Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize İslam Düşünce Tarihi Vize Soruları ve Cevapları


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
NOT: Cevaplar koyu renkle yazılmıştır.
Lütfen cevapları ders notları arasında bularak kontrol edin.


İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ VİZE SORULARI

1- Aşağıdakilerden hangisi Hint inanç ve geleneklerinin Müslüman düşüncelere tanınmasını sağlayan eserlerden biridir?
A- Fetavayi –Hindiyye
B- Tahkik Mali’lhind
C- Eş-Şifa
D- Faslu’l Makal
E- Fususü’l Hikem

2- ‘’ Devlet felsefesinde Farabi, Platon’un ideal devletini benimsemiş ve… diye isimlendirdiği erdemli şehir anlayışında bilgiyi ön plana çıkarmıştır.’’
Yukarıdaki boşluğu uygun şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
A- Fusulü’l Munteze’a
B- Es-Siyaset’ül Medeniyye
C- El-Mutunü’l Erbaa
D- Et-Tahsilu’s-Saade
E- El-Medinetü’l fazıla

3- İslam düşünce tarihinde bilimleri ilk olarak sınıflandıran kimdir?
A- Hz. Muhammed
B- Kindi
C- Cabir b. Hayyan
D- Muaz b. Cebel
E- Harizmi

4- Felsefe tarihinde,Büyük İskender’in Doğu Seferinden sonra ortaya çıktığı, Doğu Mistisizmi ve dinlerininde felsefeye katıldığı dönem olarak bilinir. Yaygın olarak Stoa Felsefesinin yer aldığı ve İslam düşüncesi üzerinde etkilerinin de olduğu kabul edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A- Antik Pers Dönemi
B- Epik ve Mitolojik dönem
C- Presokratik Dönem
D- Antik Yunan Dönemi
E- Helenistik Dönem

5- Aşağıdakilerden hangisi batıni gruplardan biri değildir?
A- Mazdeki
B- Mülahide
C- Karmati
D- Ta’limiyye
E- Mürcie

6- I- Akla dayalı bir ahlak savunucusudur.
II-Leucippos’un öğrencisidir.
III-Felsefe tarihinin bilinen ilk bilinçli ateisti ve materyalist filozofudur.
IV-Felsefi düşüncelerini ‘’İnsan herşeyin ölçüsüdür’’ cümlesi ile ifade etmiştir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Demokritos için doğru değildir?
A- Yalnız I
B- Yalnız IV
C- II ve IV
D- I ve III
E- I ve IV

7- Aşağıdaki İslam Düşünürü ve Yunan Filozu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A- İbn Ravendi-Demokritos
B- Zekeriyya Razi-Pythagoras
C- Serahsi-Sofistler
D- Thales-İbn Sina
E- Farabi-Empedokles

8- Platon aşağıdakilerden hangisini kullanarak ‘’görünüşler alemi’’ ile ‘’ ideler alemi’’ni açıklamaktadır?
A- Anka Kuşu Metaforu
B- Uçan Adam Teorisi
C- Mağara Benzetmesi
D- Ruhun Yolculuğu
E- Paralel Evren Anlayışı

9- Aşağıdakilerden hangisi İslam meşşai anlayışı düşünürlerinden biri değildir?
A- İbn Bacce
B- İbn Sina
C- Farabi
D- İbn Rüşd
E- İbn Tufeyl

10- Empedokles, İslam düşüncesini etkileyen aşağıdaki teorilerden hangisinin kurucusudur?
A- Sudur Teorisi
B- Atom Teorisi
C- Akıllar Teorisi
D- Dört Unsur Teorisi
E- Sebepler Teorisi

11- Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde gelişen felsefi ekollerden biri değildir?
A- Meşşailik
B- İhvan-ı Safa
C- İşrakilik
D- Tabiiyyun
E- İbn Rüşdcülük

12- Antik yunanda ‘’evren’’ halindeki ilk düşünceyi kimler getirmiştir?
A- Astrologlar
B- Teologlar
C- Antropologlar
D- Arkeologlar
E- Astronomlar

13- Aşağıdakilerden hangisi İslam Düşüncesinin yabancı kaynakları arasında yer almaz?
A- Antik Yunan ve Helenistik Devir
B- İran Kültür ve Düşüncesi
C- Hint Kültür ve Medeniyeti
D- Arap Kültür ve Düşüncesi
E- Maya Kültür ve Medeniyeti

14- I- Felsefe, aklı kullanma sanatıdır.
II-Felsefe, yaşam bilgeliğidir.
III-Felsefe, taklit etmektir.
IV-Felsefe, sorgulamaktır.
Felsefenin alanı,sınırları ve hedefi dikkate alındığında yukarıdaki tanımlardan hangisini ya da hangileri kabul edilemez?
A- Yalnız II
B- I ve IV
C- Yalnız III
D- II ve III
E- Yalnız I

15- Aşağıdaki düşünürlerden hangisi İbn Sina ile İbn Sühreverdi’nin fikirleri arasında bir sentez ortaya koymuştur?
A- Şehrezuri
B- İbn Türk İsfehani
C- Molla Sadra Şirazi
D- Celaleddin Devvani
E- Kutbeddin Şirazi

16- İbn Rüşd’e göre, nas ile felsefi sonuç arasında ayrılık görülürse hangi yol benimsenmelidir?
A- Tevil işlemi uygulanmalıdır
B- Dini hüküm tercih edilmelidir
C- Felsefi bilgi alımalıdır
D- İstişareye başvurulmalıdır
E- Ulemaya danışılmalıdır

17- Varlıkların meydana geldiği ‘’ ana madde’’ sorunu üzerinde ilk kez duran ve bunu yaparken de Hesiodos’un teolojik izahları dışında kendi gözlemlerini rasyonel bir tarzda açıklayarak ortaya koyan ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A- Empedokles
B- Zenon
C- Demokritos
D- Heraklitos
E- Thales

18- Aşağıdakilerden hangisi Sühreverdi’nin İşrak anlayışının temel eserleridir?
A- Hikmet’ü-l İşrak
B- Mişkatü’l-Envar
C- Hikmetü’-l Maşrıkıyyun
D- Mantıku’l-Maşrıkıyyun
E- Hikmet-i Halide

19- I- Ruhani varlıkların yüceltildiği eylem ve sözler
II-Allah’ın övüldüğü ve yüceltildiği eylem ve sözler
III-İyi başkanların ve takipçilerinin kınandığı eylem ve sözler
IV-Kötü başkanların ve takipçilerinin kınandığı eylem ve sözler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Farabi’nin ‘’ Dinin ikinci temel unsuru olan davranışlar’’ bağlamındaki tasnifinde yer almaz?
A- Yalnız IV
B- II ve IV
C- Yalnız III
D- Yalnız I
E- I ve II

20- İslam düşüncesinin doğuşuna etki eden aşağıdaki unsurlardan hangisi
‘’ Beytü’l-Hikme ile ilgildir?
A- Akdeniz havasının ticari ve coğrafi konumları
B- Tercüme faaliyetleri
C- Medreseler
D- Fetih hareketleri
E- Orta Doğu’nun kültürel tarihi

21- İslam düşünürleri, bilginin değeri konusunda hangi Antik Dönem Filozofunu izlemiştir?
A- Platon
B- Zenon
C- Aristoteles
D- Empedokles
E- Epiküros

22- Aşağıdakilerden hangisi İhvan-ı Safa’nın kuruluş gayelerinden biri değildir?
A- Tabiat ilimlerinden istifade ile kurdukları bilimsel zihniyeti yaymak
B- Taassup içinde gördükleri Müslümanları uyarmak, aydınlatmak
C- Felsefi eserlerin aslına uygun tercümelerinin yapılmasını sağlamak
D- Din ile felsefeyi uzlaştırmak
E- Batıl inanışlarla bozulan dinin aslını, özünü ortaya çıkarmak

23- Felsefeyi ‘’İnsanın gücü nispetinde Allah’ın fillerine, sıfatlarına benzemeye çalışması’’ şeklinde tanımlayan İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kindi
B- Sühreverdi
C- Zekeriyya Er-Razi
D- İbn Sina
E- Farabi

24- Aşağıdakilerden hangisi İhvan-ı Safa’nın felsefi bilimler taksiminde yer almaz?
A- Matematik
B- İlahiyat
C- Mantık
D- Mekanik
E- Tabiat

25- İbn Miskeveyh’in yazdığı ve bir çok düşünür tarafından örnek alınan ahlak eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A- Ahlak-ı Celali
B- Tarihu’l-Ahlak
C- Tezhibu’l-Ahlak
D- Ahlak’ı-Nasıri
E- Mekarimi-Ahlak