Içtihat
B. Kurucu içtihat
C. Mezhep içi içtihat
D. Şer'i içtihat
E. Örfi içtihat

199. İctihat ile ilgili olarak hangisi yanlıştır
A. Mevcut nasları beyandan öte bir anlam taşımayan bir yöntemdir
B. Ulaşılan sonuç yeni bir şeriat ortaya koymaz
C. Nassın alternatifidir
D. İlahi iradenin keşfi çabasıdır
E. Ulaşılan sonuçlar kabul ve redde açıktır

200. Allah her yüzyılın başında bu ümmete dinlerini tecdid edecek birini gönderecektir, görüşünde olan mezhep hangisidir?
A. Hanefiler
B. Hariciler
C. Caferiler
D. Hanbeliler
E. ŞafiilerCevaplar
1B 2D 3B 4B 5D 6B 7B 8D 9D 10D 11A 12C 13A 14D 15C 16E 17B 18D 19D 20D 21C 22C 23B 24A 25B 26D 27D 28D 29C 30C 31B 32B 33C 34A 35C 36D 37B 38C 39D 40D 41D 42D 43D 44E 45C 46D 47D 48D 49A 50D 51D 52D 53E 54B 55A 56B 57C 58D 59B 60C 61D 62A 63C 64A 65C 66C 67B 68C 69A 70A 71C 72D 73E 74E 75A 76C 77A 78C 79A 80C 81A 82C 83E 84D
85A 86C 87A 88B 89C 90D 91A 92A 93C
94E 95E 96E 97B 98A 99C 100A 101A 102D 103B 104D 105D 106C 107D 108DE 109C 110D 111A 112A 113A 114C 115B 116D 117C 118A 119C 120D 121C 122D 123B 124B 125C 126D 127E 128C 129A 130B 131D 132B 133A 134A 135A 136A 137A 138B 139D 140C 141B 142D 143D 144D 145C 146B 147A 148B 149B 150B 151B 152B 153B 154D 155E 156D 157D 158E 159A 160C 161C 162A 163D 164B 165B 166D 167b 168a 169c 170a 171c 172d 173c 174b 175A 176b 177b 178c 179a 180c 181a 182b 183c 184e 185b 186a 187e 188c 189c 190b 191a 192b 193b 194a 195c 196d 197C 198E 199C 200D
 
#2
İslam Hukukuna Giriş Soruları

1. İlahi iradenin hüküm biçiminde açığa çıkıp görünür hale gelmesi hangisidir ?

A ) Fıkıh
B ) Şeriat
C ) Din
D ) Farz
E ) Delil

2. Kelamcı usullere göre hangisi Allahın iktiza veya tahyir yada vaz yönüyle mükelleflerin fiillerine ilişkin hitabıdır
A. Mükellef
B. Hikmet
C. İllet
D. Hüküm
E. Fiil

3. Hangisi fıkıh usulü konularından değildir
A. Deliller
B. Problemler
C. Hüküm
D. Hüküm çıkarma yöntemleri
E. İçtihad

4. Hangisi sahabe sözünü huccet olarak kabul etmez
A. Pezdevi
B. Gazali
C. Cessas
D. Serahsi
E. İmam Malik

5. Hangisi ana kuraldan ayrılmayı meşru kılan sebeplere göre değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan istihsan türü değildir
A. Nass sebebiyle istihsan
B. Zaruret sebebiyle istihsan
C. Kapalı kıyas sebebiyle istihsan
D. İcmaya bağlı olmayan istihsan
E. İcma ve teamül sebebiyle istihsan

6. Bir kimsenin diğer insanlara yalan söylememesi ne tür kuraldır?

A. Sübjektif ahlâk kuralı
B. Objektif ahlâk kuralı
C. İnsan-asya ilişkisi
D. Beşeri ilişki

7. Hangi ahlâk kuralları kişilerin sırf kendilerini ilgilendiren ve ödev niteliği taşıyan davranışları düzenler?

A. Objektif ahlâk kuralları
B. Sübjektif ahlâk kuralları
C. Ameli hükümler
D. Şeri hükümler

8. Hangisi islâm hukukunu diğer hukuk düzenlerinden ayıran özelliği değildir?

A. Hem dünyevi hem uhrevî yaptırım araçlarına sahip olması
B. İlahi iradeye dayalı olması
C. Kişisel ictihad yöntemiyle geliştirilmesi
D. Yasama yetkisi kullanılarak oluşturulması
E. Meseleci (kazuistik) yöntemin hakim olması

9. I. ibka
II. ilga
III. ıslah
Hangileri cahiliye hukukuna yönelik tutumlar arasında yer alır?

A. I, II
B. I, III
C. II, III
D. I, II, III
E. YALNIZ I

10. Hangisi fıkhın tanımında geçen "tafsili deliller" terimini en iyi şekilde açıklar?

A. Külli kaideler
B. Yöntemler
C. Kati olmayan deliller
D. Her hükmün dayandığı özel delil
E. Sadece kitap ve sünnet

11. Misirda Eyyubilerin destegi ile bir muddet resmi mezhep statusunu kazanmistir
A Safii ekolu
B Hanefi Ekolu
C Hanbeli ekolu
D Maliki ekolu

12. Hicaz bolgesinde yayilmis daha sonra Kuzey afrika ulkeleri ile Enduluste yayginlasan mezhep
A Hanefi
B Safi
C Maliki
D Hanbeli
E Hicbiri

13. Fikihta hocasi Rebia b.Ebi Abdirrahman olan mezhep imami kimdir
A Maliki
B Hanefi
C Safii
D Hanbeli
E Ibazi

14. Abbasiler ve Osmanlilar zamaninda resmi mezhep olarak kbl edilen mezhep hangisidir
A Safii
B Maliki
C Caferi
D Hanefi
E Hanbeli

15. Hanefi ekolunun goruslerinin tedvininde en onemli rolu ustlenen kimdir
A Ebu Yusuf
B Hasan b ziyad
C Hasan es Şeybani
D Kerhi
E Tahavi

16. Hanefi hukukcular arasinda mutun-i erbaa adiyla anilan eserlerden dgldir
A el Muhtar
B el Vikaye
C mecmaul bahreyn
D Kenzud dekakik
E el Kifaye

17. Ebu Hanife ve ebu Muhammed icin hangi ifade kullanilir
A Sahibeyn
B Tarafeyn
C Şeyhayn
D Imameyn
E Alimeyn

18. Ebu hanifenin eseri dgldir
A el fikhul ekber
B el fikhul ebsat
C el Vasiyye
D er Risale
E el Alim vel muteallim

19. Ebu hanifenin ictihadlarinda etkili olan egilimlerden dgldir
A Ibadet ve muamelelerde kolaylik
B Fakir ve zayifin korunmasi
C Insan hurriyetinin gozetilmesi
D insanin tasarrufunun imkan nispetinde mesru sayilmamasi
E Devlet baskaninin sahsinda devletin hakimiyetinin gozetilmesi

20. Mecelli ahkam adliye hakkında hangisi yanlıştır

A kısa adı mecelledir
B 1869 1876 yıllarında hazırlanmış
C 1851 maddedir
D bütün mezheplere baglı hazırlanmıştır

21. Arzu edilmeyen sonuclarin yine hukuk icerisinde kalarak ve hukukun imkanlari ile aşilmasi sekline ne denir
A ictihad
B sahabe kavli
C Hiyel
D Ahad Haber
E istishab

22 Hukuki aile kararnamesi kaç yılında yürürlüğe girmiştir

A 1915 B 1916 C 1917 D 1918

23. Mebsut mecmu mugni gibi.eserler hangi formda kaleme alınmıstr

A müctehid imamlar formu
B şerh formu
C müstakil eser formunda

24. kiyasin hedeflenen neticeye ulastirmadigi durumlarda istihsani devreye sokan alim kimdir
A Ebu Hanife
B Safi
C Caferi
D Imam Malik
E Hz Ali

25. Hukukta istikrar ihtiyacı hangi donem ve hangi halife döneminde gündeme gelmiştir..
A abbasiler omer b abdulaziz
B emeviler omer b abdulaziz
C tabiun cafer b mansur
D abbasiler hz omer

26. Fıkhın tedvin edilmesi hangi döneme denk gelir
A sahabe B tabiun C mezhep merkezli
D müctehid imamlar donemi

27. Harici cevrede tesekkul eden ekol hangisidir
A Zeydi
B Caferi
C Ismaili
D Ibazi
E Zahiri

28. Hangisi Yasamayan sunni ekollerden dgldir
A Evzai
B Sevri
C Zahiri
D Zeydi
E Leys

29. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır??

A Hicaz ve hadis ekolleri arasında yakınlık vardır.
B ırak ve rey ekolleri arasında yakınlık vardr.
C hadis ehli reyle ictihad etmekten kacınmıslardır.
D reyciliğin beşiği ıraktır

30. I Kitap
II sünnet
III İctihad
IV sahabe kavli

Tabiun donemi kaynakları hangileridir??

A I II B II III C I II III IV D I II III

31. Asagidakilerden hangisi Islam hukukcularinin ihtilafa dusmelerinin sebebleri arasinda yer almaz?
A Naslarin farkli anlasilmasi
B Roma hukukunun etkisi
C Siyasi egilimlerin hukuk anlayisina etkisi
D Sosyal ve kulturel cevre farki
E Bazi delillerin kaynak degerindeki ihtilaf

32. Hangileri ihtilaf sebeplerinden değildir?

A kuran ve sünnet nasla delalet acısından aynı kesinliğe sahip değildir.

B sahabileri sunnet konusunda birikimleri aynı seviyededir

C her sahabinin zihin yapsısı farklıdır

D her sahabinin hukuki meselesi farklıdır...

33. Kesin olarak bilinmesi ve inanilmasi gereken dini hukumlere ne denir
A Zarurat'i hukuk
B Zarurati Ahkam
C Zarurat'i diniyye
D Zarurati Islamiyye
E Hicbiri

34. Dört halife ve kısmen emevi dönemini kapsayan dönem hangisidir??

A tabiun
B sahabe
C müctehid imamlar
D mezhep merkezli dönem

35. Mükellefiyetlerin asama asama belirli bir hazırlık ve alıştırma surciyle yürürlük kazandıgı asama hangisidir??

A kolaylık ilkesi
B toplum maslahatının gozetilmesi
C tedrice riayet

36. Hangisi roma hukukunun islâm hukukunu etkilediği biçimindeki iddiaların gerekçelerinden biri değildir?

A. Beyrut ve iskenderiye'nin müslümanlarca fethedilmiş olması
B. Etkilemenin yahudi ve cahiliye hukuku yoluyla gerçekleştiği
C. Roma ve islam hukuklarındaki bazı kurumların benzerliği
D. İslâm hukuku kaynaklarının latinceye çevrilmiş olması
E. Hz. Peygamberin suriye seyahatleri esnasında roma hukukunu öğrendiği

37. İlk inen ayetler hangi motifleri tasır ??

A Helal haram
B Cennet cehennem
C savaş barıs
D hayat olum

38. Hangileri Mekkede hicretten once ağırlıkkı olarak tebliğ edilen esaslardan değildir ??

A Allahın birliği
B Peygamberlik müessesesi
C ibadetler
D Ahiret hayatı

39. Hangisi beşeri bir ilişki oluşturduğu halde hukuk tarafından düzenlenmeyen davranışlara örnektir?

A. Hırsızlık yapmak
B. Evlenme
C. Rüşvet verme
D. Sadaka verme
E. Hakaret etme

40. I peygamber
II sahabe
III tabiun
IV Mezhep merkezli dönem
V kanunlastırma donemi
VI müctehid imamlar donemi
VII yeni donem

Olusum sırasına göre sıralayınız..

A I II III IV V VI VII
B I III II IV V VII VI
C I II III VII V VI IV
D I II III VI IV V VII

41. I Hz peygamber donemi
II Sahabe donemi
III tabiun donemi
IV müctehid imamlar donemi
V mezhep imamları dönemi

Hangsi veya hangileri islam hukuku olusum süreci ile ilgilidir ??

A I II III B II III IV C I III IV V D Hepsi

42. Dini bilgiye ulaşmanın yönteminin
Hz. Peygamber ve Sahabeden nakledilen rivayetler olduğunu savunanlar kimlerdir?

A. Hariciler
B. Ehlî rey
C. Hanefiler
D. Ehlî hadis
E. Mu'tezile

43. Aşağıdakilerden hangisi müctehid İmamlar döneminde hukukun kaynaklarından birisi değildir
A kitap
B sahabe İcmai
C Sahabenin bireysel ictihadi
D Mezhep görüşleri

44. Hangi dönemde hukuki faaliyetlerin artık mezhep yapılanmaları çerçevesinde sürdürülebilicegi toplum tarafından benimsenmiştir
A Hz Peygamber dönemi
B sahabe dönemi
C tabiin dönemi
D müctehid İmamlar dönemi
E mezhep merkezli dönem

45. "Fıkıh, kişilerin haklarını ve sorumluluklarını bilmesidir."
Tanımı kime aittir?

A. Hz.Peygamber
B. İmam malik
C. Ebu hanife
D. Abdullah b. Mesud
E. Ebu yusuf

46. I. Emredici
II. Yasaklayıcı
III. Tavsiye edici
IV. Tecviz edici
V. Uzaklaştırıcı
Hangileri fıkıhta davranışları düzenleyen kuralların arasında yer almaz?
A. I ve II
B. I, II, V
C. III, IV
D. II, V
E. IV, V

47. Bir ayırıma göre şer'i hükümler "şer'-i müevvel" ve "şe'r-i münezzel" diye ikiye ayrılmaktadır.
Şe'r-i müevvelin en doğru tanımı hangisidir?

A. Tevile elverişli hükümler
B. Birinci derecedeki hükümler
C. Alternatif hükümler
D. İçtihatla ulaşılmış hükümler
E. Üzerinde ittifak edilen hükümler

48. İnsanların yada hayvanların su içmek
için gittikleri yol anlamına gelen kelime hangisidir?

A. Hukuk
B. Kural
C. Fıkıh
D. Şeriat
E. Nizam

49. İslâm cahiliye hukukuna ait bazı kural ve kurumları düzelterek kabul etmesine ne ad verilir?

A. Islah
B. Nesh
C. İlga
D. İbka
E. Tedvin

50. Belli bir ülkede kişilerin birbirleriyle toplumla ve devletle ilişkilerini düzenleyen devlet gücüne dayalı maddi zorlamaya kadar varan yaptırım araçları ile desteklenen kurallar bütününe ne ad verilir?

A. Örf-adet
B. Görgü kuralları
C. Din
D. Hukuk
E. Ahlâk

51. "İlâhi iradeyi kitap ve sünnet temsil eder." Şeklindeki fıkıh usulü ilkesi hangi bilim dalının tespitlerinden
Elde edilmiştir?

A. Dinler tarihi
B. Tefsir
C. Fıkıh
D. Kelâm
E. Hâdis

52. Hangisi insan yaşamını yönlendirmeyi amaçlayan din esaslı hükümler bütünü anlamındadır?

A. Kural
B. Nizam
C. Hukuk
D. Şeriat
E. Fıkıh

53. Hangisi füru alanında yazılmış en kapsamlı eserdir
A. El mebsut
B. Bedaius sanai
C. El usul
D. Er risale
E. Kitabül asl

54. Hangisi yanlıştır
A. Merğinani, el hidaye
B. İmam Şafii, el fıkhul ebsat
C. İbn Hümam, Fethul Kadir
D. İbn Abidin, Reddül Muhtar
E. Nevevi, el minhac

55. Yaygın anlamıyla ele alındığında muamelatın gerek mahiyet gerekse kapsam açısından örtüştüğü bölüm hangisidir
A. Medeni hukuk
B. İdare hukuku
C. Anayasa hukuku
D. Mali hukuk
E. Devletler hukuku

56. Hukuk düşüncesinin gelişimi ile füru alanı dışında ortaya çıkan tür altında fıkhın füru hükümlerinin arkasında yatan ana esas, genel prensip ve yer yer de teoriler tesbit edilmeye başlanmıştır
Verilen bilgi hangi eserindir?
A. Harac
B. Kavaid
C. Emval
D. Usul
E. Siyer

57. Hangisi füru alanında birbirine benzer meselelerin ortak gruplara ayrılarak aralarındaki hüküm benzerlik ve farklılıkları inceleyen eserdir
A. El furuk
B. Hilafiyat
C. El eşbah ven nezair
D. Es siyasetüş şeriyye
E. Tahricül füru alel usul

58. Fıkıh mezheplerini kuran alimlerden sonra ortaya çıkan ve hakkında açık bir hüküm bulunmayan yeni meselelerin hükmüne o dönemdeki müctehidin getirdiği çözümleri ve bir anlamda fetvaları içeren eserlere ne denir
A. El ümm
B. Fetava
C. Mühezzeb
D. Nevazil
E. El muğni

59. Hangisi günümüzdeki miras hukuku bıranşı ile benzer bölümdür
A. Ukubat
B. Terikat
C. Akitler
D. Muhasemat
E. Münakehat

60. Hangisi diğerlerinden farklıdır?
A. Zina yapma
B. Dinden dönme
C. Yaralama
D. Namusa iftira
E. Hırsızlık

61. Hangisinin Ahkamul Kuran adlı eseri vardır?
A. Pezdevi
B. Ebu Suud
C. Serahsi
D. Cessas
E. Ebu Yusuf

62. Hangisi füru kitabı değildir
A. Kitabün nevazil
B. Kitabül asl
C. Fethul Kadir
D. Reddül muhtar
E. Bedaius sanai

63. Hangisi en çok eser yazılan literatür türü olan ve doğrudan mezheplere ait fıkhi hükümlerin derlendiği kitaplardır
A. Usulı fıkıh
B. Fıkıh Tarihi
C. Furui fıkıh türü
D. Fetva kitapları
E. Ahkamı sultaniye türü

64. Bekar kimse zina ettiğinde sürgün cezası da verilir ve sürgün hapis kapsamında olur. Buna göre suçlunun yaşadığı yerde(memleketinde) sürgün yani hapis edilmesi görüşünde olanlar kimlerdir?
A. Hanefi
B. Maliki
C. Hanefi ve Maliki
D. Şafii ve Hanbeli
E. Diger islam hukukçuları

65. Hangisi bir yaptırım olarak cezanın amaçlarından değildir?
A. Adaletin sağlanması
B. Toplumsal düzenin korunması
C. Suç işleyenin tesbiti
D. Toplumdaki diğer insanların korkutularak suç işlemekten alıkonulması
E. Hepsi amacıdir

66. Hangisi islam ceza hukukunda hukuka aykırılık sebeplerinden değildir?
A. Meşru mudafaa
B. Hakkın kullanılması
C. Suçlunun tevbesi
D. Görevin yerine getirilmesi
E. Zorunluluk

67. Kendisinden su isteyen kimseye su vermekten kasten kaçınan kişinin, o kimsenin susuzluktan ölmesi halinde Hanefilere göre durumu nedir?
A. Öldürme suçu işlemiştir cezası kısas
B. Olumsuz fiille işlendiği için olumluya nazaran daha az bir ceza verilmelidir bu da ta'zirdir.
C. Adam ona su vermek zorunda değildi hiçbir şekilde ceza hükmü konamaz
D. Etik bir davranış olmadığı için cezasi diyettir
E. Hesabi ahirette görülür

68. Cezai sorumluluğun temel koşulu nedir?
A. Hareket
B. Davranış
C. Illiyet bağı
D. Netice
E. Teşebbüs

69. Kime göre darulislamda bulunan muslumanlarla zimmilere islam ceza hukuku kuralları uygulanır?
A. Hanefi
B. Şafii
C. Maliki
D. Hanbeli
E. Islam hukukculari

70. Ceza hukukunda kıyas yasağı neyin bir sonucudur?
A. Kanunilik ilkesinin
B. Mulkilik ilkesinin
C. Şahsilik ilkesinin
D. Genellilik ilkesinin
E. Hepsinin

71- Islam hukukunun kaynağı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Temel kaynağı vahiydir
B. Vahyin genel olarak Kurani Kerimde ve Hz. Peygamberin sünnetinde yer aldığı kabul edilir
C. Islam hukukunun vahiy kaynaklı olması beşer müdahalesine ve katkısına büsbütün kapalı olduğu anlamına gelir
D. Kuran ve Sunnette insanların karsilacagi bütün problemlerin birebir çözümleri yer almaz
E. Kuranda yer alan hükümlerin ilk uygulamasını teşkil eden Sünnet yerine göre hükümler ilave etmiştir

72- Sınırlı nasların sınırsız hayat olaylarına nasıl yeterli olacağı sorusunun cevabı olarak ortaya çıkan kavram hangisidir?
A. Vahiy
B. Sünnet
C. Beyan
D. İçtihat
E. Teşri

73- İçtihat nasların lafız mana ve bilinçli boşluklarında var olan şeri ameli hükmü ortaya çıkarmasına yönelik bir beşeri çaba olması hasebiyle hangisini temsil eder?
A. Ilahi iradeyi
B. Aklı
C. Sünneti
D. Teşri hükmü
E. Kıyası

74-
I. Fıkhın rasyonel prensipleri oluşmuştur
II. Fıkıhta sistemleştirme dönemine geçilmiştir
III. Şahsi akıl yürütme anlamında rey içtihadı devreye girmiştir

İçtihat faaliyetinin sonucunda hangisi gerçekleşmiştir?
A. Yalnız I
B. II ve III
C. Yalnız III
D. I ve II
E. Hepsi

75- İçtihadın doğuşu ile hangisi makul karşılanabilir?
A. Ictihat vahiy süreci ile birlikte başlamıştır
B. Hz. Peygamberin ictihad etme durumu olmadığından ictihat sürecinin gerçek başlangıcı vahiy sürecinin tamamlanmasından sonra olmuştur
C. Zengin doktriner tartışmaların doğması mezheplerin teşekkül ettiği dönemdeki fıkhi gelişmelerin ürünüdür
D. İçtihat nas - olgu ilişkisinin kurulması yönündeki fikri çabayı temsil eder

76- Hz. Peygamberin içtihadı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A. Yargılama devlet yönetimi ordunun sevk ve idaresi gibi konularda kendi insiyatifiyle karar vermiştir
B. Peygamberligi alanına girmeyen konularda ilahi bir bildirim almaksızın bilgi ve tecrübesiyle karar vermesinin mümkün olduğu genel kabul görmüştür
C. Şeri hükümler konusunda ictihat edip etmediğinde görüş birliği vardır
D. Meyve ağaçlarını aşılanması gibi dünya işlerinde kendi inisiyatifini kullanmıştır
E. Şeri hükümler konusundaki usulculerin tartışması sonrakiler açısından reyin kullanılmasına kapı aralamiştir

77-Rey ictihadı işlevinin temellendirilmesinde hangi hadis kullanılmıştır?
A. Muaz hadisi
B. Osman hadisi
C. Musab b. Umeyr hadisi
D. İçtihat hadisi
E. Ashabım yıldızlar gibidir ona uyan hidayet bulur hadisi.

78-Sunnet ve kıyasa vurgu yaparak fikhi metodolojisini geliştiren alim kimdir?
A. Ebu Hanife
B. Imam Malik
C. Imam Şafii
D. Ahmed b. Hanbel
E. Hepsi

79-
I. Ebu Hanife
II. Imam Malik
III. Imam Şafii
IV. Ahmed b. Hanbel
V. Maturidi
VI. Imam Eşari
Hangisi sahabenin Kitap ve Sunnette bulamadığı hususlarda re'ye başvurduğunu kabul etmişlerdir?
A. I,II,III
B. IV,V,VI
C. I,II,III,IV
D. I,V,VI
E. Hepsi

80- Sunni, Mutezili ve Şii bütün fıkıh mezhepleri arasında hangi konuda görüş ayrılığı vardır?
A. Hükmün Allah ait olduğu
B. Bütün hükümlerin insanların maslahatlarını sağlamak için konulduğu
C. Hükümlerin nasıl ve hangi yolla çıkarılacağı
D. Karşılaşılan her olayın hükmünün naslarda doğrudan veya dolaylı biçimde bulunduğu
E. Din hususunda delilsiz konuşmanın yanlış olduğu

81-Istinbat ve kıyas kavramı kapsamında olan rey ictihadina hangi ikili istihsan ve istislahi da dahil etmiştir?
A. Ebu Hanife ve Malik
B. Ebu Hanife ve Şafii
C. Şafi ve Malik
D. Malik ve Hanbel
E. Ebu Davud ez Zahiri

82-Rey ictihadini daraltarak ictihat faaliyetini kıyasa eşitleyen kimdir?
A. Ebu Hanife
B. Malik
C. Şafii
D. Hanbel
E. Ebu Davud ez Zahiri

83-Istihsan ve istislah yanında kıyasa da karşı çıkarak rey alanını tamamen kapatan ve bütün ictihat faaliyetini kendi terminolojisinde özel anlamıyla "istidlal" e indirgeyen kimdir?
A. Ebu Hanife
B. Malik
C. Şafii
D. Hanbel
E. Ebu Davud ez Zahiri

84-Dinin tamamlanmış olduğunu Hz. Peygamberin teşri yetkisinin devam ettirilmesine ihtiyaç bulunmadığını ve kıyasın Allahın emirlerine ilavede bulunmak anlamına geleceğini iddia eden alim kimdir?
A. Ibn Haldun
B. Ebu Davud
C. Ebu Leys
D. Ibn Hazm
E. Imam Mansur

85-İctihadin anlami ile ilgili hangisi yanlıştır?
A. Ictihat ve istidlal birbirinden farklıdır. Çünkü ikisi de lafizlarin anlamlariyla ilgilenir
B. İnanç konuları kesinlik gerektirdigi için bu konularda içtihat geçerli değildir
C. Nas ile doğrudan düzenlenmiş fıkhi konularda içtihat geçerli değildir
D. Zan ifade ettiği için bir muctehidin ictihadi diğerlerini bağlayıcı değildir
E. Tanimdaki şeri hüküm kaydı aklı ve hissi konuları tanım dışı bırakmayı amaçlar

86-
I. Kurucu içtihat
II. Mezheb içi içtihat
III. Mezheb dışı ictihat
Hangisi içtihadın türleridir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. Hepsi

87- Hüküm ve delilde mezhep imamını taklid etmeyip sadece içtihat ve fetva hususunda onun metodunu izleyen ve onun mezhebine davet eden muctehide ne denir?
A. Mutlak muntesib muctehid
B. Ashabul Vucuh
C. Mukayyed muctehid
D. Mukallid muctehid
E. Mutlak muctehid

88- Hanefiler tarafından yapılan Tabakatul Fukaha tasvirine göre kurucu içtihat sahiplerine hangisi tekabul eder?
A. Mezhebte muctehid
B. Mutlak muctehid
C. Mesailde muctehid
D. Ashabut Tahric
E. Ashabut Tercih

89- İçtihat edecek kişinin Gazaliye göre hangi vasıflarda olması gerekir?
A. Kuranin tamamini ezbere bilmesi
B. Ahkam hadislerini ezbere bilmesi
C. Elinin altinda Ebu Davudun ve Beyhakinin süneni gibi ahkam hadisleri bulunan temel hadis kitabi bulundurmasi
D. Arapça bilgisini sadece lafizlarda şart koşmuştur
E. İçtihadın sahih olması için adaletli olması

90- Hicri III. Yüzyılın ortalarından sonra kurucu içtihat faaliyetinden mezhep içi içtihat faaliyetine geçilmesi hangisiyle tabir edilir?
A. Sistemleşme
B. Kanunlaşma
C. Taklit
D. İçtihat kapısının kapanması
E. Canlanma ve Uyanış

91- Önceki bir ictibadın hükmünün geçersiz sayılmasına ne denir?
A. Nakz
B. Nesh
C. Tenakuz
D. Batıl
E. İlga

92-Bir alimin sadece kendisinden daha alim gördüğü birini taklit edebileceğini kendine denk veya aşağı birini taklit edemeyeceğini savunan kimdir?
A. Imam Muhammed
B. Ebu Yusuf
C. Iraklı Fakihler
D. Usulculer
E. Tarafeyn

93-Bir tür hukuki rolativizm sayılabilecek olan teaddudul hukuk görüşünü savunanlar ne olarak nitelendirilir?
A. Muhattie
B. Musavvibe
C. Katışıksız musavvibe
D. Müşebbehe
E. Katışıksız muhattie

94-
I. Kelami
II. Fıkhiyat
III. Usuli konular
Hangisi Kat'i konulardır?
A. II ve III
B. II
C. III
D. I ve II
E. Hepsi

95- Icmaın kiyasin ve haberi vahidin huccet oluşu ile ilgilenen konu hangisidir?
A. Kelami konular
B. Usuli konular
C. Fıkhiyat
D. İtikadı konular
E. Şeri konular

96- İçtihat kapısının kapanmasını hazırlayan sebepler konusunda yapilan tesbitlerin özünü tabiun döneminden itibaren görülen ve sistematik olarak sürdürülen içtihat faaliyetlerinin sonucunda belli ekollerin doğup kurumlaşması olgusu teşkil ettiğini düşünenler kimlerdir?
A. Iraklı Fakihler
B. Usulcüler
C. Zahiriler
D. Sunni ekoller
E. Çağdaş araştırmacılar

97-Muctehidsiz bir asrin asrın mümkün olamayacağını düşünenler kimlerdir?
A. Hanefiler
B. Hanbeliler
C. Malikiler
D. Usulcüler
E. Zahiriler98-Müslüman bilginlerin sistematik ve metodolojik yeterli dinamik ve işlek bir yöntem veya yöntemler oluşturmasını geciktiren yaklaşım hangisidir?
A. Eklektik yaklaşım
B. Serbest çağrı yaklaşımı
C. Çağdaş yaklaşım
D. Tarihsel tecrube yaklaşımı
E. Klasik içtihat yaklaşımı

99-
I. Felsefi derinliği ağır basan bir içtihat çağrısı vardır
II. Mutlak anlamıyla içtihadı islam düşüncesinde hareket ve tecdidin mihveri olarak görür
III. Islam dusuncesi ona güçlü tecdid potansiyelini Ibn Hazmın şahsında göstermiştir
Muhammed Ikballe ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III

100-Gerçek ve modern anlamda içtihat yerine geleneksel içtihatlar içinden uygun olanları seçip alma gibi bir seçmeci yaklaşımı olan eğilim hangisidir ?
A. Kolektif ictihad
B. Tenasubi içtihat
C. Seçmece içtihat
D. Objektif içtihat
E. Sübjektif içtihat

101-Aynı dönemlerden itibaren bir muctehidin peşinden giderek onun fetvalarını Şarinin naslari yerine koyma ve hatta onları nasların önüne alma ve taklidle yetinme adetinin ortaya çıktığını söyleyen kimdir?
A. Ibn Teymiye
B. Ibn Kayyim
C. Takiyyuddin Subki
D. Ibn Haldun
E. Izzeddin b. Abdisselam

102- İçtihat kapısının kapandığı görüşüne katılmayan çağdaş araştırmacilardan olan içtihat yapacak fakihlerin hemen her devirde mevcut olduğu teşekkül döneminden sonra furui fıkhı geliştirmek üzere içtihat faaliyetinin meselede içtihat tahric tercih gibi değişik düzeylerde devam ettiğini öne süren alim kimdir?
A. Ebu Ishak Şirazi
B. İbn Cevziyye
C. Muhammed Ikbal
D. Vail b. Hallak
E. Reşid Rıza

103. Bilgilerden hangisi yanlistir
A Ebu Hanife diyetin ve mali cezalarin suclunun olumuyle dusecegi gorusundedir
B Kul haklariyla ilgili suclarin cezalari icten yapilan bir tevbeyle duser
C Taraflarin anlasmasi anlaminda sulh yalnizca kisas cezasini ve diyeti dusurur
D Kisas diyet ve ta zir suclarinda af cezayi dusurucu bir sebep niteligindedir

104. Hangisi suçun unsurlarından değildir?
A. Maddi unsur
B. Manevi unsur
C. Kanuni unsur
D. Şahsi unsur
E. Hukuka aykırılık

105. Hangisi suçların özelliklerinden değildir?
A. Hakimin takdir yetkisinin bulunup bulunmaması
B. Şikayete bağlı olup olmaması
C. Affın mümkün olup olmaması
D. Suçlunun yaşayıp yaşamaması
E. Suçun isbatinda şüphenin etkili olup olmaması

106. Suç kavramı klasik islam ceza hukuku kaynaklarinda hangi terimle ifade edilir?
A. Masiyet
B. Isyan
C. Cerime
D. Ism
E. Hatie
F. Zenb

107. I zamanasimi
II af
III Sulh
IV suclunun tevbesi
Hangisi veya hangileri cezalari dusuren sebeplerdendir
A I II III
B Yalnız IV
C yalniz I
D I II III IV
E II III IV

108. Son dönemde aile hukuku hangi isimle mustakil olarak incelenmiştir?
A. Nikah ve Talak
B. Muamelat
C. Munakehat ve Mufarekat
D. Ahkamul Üsre
E. Ahvali Şahsiye

109. Hukuki Aile Kararnamesi kaç yılında yürürlükten kaldırılmıştır?
A. 1917
B. 1918
C. 1919
D. 1920
E. 1921

110. Mehir vermemek için berdel usulü yapılan nikaha ne denir?
A. Nikahi muvakkat
B. Nikahi mut'a
C. Nikahi sirri
D. Nikahi şiğar
E. Nikahi berdel

111. I. Din
II. Nesil
III. Can
IV. Mal
V. Akıl
Evlilik Islam hukukunun korumayi gözettigi 5 temel esastan hangisinin korunmasiyla ilgili bir sözleşmedir?
A. I II
B. I II III
C. II IV V
D. III IV V
E. I II III IV V

112. Kuran evliligi ne olarak nitelemiştir?
A. Misaki galiz
B. Sunneti seniyye
C. Munakehat
D. Fitri bir ihtiyaç
E. Muessesei sahiha

113. Hangisi talaki ric'idir?
A. Sözleri sarih olan talak
B. Akitten sonra zifaf ve halveti sahihadan önceki talak
C. Erkegin üçüncü boşama hakkini kullanarak yaptigi talak
D. Muhalea
E. Hepsi

114. Evlilik akdinden sonra fakat zifaftan ve halveti sahihadan önce yapılan boşama hangi talaka girer?
A. Ric'i
B. Bid'i
C. Bain
D. Sunni

115. Yeni bir akit ve yeni mehir ile evlenmedikce kocaya boşadığı eşine dönme imkanı vermeyen talak hangisidir?
A. Ric'i talak
B. Bain talak
C. Bid'i talak
D. Sunni talak

116. I. Serbest boşama sistemi
II. Ademi zeval sistemi
III. Mahkeme tarafından sona erdirme sistemi
Islam hukukunda evliliği sona ermesi için kabul edilen sebepler incelendiginde hangisine benzediği görülür?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. Hepsi

117. Kadının nafakaya hak kazanabilmesi için hangisi şart değildir?
A. Evlilik akdinin sahih bir şekilde yapılmış olması
B. Kadının evliliğe hazir bir fiziki olgunluga sahip olması
C. Evden çıkarken kocasından izin alan bir bayan olması
D. Kocasının kendisinden istifade edeceği bir durum ve yerde olması

118. Talak ile ilgili yanlis bilgidir
A Talakin gecerli olmasi icin bir hakim kararina ihtiyac vardir
B Talak kocanin hakkidir
C Koca bu hakkini kullanorken esinin rizasini almak zorunda dgldir
D Koca bu hakkini kullanirken bir sebebe dayanmak zorunda dgldir

119. Mehir belirlenmeden evlenen kadinin kocasi zifaftan once olmus ise mehri misile hak kazanir gorusu hangi mezheplere goredir
A Hanefi Maliki
B Hanefi Safii
C Hanefi Hanbeli
D Safii Maliki
E Safii Hanbelii

120. Kisinin gelir seviyesine gore mehli mislin yarisini gecmemek uzere ayrildigi esine verdigi mal yada para cinsinden bir hediyedir
A Nafaka
B Mehir
C mehri mueccel
D müt'a
E bosanma yildonumu hediyesi

121. Fasit bir evlilik zifaf olmus ise belli sonuclar dogar hangisi bu sonuclardan dgldir
A Boyle bir evlilikten dogan cocugun nesebi sabit olur
B Kadinin bosama iddeti beklemesi gerekir
C Mirascilik dogar
D Hurmeti musahere sabit olur
E Mehri misil ile mehri musemmehadan hangisi az ise kadin buna hak kazanir

122. Fasiklik nikah akdinde sahitlige engel bir durum degildir gorusundeki mezhepler hangileridir
A Hanefi Safii
B Safii Maliki
C Hanbeli Safii
D Hanefi Maliki
E Maliki Hanbeli

123. Evlilik akdinin yapildigi esnada iki sahidin bulunmamasi sonucu yapilan nikahi sahih kbl eden mezheb
A Hanefi
B Maliki
C Safii

124. Hangisi gecici evlenme engellerinden degildir
A Din Farki
B Mezhep farki
C Besinci Kadin
D Uc kere bosanma
E Baskasinin esi olma

125. Sut emmenin aralikli olarak bes emme olmasi sarti hangi mezheplere goredir
A Hanefi-Safi
B Hanefi -Maliki
C Safii-Hanbeli
D Safii-Maliki
E Maliki-Hanbeli
D Hanbeli

126. Sihriyet sebebiyle haram olanlardan hangisi Haramligin sabit olmasi icin hem evlilik akdinin yapilmis olmasi hem de zifaf olmasi sarttir
A Usulun esleri
B Furu'un esleri
C Haniminin usulu
D Hanimin furu'u
E Erkegin furu'u

127. Kan bagi sebebiyle evlenme engelinin bulundugu gruplardan dgldir
A Erkegin usulü
B Erkegin furu'u
C Erkegin anne ve babasinin furu'u
D Erkegin dede ve ninelerinin cocuklari
E Haniminn furu'u

128. Velayeti,velayeti istibdat,velayeti icbar olarak taksim eden imamm kimdir
A Ebu hanife
B Ebu Yusuf
C Imam Muhammed
D Imam Safii
E Imam Malik

129. Veliye , velayeti altinda bulunan kimseyi ancak onun rizasiyla evlendirme yetkisi veren velayettir
A Velayeti nedb
B Velayeti icbar
C Velayeti istibdat
D Velayeti sirket
E Veliyyi has

130. Hanefilere gore evlenme akdinin sartlarindan biri dgldir
A in'ikad
B Irade beyani
C Sihhat
D Nefaz
E Luzum

131. I Taraflar
II irade beyani
III Akdin konusu
hangileri evlenme akdinin unsurlarindandir
A Yalniz I
B II III
C I III
D I II III
E Hicbiri

132. Nişani bozan erkek tarafi ise verdigi hediyeleri geri alamaz.Nisani bozan kiz tarafi ise erkek tarafi verdigi hediyeleri ,mevcutsa aynen alma mevcut dglse tazmin edilmesini isteme hakki vardir bilu gorus hangi mezhebe aittir
A Hanefi
B Maliki
C Hanbeli
D Safi
E Caferi

133. Mehri belirlenmeksizin ya da mehir olmamak şartıyla evlenen kadına ne denir ?
A mufavvida
B müt'a
C nafaka
D fesih
E tefrik

134. Unsurları ya da inikad şartlarından biri eksik olan evlenme ne denir ?
A batıl
B fasit
C Nefaz
D mevkuf
E nafiz

135. unsurları ve in'ikad şartları tamam olmakla birlikte sıhhat şartlarından biri eksik olan evliliğe ne denir ?
A fasit
B Batıl
C Nefaz
D mevkuf
E nafiz

136. İrtifak hakları hangi gruba girer?
A. Milkul menfaa bila ayn
B. Milkul ayn bila menfaa
C. Milkul habs vel yed
D. Milku ayn meal menfaa

137. Hangisi malikin altındaki malı üzerinde başkasının bir hakkı taalluk etmediği sürece istediği tasarruflarda bulunabilecegi teorisini benimsemistir?
A. Zahiri
B. Zeydi
C. Hanbeli
D. Maliki

138. Hibe ve ariyet hangi akit çeşididir?
A. Ivazli
B. Teberru
C. Başta teberru sonda ivazli
D. Teminat

139. Vedia hangi tür akde girer?
A. Temlik
B. Teminat
C. Nafiz
D. Hifz

140. Hangisi kurulduğu andan itibaren sonuç doğurması bakımından akit türüdür?
A. Batıl akit
B. Temsil akdi
C. Mevkuf akit
D. Temlik akitleri

141. Akdin işlerliginin imkansiz hale gelmesi sebebiyle kendiliğinden ortadan kalkmasına ne denir?
A. Fesih
B. Infisah
C. Batıl
D. Fasid

142. Ayni haklar ve alacak hakları hangisinin kısımlarıdır?
A. Mülkiyet hakkı
B. Milk
C. Şahıs varlığı hakları
D. Malvarligi hakları

143. Ozel mulkiyet altina alinmaya elverisli olmayan ve umumun ya da belirli bir yer halkinin dogrudan dogruya ve serbestce yararlanmasina terk edilen mallardir
A Sahipsiz mallar
B Ozel Mallar
C Mubah mallae
D Kamu mallar
E Hisseli Mallar

144. I Hamr
II domuz
III şeri yolla kesilmeyen hayvan
IV Az miktardaki toprak
hangileri mal olup mutekavvim olmayan mallardir
A Hepsi
B I II III
C I II
D I IV
E Yalniz IV

145. Kime göre teati ile akit meydana gelmez?
A. Hanefi
B. Maliki
C. Şafii
D. Hanbeli

146. Kime göre dilsiz olmayan bir kişinin işaretiyle icap ve kabul anlaşılıyorsa akit meydana gelir?
A. Hanefi
B. Maliki
C. Şafii
D. Hanbeli

147. Meclis muhayyerligini kabul etmeyen doktrin?
A. Hanefi - Maliki
B. Maliki - Şafii
C. Şafii - Hanbeli
D. Mecelle

148. Hangi doktrine göre akitte iki tarafi tek kişi temsil edebilir?
A. Hanefi-Maliki
B.Maliki-Hanbeli
C.Safi-Hanefi
D.Mecelle

149. Hisseli mulkiyetin ortadan kaldırılmasına yönelik malın mahkeme tarafından satılarak bedelinin hisselere göre taksim edilmesine ne denir?
A. Izalei şuyu (hisseli mulkiyetin izalesi)
B. Cebri satış
C. Şuyui satış
D. Mühayee

150. Satıcı kullandığı arabasını alıcıya 15.000 liraya satıyor. Akit sonrası satıcının hakkı 15.000 lira üzerinde, alıcının hakkı da araba üzerindedir. Arabanın bedeli olan 15.000 lira ne tür mala girer?
A. Ayni mal
B. Misli mal
C. Kıyemi mal
D. Menfaai mal

151. İslam hukukçuları kira akdini menfaat üzerinde gerçekleşen bir akit olarak tasarladıklarina göre kira akdi ile kiralayanın yetkisi hangi milk türüne girer?
A. Milkul ayn
B. Milkul menfaa
C. Milkul ayn bila menfaa
D. Milkul habs vel yed

152. Hangisi köpeği mal olarak görmez?
A. Hanefi
B. Şafii
C. Maliki
D. Hanbeli

153. Bir kişi müslüman bir kişiye ait bir nesneyi tahrip ettiğinde o şeyi tazmin etmesi gerekiyorsa bu şey hangisi olamaz?
A. Araba
B. Hamr
C. Koyun
D. Kesilmiş hayvan

154. İlk defa usul oluşturma girişiminde bulunan mezhep kimdir
A. Hanefi
B. Şafii
C. Hanbeli
D. Şia
E. Harici

155. İslam hukukunda bidatların ve insanların dünyaya düşkünlüklerinin artması hangisi ile ifade edilir?
A. Bağy
B. Hirabe
C. Kati Tarik
D. Hırz
E. Fesadüz zaman

156. Hangisi zanni konulardan birisidir?
A. Kıyasın huccet oluşu
B. İcmaın huccet oluşu
C. Allahın görülmesi meselesi
D. Hata isabet meselesi
E. Peygamberlerin mucizelerle desteklenmesi


157.Fıkıh bilginlerinin pratik hukuki meselelere ilişkin hüküm çıkarma yöntemlerini belirlemeyi hedefleye ilim dalı hangisidir?
A. Islam hukuku
B. Fıkıh
C. Şeriat
D. Usuli fıkıh
E. Furui fıkıh

158.Fakihlerin pratik hukuki meselelere ilişkin çıkardıkları hükümleri belirleyip bunları sistematik ve düzenli bir şekilde ortaya koymayı amaçlayan ilim branşı hangisidir?
A. Islam hukuku
B. Fıkıh
C. Şeriat
D. Usuli fıkıh
E. Furui fıkıh

159.Fıkıh veya islam hukuku denildiğinde daha çok fikhin hangi alanı kastedilir?
A. Fürû
B. Usul
C. İçtihadı
D. Kıyas
E. Yöntem

160.Islam kültüründe en fazla eser verilen alan hangisidir?
A. Islam hukuku
B. Fıkıh
C. Fürûi fıkıh
D. Usuli fıkıh
E. Tevhit

161.Hangisi fıkıh kitaplarının genel olarak ele aldığı konu ve bölümler arasında yer almaz?
A. Ibadat
B. Muamelat
C. Munakehat
D. Ukubat
E. Hepsi yer alır

162.Mükellefin yaratanına karşı saygı ve itaatini simgeleyen dinin yapılmasını istediği belirli ve düzenli bir takım söz ve davranışlara ne denir?
A. Ibadat
B. Muamelat
C. Munakehat
D. Ukubat
E. Ahlak

163.Hangisi fıkıh kitaplarının baş kısmında bulunmayıp orta ve sonlarina dağılmış bölümlerdendir?
A. Kitabut Tahare
B. Kitabus Savm
C. Kitabul Udhiyye
D. Kitabul Eyman
E. Kitabuz Zekat

164.Hangisi helal ve haram konularını ele alır?
A. Kitabul Helal vel Haram
B. Kitabul Hazr vel Ibaha
C. Kitabul Farz vel Haram
D. Kitabut Tahlil vet Tahrim
E. Kitabul Ihlal vel Ihram

165.Furui fıkıh eserlerinin en geniş bölümünü hangisi oluşturur?
A. İbadet
B. Muamelat
C. Munakehat
D. Ukubat
E. Mecelle

166.Hangisi şahısların yaşamlarındaki normal ihtiyaçlarını gideren ve onlara fayda temin eden ve ilişkileri düzenlen bölümü içerir?
A. Hukuk
B. Ukubat
C. Munakehat
D. Muamelat
E. Ibadat

167. Hangisi kamu hukukunun dallarındandır?
A. Ticaret hukuku
B. Mali hukuk
C. Eşya hukuku
D. Medeni hukuk
E. Fikri hukuk

168. Hangisi özel hukukun dallarındandir?
A. Medeni hukuk
B. Ceza hukumu
C. Mali hukuk
D. İş hukuku
E. Anayasa hukuku

169. Hangisi medeni hukukun branşlarından değildir?
A. Eşya hukuku
B. Aile hukuku
C. Fikri hukuk
D. Miras hukuku
E. Şahsın hukuku

170. Hanefi ve islam hukukçularının muamelat teriminin kapsamına giren konuları belirli başlık altında toplamışlardır. Hangisi bu kapsamda değildir?
A. Ibadat
B. Munakehat
C. Mali muamelat
D. Muhasemat
E. Terikat

171. Özel hukukun özünü hangisi oluşturur?
A. Kamu hukuku
B. Ceza hukuku
C. Medeni hukuk
D. Yargılama hukuku
E. Eşya hukuku

172. Hangisi Mufarakat kapsamında yazılmış bölümdür?
A. Kitabul Vekale
B. Kitabıd Dava
C. Kitabul Icar
D. Kitabut Talak
E. Kitabul Hacr

173. Muamelatın bir alt dalı olan ve evliliğin sona ermesiyle ilgili alanı teşkil eden hangisidir?
A. Talak
B. Rada
C. Mufarakat
D. Munakehat

174. Günümüz hukukundaki Mamelek alanı ile paralel olan bölüm hangisidir?
A. Ibadat
B. Mali muamelat
C. Ukubat
D. Munakehat
E. Muhasemat

175.
I. Klasik fıkıh kitaplarında akitlerden oluştuğu görülür
II. Genellikle borçlar hukukunun konusunu oluşturur
III. Kara Avrupa hukuk sisteminde müstakil bir başlığı vardır
IV. Miras hukuku ile ilgili bazı bilgilere ise Bey' ile icare akdi bölümlerinde rastlamak mümkündür

Mali Muamelat ile ilgili hangisi doğrudur?
A. I ve II
B. II ve III
C. III ve IV
D. I II ve III
E. Hepsi

176. Hangisi Terikat kapsamındadır?
A. Kitabul Icar
B. Kitabul Vesaya
C. Kitabud Deava
D. Kitabul Edebil Kadi
E. Kitabus Sulh

177. Hangisi Muhasemat kapsamında değildir?
A. Kitabuş Şehadet
B. Kitabul Hacr
C. Kitabus Sulh
D. Kitabul Ikrar
E. Kitabul Edebil Kadi

178. Ceza yargılaması ile ilgili özel hükümler hangi bölümde incelenir?
A. Ibadat
B. Muamelat
C. Ukubat
D. Muhasemat
E. Terikat

179. Klasik füru kitaplarında muamelatla ilgili başlıklardan birinin içine doğrudan dahil olmayıp tüm Muamelat alanıyla ilgili olan iki temel konu daha vardır ki bunlar Şahsi hukuk ve Eşya hukukudur. Hangisi Şahsi hukuk kapsamında değildir?
A. Kitabuş Şuf'a
B. Kitabul Hacr
C. Kitabul Mukateb
D. Kitabul Hünsa

180. Islam hukukunda tüzel kişilik kavramına en yakın kurumlardan biri olduğu için şahsın hukuku bölümünde değerlendirilen konu hangisidir?
A. Kitabul Itak
B. Kitabul Ikrah
C. Kitabul Vakf
D. Kitabul Mefkud
E. Kitabul Hünsa

181. Bir kişinin sözlü tasarruflarını kısıtlama bölümü hangisidir?
A. Kitabul Hacr
B. Kitab Mezun
C. Kitabur Rehn
D. Kitabul Mukateb
E Kitabul Kavl

182. Kendisinden haber alinamayan kaybolmuş kisi hangi bölümde incelenir?
A. Kitabul Gayb
B. Kitabul Mefkud
C. Kitabul Lost
D. Kitabul Mukateb
E. Kitabul Fakd

183. Hukukun ana konusu nedir?
A. Ceza
B. Eşya
C. Hak
D. Tevhit
E. Adalet

184. Hangisi Eşya hukuku kapsamında değerlendirilmez?
A. Kitabuş Şuf'a
B. Kitabul Ihyail Mevat
C. Kitabur Rehn
D. Kitabuş Şerike
E. Kitabud Defn

185. Çorak arazilerin tarıma ve kullanıma açılması hangi bölümde incelenir?
A. Kitabuş Şuf'a
B. Kitabul Ihyail Mevat
C. Kitabur Rehn
D. Kitabuş Şerike
E. Kitabul Arz

186. Modern dönemde 19.yydan itibaren Batı hukuklarındaki kanunlastirma hareketinin etkisiyle aile miras velayet vesayet gibi şahsi hukuk hangi isimle muamelat alanı içerisinde ayri bir ana branş haline gelmistir?
A. Ahvali Şahsiye
B. Mali Muamelat
C. Özel hukuk
D. Kişi hakları
E. Kişisel dokunulmazlık

187
I. İslam hukukunun yakından tanınması
II. Hukuki düşünüşun bazi temel ilkelerini kavramasi
III. Hükümlerin daha yakından anlaşılması
IV. Bir alimin bir konuda hukme varirken nasıl düşündüğü yönünde bir içgoruye ulaşabilmesi

Hangisi islam hukukunun kulli kaideleri inlemesinin faydalarindandir?
A. I ve II
B. II ve III
C. III ve IV
D. I II ve III
E. Hepsi

188. Hangisi Mecellenin maddelerinden değildir?
A. Şek ile yakin zail olmaz
B. Meşakkat teysiri celbeder
C. Hatai erbaa bir sahihi izale eder
D. Adet muhakkemdir
E. Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir

189. Muamelat alanında özellikle sözleşmelerde tarafların ortaya koydukları irade beyanları çoğu zaman bir yorumu gerektirir. Irade beyanları yorumlanirken akdi yapan tarafların lafizlarla birlikte bulunduklari sartlar icinde ne kastetmis olacaklari arastirilir. Bu durumda hangi madde devreye girer?
A. Şek ile yakin zail olmaz
B. Meşakkat teysiri celbeder
C. Ukudda itibar makasid ve meaniyedir elfaz ve mebaniye değildir
D. Adet muhakkemdir
E. Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir

190. Irade beyanında bulunan kişi şimdiki hali kastetmişse aktin durumu nedir?
A. Akit gerceklesmistir
B. Akit gercekleşir
C. Akit gercekleşmez
D. Akit muhakkemdir
E. Aktin hükmü yoktur

191. Hangisi şek ile yakin zail olmaz kaidesine bağlı bir kaide değildir?
A. Iztirar gayrin hakkini iptal etmez
B. Beraeti zimmet asıldır
C. Sifati arizada aslolan ademdir
D. Bir zamanda sabit olan seyin hilafina delil olmadikca bekasiyla hukmolunur
E. Birseyin bulunduğu hal uzere kalmasi asildir

192. Bir kişi başkası tarafından ölüm tehdidi altında iken başkasına ait bir mali telef edebilir susuzluktan ölüm riski altında iken başkasına ait bir şeyi içebilir bu durumda o kişiye gasb hırsızlık hükmü uygulanmaz. Bu hüküm hangi maddeye göre verilmiştir?

A. Bir iş dîk oldukta muttesi olur
B. Zaruretler memnu' olan şeyleri mubah kılar
C. Zaruretler kendi miktarinca taktir olunur
D. Bir özür için caiz olan şey o özrün zevaliyle batıl olur
E. İztirar gayrin hakkını iptal etmez

193.Örf ve adetin hakem olması ile ilgili hangisi yanlıştır?
A. Dinin daha kuvvetli kesin delillerine aykırı olmamasi gerekir
B. Örf ve adete başvurulacak alan açık nasslarin olduğu husustur
C. Bir uygulumanın gerçek anlamda örf ve adet haline gelmiş olması şarttır
D. Örf ve adet olduğu bilinen şey açıkça konuşulup karara bağlanmış hüküm gibidir
E. Örf ve adet hukukun en önemli alt yapısıdır

194. Harcamalarında tedbirsiz olan kişi (sefih) kendisine ve topluma zarar vermemesi için prensip olarak hacir altına alınabilmektedir.
Bu durum hangi kulli kaide ile doğrudan ilgilidir?
A. Zarar izale olunur
B. Zarar bikaderil imkan def olunur
C. Zarari eşedd zarari ehaff ile izale olunur
D. Zarari âmmı def için zarari hass ihtiyar olunur
E. Bir zarar kendi misli ile izale olunmaz

195. Bir kimse yaptığı ahsap evde baskasindan gasb ettigi agac ve kirişleri kullanmış ise bakılır. Bu binanın kıymeti söz konusu ağaç ve kirişlerden daha fazla ise bina sökülme yoluna gidilmez. Gasb eden kişi bu mallarin kıymetini ödeyerek ona malik olur
Bu durum hangi kulli kaide ile doğrudan ilgilidir?

A. Zarar izale olunur
B. Zarar bikaderil imkan def olunur
C. Zarari eşedd zarari ehaff ile izale olunur
D. Zarari âmmı def için zarari hass ihtiyar olunur
E. Bir zarar kendi misli ile izale olunmaz

196. Mecelle'nin 17. Maddesi hangisidir?
A. Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir
B. Şek ile yakın zail olmaz
C. Zarar izale olunur
D. Meşakkat teysiri celbeder
E. Adet muhakkemdir

197. Örfi içtihat hangi devirde gelişip örfi hukuk şekline dönüşmüştür?
A. Emeviler
B. Abbasiler
C. Osmanlılar
D. Tabiun
E. Etbau tabiin

198. Şeri hükümlerce doğrudan düzenlenmeyen ve daha çok cevaz alani diye nitelendirilen alanda aklın gereklerine göre hüküm vermeye ne denir?
A. Içtihat
B. Kurucu içtihat
C. Mezhep içi içtihat
D. Şer'i içtihat
E. Örfi içtihat

199. İctihat ile ilgili olarak hangisi yanlıştır
A. Mevcut nasları beyandan öte bir anlam taşımayan bir yöntemdir
B. Ulaşılan sonuç yeni bir şeriat ortaya koymaz
C. Nassın alternatifidir
D. İlahi iradenin keşfi çabasıdır
E. Ulaşılan sonuçlar kabul ve redde açıktır

200. Allah her yüzyılın başında bu ümmete dinlerini tecdid edecek birini gönderecektir, görüşünde olan mezhep hangisidir?
A. Hanefiler
B. Hariciler
C. Caferiler
D. Hanbeliler
E. ŞafiilerCevaplar
1B 2D 3B 4B 5D 6B 7B 8D 9D 10D 11A 12C 13A 14D 15C 16E 17B 18D 19D 20D 21C 22C 23B 24A 25B 26D 27D 28D 29C 30C 31B 32B 33C 34A 35C 36D 37B 38C 39D 40D 41D 42D 43D 44E 45C 46D 47D 48D 49A 50D 51D 52D 53E 54B 55A 56B 57C 58D 59B 60C 61D 62A 63C 64A 65C 66C 67B 68C 69A 70A 71C 72D 73E 74E 75A 76C 77A 78C 79A 80C 81A 82C 83E 84D
85A 86C 87A 88B 89C 90D 91A 92A 93C
94E 95E 96E 97B 98A 99C 100A 101A 102D 103B 104D 105D 106C 107D 108DE 109C 110D 111A 112A 113A 114C 115B 116D 117C 118A 119C 120D 121C 122D 123B 124B 125C 126D 127E 128C 129A 130B 131D 132B 133A 134A 135A 136A 137A 138B 139D 140C 141B 142D 143D 144D 145C 146B 147A 148B 149B 150B 151B 152B 153B 154D 155E 156D 157D 158E 159A 160C 161C 162A 163D 164B 165B 166D 167b 168a 169c 170a 171c 172d 173c 174b 175A 176b 177b 178c 179a 180c 181a 182b 183c 184e 185b 186a 187e 188c 189c 190b 191a 192b 193b 194a 195c 196d 197C 198E 199C 200D