Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final İnsan Beden Yapısı ve Fizyolojisi Final Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
İNSAN BEDEN YAPISI VE FİZYOLOJİSİ Ünite 5 -Alıştırma Soruları

1 ) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sisteminden enine bir kesit alındığında genellikle görülen tabakalardan biri değildir?
A ) Mukoza tabakası
B ) Alt mukoza tabakası
C ) Üst mukoza tabakası
D ) Kas tabakası
E ) Seroza tabakası
2 ) Gevşeme güçlüğü anlamına gelen ve yemek borusunun alt ucunda, mide ile birleştiği kısımda bulunan kapağın yutma sırasında gevşeyemeyip açılamaması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Epiglotis
B ) Sfnkter
C ) Ekzokrin
D ) Seroza
E ) Akalazy
3 ) Maddelerin çok yoğun ortamlardan az yoğun ortamlara kendi kinetik enerjileri ile yayılmalarına ne ad verilir?
A ) Lipaz
B ) Difüzyon
C ) Enzim
D ) Galaktoz
E ) Kotransport
4 ) Sindirim sistemimiz kendi lümenine bir günde ortalama kaç litre su salgılar ve geri emer?
A ) 5
B ) 6
C ) 7
D ) 8
E ) 9
5 ) Seçeneklerdeki durumlardan hangisi tükürük üretimini artırır?
A ) Korku
B ) Uyku
C ) Bulantı
D ) Yorgunluk
E ) Endişe
6 ) Aşağıda verilen hormonlardan hangisi safra ve pankreas salgılarını artırır, ama midenin boşalmasını da yavaşlatır?
A ) Gastrin hormonu
B ) Kolesistokinin (CCK) hormonu
C ) Sekretin hormonu
D ) Gastrik İnhibitör Peptit (GİP)
E ) Motilin
7) İşitme duyusunun oluşması için aşağıdakilerden hangisi olmazsa olmazdır?
A ) Kalsiyum
B ) Potasyum
C ) Klor
D ) Fosfat
E ) Sodyum
8 ) I. Et türü besinlerin bağ dokusunu yumuşatır
II. Besinlerle mideye gelebilecek yararlı organizmaları öldürür.
III. Pepsin enzimini oluşturarak kimyasal sindirime yardım eder.
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri midenin ürettiği asidin yaptığı işler arasındadır?
A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) I ve III
D ) II ve III
E ) I, II ve III

9 ) I- Et türü besinlerin bağ dokusunu yumuşatır
II- Besinlerle mideye gelebilecek zararlı organizmaları öldürür
III- Pepsin enzimini oluşturarak kimyasal sindirime yardım eder
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri midenin ürettiği asitin görevlerindendir?
A ) I
B ) II
C ) II ve III
D ) I ve III
E ) I, II, III

10 ) Kimyasal sindirimin büyük bölümü nerede başlar?
A ) Mide
B ) İnce bağırsaklar
C ) Yemek borusu
D ) Kalın bağırsaklar
E ) Ağız


11) Bir hücre zarının fiziksel, kimyasal veya elektriksel bir uyaran ile uyarılması, zarın iki tarafındaki iyon dağılımının değişmesi ve ortaya çıkan elektriksel potansiyelin zar boyunca iletilmesine ne ad verilir?
A ) Portal dolaşım
B ) Segmentasyon
C ) Peristaltik kasılma
D ) Aksiyon potansiyeli
E ) Miyenterik ağ

12) Onikiparmak bağırsağı içindeki asit ve yağ düzeyi artarsa üretimi artan ve görevleri; midenin asit salgısını baskılamak, mide boşalmasını yavaşlatmak ve karaciğer ile pankreastan bikarbonat salgısını artırmak olan hormon hangisidir?
A ) Motilin
B ) Leptin
C ) Kolesistokinin
D ) Gastrin
E ) Sekretin
13) Ortalama sağlıklı bir erkeğin günlük normal enerji gereksinimi ne kadardır?
A ) 2000 kcal
B ) 2400 kcal
C ) 2800 kcal
D ) 3200 kcal
E ) 3600 kcal
14) Sindirim sistemi tabakalarından hangisi sindirim sistemini karın bölgesi içine bağlamaktadır?
A ) Mukoza tabakası
B ) Alt mukoza tabakası
C ) Kas (muskularis) tabakası
D ) Seroza (bağ doku) tabakası
E ) Hiçbiri
15) Midenin ürettiği hangi enzim yağları parçalar?
A ) Amilaz
B ) Pepsinojen
C ) Pepsin
D ) Lipaz
E ) Hidroklorik asit
16) Sindirime yardımcı organlardan biri değildir?
A ) Tükürük bezleri
B ) Karın zarı
C ) Karaciğer
D ) Pankreas
E ) Böbrek
17) Aşağıdakilerden hangisi midenin bölümlerinden biri değildir?
A ) Kolon
B ) Kardiya
C ) Fundus
D ) Gövde
E ) Pilorus
18) İnce ve kalın bağırsaklardan çıkan uyartıların midenin hareket ve salgılarını baskılaması, ne tür bir sindirim sistemi refeksidir?
A ) Enterogastrik refeks
B ) Dışkılama refeksi
C ) Mide salgı refeksi
D ) Gastrokolik refeks
E ) Kolonoileal refeks
19) I. Safra tuzları yapmak
II. Yağ ve kolestrol metabolizması yapmak
III. Kan depo etmek
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri karaciğerin görevlerindendir?
A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) I ve III
D ) II ve III
E ) I, II ve III20) I- Steriod yapılı hormonları yıkmak
II- Bazı toksin ve ilaçları yıkmak
III- Karbonhidrat metabolizması yapmak ve depo etmek
IV- Gastrin ve motilin hormonlarını üretmek
V- Besinleri kısa bir süre özellikle fundusta depo etmek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri karaciğerin görevlerindendir?
A ) I-II-III
B ) I-IV-V
C ) III-IV-V
D ) I-III-V
E ) IV-V
21) Periton nedir?
A ) Karın boşluğundaki organlarımızı dıştan kaplayan ve onları diğer organlarımıza bağlayan zarsı yapıdır.
B ) Mideye gıda girmesi ile kalın bağırsakta güçlü peristaltik dalgalar oluşması ve bunun sonucunda dışkılama isteği duyulmasına neden olan fzyolojik bir refekstir
C ) Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir
D ) Gevşeme güçlüğü anlamına gelir ve yemek borusunun alt ucunda, mide ile birleştiği kısımda bulunan kapağın yutma sırasında gevşeyemeyip açılamaması durumudur
E ) Salgılarını bir kanal aracılığıyla vücut boşluğuna veya vücut dışına salgılayan bezlerdir
22) Yemek borusunun alt ucunda, mide ile birleştiği kısımda bulunan kapağın yutma sırasında gevşeyemeyip açılamaması durumuna ne denir?
A ) Epiglotis
B ) Akalazya
C ) Lokma
D ) Asinus
E ) Kardiya
23) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemindeki kas hareketlerinden biri değildir?
A ) Karıştırıcı
B ) İlerletici
C ) Kapatıcı
D ) Kitle
E ) Otonom
24) Sindirim kanalında aşağıda verilen organlardan hangisi bulunmaz?
A ) Farinks
B ) Ösofagus
C ) Dalak
D ) Mide
E ) İnce bağırsak
25) Sindirim kanalı lümenini saran en dış tabaka hangisidir?
A ) Mukoza tabakası
B ) Alt mukoza tabakası
C ) Kas (muskularis) tabakası
D ) Seroza tabakası
E ) Bağ doku tabakas
26) Aşağıdaki enzimlerden hangisi pankreasta üretilir?
A ) Amilaz
B ) Kolesistokinin
C ) Sekretin
D ) Tripsinojen
E ) Pepsin

27) Hem etçil hem de otçul beslenen canlı anlamındaki terim nedir?
A ) Herbivor
B ) Omnivor
C ) Karnivor
D ) Holozoik
E ) Heterotrof

28) I. Hareket ettirilmesi (ağızdan anüse kadar) ve karıştırılması
II. Parçalanması (mekanik ve kimyasal)
III. Ayrıştırılması (katı ve sıvı)
IV. Beden hücrelerine alınması (emilmesi)
V. Artıkların (dışkı) atılması gerekir.
Yukarıdaki maddelerden hangileri sindirim sistemi kanalı içine alınan besinin bedene yararlı duruma getirilebilmesi için besinlerin vücut içerisindeki süreçlerinin bir parçasıdır?
A ) I, II
B ) II, IV
C ) I, II, IV
D ) I, II, IV, V
E ) I, II, III, IV, V
29 ) I. Dil
II. Ağız
III. Yutak (farinks)
IV. Tükürük bezi
V. Yemek borusu
VI. Mide
VII. Pankreas
VIII. İnce bağırsak
IX. Kalın bağırsak
Yukarıdaki maddelerden hangileri kaslı bir yapısı olan sindirim kanalını oluşturur?
A ) II ve V
B ) II, III, IV, V, VI
C ) II, III, V, VI, VIII, IX
D ) I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX
E ) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

30) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi kas hareketi türlerinden biri değildir?
A ) Karıştırıcı (segmentasyon)
B ) İlerletici (peristaltik)
C ) Kapatıcı (tonik)
D ) Sarmal (spiralis)
E ) Kitle (kalın bağırsak)

31) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sisteminin yerel salgılarını ve hareketlerini uyaran veya baskılayan refekslerdir?
A ) Sadece enterik sistem içinde oluşan refeksler
B ) Bağırsaklardan omurganın yanındaki gangliyonlara giden ve geri bağırsağa dönen sinir ağının oluşturduğu refeksler
C ) Bağırsaklardan omuriliğe, bazen de beyine giden ve geri bağırsaklara dönen sinir ağının refeksleri:
D ) Kolonoileal refeks
E ) Enterogastrik refeks

32) Kimyasal sindirimde yağlar ilk olarak aşağıdakilerden hangisi ile parçalanır?
A ) Amilaz
B ) Pepsin
C ) Hidroklorik asit
D ) Dil lipazı
E ) Mide lipazı

33) Aşağıdakilerden hangisi midenin yaptığı işlerden değildir?
A ) Besinleri kısa bir süre özellikle fundusta depo etmek
B ) Mide özsuyu üretmek
C ) Safra tuzları yapmak
D ) Mekanik ve kimyasal sindirim yapma
E ) Mide içeriğinin boşalmasını düzenlemek.

34 ) I. Duodenum II. Mikrovilus III. Jejunum
IV. İleum V. Plika VI. Çekum
Yukarıdaki maddelerden hangileri ince bağırsağın bölümlerindendir?
A ) I, IV, V
B ) III, IV, V
C ) I, III, IV
D ) III, IV, V, VI
E ) I, II, III, IV, V, VI

35) Sindirim sistemindeki kasların çalışmalarını düzenleyen, uzunlamasına ve çevresel kas tabakaları arasında yerleşmiş sinir ağı aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Altmukoza ağı
B ) Portal ağ
C ) Fazik ağ
D ) Miyenterik ağ
E ) Tonik ağ
36) Alyuvar üretimi için kemik iliğine günde yaklaşık 10-20 miligram gönderilmesi gereken mineral aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Potasyum (K)
B ) Kalsiyum (Ca)
C ) Klor (Cl)
D ) Demir (Fe)
E ) Fosfat (P)
37)Seçeneklerden hangisi karaciğerin görevlerinden birisi değildir?
A ) Mideden onikiparmak bağırsağına gelen aşırı asidi, bikarbonatla nötralize etmek
B ) Eğer amino asitler enerji için yakılırsa, arta kalanı üre yapmak
C ) Steriod yapılı hormonları yıkmak
D ) Safra tuzları yapmak
E ) Yağ ve kolestrol metabolizması yapmak
38) Tükürük ürettiği ......... ağız ve yemek borusu içini devamlı yıkayarak asitten korur. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A ) Amilaz
B ) Dil lipazı
C ) Bikarbonat
D ) Mukoz
E ) Karbonat
39) Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı organdır?
A ) Akciğer
B ) Karaciğer
C ) Ağız
D ) Mide
E ) İnce bağırsak
40) "Beslenmeye başlar başlamaz sindirim sisteminin tamamında ama özellikle kolonda peristaltik hareketler başlar ve kolon içini boşaltmaya yarar. Buna ______ denir." Açıklamasındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
A ) İleoçekal
B ) Periton
C ) İntrinsek faktör
D ) Mikrovilus
E ) Gastrokolik refeks
41) Seçeneklerden hangisi bir monosakkarittir?
A ) Amiloz
B ) Maltotrioz
C ) Galaktoz
D ) Sukroz
E ) Nişasta
42) Sfnkter denen kapılarda olan ve devamlı kasılarak bu kapıların devamlı kapalı tutulmasını sağlayan kasılma hangisidir?
A ) Yavaş ve hızlı dalgalar
B ) Tonik kasılmalar
C ) Peristaltik kasılma
D ) Karıştırıcı kasılma
E ) Kitle kasılma
43) Ağız boşluğumuza açılan ve yardımcı organ olan 3 çift bez vardır. Bunlardan submandibular tükürük bezi nerede bulunur?
A ) Kulak altı
B ) Kulak arkası
C ) Dilaltı
D ) Çene altı
E ) Burun yanı

44) Gastrointestinal (GI) sistem' de hangi iki organ yer alır?
A ) Mide - Kalın bağırsak
B ) İnce bağırsak - Kalın bağırsak
C ) Karaciğer _ Bağırsaklar
D ) Mide - Karaciğer
E ) Mide – Bağırsaklar
45) Plikalar, viluslar ve mikroviluslar birlikte ince bağırsak yüzey alanını yaklaşık ne kadar artmaktadır?
A ) 1500
B ) 600
C ) 2-3
D ) 6-9
E ) 100
46) Sindirim sisteminin içindeki boşluğa ne denir?
A ) Lümen
B ) Segment
C ) Yutak
D ) Asinus
E ) Sinüs
47) Midenin asit salgısını baskılayan , mide boşalmasını yavaşlatan ve karaciğer ile pankreastan bikarbonat salgısını artıran hormon hangisidir?
A ) Kolesistokinin (CCK) hormonu
B ) Gastrik İnhibitör Peptit (GİP)
C ) Motilin
D ) Sekretin hormonu
E ) Leptin
48) İnce bağırsaklar üç bölüme ayrılır, ilki 25 cm uzunluğunda ve C harfne benzeyen................. dır. Yukarıda bırakılan boşluğu hangisi gelmelidir?
A ) Kalın bağırsak
B ) İleum
C ) Jejunum
D ) İnce bağırsak
E ) Onikiparmak bağırsağı
49) Karın boşluğundaki organlarımızı dıştan kaplayan ve onları diğer organlarımıza bağlayan zarsı yapıya ne ad verilir?
A ) Hemeroid
B ) Periton
C ) Apendiks
D ) Mukus
E ) Sigmoid
50) Langerhans adacıkları hangi sindirime yardımcı organda bulunur?
A ) Karaciğer
B ) Pankreas
C ) Öd Kesesi
D ) Tükrük bezi
E ) Safra kesesi
51) HCL aşağıdakilerden hangisinde salgılanır?
A ) Safra kesesi
B ) İnce bağırsak
C ) Pankreas
D ) Mide
E ) Karaciğer
52) Yemek borusu hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A ) Ortalama 22 cm uzunluğundadır
B ) 4 tabakası vardır
C ) Soluk borusunun önünde bulunur.
D ) Yutağın alt tarafından başlayıp diyaframı geçerek mideye kadar uzanır.
E ) Diğer adı özofagusdur.
53 ) Sindirim sırasında besinleri ileri doğru iten hareketin adı nedir?
A ) Kusma
B ) Segmentasyon
C ) Peristaltik
D ) tonik
E ) Kitle