Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final Etiketleme ve İşaretleme Final Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
Etiketleme ve İşaretleme Final Ders Özeti
“Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk eden ve bir işaret levhası ya da ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekle ne ad verilir?
Sembol veya piktogram
Aşağıdakilerden hangisi tek boyutlu (1D) barkod türlerinden biridir?
Kod 11
İşyerlerinde eğitim verme zorunluluğu hangi mevzuattan kaynaklanmaktadır?
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Tehlikeli kimyasalları üreten, depolayan, taşıyan, satan ve kullananların Bilme Hakkı çerçevesinde söz konusu kimyasalların bilinmesi gereken özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Üretim maliyetleri bilgisi
Etiketlerde tehlike sembol ve işaretlerine ilave olarak özel “R” harfinden oluşan ……………. ibareleri ile tavsiye edilen “S” harfinden oluşan …………….ibareleri kullanılır.
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
risk - güvenlik
Tüp içindeki gazın tehlikesi alevlenebilen seviyede ise tüpün rengi aşağıdakilerden hangisidir?
Kırmızı
Aşağıdakilerden hangisi kendinden yapışkanlı etiketin katmanlarından biri değildir?
Flex katmanı
NFPA tehlikeli madde etiketleme sisteminde “W” işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Su ile reaksiyona giren madde
Güvenlik işareti işlevinin olumsuz etkilenmemesi ile ilgili dikkat edilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Çok fazla ışıklı ortamlarda olan yerlerde sesli sinyal kullanılmamalıdır.
Tehlike tanımlama numaralarından “22” ‘nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soğutularak sıvılaştırılmış gaz
“Olumsuz Etki Gözlenmeyen Seviye” ifadesinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
NOAEL
Endüstride işaretleme ve etiketleme yapılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Ürünün ihracat amaçlı geliştirilmesi
Kalibrasyon gerekmeyen teçhizat üzerine aşağıdaki etiketlerden hangisi yapıştırılır?
Kalibrasyon dışı etiketi
Tehlikeli madde tanımlama sistemi “HMIS”ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kaza sonrası olay yerine gelenler ve tanklarda temel bilgileri vermek için kullanılan sistemdir.
Aşağıdaki risk durumlarından hangisi ”Doğmamış çocuğa zarar verebilir.” durumunu ifade eder?
R61
MGBF’nin kaç adet standart maddesi bulunmaktadır?
16
Özel bir durum veya özel bir davranış yapılmasını gerektiren, ışıklandırılmış yüzey ya da işaret levhası üzerinde kullanılan şekillere ne denir?
Sembol (piktogram)
Tehlikeli duruma sebep olabilecek hareket ve davranışları yasaklayan yasak işaretleri hangi renktir?
Kırmızı
MGBF’de ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili kuruluşlar aşağıda verilmiştir: - Bitki koruma ürünleri için ………….. - Biyosidal ürünler ve deterjanlar için ……………
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı, kişilere ve mala karşı oluşabilecek tehlikeleri önlemektir. Uyarı iş sağlığı ve güvenliğinde etkili yöntemlerden biridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu amaca hizmet eden bir uyarı değildir?
İş saati çizelgeleri
LD50’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Öldürücü doz
I. Uyumlaştırılmış AB standartlarının tespit edilmesi
II. Teknik dosya ve diğer gerekli dokümanların hazırlanması
III. CE işaretinin ürüne konması
IV. Yeni yaklaşım direktiflerinin belirlenmesi
V. Uygunluk değerlendirme yönteminin (modül) tespit edilmesi
VI. Üreticinin uygunluk beyanını yapması
VII. Onaylanmış kuruluşun seçimi
CE’nin iş akış şemasının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
IV - I - V - VII - II - VI - III
Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarındaki bulunan “S” sembolü hangi ifadeyi tanımlamaktadır?
Güvenlik durumunu
Avrupa Birliği’nin CLP Tüzüğü'nde yer alan P cümlelerinden (önlem ifadeleri) P400 serisi (P401 ile başlayan seri) aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Depolama
İşyerlerinde “Kaynağında Koruma” girişimi aşağıdakilerden hangisidir?
İkame
Kalibrasyon gerekmeyen teçhizat üzerine aşağıdaki etiketlerden hangisi yapıştırılır?
Kalibrasyon dışı etiketi
ADR kısaltmasının açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Tehlikeli Yükün Kara Yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Mevzuat
Tehlike tanımlama numaralarının 2. ve 3. rakam(lar)ının anlamları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) 2 - Basınç veya kimyasal reaksiyondan kaynaklanan gaz emisyonu
b) 3 - Sıvıların (buharların) ve gazların ya da kendiliğinden ısınmalı sıvıların alevlenirliği
c) 4 - Katıların veya kendiliğinden ısınmalı katıların alevlenirliği
d) 5 - Yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) etki
e) 6 - Ani tehlikeli reaksiyon riski
Madde ve karışımların sınıflandırma, etiketleme ve paketlemesi hakkındaki Avrupa Birliği Tüzüğü aşağıdakilerden hangisidir?
CLP
Zorunlu eylem anlamına gelen emniyet işaretinin ana rengi aşağıdakilerden hangisidir?
Mavi
Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deri yoluyla emildiğinde ölüme ya da insan sağlığında akut veya kronik hasarlara neden olan maddeler ve müstahzarlara ne ad verilir?
Zararlı maddeler ve müstahzarlar
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı AB Tüzüğü’nün İngilizce adının kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
CLP
Yaygın olarak karşılaşılan risk durumları listesinde “Yangına neden olabilir.” ifadesinin kodu aşağıdakilerden hangisidir?
R7
Etiketleme ve Malzeme Güvenlik bilgi formlarındaki “R” sembolü neyin kısaltmasıdır?
Risk durumları
Aşağıdakilerden hangisi mevzuatımıza göre etiketlemenin kapsamındadır?
İnsan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturabilecek piyasaya arz edilen maddelerin ve müstahzarların
sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi
Aşağıdakilerden hangisi kullanım alanlarına göre etiketlerden değildir?
Bakım-onarım etiketleri
NFPA tehlikeli madde etiketleme sisteminde “W” işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Su ile reaksiyona giren madde
Aşağıdakilerden hangisi, tehlikeli kimyasal maddelerin ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili mevzuatımızda, ambalajlama ve etiketleme zorunluluğu kapsamındadır?
Bitki koruma ürünleri
NFPA704 tehlikeli madde etiketleme sisteminde sarı renk hangi tehlikeyi ifade eder?
Karasızlık tehlikesi
Etiketin üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
Üretici firma sahibinin adı
CE işaretleme sisteminde uygunluk değerlendirme yöntemlerinden Modül C ibaresi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Tipe uygunluk beyanı
Etiketin üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
a) Üretici firmanın adresi
b) Kimyasal maddenin bileşimi
c) Kimyasal maddenin ismi
d) Üretici firma sahibinin adı
e) Gerekli uyarı işareti
Aşağıdaki bilgilerden hangisi kimyasal maddelerin etiketlerinde yer almamalıdır?
a) Piyasaya veren firmanın adresi
b) R ifadeleri
c) S ifadeleri
d) K İfadeleri
e) Zararlılık işaretleri
Kimyasalların tehlike ve zararları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yutularak alınan bir kimyasal gözleri kör edebilir (ispirto - sahte rakı).
b) Ciltten emilen bir kimyasal daha tehlikeli olabilir (savaş gazları).
c) Suyla temas eden bir kimyasal zararsızdır. (karpit)
d) İki zararsız kimyasal bir araya gelince zararlı olabilir (N ve C -> Siyanür)
e) İki tehlikeli kimyasal bir araya gelince zararsız olabilir (H ve O2
İşyerlerinde “Kaynağında Koruma” girişimi aşağıdakilerden hangisidir?
İkame
CE işareti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) "Avrupa’ya Uygunluk" anlamını taşır.
b) AB'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması için oluşturulmuş olan normlara uygunluğunu vurgular.
c) AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir.
d) Bir ürünün, bir AB ülkesine girişi için üzerinde CE İşareti bulundurması zorunludur.
e) Sadece ithalat için ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu ifade eder.
CE işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Avrupa’ya Uygunluk
NFPA tehlikeli madde etiketleme sisteminde “W” işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Su ile reaksiyona giren madde
İki ayrı borunun içinden su ve hava iletiliyorsa, borular aşağıdaki renklerden hangisine boyanmalıdır?
Yeşil - gri
. Uyumlaştırılmış AB standartlarının tespit edilmesi
II. Teknik dosya ve diğer gerekli dokümanların hazırlanması
III. CE işaretinin ürüne konması
IV. Yeni yaklaşım direktiflerinin belirlenmesi
V. Uygunluk değerlendirme yönteminin (modül) tespit edilmesi
VI. Üreticinin uygunluk beyanını yapması
VII. Onaylanmış kuruluşun seçimi
CE’nin iş akış şemasının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
IV - I - V - VII - II - VI - III
Şeklinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Başlat
“Tehlikeli” olarak sınıflandırılan bir maddenin LD50 değeri sınırları aşağıdaki aralıklardan hangisidir?
200 - 2000
ADR kısaltmasının açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Tehlikeli Yükün Kara Yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Mevzuat
Yaygın olarak karşılaşılan risk durumları listesinde “Yangına neden olabilir.” ifadesinin kodu aşağıdakilerden hangisidir?
R7
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı AB Tüzüğü’nün İngilizce adının kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
CLP
Riske karşı alınacak önlemlerden hangisi daha etkindir?
Tehlikeleri ortadan kaldırmak
Aşağıdakilerden hangisi MGBF standart maddeleri arasında yer almaz?
Karar bilgisi
Kavrama'nın tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Bir uyarının işaret ve metninin, tehlikeyi ne ölçüde iletebildiğidir
Uluslararası genel kabul görmüş tehlikeli madde taşınması hakkında ADR Konvansiyonu’na göre tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan sınıflandırma sisteminde “Bulaşıcı Maddeler”in sınıf numarası aşağıdakilerden hangisidir?
06.şubat
Etkinlik sırasına göre risk kontrol önlemleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Eliminasyon - ikame - mühendislik önlemleri - idari önlemler - koruyucu donanım
Tehlike tanımlama numaralarından “22” ‘nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soğutularak sıvılaştırılmış gaz
Aşağıdakilerden hangisi kullanım alanlarına göre etiketlerden değildir?
a) Ürün etiketleri
b) Bakım-onarım etiketleri
c) Demirbaş etiketleri
d) Barkod etiketleri
e) Uyarı etiketleri
Risk durumlarından R7’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Yangına neden olabilir.
Kalibrasyon gerekmeyen teçhizat üzerine aşağıdaki etiketlerden hangisi yapıştırılır?
Kalibrasyon dışı etiketi
Etiketleme ve Malzeme Güvenlik bilgi formlarındaki “R” sembolü neyin kısaltmasıdır?
Risk durumları
Ölü balık ve kuru ağaçtan oluşan sembol, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Çevre için tehlikeli
MGBF’lerde yer alması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Benzer bir kimyasal madde için uyarılar
MGBF’nin kaç adet standart maddesi bulunmaktadır?
16
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğinde işverenin yükümlülüğü hangi madde altında verilmektedir?
Madde 5
Basınçlı gaz tüplerindeki “N” harfinin anlamı ve işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Eski ve yeni renk kodlamalarının karışmasını önlemek
Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerindeki muhtemel risklere karşı, riskin oluşmasını engellemek veya risklerin getireceği sonuçları en aza indirmek amacıyla kullanılır?
Güvenlik tavsiyeleri
Kimyasalların tehlike ve zararları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yutularak alınan bir kimyasal gözleri kör edebilir (ispirto - sahte rakı).
b) Ciltten emilen bir kimyasal daha tehlikeli olabilir (savaş gazları).
c) Suyla temas eden bir kimyasal zararsızdır. (karpit)
d) İki zararsız kimyasal bir araya gelince zararlı olabilir (N ve C -> Siyanür)
e) İki tehlikeli kimyasal bir araya gelince zararsız olabilir (H ve O2 -> Su).
Aşağıdakilerden hangisi uyarı levhaları için doğru bir ifadedir?
Kişilerin genelde baktıkları ve uyarıyı hemen görebilecekleri doğrultular ve yerler seçilmelidir.
Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emredici işaretler olarak kullanılır?
Çember şeklinde
Aşağıdakilerden hangisi “güvenlik durumu” için kullanılan ibarelerdir?
S-ibareleri
Etiketin üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
a) Üretici firmanın adresi
b) Kimyasal maddenin bileşimi
c) Kimyasal maddenin ismi
d) Üretici firma sahibinin adı
e) Gerekli uyarı işareti
Bir ölçüm ekipmanının aynı veya bir üst seviye ekipman ile uygun bir ortamda karşılaştırılması ve sonuçların dokümante edilmesi işlemine ne ad verilir?
Kalibrasyon
Kirkpatrick 'in Eğitim Programının etkinliğini ölçmek için kullandığı dört seviyeli değerlendirme metodunun seviyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Geri bildirim
NFPA tehlikeli madde etiketleme sisteminde “W” işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Suyla reaksiyona giren madde
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğinde işverenin yükümlülüğü hangi madde altında verilmektedir?
Madde 5
Doğal hâlde bulunan üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımlara ne ad verilir?
Kimyasal madde
CE işareti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) "Avrupa’ya Uygunluk" anlamını taşır.
b) AB'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması için oluşturulmuş olan normlara uygunluğunu vurgular.
c) AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir.
d) Bir ürünün, bir AB ülkesine girişi için üzerinde CE İşareti bulundurması zorunludur.
e) Sadece ithalat için ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu ifade eder.
Aşağıdakilerden hangisi “güvenlik durumu” için kullanılan ibarelerdir?
S-ibareleri
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğinde verilen sarı renkli işaretler hangi iletişimi sağlamaktadır?
Uyarı
Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarındaki bulunan “S” sembolü hangi ifadeyi tanımlamaktadır?
Güvenlik durumunu
Metrolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Ölçüm bilimidir.
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin aşamaları arasında yer almaz?
a) Tehlikelerin tanımlanması
b) Risklerin belirlenmesi ve analizi
c) Yönetmeliklerin hazırlanması
d) Risk kontrol adımları
e) Dokümantasyon
Barkod teknolojisinin kullanıldığı ilk sektör aşağıdakilerden hangisidir?
Demir yolu
Etiketlerde tehlike sembol ve işaretlerine ilave olarak özel “R” harfinden oluşan ……………. ibareleri ile tavsiye edilen “S” harfinden oluşan …………….ibareleri kullanılır.
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
risk - güvenlik
Tehlike tanımlama numaralarının 2. ve 3. rakam(lar)ının anlamları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) 2 - Basınç veya kimyasal reaksiyondan kaynaklanan gaz emisyonu
b) 3 - Sıvıların (buharların) ve gazların ya da kendiliğinden ısınmalı sıvıların alevlenirliği
c) 4 - Katıların veya kendiliğinden ısınmalı katıların alevlenirliği
d) 5 - Yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) etki
e) 6 - Ani tehlikeli reaksiyon riski
İki ayrı borunun içinden su ve hava iletiliyorsa, borular aşağıdaki renklerden hangisine boyanmalıdır?
Yeşil - gri
Aşağıdaki bilgilerden hangisi kimyasal maddelerin etiketlerinde yer almamalıdır?
a) Piyasaya veren firmanın adresi
b) R ifadeleri
c) S ifadeleri
d) K İfadeleri
e) Zararlılık işaretleri
Bir fabrikada “mavi baret” takan kişinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Bakımcı
Radyoaktivitenin tehlike tanımlama numarası aşağıdakilerden hangisidir?
7
Aşağıdakilerden hangisi kalibrasyon etiketinde yer almaz?
a) Cihazın adı
b) Seri numarası
c) Sertifika numarası
d) Kalibrasyon tarihi
e) Cihazın garanti süresi
Müstahzar kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözelti
Teknik dosyanın genel içeriği arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Tasarım ve üretime ait çizimler, çalışma prosedürüne ait bilgiler
b) Ürüne ait genel tanımlama ve ürünün çalışmasını açıklayan tanımlamalar
c) Kalite yönetim sistemi
d) Türkçe veya orijinal kullanma kılavuzları
e) CE İş Akış Şeması
Bir tek doz sonrasındaki ölümcül etki, toksisite derecesini belirlemekte kullanılan LD50 değeri (mg/kg), tehlikeli maddeler için hangi aralıktadır?
200-2000
Uluslararası genel kabul görmüş tehlikeli madde taşınması hakkında ADR Konvansiyonu’na göre tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan sınıflandırma sisteminde “Bulaşıcı Maddeler”in sınıf numarası aşağıdakilerden hangisidir?
6 şubat
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları’ndaki S1 aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Kilit altında muhafaza ediniz.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal ürün etiketinin elemanları arasında yer almaz?
a) Tehlike Sembolleri
b) Risk İbareleri
c) Güvenlik İbareleri
d) Maliyet Bilgileri
e) Güvenlik İşaretleri
Radyoaktivitenin tehlike tanımlama numarası aşağıdakilerden hangisidir?
7
Aşağıdakilerden hangisi tek boyutlu (1D) barkod türlerinden biridir?
Kod 11
Radyo dalgalarıyla çalışan, mikroçipli etiket türüne ne denir?
RFID etiket
Uyarı sembollerinden olan bu şeklin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Radyoaktif madde
Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu iş yerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeye ne ad verilir?
Güvenlik bilgi formu
Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret aşağıdakilerden hangisidir?
Emredici işaret
Risk durumlarından R7’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Yangına neden olabilir.
Acil çıkış ve ilk yardım sembolleri nasıl olmalıdır?
Dikdörtgen veya kare biçiminde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogramlı
Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmaya yönelik, kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara ne ad verilir?
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Kirkpatrick 'in Eğitim Programının etkinliğini ölçmek için kullandığı dört seviyeli değerlendirme metodunun seviyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Geri bildirim
“Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım.” sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Confucious
Aşağıdakilerden hangisi ölçme ya da kontrol amacıyla kullanılan cihazların, yetkili ve akredite bir laboratuvar tarafından, doğruluğu ve izlenebilirliği bilinen bir kalibratöre göre kıyaslama yapılarak ölçme ya da kontrol yeteneğinin ölçülmesidir?
Kalibrasyon
Aşağıdakilerden hangisi iki boyutlu (2D) barkod türlerinden biridir?
Shot Code
İşyerlerinde “Kaynağında Koruma” girişimi aşağıdakilerden hangisidir?
İkame
ILO aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır?
Uluslararası Çalışma Örgütü
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal madde etiketlerinde bulunması gerekenlerden biri değildir?
a) Maddenin Ticari adı
b) Maddenin formülü
c) İthalatçının telefon numarası ve tam adresi
d) Tehlike sembolü işareti
e) Kimyasalın R ve S ibareleri
Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara …………………………………adı verilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
malzeme güvenlik bilgi formu
Aşağıdaki risk durumlarından hangisi ”Doğmamış çocuğa zarar verebilir.” durumunu ifade eder?
R61
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel etiket kullanım alanlarından değildir?
a) Gıda endüstrileri
b) İlaç endüstrileri
c) Kozmetik endüstrileri
d) Temizlik malzemesi endüstrileri
e) Sinema endüstrileri
Madde ve karışımların sınıflandırma, etiketleme ve paketlemesi hakkındaki Avrupa Birliği Tüzüğü’nün kısaltması nedir?
CLP
Kavrama'nın tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Bir uyarının işaret ve metninin, tehlikeyi ne ölçüde iletebildiğidir.
Acil çıkış ve ilk yardım sembolleri nasıl olmalıdır?
Dikdörtgen veya kare biçiminde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogramlı
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı AB Tüzüğü’nün kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
CLP
Edgar Dale’in oluşturduğu koni hangi alanı kapsamaktadır?
Tecrübe
Uluslararası sembollerden “BAT” kısaltmasının açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Biyolojik Tolerans Değeri
Endüstride işaretleme ve etiketleme yapılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Olası iş kazalarının önlenmesi
b) Meslek hastalıklarının önlenmesi
c) Çalışanların iş güvenliği açısından uyarılması
d) Ürünün ihracat amaçlı geliştirilmesi
e) Çalışanların kullanılan maddeler hakkında bilgilendirilmesi
Özel bir durum veya özel bir davranış yapılmasını gerektiren, ışıklandırılmış yüzey ya da işaret levhası üzerinde kullanılan şekillere ne denir?
Sembol (piktogram)
Basınçlı gaz tüplerindeki “N” harfinin anlamı ve işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Eski ve yeni renk kodlamalarının karışmasını önlemek
Tehlikeli madde ve müstahzarlara ilişkin güvenlik‐S ibarelerinden S3’ün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Serin yerde muhafaza edin
“Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk eden ve bir işaret levhası ya da ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekle ne ad verilir?
Sembol veya piktogram
Kimyasalların denetimi ve kontrollü kullanılmasının sağlanması için yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında, aşağıdaki kuruluşlardan hangisi biyosidal ürünler ve deterjanlar için yetkilendirilmiştir?
Sağlık Bakanlığı
4857 sayılı İş Kanunu ile özellikle iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni bir yaklaşıma geçilmiştir. Bu kanun ile ilk defa riske dayalı bir yaklaşım öngörülmektedir. Avrupa Birliği kuralları ile uyum amacını güden bu kanundaki yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) İş sağlığı ve güvenliğinin korunması
b) Risk ve kaza faktörlerinin eliminasyonu
c) İşçi-işveren ilişkilerinin yeniden tanımlanması
d) Çalışanların ve temsilcilerinin eğitilmesi
e) Çalışma risklerinin önlenmesi
Güvenlik işareti işlevinin olumsuz etkilenmemesi ile ilgili dikkat edilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir.
b) Karıştırılma ihtimali olan, iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmamalıdır.
c) Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır.
d) Çok fazla ışıklı ortamlarda olan yerlerde sesli sinyal kullanılmamalıdır.
e) Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmamalıdır.
İş güvenliği levhaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Uyarı ile tehlike noktasının birbirine yakın olması gerekmemektedir.
Bir ölçüm ekipmanının aynı veya bir üst seviye ekipman ile uygun bir ortamda karşılaştırılması ve sonuçların dokümante edilmesi işlemine ne ad verilir?
Kalibrasyon
CE işareti aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmaz?
a) Ürünün uygun olduğunu gösterme
b) Malların dolaşımını sağlama
c) AB üyesi ülkelerde serbest dolaşım
d) Ürünün güvenli olduğunu gösterme
e) Ürünün kaliteli olduğunu gösterme
Tehlikeli duruma sebep olabilecek hareket ve davranışları yasaklayan yasak işaretleri hangi renktir?
Kırmızı
CE işaretleme sisteminde uygunluk değerlendirme yöntemlerinden Modül C ibaresi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Tipe uygunluk beyanı
Aşağıdakilerden hangisi kendinden yapışkanlı etiketin katmanlarından birisi değildir?
a) Flex katmanı
b) Üst Yüzey
c) Tutkal
d) Silikon
e) Taşıyıcı
Zorunlu eylem anlamına gelen emniyet işaretinin ana rengi aşağıdakilerden hangisidir?
Mavi
Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretlere ne denir?
Sağlık ve güvenlik işaretleri
Uyarı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Uyarı, kişilerin dikkatini tehlike olabilecek davranış üzerinde toplamamalıdır.
b) Uyarı, gereklerin yerine getirilmesi için gereken güdüyü sağlamalıdır.
c) Uyarının iletisi, hedef kitleye ulaşmalıdır.
d) Uyarı, kişileri uyarının gereklerini yerine getirecek doğrultuda davranış ve tutum içinde olmaya yöneltmelidir.
e) Yazılı uyarı levhaları iş yerinde dikkati çekmeyen levhalardır.
Edgar Dale’in tecrübe konisinde öğrenme koşullarından “söyleme-yazma”nın kalıcılık oranı aşağıdakilerden hangisidir?
%70
Avrupa Birliği’nin CLP Tüzüğü'nde yer alan P cümlelerinden (önlem ifadeleri) P400 serisi (P401 ile başlayan seri) aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Depolama
Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu iş yerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeye ne ad verilir?
Güvenlik bilgi formu
NFPA tehlikeli madde etiketleme sisteminde “W” işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Suyla reaksiyona giren madde
Teknik dosyanın genel içeriği arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
CE İş Akış Şeması
Aşağıdakilerden hangisi uyarı levhaları için doğru bir ifadedir?
Kişilerin genelde baktıkları ve uyarıyı hemen görebilecekleri doğrultular ve yerler seçilmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi iki boyutlu (2D) barkod türlerinden biridir?
Shot Code
Aşağıdakilerden hangisi etiket türlerinden biri değildir?
a) Chromolux Etiket
b) Farma Etiket
c) Karbon Etiket
d) Hamur Etiket
e) Metalize Plastik Etiket
Kimyasal ambalaj boyutu 3 litreden küçükse etiket boyutu hangi değerlerde olmalıdır?
En az 52 x 74
Edgar Dale’in oluşturduğu koni hangi alanı kapsamaktadır?
Tecrübe
Aşağıdakilerden hangisi otomatik tanımlama teknolojilerinin doğrudan faydaları arasında yer almaz?
a) Doğruluk
b) Ekonomiklik
c) Hız
d) Kolaylık
e) Ürün tanıtımı
Metrolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Ölçüm bilimidir.
Aşağıdakilerden hangisi otomatik tanımlama teknolojilerinin doğrudan faydaları arasında yer almaz?
a) Doğruluk
b) Ekonomiklik
c) Hız
d) Kolaylık
e) Ürün tanıtımı
MGBF’nin kaç adet standart maddesi bulunmaktadır?
16
Eğitim ve işaretlemenin temel amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Riske karşı önlemlerin alınmasını sağlamak
b) Çalışanları tehlikelere karşı uyarmak
c) Çalışanların tehlikelere hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
d) Risk iletişiminde bulunmak
e) Çalışanların tehlikelere karşı duyarsızlığını sağlamak
MGBF’lerde yer alması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Bileşimi ve içeriği hakkında bilgi
b) Benzer bir kimyasal madde için uyarılar
c) Tehlikelerin tanıtımı
d) Taşımacılık bilgileri
e) Bertaraf bilgileri
Edgar Dale’in Tecrübe Konisi’nde söyleme-yazma yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
%70
İş güvenliği levhaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Levhalar anlaşılır olmalıdır.
b) Gerekliliği ortadan kalkmış levhalar kaldırılmalıdır.
c) Eskimiş levhalar değiştirilmemelidir.
d) Mesajın ilgi çekiciliği sürekli kılınmalıdır.
e) Levhalar uluslararası renk, biçim ve boyut standartlarına uygun olmalıdır.
Uluslararası sembollerden “BAT” kısaltmasının açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Biyolojik Tolerans Değeri
Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ndeki risk değerlendirme aşamalarında aşağıdaki konulardan hangisi yoktur?
a) Tehlikelerin tanımlanması
b) Risklerin belirlenmesi ve analizi
c) Risk kontrol adımları
d) Standardizasyon
e) Dokümantasyon
ADR kısaltmasının açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Tehlikeli Yükün Kara Yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Mevzuat
Ölü balık ve kuru ağaçtan oluşan sembol, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Çevre için tehlikeli
Dikkatli olunması ve önlem alınması gerekliliğini vurgulayan uyarı işaretleri hangi renktir?
Sarı
Barkod teknolojisinin kullanıldığı ilk sektör aşağıdakilerden hangisidir?
Demir yolu
İnorganik gaz ve buharların renk kodu ve filtre tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Gri - B
4857 sayılı İş Kanunu ile özellikle iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni bir yaklaşıma geçilmiştir. Bu kanun ile ilk defa riske dayalı bir yaklaşım öngörülmektedir. Avrupa Birliği kuralları ile uyum amacını güden bu kanundaki yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) İş sağlığı ve güvenliğinin korunması
b) Risk ve kaza faktörlerinin eliminasyonu
c) İşçi-işveren ilişkilerinin yeniden tanımlanması
d) Çalışanların ve temsilcilerinin eğitilmesi
e) Çalışma risklerinin önlenmesi
İşyerlerinde eğitim verme zorunluluğu hangi mevzuattan kaynaklanmaktadır?
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu