Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize Ceza Hukuku Kitap Arkası Vize Soru-Cevap


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
1.ÜNİTE1. Esasen haksızlık teşkil eden insan davranışlarından hangilerinin suç olarak tanımlanması gerektiğini, bu davranışların hangi koşullar altında işlenmesi hâlinde suç oluşturacağını ve suç teşkil eden bu davranışların işlenmesi hâlinde ne tür yaptırımların uygulanması gerektiğini belirleyen hukuk disiplinine ne ad verilir?
*CEZA HUKUKU
2. I. İnsanların toplum içinde birlikte yaşamalarının temini, toplumsal düzenin devamı için korunması gereken hukuki değerleri ihlal eden belli insan davranışlarına suç denir. II. Ceza yaptırımı ancak işlediği haksızlıktan dolayı kusurlu bulunan kişiye uygulanabilir. III. Güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi için gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla kişinin kusurlu sayılması zorunludur. Hangileri doğrudur?
*I VE II
3. Suç teşkil eden bir fiilin işlendiği şüphesiyle başlayıp bu şüphenin failin lehine veya aleyhine yenilmesine kadar devam eden süreç aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
*CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
4. I. Anayasa II. Kanun III. Milletlerarası sözleşme IV. Kanun hükmünde kararname V. Tüzük Hangileri ceza hukukunun doğrudan kaynaklarındandır?
*I,II VE III
5. “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez. Yine kanunun açıkça cezayı artırıcı bir neden olarak kabul etmediği bir husustan dolayı da kimsenin cezası artırılamaz.” kuralı ceza hukukuna hâkim olan ilkelerden hangisini ifade eder?
*SUÇTA KANUNİLİK İLKESİ
6. Kanunda açıkça suç olarak tanımlanmayan bir fiil, kanunda suç olarak tanımlanan bir fiile bazı yönlerden benzerlik gösterdiğinden bahisle o fiile ilişkin suç tanımı kapsamında cezalandırıldığı takdirde ceza hukukunda hâkim olan hangi ilkeye aykırılık söz konusu olur?
*KIYAS YASAĞI
7. Aşağıdaki durumlardan hangisinde lehe kanunun geçmişe uygulanması ilkesi geçerli değildir?
*İNFAZ REJİMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
8. Bir hükmün yürürlüğe girdiği anda ilgili olan her olaya uygulanması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
*DERHAL UYGULAMA
9. Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
*KANUNUN İLERİ YÜRÜMESİ
10. I. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanun hükümleri bakımından derhal uygulama ilkesi geçerlidir. II. İptal kararı kural olarak Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten 45 gün sonra uygulamaya konulur. III. Anayasaya göre iptal kararı failin lehine bir durum yaratıyorsa iptal kararı geriye yürür.
Anayasa mahkemesinin iptal kararlarının yürürlüğü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
*YALNIZ I

2. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi tipikliğin maddi unsurlarından değildir?
*HUKUKİ DEĞERLER
2. Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurları arasında yer alır?
*NİTELİKLİ HALLER
3. Aşağıdakilerden hangisi fiilin bir unsuru değildir?
*CEZALANDIRILABİLİR OLMA
4. Ancak kanuni tanımında gösterilen hareketlerle işlenebilen suçlara ne ad verilir?
*BAĞLI HAREKETLİ SUÇ
5. Suçun yazılı olmayan maddi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
*NEDENSELLİK BAĞI
6. Aşağıdakilerden hangisi, ancak bir suçun kanuni tarifinde özellikle yer verildiğinde araştırılacak maddi unsurdur?
*NETİCE
7. Oluşumu için kanuni tanımında gösterilen hareketlerinin icrasının yeterli olduğu suçlara ne denir?
*SIRF HAREKET SUÇU
8. Kural olarak icrai bir hareketle işlenebilen bir suçun ihmali hareketle işlenmesi aşağıdaki suçlardan hangisini oluşturur?
*GÖRÜNÜŞTE İHMALİ SUÇ
9. Oluşumu için kanuni tanımında gösterilen birden fazla hareketin icrasını gerektiren suç aşağıdakilerden hangisidir?
*ÇOK HAREKETLİ SUÇ
10. Suçların kanuni tanımlarında, suçun temel şekline ilave olarak öngörülüp cezanın artırılması veya azaltılmasına neden olan unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?
*NİTELİKLİ HALLER

3.ÜNİTE
1. Suçun kanuni tanımdaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesine ne denir?
*DOĞRUDAN KAST
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*SUÇLAR HEM KASTEN HEM DE TAKSİRLE İŞLENEBİLİR.
3. Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, bunu kabullenerek fiili işlemesine ne denir?
*OLASI KAST
4. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesini öngörülmeyerek gerçekleştirilmesine ne denir?
*BİLİNÇSİZ TAKSİR
5. Fiilin, kastedilen daha ağır veya başkaca neticenin oluşumuna sebebiyet vermesine ne denir?
*NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HÂL
6. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin gerçekleşmesine ne denir?
*BİLİNÇLİ TAKSİR
7. Aşağıdakilerden hangisi kastın kapsamına giren unsurlardan değildir?
*HUKUKİ DEĞER
8. A, gece karanlığında kendininkine benzettiği B’ye ait eve girer. Bu olay çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*A, SUÇUN KONUSUNDA HATAYA DÜŞMÜŞTÜR.
9. A, yeni aldığı pompalı tüfeği içinde fişeği olduğu hâlde duvara çaktığı iki çiviye asar. Tüfek, A işteyken eve gelen misafirlerden B’nin dikkatini çeker. B’nin eline alarak kurcalamaya başladığı tüfek aniden patlar ve diğer misafir C’nin yaralanmasına sebebiyet verir. Olay bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*A’NIN VE B’NİN TAKSİRİ VARDIR, TAKSİRKE YARALANMADAN DOLAYI SORUMLUDURLAR.
10. A, yeni aldığı uzun menzilli silahı denemek ister. Kendine ağaçlık bölgeden bir hedef seçer. Seçtiği hedefin zaman zaman hareket etmesi nedeniyle insan veya başka bir canlı olabileceğini düşünür, ancak orada insanın ne işi var diyerek tetiğe basar ve B’nin ölümüne sebebiyet verir. Olayda A’nın sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*OLASI KASTLA ÖLDÜRMEDEN SORUMLUDUR.


4. ÜNİTE
1. Hukuka aykırılık ve haksızlık ilişkisi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Hukuka uygunluk sebepleri hukuk düzeninin tamamından ortaya çıkarılmalıdır.
2. Kanuni tanımında “hukuka aykırı olarak” ifadesi yer alan bir suç açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
*Doğrudan kastla işlenebilir.
3. Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarının fail tarafından bilinmemesine bağlanan sonuç aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde ifade edilmiştir?
*Fail suça teşebbüsten sorumlu olur.
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilgilinin rızası bakımından yanlıştır?
*Reşit olmak rıza ehliyetinin temel şartıdır.
5. Polisin zor kullanma yetkisi kapsamında karşılaştığı direnci kırmak amacıyla silah kullanması hangi hukuka uygunluk sebebi kapsamındadır? *GÖREVİN İFASI
6. Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartlarından biri değildir?
* Kusur yeteneği bulunanların gerçekleştirdiği fiiller saldırı olarak nitelendirilebilir.
7. Aşağıdakilerden haber vermenin hakkın kullanımı kapsamında değerlendirilebilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?
*ÖRF VE ADETE UYGUNLUK
8. TCK’da sınırının telaş, korku ve heyecan nedeniyle aşılması hangi hukuka uygunluk nedeni bakımından kabul edilmiştir?
*MEŞRU SAVUNMA
9. Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenlerinden biri değildir?
*Zorunluluk hâli
10. Meşru savunmanın şartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Savunma niteliğindeki hareketlerin saldırının savuşturulması amacıyla gerçekleştirildiği hâllerde fiil hukuka uygundur.