Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final Etiketleme Final Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
Etiketleme Final

** Bir ölçüm ekipmanının aynı veya bir üst seviye ekipman ile uygun bir ortamda karşılaştırılması ve sonuçların dokümante edilmesi işlemine; kalibrasyon denir.
** Yangına neden olabilir.” ifadesinin kodu = R7
** S1 = Kilit altında muhafaza ediniz
** S3 = Serin yerde muhafaza ediniz.
** S = güvenlik
** R = risk
** R 1 = Kuru halde patlayıcıdır.
** R 5 = Isıtma ile patlamaya neden olabilir.
** R7 = Yangına neden olabilir
** R 16 = Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir.
** LC 50 ; ölümcül konsantrasyon
** LD 50 = ölümcül doz
** Etiketlerin gösterdiği tehlikeler ; - İnsanlar için tehlike - Fiziko -kimyasal tehlike - Çevre için tehlike (N)

** Alevlenir -> R 10 Kolay alevlenir - > R 11 Çok kolay alevlenir - > R12

** Toksit : Uzun süre solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi . R48 /23 /24

** Zararlı , uzun süre solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi R48 / 20 / 21

** Toksit ,yutma yolu ile uzun süre maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar teklikesi R48 / 24 / 25

R 60 ; Doğurganlığı azaltabilir. R 62 : Doğurganlığı azaltma oranı riski

R 61 : Doğmamış çocuğa zarar verebilir.

R 63 : Doğmamış çocuğa zarar verme riski R 64 ; Emzirilen bebeklere zarar verebilir.

R 8 : Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir
* Risk durumlarından R68/20/21/22’nin anlamı ; Zararlı : Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki olası riski

** İş yerlerinde güvenlik ibaresi : S

* CLP uygulamalarında güvenlik uygulaması : P

S 22 - tozların solumayın S14 - cilt ile temastan sakının S 25 - Göz ile temastan sakının

*** El -kol titreşim 8 saat - > sınır değer = 5m/s2

- > eylem değer = 2,5

***Bütün vücut Sınır değer = 1,15 / eylem değer = 0,5

*** El ayak veya cilt radyasyon = 500m/Sv

*** Göz merceği doz sınırı = 150mSv

* Sarı ; Uyarı ,dikkatli ol önlem al * Kırmızı ; Yasak

* Mavi ; Zorunluluk daire şeklinde * Yeşil ; Acil çıkış , ilk yardım , tehlike yok

** Gürültü en yüksek = 85 db

** Gürültü maruziyet değeri = 87 db

* Haftalık toplam maruziyet = 87db

** GHS veya CLP sınıflandırma sistemlerinin olumum nedeni ; Eski sistemlerin yetersiz olması , dünyadaki sınıflandırma kriterlerinin farklı olması , dış ticarette engel oluşturmaması , tüm dünyada sınıflandırma alanında aynı kriterlerin kulla nılması.

*-* E - Patlayıcı O - Oksitleyici F - Kolay alevlenir F+ - Çok kolay alevlenir. C - korrozif

*-* T - Zehirli (toksite ) T+ - Çok zehirli Xn - Zararlı Xi - Tahriş edici N - Çevre için tehlike

** 21 C altında parlama noktasına sahip olan sıvılar kolay yanabilir sembolü ile gösterilir.

** Uyarı Sembolleri : Üçge4n şeklinde - sarı zemin siyah piktogram siyah çerçeve (%50 alanı kaplar)

** Emredici semboller : Daire biçiminde - mavi zemin beyaz piktogram - mavi kısım işaret alanının %50 kapsar.

** Acil çıkış - İlk yardım : Dikdörtgen veya kara şeklinde - Yeşil zemin ,beyaz piktogram - % 50 kaplar.

** Yangınla mücadele sembolu : Dikdörtgen veya kare şeklinde - Kırmızı zemin ,beyaz piktogram

** Yasaklayıcı semboller : Daire biçiminde , mavi zemin ,siyah piktogram , kırmızı çerçeve kımızı kısımlar işaret alanınıbn %35 ini kapsar.

** Bakteri ,virüs,doku kültürü hayvan ve insan kanı,hayvan ve insan vücut sıvıları için kullanılmakta olan sembollere ; biyolojik tehlike denir.

* UN = Birleşmiş Milletler * CLV = Tavan değeri

* CEC = Çevresel iş birliği komisyonu * WHO = Dünya sağlık örgütü

* ILO = Uluslararası çalışma örgütü * UNEP = BM çevre programı

* DFG = Almanya araştırma kurumu * BAT = Biyolojik tolerans değeri

* CAS No = Kimyasal maddenin servis kayıt numarası

* EU OEL = AB meslek maruziyet limit değeri * LEL = Tutuşturma aralığı

* LEL /LFL = Tutuşturma alt limit * UEL / UFL = Tutuşma üst limit

** Türkiye 23 AB Endüstriyel Direktifi kabul etmiştir.

** CE = Avrupa'ya uygunluk

** CE işareti, olmak için aşamalar ; 1-Direktif / Direktifler ve standartlar belirlenir. 2- Modül tespit edilir 3 Onaylanmış kuruluş seçimi 4 - Teknik dosya ve dokümanların hazırlanması 5- Uygunluk beyanı ve CE işaretinin ürün üzerine yerleştirilmesi

** Teknik dosya ,ilgili teknik düzenlemelerde aksi belirtilmediği sürece son ürünün imal edilmesinden itibaren 10 yıl süre ile yetkili kamu kuruluşunun denetimine sunulmak üzere muhafaza edilmelidir.

**CE işareti ; malların dolaşımının sağlanması,AB üyesi ülkelerde serbest dolaşım , ürünün güvenli olduğunu göstermek , ürünün uygun olduğunu göstermek için kullanılır.

CE : Avrupa ya uygunluk anlamı taşır.Kalite işareti değildir. Ürünün tüm şartlara uygun üretildiğimi gösterir.

* CE işareti ile ilgili modül sayısı = 8

* A = tasarım + üretim * B = Tasarım aşaması

* C = Üretim (tipe uygunluk beyanı) * D = Üretim ( kalite güvencesi )

*E = Üretim (ürün kalite güvencesi ) * F = Üretim ( ürün doğrulaması )

* G = Tasarım +Üretim (birim doğrulaması * H = Tasarım + Üretim (tam kalite güvencesi )

** Türkiye de onaylanmış kuruluş olarak TSE CE17 83 numarası ile ürün testlerinin yapmaya yetkilidir.

* Piktogram : Ürünün üzerinde yer alan ve ürünle ilgili bir özelliği resimli olarak tasvir eden şekil.

* Sembol - piktogram : Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışla sevk eden ve bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerine kullanılan şekildir.

* Teknik dosyanın içeriğinde ; Tasarım ve üretime ait çizimler , şemalar (işletme organizasyon şeması) Kalite yönetim sistemi belgeleri bulunur.

* CE işareti ; En az 5mm boyunda CE harflerinden oluşur , şekle bağlı kalınmak şartı ile küçültülebilir beya büyültülebilir , görünür ,okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir,ürüne veyaveri levhasına iliştirilir. imalat aşamasında iliştirilmez

CE işareti sadece imalatçı yada onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.

** Yüksek riskli ürünler için test ve belgelendirme yapan kuruluş Onaylanmış kuruluş tur.

** CE işaretinin yanında üretim kontrol safhasında yer alan onaylamış kuruluşun kimlik kayıt no. yer alır.

* A-G-H = Hem tasarım hem üretim B - Tasarım C-D-E-F = sadece ürerim aşamasını kapsar.

* Tehlikeli müstahzarın üzerinde : R ve S cümleleri , Tehlike sembolü , Tehlike işareti , Müstahzarın ismi

** EC = Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa komisyonunca verilir.

** CAS = Kimyasal madde Kimyasal kurumlar servisi tarafından verilir.

Müstahzar = En az 2 veya daha fazla maddeden oluşan karışım çözeltiye denir.

* Etiket boyutu = 3lt aşmayan : 50*74 3 - 50lt : 74*105

50 - 500 lt : 105*148 500lt ve üstü : 148 * 210

OHS = Global olarak harmanize edilmiş kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi

** Mutajen madde = Solunduğunda ,ağız yolu ile alındığında , deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasara yol açabilecek veya bir etlinin oluşumunu hızlandırabilecek maddelerdir.

** Oksitleyici madde = Kendileri yanıcı olmadığı halde bünyelerinde yanma için gerekli olan oksijeni bulundurduklarından yanabilen maddelerle temas edince reaksiyona veren maddelerdir.

* Tehlikeli maddenin üzerinde = Ticari adı - piyasaya arz edenin adı - üretici,imalatçı veya dağıtıcının adı,telefonu ve tam adresi - Ürünün içindeki maddelerin kimyasal adı - tehlike sembolleri - tehlike işareti

* Operatör : İşareti izleyerek araç ve gereçleri kullanan kişi

** Kalibrasyon : Doğruluğundan emin olunan(izlenebilirliği sağlanmış ) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemine denir.

* Kalibrasyonun yapılış zamanı = Cihaz yeni alındığında kullanıma başlamadan önce - Cihaza bakım yapıldıktan sonra -Cihaz arızası tamir edildikten sonra - Kalibrasyon planına uygun olarak belirli periyotlarla yılda 1 kez kalibrasyon yapılmalıdır.

* Kalibrasyonu etkileyen faktörler : - Yanlış kalibrasyon değerlerini kullanmak - Kalibratör formülasyon töleransı - Örnek hazırlama tekniği - Dış sıcaklık etkileri

** İzlenebilirlik : Bir kalibrasyon laboratuvarının üst seviyedeki bir laboratuvar tarafından değerlendirilerek verilen kalibre hizmetinin doğruluğu ile güvenilirliğinin garanti altına alınması ve uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanaması.

** Metroloji = Ölçüm birimidir. Bilimsel - Endüstriyel - Kanuni ( leget )

* Kalibrasyon karşılıklı değiştirilebilir parçalar konseptine göre ortaya çıkmıştır.

** Kalibrasyon etiketleme : Cihazın adı - Seri no - Sertifika no - Kalibrasyon tarihi - kalibrasyon yapma

** Kalibrasyon sertifikasında : Ölçülen değerler , Olması gereken değerler , Hata oran ı , Yetkili imzası

** Kalibrasyon doğrulama süreci : 5 adımdan gerçekleşir.

Adım 1 : Kalibrasyon yağacak cihazı belirle

Adım 2 : Kalibrasyon yaptır.

Adım 3 : Doğrulama raporlarını değerlendir.

Adım 4 : Doğrulama sonuçları uygunsa ,kalibrasyon et,ketini yapıştır.

Adım 5 : Doğrulama sonuçları uygun değilse adım 2 ye geri dön

Kalibrasyon etiketlerinde ; personelin kalibrasyon sürecini takip edebilmesi için tarih bilgilerinide içeren etiketleme oluşturulur.

Etikette : Kurum logosu , kalibrasyon tarihi , periyodu , geçerlilik süresi , izlenebilirlik için sertifika numarası

* Etiket türleri : Chromolux etiket , Farma etiket , Hamur etiket , Metalice Plastik etiket

Kullanım alanlarına göre etiketler ; üretim , demirbaş , barkod , utarı etiketleridir.

** Otomatik tanımlama : Auto IP programlama mantık kontrolü PLC

Otomatik tanımlama teknolojileri ; Radyo frekans tanımlama , Manyetik şeritler , Ses tanımlama teknolojisi , Barkod

* Otomatik tanımlama teknolojisi ; Hata ve zaman kayıplarını önlemede ön plana çıkmaktadır. Verinin toplanmasında kullanılır. Elle veri girişine göre daha doğru bilgiler sağlar . Doğruluk ,ekonomiklik , hız ve kolaylık önemli faydalarındandır.

**Barkod tek boyutlu - 1D / iki boyutlu - 2D dir.

** 2D barkodlar 1 D'ye göre operasyonel etkinliği artırarak maliyeti düşürmüştür.

** 1D Barkodlar = Codabar , Kod 25 ( Aralıklı ve aralıksız beş ten iki kodlu) , Kod 11 , Kod 39 Kod 93 , Kod 128 , EAN 2 , EAN 5 , EAN 8

** 2D Barkodlar : Aztec Code , Yüksek kapasiteli renkli barkod , Data Matrix Maxi Code , QR Code PPF 417 , Shot Code

Barkod ; spor , hastane , sinema ve fuar alanları gibi sektörlerde kullanılır .

Barkodun yapısını oluşturan temel unsurlar : Başlangıç bitiş karakterleri

Kontrol karakterleri ve boş bölgeler

** Barkodlar : Paralel çizgilerle çizilmiş aralarında boşluk olan sembollerdir. Küçük bir alana büyük çaplı veri depolanabilir. Herhangi bir yüzeyde görsel bir şekille bilginin okuyucu makineler tarafından okunabilir formattaki yapılarını oluşturur. Eklendiği nesnelerle ilgili her türden bilginin sunumunun yapıldığı optik okunabilir bir sistemdir.

*** Barkod teknolojisinin uygulandığı ilk sektör : Demiryolu

** Semboloji : Çizimlerin ve boşlukların tanzim edilmesi süreci

* Semboloji karakterini belirleme sürecinde ; Başlama ve bitiş işaretleri - Mesajların alfanumerik karakterler yoluyla kodlanması kullanılır.

** 1D barkodlarının en büyük dezavantajı = - Bilginin yalnızca düz boyutta depolanmabilmesi

- Yalnızca veri tabanı olduğunda kullanılması

* Lineer borkod ile 2D barkodlar arasında ,sabit desen hasarı gibi farklılıklar söz konusudur.

* İlk ve en uzuc barkod okuyucu ; Karışık ışık demetlerinden oluşturulmuş şekliyle barkodun üstünden manuel olarak 'süpürülmüş 'tek bir foto sensörden oluşmaktadır.

* En eski tip olan birinci tür RS232 barkod tarayıcıdır.

**Orjinal barkod okuma programı olan sistemler : Android - App Word - Binsearch app - Symbian** Lineer barkodlar için testler : 1- Hat belirlerme 2 - Minimum yansıma 3 - Sembol kontrastı 4- Minimum hat kontranstı 5 - Geçiş ayarlama 6 - Noksanlık 7 - Deşifre etme 8 - Deşifre edilebilirlik

** 2 D Martiks semboller farklılık arz ettiğinde doğrulayıcının yapacağı testlerde bakılması gerekenler ;

- Sembol kontrastı , geçiş ayarlama , deşifre etme , kullanılmayan hata düzeltme , - Sabit desen hasatı , ızgara çeşitliliği , eksen çeşitliliği

*** D - Üretim kalite güvencesi C - Tipe uygunluk beyanı

E - Ürün kalite güvencesi F - Ürün doğrulaması

G - Birim doğrulaması H - Tam kalite

** sorular :

* Duyduğumu unuturum gördüğümü hatırlarım yaptığımı anlarım ; Confucius

** Edgar Dale in oluşturduğu koni ; Tecrübe

Edgar Dale tecrübe konisinde söyleme -yazma yüzdesi %70

* Sağlık güvenlik işaretleri ; Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretlere denir .

** Etkinlik sırasına göre risk kontrol önlemlerinin sıralanışı ;
Eliminasyon - İkame - Mühendislik önlemleri , İdari önlemler , Koruyucu donanım
* Bir tek doz sonrasındaki ölümcül etki, toksisite derecesini belirlemekte kullanılan LD50 değeri (mg/kg), tehlikeli maddeler için aralık 200-2000
* İnorganik gaz ve buharların renk kodu ve filtre tipi ; Gri - B
*
Avrupa Birliği’nin CLP Tüzüğü'nde yer alan P cümlelerinden (önlem ifadeleri) P400 serisi (P401 ile başlayan seri) ; Depolama

* Güvenlik tavsiyelerinin amacı ; İş yerlerindeki muhtemel risklere karşı, riskin oluşmasını engellemek veya risklerin getireceği sonuçları en aza indirmek.

** NOAEL = Olumsuz Etki Gözlenmeyen Seviye
* Sanayide kullanılan argon ve helyum tüplerinin renkleri ; Koyu yeşil - Kahverengi
* ADNR = Kıta içi su yolları taşımacılığında nehirlerde tehlikeli yük taşınmasına ilişkin düzenlemenin kısaltması
* Gaz buhar filtrelerindeki kırmızı renk : Civa buharları
** Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı AB Tüzüğü’nün kısaltması : CLP
** Bulaşıcı Maddeler”in sınıf numarası : Sınıf 6
** İş Sağlığı ve Güvenliği hakkındaki Yönetmelikler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Madde 30 maddesine dayanarak yayınlanmıştır.
**
HMIS : Sağlık tehlikesinin rengi mavidir. Dikdörtgen şeklindedir. Tehlike dereceleri için “0” ‘ dan “4” ‘e kadar rakamlar bulunmaktadır. KKD’ler ile ilgili bilgi verir.

** Tüp içindeki gazın tehlikesi alevlenebilen seviyede ise tüpün rengi ; Kırmızı
** Basınçlı gaz tüplerindeki “N” harfi ; Eski ve yeni renk kodlarının karışımını önlemek
** Kavrama : Bir uyarının işaret ve metninin ,tehlikeyi ne ölçüde iletebildiğidir.
** Malzeme bilgi formu :
Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmaya yönelik, kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara denir.

** Bitki koruma ürünleri ; Tehlikeli kimyasal maddelerin ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili mevzuatımızda ambalajlama ve etiketleme zorunluluğu kapsamındadır.

** MGBF ; Taşımacılık bilgisi , bertaraf etme bilgileri , ekoloji bilgisi , tolsikoloji bilgisi yer alır .

*İnsan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturabilecek piyasaya arz edilen maddelerin ve müstahzaların sınıflandırılması ambalajlanması ve etiketlenmesi etiketlemenin kapsamındadır.

* MGBF’nin 16 standart maddesi bulunur.
* Mavi baret = Bakımcı
* Kendinden yapışkanlı etiketin katmanları ; Üst yüzey , tutkal , silikon , taşıyıcı
* Tehlike tanımlama numaralarından 22 : soğutularak sıvılaştırılmış gaz