Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize Bilgi Toplumu Ve E-devlet Vize Ders Özeti


#1
Ünite 1 (Bilgi Toplumu)
1_ Bilgi Toplumuna Dönüşümün Nihai Hedefi Nedir? Rekabet gücünü artırmak suretiyle dünya hasılasından daha fazla pay almak ve toplumsal refah seviyesini artırmaktır
2_ Bilgi Nedir? Bir konuyla ilgili fikir sahibi olma, konuya hâkim olma, herhangi bir şeyi, bir kişiyi veya bir olayı, deneyim ve gözlemler sonucu öğrenme ve özümsemedir
3_ İngilizcede Bilginin Karşılığı Nedir? Knowledge,
4_ Enformasyonun Karşılığı Ne Kullanılmaktadır? İnformation sözcüğü kullanılmaktadır
5_ Veriler Ne Oluşmaktadır? Sınıflandırıldığında, özetlendiğinde, düzeltildiğinde ya da aktarıldığında yani belli bir işleme tabi tutulduğunda enformasyonu oluşturmaktadır.
6_ Enformasyon Nedir? Verilerin anlamlı, yararlı ve organize olmuş biçimleridir
7_ Enformasyonun Amaçlara En Uygun Biçimde Kullanılabileceği Duruma Dönüştürülmesi De Bilgi Olarak
Nitelendirilmektedir. Bilgi, bilen tarafından içselleştirildiği, tecrübe ve algıları tarafından şekillendirildiği için genellikle kişisel ve özneldir.
8_ Bilginin Bileşenlerinin Ne Olduğu Söylenir? Deneyim, yargı, değerler, inançlar ve sezgi olduğunu söyleyebiliriz.
9_ Türk Dil Kurumu Bilgi Sözcüğünü Tanımlarken Şu İfadeleri Kullanmıştır:
İnsan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad,
İnsan anlığının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün,
Genel olarak ve ilksezi biçiminde zihnin kavradığı temel düşünceler,
Bir yargılamada bulunabilmek için bilinmesi gereken öğelerin her birine verilen ad,
Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarf ederek elde ettiği olgular,
Bireylerin herhangi bir çaba sarf etmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular,
Öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile edinilen gerçekler,
Tümü ya da bir parçası sınıflandırmaya elverişli olan nesneler topluluğunun, Ø niceliği ile ilgili yönü.
10_ Bilginin Öne Çıkan Altı Özelliği Bulunmaktadır. Bunlar:
Niceliği: Bilginin ölçülebilir sayısal özelliğidir.
İçeriği: Bilginin anlamıdır.
Yapısal Özelliği: Bilginin hangi formatla ve nasıl bir düzen içinde ifade edildiğidir.
Dili: Bilginin simgeler, alfabeler, kodlar biçiminde ifade edilerek anlatımıdır.
Niteliği: Bilginin bütünlüğü, doğruluğu, zaman karşısında dayanıklılığıdır.
Süreci: Bilginin değerini kaybetmeden geçerliliğini koruma sürecidir 11_ Veri, Enformasyon Ve Bilgi Arasındaki Farklar Şunlardır?
Veri
Enformasyon
Bilgi

Henüz yorumlanmamış sembollerdir.
İşlenmiş veridir.
Kullanılabilir enformasyondur.
Basit gözlemlerdir. Mevcut durumu gösterir.

Basitçe gerçekleri sunar.
Tahminlerde bulunmamıza, sebep sonuç ilişkileri kurmamıza imkân tanır.
Yapılandırılabilir veya kodlanabilir.
Yapılandırılmış, açık, basit ve nettir.
Karışık ve kısmen yapılandırılmıştır.
Nicel ve nitel olarak yazılı şekilde anlatılabilir.
Yazılı olarak kolayca anlatılabilir.
Kelimelerle ve açıklamalarla anlatılması zordur.


Yapılan işlemlerin belli biçimlerde tutulmuş kayıtlarıdır.

Hesaplanarak elde edilir. Doğruluğu verilerin bütünleştirilmesi ve hesaplanmasıyla mümkündür.
Bağlantılarda, kişiler arası konuşmalarda, deneyim tabanlı anlayışlarda, insanların durumları, sorunları, çözümleri karşılaştırma yeteneklerinde bulunur.
Çeşitli teknoloji sistemlerinde depolanır.
Bilgi sistemlerince ele alınır.
Biçimsel olmayan konulara ihtiyaç duyar.
Herhangi bir problemin çözümünde tek başına çözüm olmaz.
Genel bir durumdan anlam çıkarmada anahtar bir kaynaktır.
Karar almada, tahminlerde bulunmada, planlama vs. ana kaynak akıldır.
Ayrıştırılabilir veya işlenebilir.


Tekrar tekrar kullanılabilir.
Çoğunlukla deneyim yoluyla insanların akıllarında ortaya çıkar.

12_ Bilgi Toplumunun Gelişimi Hangi Devrimlere Uğramıştır? İnsanlık tarihi geçmişten günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçerek dönüşüme uğramıştır. Bu aşamalar tarım devrimi, endüstri devrimi ve bilgi devrimi olarak sıralanabilir
13_ Alvin Toffler Üçüncü Dalga Adlı Kitabında Dalga Benzetmesiyle Ne Anlatmıştır? Tarım toplumu, endüstri toplumu ve bilgi toplumu olmak üzere üç tip toplum tanımlaması yapmaktadır
14_ Bilgi Toplumu 1950 Ve 1960’lı Yıllarda Hangi Ülkelerde Çıkmış? ABD, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojilerinin giderek artan bir şekilde kullanımıyla ortaya çıkmış bir aşamadır.
15_ Bilgi Teknolojisi Nedir? Verilerin ve bilginin üretilmesi, işlenmesi, toplanması, saklanması, dağıtılması ve korunmasında kullanılan araçlardır
16_ Bilgi Toplumunun Tanımında, Toplumsal Kurumlardaki Değişimleri Vurgulayan Çeşitli Yaklaşımları Kolat Aşağıdaki Gibi Özetlemiştir:
Verimliliğin öne çıktığı üretim ilişkileri, üretim araçları, iş gücü ve çalışma koşullarındaki değişimi vurgulayan endüstriyel yaklaşım,
Bölgesel, ulusal ya da küresel düzeyde ekonomide ortaya çıkan yeniden yapılanma süreçlerinin vurgulandığı ekonomik yaklaşım
Devletlerin ulusal yetki ve sorumluluklarıyla uluslararası örgütlerin ve çok uluslu ortaklıkların yetki ve sorumluluklarını, kişisel bilgilerin gizliliği de içinde, yurttaşların bireysel hak ve özgürlüklerini vurgulayan siyasal yaklaşım,
Yeni mesleklerin gerektirdiği insan gücünü yetiştirme koşullarını ve çalışma kurallarını öne çıkaran eğitimsel yaklaşım,
Bireyin yaşamındaki olumlu ve olumsuz değişiklikleri betimleyen davranışbilimsel yaklaşım,
Yeni toplum düzenini olanaklı kılan altyapıyı temel alan teknik bilimsel yaklaşım vb. olarak sayılabilir
17_ Farklı Yaklaşımlara Bağlı Olarak Endüstri Toplumu Kavramının Yerine, Ortaya Çıkmakta Olan Yeni Toplumu Tanımlamayı Amaçlayan Çok Sayıda Yeni Kavram Ortaya Atılmıştır. Bu yeni toplumu
Amitai Etzioni post-modern çağ (post-modern era);
Daniel Bell endüstri sonrası toplum (post industrial society);
Paul Holmes kişisel hizmet toplumu (the personal service society);
Ralf Dahrendorf kapitalizm sonrası toplum (post-capitalist society);
Peter F. Drucker bilgi toplumu (knowledge society);
Yoneji Masuda enformasyon veya bilişim toplumu (information society);  Manuel Castells ağ toplumu (network society) olarak adlandırmıştır.
18_ Daniel Bell, Endüstri Sonrası Toplumu Nasıl Tanımlamaktadır? “dinamizmini bilgiden alan merkezi ve öncü insanı toplumun ihtiyaç duyduğu vasıflarla donatılmış uzmanlardan oluşan, temel üretim sektörü hizmetler olan ve kişiler arası bir oyunun geçerli olduğu bir toplum” olarak tanımlamaktadır
19_ Marshall Mcluhan, bilgi devriminin, gücünü bilgiden aldığını söylemektedir
20_ Yoneji Masuda, Bilgi Toplumunu Nasıl Görmektedir? Toplumsal bir dönüşüm olarak görmekte ve endüstri toplumundan tamamen farklı yeni bir toplumsal yapı olarak değerlendirmektedir
21_ Endüstriyel Uygarlığın Öncü İsimlerinden Bacon Da Bilgi İçin Ne Demiştir? Yüzlerce yıl önce “Bilgi güçtür.” sözüyle bilginin önemini dile getirmiştir
22_ Bilgi Teknolojileri Nedir? bilgi toplumunun hammaddesi olan bilgiye istenen zaman ve mekânda hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar
23_ Mcluhan’ın Evrensel Köy Benzetmesiyle Ne Alatmış? işaret ettiği gibi, birbirinden giderek daha fazla haberdar olan bir dünya düzenini meydana getirmektedir
24_ Castells Bu Yeni Toplum Türünü Ağ Toplumu Olarak İfade Etmektedir. Ağ Toplumunun En Belirgin Özelliği Nedir? zaman ve mekân sınırlamasını mobil iletişim araçları ile tamamen ortadan kaldırmasıdır
25_ Bilgi Toplumu Tartışılırken, Üzerinde Durulması Gereken Bir Başka Kavram Da Küreselleşmedir. Ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda bazı ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırları aşarak dünya çapında yayılmasını ifade eden küreselleşme, bilgi toplumunun itici gücü olmuştur. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde dünya küçülmektedir. Günümüzde iletişim teknolojilerinin ülke sınırlarını kaldırması, ülkeler ve toplumlar arasındaki her türlü etkileşimi sınırsız hâle getirmiştir.
26_ Bilgi Toplumunda İnsan Faktörü Önemli Bir Unsurdur. Bilgiyi kullanacak olan insandır. Bu açıdan, bilgi toplumunda eğitim ve öğretimde süreklilik önem kazanmış, öğrenmeyi öğrenmek temel bir felsefe hâline gelmiştir27_ Endüstri Ve Bilgi Toplumlarının Karşılaştırmalı Özellikleri Ve Değerleri Şunlardır?

Endüstri Toplumu
Bilgi Toplumu

Yenilikçi teknikbilim
Buhar gücü, elektrik, telefon telsiz
Bilgisayar, veri iletişim ağları, toplu iletişim
Yeniliğin özü
Kas gücünün makineleşmesi
Düşünsel emeğin makineleşmesi
Sürükleyici endüstri
Makine ve kimya endüstrileri​
Bilişim ve özellikle yazılım endüstrileri
Bilgi türü
Bilgi (durağan)
Bilişim (devingen, akışkan bilgi)
Temel ürünler
Mallar, makineler, hizmetler​
Bilgi; bilişim hizmetleri, öteki hizmetler

Yeni toplumsal sınıf​
Düşük/orta nitelikli endüstri işçisi, düşük gelir, görevini iyi yapma bilinci
Yaratıcı, yüksek nitelikli bilim işçisi, yüksek gelir, her şeyden sorumlu olma bilinci, her şey olabilir inancı

Çalışma koşulları​
Kısıtlı iş değiştirme, hafta sonu dışında yılda
1 kez dinlence, sendikalar, işçi eylemleri, grevler
Yüksek iş devingenliği, çalışma yerinde/zamanında özgürleşme, gönüllü örgütler, yurttaş eylemleri
Ekonomik yapı​
Mal ekonomisi, üretim-tüketim ayrımı, iş bölümü, iş birliği
Bireşimsel güç (sinerji), ortak üretim ve yararlanma, takım çalışması

Örgütsel yapı
Sıradüzensel basamaklı yapı, emir- komuta zinciri, işlevsel hat yönetimi; Fordizm-Taylorizm​
Yassı yapı, takım kaptanı benzeri eşlerarası ilişkiler, yönetişim, proje yönetimi, arge takımları, kurmay ilişkileri; Toyotaizm
Ekonomik ilke, başlıca özendiriciler
Fiyat ilkesi, kamusal/özel girişim, yarışmacılık, kâr​
Amaç ilkesi, gönüllü topluluklar, toplumsal yarar/işlev, saygınlık
Ulaştırma-iletişim​
Öncelikle tecimsel/endüstriyel amaçlar için demir yolu, gemicilik, kara yolu, hava taşımacılığı, PTT hizmetleri
Daha çok turizm, spor ve dinlenme amaçlı ulaşım, etkileşimli TV, görüntülü telefon, telekonferans, uzaktan öğretim, İnternet, eposta,
elektronik köy, ağ karşısında birey​
Devlet yönetim biçimi
Parlamenter demokrasi; bilimsel, öngörücü planlama
Katılımcı demokrasi; gelecek yaratıcı planlama
Toplumsal sorunlar​
İşsizlik, tekelcilik, savaş, emperyalizm, faşizm
Terör, mikroulusalcılık, küreselleşmenin olumsuz yüzü (tek- kutupluluk, tekelcilik, vb.), bilişim suçları
Tüzel düzenlemeler​
Yurttaşlar yasası, ticaret yasası, devletler hukuku
Bilgiye erişim özgürlüğü, kişisel gizliliğin korunması, yazılım iyelik haklarının ve düşünsel ürünlerin korunması, e-imza, bilişim suçları
Üretim ortamı
Fabrika
Büro, ev

Yaşam ortamı

Kentler; yoğun kentsel yerleşim​
Doğayla bütünleşen evlerden oluşan çevresel/kırsal yeni yerleşim yöreleri
Değerler
Maddi değerler, öncü merkez ülkelerin dilleriekinleri, bireysel/ kurumsal/ulusal zenginlik, insan hakları, bireyin özgürleşmesi, askeri ve
ekonomik güç​
Zamanın artan değeri, bireysel değerler, ulusal/bölgesel diller- ekinler, özdisiplin, toplumsal katkı, bireysel/kurumsal/ulusal saygınlık, küreselleşme, insan-doğa bütünleşmesi, yumuşak güç (düşün, sanat,
dil/ekin, kurumlar)​


28_ E-Avrupa Girişimi Ne Zaman Kabul Edildi? 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de düzenlenen toplantısında Avrupa’nın yeni ekonominin sağladığı fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmesi için, Avrupa Komisyonunca başlatılan ve Avrupa’yı bilgi toplumuna dönüştürmeyi hedefleyen e-Avrupa Girişimi kabul edilmiştir 29_ E-Avrupa Girişiminin 10 Temel Amacı Aşağıdaki Gibidir:
Avrupa’daki genç nüfusun sayısal çağa hazırlanması
Ucuz İnternet erişimi
e-Ticareti hızlandırmak
Araştırmacılar ve öğrenciler için hızlı İnternet
Güvenli elektronik erişim için akıllı kartlar
Yüksek teknoloji üreten/kullanan KOBİ’ler için risk sermayesi
Özürlüler için e-katılım
Çevrimiçi sağlık hizmetleri
Akıllı ulaşım
Çevrimiçi devlet hizmetleri
30_ E-Avrupa 2002 Ne Hedeflenmiştir? 23-24 Mart 2000 tarihlerindeki Lizbon Zirvesi’nde 15 Avrupa Birliği ülkesi tarafından gerçekleşen toplantıda, Avrupa’nın gelecek on yılda dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi hâline gelmesi hedeflenmiştir


31_ E-Avrupa 2002 Eylem Planı Kapsamında Belirlenen Üç Ana Amaç Ve Alt Başlıkları Şu Şekildedir:
1..Daha ucuz, daha hızlı ve güvenli İnternet
Daha ucuz ve daha hızlı İnternet erişimi
Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı İnternet
Güvenli ağlar ve akıllı kartlar
2..İnsana ve beceriye yatırım
Sayısal çağda Avrupa gençliği
Bilgi temelli ekonomide çalışmak
Bilgi temelli ekonomiye herkesin katılması
3..İnternetin kullanımını teşvik etmek
e-Ticarete ivme kazandırmak
e-Devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim
e-Sağlık
Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği
Akıllı taşıma sistemleri
32_ E-Avrupa+ Eylem Planı Neyi Amaçlamıştır?
Aday ülkelerin ekonomilerinin yenilenmesini ve modernizasyonunun hızlandırılmasını,  Kurumsallıklarının ve yeteneklerinin artırılmasının desteklenmesini,  Genel rekabet güçlerinin geliştirilmesini amaçlamıştır.
33_ E-Avrupa+ Eylem Planı Neyi Ön Koşul Koymuştur? e-devlet, e-sağlık, e-öğrenme ve e-ticaret alanlarında “herkese, erişebileceği, hızlı ve uygun fiyatlı iletişim hizmeti” sağlamayı ön koşul olarak koymuştur
34_ E-Avrupa+ Eylem Planı, 4 Ana Başlık Altında Toplam 56 Maddeden Oluşmaktadır
Bilgi Toplumunun Temel Yapı Taşlarını Oluşturma Çalışmalarının Hızlandırılması
Daha Ucuz, Daha Hızlı ve Daha Güvenli İnternet Erişimi
İnsan Kaynağına Yatırım
İnternet Kullanımının Canlandırılması
35_ E-Avrupa 2005 Eylem Planının Temel Hedefleri Şu Şekildedir:
e-devlet, e-eğitim ve e-sağlık başta olmak üzere modern çevrimiçi hizmetlerin sunumu,
Dinamik e-iş ortamının yaratılması,
Rekabetçi fiyatlarla yaygın geniş bant erişimi,
Güvenli bilgi altyapısının sağlanması
36_ Avrupa Birliği, E-Dönüşümü Sağlamak İçin Hazırladığı Stratejiler Ve Eylem Planlarının Uygulanabilirliğini Artıracak Ve EDönüşümü Hızlandıracak Programlara Destek Vermiştir. Bu Programlar Şu Şekildedir:
IDA Programı,
e-Devlet hizmetleri Programı (IDABC),
CIP- ICTPSP,
Altıncı Çerçeve Programı,
Yedinci Çerçeve Programı,  e-İçerik Programı,  e-Ten Programı.
37_ Türkiye, Bilgi Toplumuna Dönüşüm Sürecinde, Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden Etkin Olarak Yararlanmak Amacıyla Orta Ve Uzun Vadeli Stratejiler Belirlemiştir.
TUENA,
e-Dönüşüm Türkiye Projesi,
2006-2010 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi,
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı bu kapsamda önemli eksenlerin belirlendiği stratejiler olmaktadır
38_ Türkiye’de, Bilgi Toplumuna Geçiş Yönündeki Çalışmaların Başlangıcı Olarak Ne Zaman Olmuştur? 1991 yılında Dünya Bankası tarafından hazırlanan Türkiye, Enformatik ve Ekonomik Modernizasyon: Bir Dünya Bankası Çalışması kabul edilmektedir
39_ Türkiye Bilgi Toplumuna Geçişte Atılan İlk Adımlar Nelerdir?
1999 yılında ise TUENA (Türkiye Ulusal Enformatik Ana Planı) ve
1998’de KamuNET çalışmalarına yer verilmiştir. Bu çalışmalar bilgi toplumuna geçişte atılan ilk adımlar olarak nitelendirilmektedir
40,_ Bilgi Toplumu Dairesinin Öncelikli Görevi Nedir? Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamaktır 41_ E-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin Koordinasyonunu Sağlamak Ve Bilgi Toplumu Olma Yolunda Stratejileri Belirlemek Üzere Ne Kuruldu? 2003 yılı Mart ayında Kalkınma Bakanlığı bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi (BTD) kurulmuştur.
42_ E-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin Başlıca Hedefi Nedir? Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek için, katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturmaktır. Bununla birlikte vatandaşlar, işletmeler ve kamu kesimi ile tüm toplumun, bilgi toplumuna dönüşümünün uyum içinde ve bütünleşik bir yapıda yürütülmesi amaçlanmaktadır
43_ Türkiye’de Bilgi Toplumuna Yönelik Temel Politika Metinleri, 1999-2018 Şunlardır?


44_ Türkiye’nin Bilgi Toplumuna Dönüşüm Sürecinde 7 Temel Stratejik Eksen Belirlenmiştir. Bu Stratejiler Şu Şekildedir:
Sosyal Dönüşüm: Herkes için bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatı sağlanacaktır.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu: İşletmelere bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla rekabet avantajı sağlanacaktır.
Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü: Yüksek standartlarda kamu hizmeti sunulacaktır.
Kamu Yönetiminde Modernizasyon: Bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenen kamu yönetimi reformu sağlanacak, etkin bir e-devlet oluşumu bilgi ve iletişim teknolojileri desteğiyle hayata geçirilecektir.
Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü: Proje odaklı hizmetler ve kamu- özel sektör iş birlikleriyle sektöryetkinlikleri geliştirilerek dış pazarlara açılım sağlanacaktır.
Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri: İletişim altyapı ve hizmetlerinin geliştirilebilmesi toplumun her kesimine yüksek kalitede ve ucuz geniş bant erişim imkânı sağlayacaktır.
Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi: Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe Ar- Ge faaliyetlerine öncelik verilerek küresel pazarın taleplerine uygun yeni ürün ve hizmetler sunulacaktır 45_ Türkiye’nin E-Dönüşüm Kapsamında Yaptığı Girişimlerden Bazıları Şunlardır?
e-Devlet Kapısı Projesi’dir. Bunun yanı sıra
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
Elektronik İmza Kanunu,
Evrensel Hizmet Kanunu,
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun gibi kanunlar da çıkarılmıştır
46_ Bilgi Toplumu Stratejisi Ve Eylem Planı’nın (2015-2018) birinci aşaması olan hizmet alımları aşamasında, altyapı çalışmaları yapılmış ve bunun sonucunda,
Mevcut Durum Raporu,
Küresel Eğilimler,
Makroekonomik Etkiler Ve İhtiyaç Tespiti Ve
Öneriler raporu olmak üzere dört ana grup belirlenmiştir
47_ 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Ve Eylem Planı’nın Eksenleri Şu Şekildedir:
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Sektörü: Hayatın sayısallaşması ile birlikte bilgisayar teknolojileri ürün ve hizmetlerine olan bağımlılık artmaktadır. Ülkemizin nüfusu ve dünya ekonomisindeki payı dikkate alındığında, BİT pazarının küçük olduğu ve önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Artan talep ve değişen ihtiyaçlara bağlı olarak BİT sektörü içerisinde bulut bilişim, büyük veri, oyun, mobil uygulamalar ve güvenlik gibi alanlar öne çıkmaktadır.
Geniş bant Altyapısı ve Sektörel Rekabet: İnternet kullanım oranlarındaki artış, video içerik oranının yükselmesi, yeni teknolojilere göre değişen ihtiyaçlar ile veri trafiğinde artışı sağlamış, bu da daha yüksek bant genişliği ihtiyacı ve talebi doğurmuştur. Ülkemizde fiber teknolojinin sabit geniş bant İnternet hizmetleri içerisindeki payı giderek artmaktadır
Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam: BİT sektöründe nitelikli insan gücü talebi dünya genelinde artmaktadır. Ülkeler kendi koşullarını dikkate alan stratejiler geliştirerek BİT sektöründe istihdamı yaratmalıdırlar. Türkiye’nin istihdam yapısına bakılırsa kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımının düşük; genç işsizlik oranının yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ülkemizde, yazılım ve BİT hizmetleri sektörlerinin küçük olması, bu sektördeki istihdamın genel istihdama göre daha düşük kalmasına neden olmaktadır. BİT alanlarında yetiştirilmek üzere üniversitelerde bölümler açılmaktadır. Bu bölümlerin kapasiteleri güçlendirilmeli ve özel sektörle iş birlikleri artırılmalıdır.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu: BİT’in kullanımı dünya genelinde hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak kullanım yoğunluğu ve niteliği açısından bölgeler ve ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Erişim altyapısının yaygınlaştırılması, cihaz ve erişim fiyatlarının düşürülmesi, Türkiye’de BİT’lerin kullanımını artırmıştır.
Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güveni: Bilgi toplumuna dönüşüm, bireysel ve toplumsal riskler yanında siber saldırılar, bilişim suçları, kişisel verilerin izinsiz kullanımı, veri hırsızlığı, kullanıcıların istismarı gibi önemli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar ekonomik kayıp, kullanıcılarda güven eksikliği ve hizmetlerde kesinti gibi sonuçlar doğurabilmekte bu da bilgi toplumuna dönüşüm sürecini yavaşlatabilmektedir. Türkiye’de bu konuyla ilgili çalışmalar, 1990’lı yıllarda başlamıştır. Bununla birlikte 2010 yılında Anayasa’da yapılan bir düzenlemeyle kişisel veriler temel bir hak olarak koruma altına alınmıştır. Ulusal bilgi güvenliği konusunda 2013 yılında Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı kabul edilmiştir. Ülkemizde bilişim suçlarıyla mücadelede ihtisas mahkemelerinin kurulması önem arz etmektedir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler: BİT, toplumların kent yaşamı, çevre, eğitim, sağlık, enerji vb. alanlardaki temel sorunlarına çözüm bulmasında ve yeni hizmetlerin sunulmasında önemli bir role sahiptir. Akıllı kentler, akıllı ulaşım, çevre politikaları bu anlamda öne çıkmaktadır. Türkiye’de akıllı kentlerin hayata geçirilmesinde belediyeler finansmana ihtiyaç duyabilmektedirler. Sağlık alanın da ise Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleşen e-sağlık uygulaması vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmaktadır.
İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret: İnternet, perakende, finans, seyahat, eğitim, eğlence ve ulaştırma sektörlerinde İnternet tabanlı yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Türkiye’de İnternet kullanımı ve e-ticarete olan talep giderek
artmaktadır. Yeni düzenlemeler ile gereksiz birçok prosedür ortadan kaldırılmıştır. e-ticaret pazarının gelişmesi amacıyla KOBİ’ler için masraf teşkil eden teknik altyapı giderleri desteklenmeli, çevrimiçi alışverişlerde güvenlik ve gizlilik kaygıları giderilmelidir.
Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik: BİT’teki gelişmeler, kamu hizmetlerinin sunumunda yenilikçi etkiler yaratmış, hizmetlerin vatandaşlara ve girişimlere ulaştırılmasını kolaylaştırmıştır. Ülkemizde birçok kamu hizmeti elektronik ortamda sunulmaktadır. Bu kapsamda e-devlet hizmetleri geliştirilmekte ve sürdürülmektedir.


Ünite 2 (E- Devletin Tanımı ve Özellikleri)

47_ Bilgi Toplumu Olarak Adlandırılan Bu Dönemde, Tarım Ve Sanayi Toplumu Dönemlerinden Farklı Olarak Nedir? Gücün kaynağı bilgidir’ ya da ‘bilgi güçtür’
48_ Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Gelişimi, Küreselleşmenin Etkileri Ve Bu İki Dinamiğin Bileşiminden Doğan Ağ
Ekonomileri; enformasyon devrimi ya da bilgi toplumu şeklinde tanımlanan dönüşümdür
49_Bürokrasi Nedir? Devletin işleyişini düzenleyen mekanizma olarak bürokrasi, devlet vatandaş ilişkisinde de köprü görevi görmektedir. Bürokrasi, yazılı kuralları bulunan hiyerarşik bir örgütlenme tarzı olan bir yapıdır. Hiyerarşik yapısı ve önceden belirlenmiş kuralları ile devletin üstlendiği görevleri yürüten vazgeçilmez bir uygulamalar bütünüdür
50_ Bürokrasi Hangi Sözcüklerden Türemiştir? Latince “burra” (masaları örtmede kullanılan koyu renkli kumaş) ve Yunanca “kratos” (egemenlik, yönetim) sözcüklerinden türetilmiştir
51 E-Devlet İle İlişkili Olan Bürokrasi Nasıl Tanımlanır? Dijital Bürokrasi, Elektronik Bürokrasi ya da e-Bürokrasi olarak tanımlanabilir. e-Bürokrasi’nin ise e-Devlet’in bir gerekliliği olduğu söylenebilir
52_ İnternet Türkiyeye Ne Zaman Geldi? 21. yüzyıl başlarına kadar Türkiye’de ve hatta dünyada, değil İnternet, bilgisayar kullanımı bile çok yaygın değildi. Devlet dairelerinde, iş yerlerinde kullanılan yaygın araç daktilo idi. İnternet, Türkiye’ye 1994 yılında gelmiş ve 2000’li yıllarda yaygın hâle gelmiştir
53_Ekonomik Kalkınma Ve İş Birliği Örgütü (OECD) E-Devleti Nasıl Tanımlamıştır? daha iyi bir yönetişim amacına ulaşabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin, özellikle de İnternetin bir araç olarak kullanılması olarak tanımlamıştır
54_ OECD Nedir? Organisation for Economic Co-operation and Development
55_ E-Devlet Nasıl Tanımlanır? genel olarak devlet ile vatandaşların birbirine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetlerin elektronik ortamda hızlı, kolay erişilebilir, güvenilir ve kesintisiz gerçekleşmesini sağlayan bir mekanizma olarak tanımlanabilir
56_ Elektronik devlet Nedir? Kavramının kısaltılmışı olarakkullanılan e-Devlet kavramı, devletin kendi iç işleyişinde ve sunduğu hizmetlerde bilişim teknolojilerinin kullanılmasıdır
57_ Elektronik Devlet, Başka Nasıl Tanımlanır? “akıllı devlet” ya da“dijital devlet” olarak da adlandırılmaktadır
58_ E-Devlet Kavramı Neyi İfade Eder? özelikle yönetimin yeniden yapılandırılması çabalarıyla önem kazanmaya başlamış olup bütünleşmiş strateji, süreç, organizasyon ve teknolojiyi ifade eder
59_ E-Devlet Uygulamalarından Kamu Yönetimi Sistemindeki Beklentiler Nedir?
örgüt ve veritabanlarını birbirlerine bağlaması,
kamu hizmetlerinin hız ve kalitesini iyileştirmesi,
yönetimde etkililik ve etkinliği artırması,
yöneten ve yönetilen arasında etkileşimin nitelik ve niceliğini yükseltmesi ve
adem-i merkeziyetçi,
şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim sistemi inşa etmesi gibi çok geniş bir yelpazeyi içermektedir
60_ E-Devlet Kavramı Nelerle İlişkilidir? e-Demokrasi, e-Ticaret, e-Kültür gibi kavramlarla da ilişkilidir
61_Adem-İ Merkeziyetçilik Nedir?, devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüştür. Adem-i merkeziyet, “merkezin yokluğu” demektir. Yerinden yönetim, özyönetim şeklinde de kullanılmaktadır 62_E-Devlet Üzerinden Etkileşim Kuran Tüm Aktörlerin Başına “E” Harfi Eklenebilir; E-Vatandaş, E-Kurum, E-Şirket Gibi.
Bu Aktörlerin E-Devletteki Anlamları Şöyledir (Şahin ve Örselli, 2003):
e-vatandaş, devletle olan iletişim ve bağlantısını bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştiren yurttaş.  e-kurum, vatandaşa bilgisayar ağları üzerinden, dijital ortamda hizmet sunan kurum.
e-şirket, çevreyle olan iletişimini ve işlemlerini bilgisayar ağları üzerinden yapan şirket
63_ Paydaş Nedir? hedeflerin başarıya ulaşmasından etkilenen ya da bu süreçte etkili olan herhangi bir grup veya bireydir 64_ E-Devlet’in Ana Paydaşları Kimlerdir?
1. kamu kurumları,
2. sivil toplum kuruluşları,
3. üniversiteler ve
4. özel sektör olarak ele alınabilir
65_ E-Devlet İle İlgili Strateji Ve Eylem Planlarının Geliştirilmesi Nasıl Olur?
kamunun tecrübesi,
sivil toplum kuruluşlarının bütüncül bakış açısı,
üniversitelerin bilimsel yaklaşımı,  özel sektörün dinamizmi
66_ Paydaşlara Bağlı Olarak Alanda Sıklıkla Kullanılan E-Devlet Etkileşim Türleri Aşağıda Açıklanmaktadır (Yıldız, 2011):
Devletten Devlete (G2G); örneğin, iki kamu kurumunun bir veri tabanını ortak kullanması,
Devletten Vatandaşa (G2C); örneğin, bir vatandaşın vergisini İnternet üzerinden öğrenip ödeyebilmesi,  Devletten Özel Sektöre/İş Dünyasına (G2B); örneğin devlet ihalelerinin İnternet üzerinden duyurulması. Bu etkileşim türlerine ek olarak e-posta, SMS, sosyal medya araçları gibi araçlar sayesinde devlet dışındaki paydaşlar da kamusal bilgi ve hizmetlerin sadece pasif bir alıcısı değil aynı zamanda belli bir noktaya kadar hizmetin eş-üreticisi durumuna gelmişlerdir. Buna dayanarak izleyen etkileşimlerden de söz edilebilir (Yıldız, 2011):
Vatandaştan vatandaşa (C2C); örneğin, bir doğal afet sonrasında devlet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki bilgi ve faaliyet eşgüdümünün İnternet üzerinden yapılması,
Sivil toplumdan vatandaşa (NGO2C); örneğin, kamusal meseleler hakkında İnternet üzerindeki tartışma gruplarında yapılan yazışmalar.
67_ Elektronik Kamu Hizmetleri Kullanım Alanları Şunlardır?

Bilgi verme hizmetleri
İletişim hizmetleri
On-line işlem hizmetleri
Günlük Yaşam
İş hayatı, Konut, Eğitim, Sağlık, Kültür Ulaşım, Çevre vs. hakkında bilgiler
Günlük yaşama ilişkin konularda danışmanlık
İş ya da konut ilanları e-posta iletişimi
Bilet rezervasyonu
Çeşitli programlara kayıtlar
Uzaktan Yönetim
Kamu hizmetleri rehberi
İdari süreçler için kılavuz
Kamu kayıtları ve veri tabanları
Kamu görevlileri ile e-posta iletişimi
Formların elektronik ortamda doldurulması
Politik Katılım
Yasal düzenlemeler
Meclis kayıtları
Siyasi programlar
Görüş belgeleri
Karar alma sürecinde hazırlanan belgeler
Siyasi konulara ilişkin tartışmalar
Politikacılarla e-posta iletişimi
Referandum
Seçimler Anketler

68_ E-Devlet’in Özellikleri Nedir?
Bilgi Devleti olarak e-Devlet:
Teknik Devlet olarak e-Devlet:
69_Bilgi Devleti olarak e-Devlet nedir? Kamu, toplumsal yaşamda bilginin en yoğun olarak üretildiği, toplandığı, dağıtıldığı, kullanıldığı ya da belirli amaçlarla gizlendiği sosyal bileşendir. Vatandaşların bireysel, özel bilgileri, şirketlere ait bilgiler, ekonomik ve sosyal yaşama ait bilgiler bu bilgilerden bazılarıdır
70_Teknik Devlet olarak e-Devlet nedir? Yeni devlet anlayışında teknolojinin yeri tartışılmaz derecede önemlidir. Kamu yönetimi sisteminde teknoloji kullanımının temel amaçları kamu çalışanlarının yönetsel etkinliğini ve idarenin verimliliğini artırmaktır
71_Paradigma nedir? Belli bir dönemde bilimsel olarak olgu ve olayları açıklamaya yarayan ortak ve genel bakış açısı.
Paradigma, var olan durumu açıklama özelliğini yitirdiğinde yerini yeni bir paradigma alır
72_Bilgi teknolojileri ve İnternete bağlı olarak kamu yönetiminin dijital çağda dönüşmesinden yola çıkılarak geleneksel bürokratik paradigma ile e-Devlet paradigmasına ilişkin yapılan karşılaştırma


Bürokratik paradigma
e-Devlet paradigması

Yönelim
Üretim maliyet-etkinliği
Kullanıcı memnuniyeti ve kontrolü, esneklik
Süreç organizasyonu
Fonksiyonel rasyonellik, bölümlere ayırma, dikey hiyerarşi
Yatay hiyerarşi, ağ örgütlenmesi, enformasyon paylaşımı

Yönetim ilkesi

Kural ve yetki ile yönetim
Esnek yönetim, merkezî koordinasyon ile bölümler arası takım çalışması
Liderlik tarzı
Komuta ve kontrol
Kolaylaştırma ve koordinasyon, yenilikçi girişim
İç iletişim
Yukarıdan aşağı doğru, hiyerarşik
Merkezî koordinasyon ile çok yönlü ağ, doğrudan iletişim
Dış iletişim
Merkezî, resmî, sınırlı kanallar
Resmî ve gayrı resmî doğrudan ve hızlı geri bildirim, birden çok kanal
Hizmet sunum şekli
Belgelere dayalı ve kişilerarası etkileşim
Elektronik değiş tokuş, yüz yüze olmayan etkileşim
Hizmet sunum ilkeleri
Standardizasyon, tarafsızlık, eşitlik
Kullanıcı özelleştirme, kişiselleştirme


73_E-devlet’in kamusal hizmetleri yaygın ve erişilebilir hâle getirmek, hizmet üretim ve yönetim sürecinde vatandaşların istek ve eğilimlerini daha etkin değerlendirmek ve katılımcı yurttaşlığın önünü açmak, devlet kurumlarının daha rasyonel veverimli işlemesini sağlamanın yanısıra aşağıdaki amaçlarının da olduğu söylenebilir
Harcamalarda tasarruf sağlanması: Her yıl devlet üzerinde yük oluşturan harcamaların, e-Devlet sisteminin benimsenmesiyle çok büyük oranda düşürülebilmesi.
Kâğıt işlemlerinin kontrol altına alınması: e-Devlet anlayışının yerleşmesiyle beraber, kâğıt üzerinden yapılan; oy verme, sağlık, vergi, nüfus ve gümrük işlemleri, belediye hizmetleri gibi her türlü işlemin elektronik ortama aktarılması ve böylelikle her türlü analize olanak sağlaması.
Bürokrasinin azalması: Vatandaşların sıra beklemeden kurumlardaki işlerini çözebilmesi, bilgi almak istedikleri kurumlarla iletişimlerini İnternet üzerinden sağlaması, kâğıt ve evraklarla uzayan işlem sürelerinin kısalması.
Kamu yönetiminde şeffaflık: Yapılan işler ve hizmetlerle ilgili olarak gizlilik sınırlamaları mümkün olan en alt düzeylere inerken bilgi edinme hak ve özgürlüğünün önünün açılması. Bilginin yayılma hızının artarak toplumun ilgili tüm kesimlerinin bu bilgilerden yararlanması, böylece demokratik bir toplum olma yolunda da katkı sağlanması.
Kamu hizmetlerinde hızın arttırılması: Kısa sürede çok fazla sayıda hizmetin verilebilmesi, tek durak merkezleri gibi uygulamalarla bir platformdan birden fazla hizmete ulaşabilmesi.
Kamu yönetiminde üretkenlik ve verimlilik: İletişim araçlarının daha resmî iletişim yöntemleriyle mümkün olmayan ilişkilerin desteklenmesinde önemli rol oynayarak çalışan iletişimini güçlendirmesi. E-Devlet uygulamaları sayesinde kamu kuruluşlarının daha az kaynakla daha çok iş üretmeleri.
Hizmet kalitesi: Vatandaşlara İnternet ortamından belli bir kalite düzeyinde ve standartlaştırılmış hizmet sunulması.
Kamu yönetiminde kesintisiz hizmet: Kamu hizmetlerinin süreklilik, düzenlilik ve istikrarlılık özelliklerinin 7 gün 24 saat hazır bulundurulması. Hizmetin hazır olmadığı durumda ise ona ulaşım yollarının ve sistemin her zaman açık olması.
Vatandaşın yönetime etkin katılımı: Siyasette aktif rol almayan ancak bu konularda düşüncesini açıklamak isteyen kişilerin, hızla karar mercilerine ve diğer insanlara aktarabilmesi. Böylece, gelişen bilgi toplumunda, bilgiye daha iyi ulaşan insanların, resmî kurumların karar alma sürecine doğrudan katılabilmesi ve demokrasi açısından da ilerleme sağlanması.
Herkese eşit hizmet, etkin ve hızlı denetim: Sunulan hizmetlerden herkesin eşit şekilde yararlanabilmesi, kurallı ve kayıtlı sistem sayesinde etkin ve hızlı denetimin sağlanması.
Kolay, hızlı ve rahat erişim olanağı: Teknolojinin olanakları sayesinde bizzat kuruma gitmeye gerek kalmaması, işlemin gerçekleşmesi için uzun süre beklenmemesi.
74_ Radyo, televizyon ve İnternetin bulunuşundan 50 milyon kullanıcıya ulaşmak için geçen süre incelendiğinde nasıl olmuş? radyo için 38 yıl, televizyon için 13 yıl iken İnternet için sadece beş yıldır. Bu da e-Devlet’in yakın gelecekte tüm vatandaşları kapsayacağının, belki de zorunluluk hâline geleceğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir
75_E-devletin gelişimine ilişkin teknik, örgütsel ve yönetsel unsurlara dayanarak önerilen Layne ve Lee’nin (2001) modeli alanda en bilinen model olup aşamaları aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:
Kataloglama: Devletin ya da kamu kurumunun bir web sitesi oluşturarak İnternet üzerinde varlık göstermeye başladığı, bilgilerin sunulduğu ancak kullanıcı açısından işlevselliğin çok az olduğu aşamadır.
İşlem: Kullanıcıların İnternet üzerinden hizmet alabildiği, çift yönlü iletişimin söz konusu olduğu aşamadır.
Dikey Bütünleşme: Farklı düzeylerde bütünleşmeyi ifade etmektedir, aynı alana ilişkin yerel düzeydeki veritabanlarının ulusal düzeydekiler ile bütünleşmesi gibi.
Yatay Bütünleşme: Farklı işlevlerin bütünleşmesini ifade etmektedir, farklı alanlarda kamu kurumlarınca sağlanan hizmetlerin tek bir sistemden kullanıcıya sunulduğu aşamadır 76 Belge yaşam döngüsünün evreleri nedir?
üretim/sağlama,
kullanma/dağıtım,
koruma,
arşivleme ve
imha olarak ele alınabilir.
77_ Elektronik Belge Yönetimi’nin İngilizce Karşılığı Nedir? “Electronic Records Management”tır
78_ Elektronik Belge Yönetimi Nedir? Belgelerini üretme ve iletme için bilgi teknolojilerini kullanması ile belge yönetimi de elektronik ortama doğru bir değişim göstermiş olup “Elektronik Belge Yönetimi” olarak adlandırılmaktadır Dolayısıyla, Elektronik Belge Yönetimi, fiziksel ortamda mevcut olan belgelerin elektronik ortama geçirilmesi ya da elektronik ortamda belgelerin üretilmesi ve bu belgelerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi, kullanılması ve arşivlenmesi işlemlerini kapsamaktadır.
79_ Belge Yönetimi, Türü Ve Amacı Ne Olursa Olsun, Tüm Kurumlarda Var Olan/Olması Gereken Bir Fonksiyondur.
Kurumlarda Kayıt Tutma Ve Belge Yönetimi Fonksiyonu Aşağıdaki Beş Temel Kurumsal Amaca Hizmet Etmektedir
güncel karar verme ihtiyaçlarına cevap verilmesi,
kurumsal kaynakların nasıl sağlandığının ve kullanıldığının belgelenmesi,
kurumun, kurum çalışanlarının ve hizmet sunulan kitlelerin haklarının korunması,  kurumun tabi olduğu mevzuata uygun davranıldığının belgelenmesi,  tarihsel süreç içerisinde kurumsal devamlılığın izlenebilmesi.
80_ERP (Enterprise Resource Planning Kurumsal Kaynak Planlama) Yazılımları Nedir? bir işletmenin tüm fonksiyonlarını kapsayan bütünleşik bilgi sistemleridir
81_ Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS), Nedir ? elektronik belge yönetiminin gerçekleştirilmesini sağlayan sistemdir. EBYS sistemleri, kurumsal iş süreçleri içerisinde sürekli olarak belgelerin üretilmesi, kurum içinden ya da kurum dışından alınan belgelerin kayıt altına alınması, muhafaza edilmesi, dağıtılması, arşivlenmesi, değerlendirilmesi ve ayıklama- imha işlemine tabi tutulması işlemlerini yerine getirmek için gerekli olan her türlü kuram ve uygulamayı kapsayan geniş bir yapı olarak da tanımlanmaktadır
82_ Web Temelli Altyapının Varlığı İle Ne Olur?
ofis içi ya da dışı kullanım ve belge havuzuna erişimde esneklik sağlamaktadır.
Kurumsal formlar, dijital ortamda kullanılır ve raporlanır;
kurumsal iş süreçlerinin, elektronik iş akışları üzerinden yürütülmesi söz konusudur.
Organizasyon içinde ortak belge, iş akışı ve form kullanımı ile kurumsallaşma desteklenmektedir.  Yönetim tarafından izlenebilirliği sağlar
83_ Belgelerin Dijital Ortamda Depolanması İle Neler Olur?
Erişim kolaylığı sunar,
Fiziksel arşivleme maliyetlerini düşürür,  Afet ve diğer risklere karşı güvenlik sağlar,  Bakım sürecini kolaylaştırır.
84_ EBYS’nin Yararları Aşağıdaki Gibi Açıklanabilir
Hız: EBYS, belgeyle ilgili fiziksel ortamda yapılması zaman alan tüm işlemler (çıktı alma, harmanlama, deftere kaydetme, zimmetleme, zarhama, onay aşamalarının takibi, dağıtımı, istatistiklerinin tutulması, güvenlik tedbirlerinin alınması, çoğaltılması, dosyalanması, arşivlenmesi ve imha edilmesi) kısa sürede gerçekleştirilir.
Güvenlik: Güvenli ağ, kontrollü bilgisayarlar, kullanıcı yetkilendirmeleri, şifreleme, elektronik sertifikalar, kurallı ve kayıtlı erişim, elektronik yedekler sayesinde sağlanır.

Maliyet: Kâğıt miktarı, kurye ve posta maliyetleri, dosyalama, arşivleme ve depolama giderleri, koruma ve bakım maliyetleri azalır.

Verimlilik: Belge işlerine ayrılan zamanın azalmasıyla personelin asıl işe odaklanabilmesi, dosya ve dolapların azalarak çalışma ortamının ferahlaması, ortak belge ve iş akışı ile kurumsallaşmanın desteklenmesi, erişimde mekân esnekliği verimliliği artıran unsurlardır.

Bilgi yönetimine katkı: Bilgi karar vericilere sistematik bir şekilde ulaştırılır, tarihsel araştırmalar ve kurumsal hafıza için katkı sağlanır, bilginin gereksiz birikimi önlenir, bilgi vatandaşa kolay, ekonomik ve güvenli olarak ulaştırılır. Bilginin, belirlenmiş strateji ve politikalara uygun olarak belli bir standartta oluşturulması, saklanması, düzenlenmesi, paylaşılması, dağıtılması, arşivlenmesi ve imhası söz konusudur.

85_ EBYS’nin sözü edilen özelliklerinden tam olarak yararlanılabilmesi, e-imza, e-yazışma ve kayıtlı elektronik posta kullanılması ile yakından ilişkilidir. Bu bağlamda ilgili kavramlar aşağıda tanımlanmıştır

Elektronik İmza (e-İmza)

Teknolojinin gelişimine paralel olarak, süreçlerin elektronik ortama taşınmasıyla onay işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmış ve bunu sağlamak maksadıyla e-imza teknolojisi geliştirilmiştir. Güvenli eimza birkaç istisna dışında elle atılan imza ile eşdeğer kabul edilmektedir

Elektronik Yazışma (e-Yazışma)

Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleriyle elektronik ortamda resmî belge paylaşımı ya da iletimi yapabilmelerini ifade etmektedir. Bu bağlamda, EBYS’de uyulması gereken teknik özelliklerin belirlenmesi, e-yazışmanın işlerlik kazanmasını sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi ve mesaj paylaşım platformunun oluşturulması gibi çabaları kapsamaktadır

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklidir

86_ Devlet hizmetlerini bir çatıda toplayan, gerekli bilgilere ve hizmetlere kolay yoldan ve herhangi bir saatte, dünyanın her yerinden hızlı erişim olanağı sunan e-Devlet için aşağıdakiler söylenebilir:

Mekân: Küresel

Zaman: Sınırsız

Etkileşim: Doğrudan

Hizmet: Kesintisiz

 Gelişim: Açık


Ünite 3 (E- Devlet Altyapı ve Teknolojiler)87_ Elektronik Kimlik Doğrulama İle Ne Olur? e-imza ve e-ihale gibi e-Devlet altyapısını oluşturan bileşenler sayesinde klasik devlet anlayışında, özellikle zaman ve iş yükü ile ilgili, birçok probleme yapıcı çözümler sağlanabilmektedir.

88_ E-Devlet Ne Anlama Gelir? devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetler ile vatandaşların devlete

karşı olan görevlerinin bilişim teknolojileri aracılığıyla kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi anlamına gelmektedir 89 Çağdaş Bilgisayarların Gelişim Dönemlerini Dört Başlıkta İncelemek Mümkündür. Bunlar:

1950’lerde geliştirilen ve lambalı teknolojiye dayanan ENIAC benzeri birinci kuşak bilgisayarlar,

1960’larda geliştirilen ve transistör teknolojisine dayanan ikinci kuşak bilgisayarlar,

1970’lerde geliştirilen, tümdevre olarak da bilinen entegre devre teknolojilerine dayanan ve kendi aralarında iletişim kurabilen üçüncü kuşak bilgisayarlar,

1972’den günümüze kadar tasarlanan ve mikroçip teknolojilerine dayanan gelişmiş bilgisayarlardır.

90_ Bilgisayarlarda Kullanılan Teknolojiler Nelerdir? elektron tüplerinden transistörlere, transistörlerden entegre devrelere, entegre devrelerden mikroçiplere zamanla küçülüp hızlanmıştır. Bu sayede bilgi ve iletişim teknolojileri herkesin her zaman ve her yerde ulaşabileceği düzeye ulaşmıştır

91_ İlk Bilgisayar Ağı Nerede Geliştirildi? ABD’de 1970’te oluşturulan Amerikan Gelişmiş Savunma Araştırmaları Dairesi Ağı (ARPANET) ağıdır

92_ ARPANET Kaç Bilgisayardan Meydana Geldi? 15 bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuştur

93_ E- Mail Ne Zaman Kim Bulundu? ARPANET kurulduktan sonra İnternetin en önemli bileşenlerinden biri olarak değerlendirilen ve günümüzde hala aktif bir şekilde kullanılan elektronik posta (e-mail) ortaya çıkmıştır. İlk e-mail sistemi 1972 yılında Roy Tomlinson tarafından ARPANET için geliştirilmiştir. Bir sene sonra da dosya paylaşımlarını gerçekleştirmek için FTP protokolü geliştirilmiştir

94_ İletişim Kontrol Protokolü (TCP) Ve İnternet Protokolü (IP) Ne Zaman Kullanıldı? Ocak 1983 tarihinde ARPANET’te kullanılmaya başlanmıştır.

ARPANET nsıl yapılandırıldı? Amerikan hükümetinin müdahalesiyle askeri olmaktan çıkarılarak Ulusal Bilim Vakfı Ağı (NSFNET) olarak yeniden yapılandırıldı.

World Wide Web (WWW) bir fizik laboratuarı olarak işlev gören CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)’de ortaya çıkmıştır.

CERN’de Tim Berners Lee 1989 yılında NeXT marka bir bilgisayar kullanarak Hypertext Markup Language, yani Zengin Metin İşaretleme Dili olan HTML işaretleme dilini geliştirerek ilk web sunucusunu oluşturdu. Böylece World Wide Web, diğer adıyla WWW teknolojisi doğmuştur

95_ WWW Teknolojisi Herkesin Kullanımına Ne Zaman Sunuldu? 30 Nisan 1993 tarihinde, telifsiz olarak isteyen herkesin kullanımına açılmıştır.

96_ ARPANET Ve NSFNET Ağlarına 1994 Yılı Sonuna Kadar Bağlantı Kuruldu? 110 ülke, 10.000 bilgisayar ağı, 3.000.000’dan fazla bilgisayar ve 25 milyona yakın kullanıcı bağlandı

97_ WWW Ve HTML İle Web Sayfası Kavramının Kullanıma Girdiği 1994-1995 yılları içinde büyük bir patlama gösterdi ve 60 milyona ulaştı. Böylece günümüzde kullanıldığı anlamıyla İnternet ortaya çıkmış oldu. İnterneti dünya üzerindeki bilgisayar ve bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanmasından oluşan uluslararası bir bilgisayar ve bilgi iletişim ağı olarak tanımlamak mümkündür

98_ Bugün İse Dünya İnternet İstatistikleri Verilerine Göre Kasım 2015 İtibariyle Kaç Kullanıcısı Var? dünya genelinde üç milyar 345 milyondan fazla insan aktif İnternet kullanıcısı durumundadır

99_ Türkiye’de E-Devlet Kapısı Ne Zaman Hizmete Girdi? 18 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılmıştır. E-Devlet Kapısı’nın kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık adına Ulaştırma Bakanlığı yetkisine verilmiştir.

100_ E- Devlet İle İşlemleri Kim Yürütüyor? Bakanlar Kurulu kararı ile 10/08/2006 tarih ve 26255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli

hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığının koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

101_ . E-Devlet Portalı Üzerinden Vatandaşlara Sunulan Hizmetleri Beş Başlıkta Sınıflandırmak Mümkündür. Bunlar ü Ödeme işlemleri,

Kurum ve kuruluşlara kısa yollar,

Bilgilendirme hizmetleri,

Entegre elektronik hizmetler,

Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımıdır.

102_ E-Devlet Portalı Nedir? vatandaşlar, çalışan, işveren ve işletmelerin kamusal hizmet ve görevlere erişimini sağlayan kilit roldeki bir e-Devlet bileşenidir

103_ E-Devletin Bir Parçası Olarak Portalın Kurulmasının Esas Amacı Nedir? çeşitli bakanlıklar, kurullar ve daireler tarafından sağlanan bilgilerin ve hizmetlerin bir noktada toplanmasıdır.

104_ E-Devlet Kapısı Nedir? kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir.

105_ E-Devlet Uygulamaları İçin Gerekli Ağ Altyapısına Ulaşmak Mümkün Hâle Gelmiştir. Yeni sayısal santraller abone sayılarının artmasını sağlarken uydu teknolojileri, fiber optik kablolar ve sayısal radyo vericileri aracılığıyla şehirler arası, ülkeler ve kıtalararası hatların inşa edilmesi ağ altyapısının güçlenmesini ve iletişimin hızlanmasını sağlamıştır.

106_ Gelişmişlik Düzeylerine Göre Kablosuz Ağ Teknolojileri Nelerdir? 1G, 2G, GSM, GPRS, EDGE, 3G, 4G, 4.5G ve 5G olarak sıralanır

107_ Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Tarafından 4.5 G Hizmet Ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi Ne Zaman Yapıldı? 26 Ağustos 2015 tarihinde yapıldı. Yetkilendirme süresi 30 Nisan 2029 tarihine kadar olup işletmeciler hizmetlerin sunumuna 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren başlayabilecektir

108_ Türkiye’de Uluslararası Ağ Bağlantısı Hangi Ülkelerle? Yunanistan, İtalya, İsrail, Bulgaristan, Romanya ve Rusya ile gerçekleştirilmektedir. Bu bağlantı Akdeniz ve Karadeniz’den geçen üç adet denizaltı fiber optik kablo hattının yanı sıra Intelsat, Inmarsat ve Eutelsat sistemlerindeki hareketli uydu terminalleri ile sağlanmaktadır

109_ Yurt İçinde Kamu Kurumların Ağ Bağlantısıyla Kim Sorumlu? uydu hizmetlerinin ana sunucusu olan TÜRKSAT, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki Sanal Özel Ağ teknolojisine dayalı ağın kurulması ile görevlidir

110_ TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV Ve İşletme A.Ş. Kimdir? Türkiye’nin Kablo TV ve tek uydu operatörüdür

111_ Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları İçin Gerekli Ağ Altyapısının Güçlü Ve Yeterli Olduğunu Söylemek Mümkündür. Yakın Gelecekte Tamamlanması Planlanan;

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS),

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı, Kamu Güvenli Ağı,

Kamu Entegre Veri Merkezi ve

Bilgi Sistemleri Acil Durum Yönetim Merkezi projeleri ile Türkiye’de e-Devlet ü altyapısı daha da güçlenecektir.

112_ Yönetişim Nedir? devlet yapısında köklü bir dönüşümü ifade etmektedir. Yönetişimin açılımı bir yandan devlet-sermayesivil toplum ortaklığı iken, diğer yandan etkinlik, şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, hızlılık, vizyon gibi ilkeler bütünü olmaktadır

113_ E-Devlet Uygulamalarının Bilgi Yönetiminde Temelde Dört Dijital Etkileşimin Kontrolü Sağlanmaya Çalışılır. Bunlar: ü Devlet ile devlet arasındaki etkileşim,

Vatandaş ile devlet arasındaki dijital etkileşim, ü Çalışan ile devlet arasındaki dijital etkileşim ve ü İşveren ile devlet arasındaki etkileşimdir.

114_ Dijital Vatandaş (E-Vatandaş) Nedir? Dijital ortamlarda iletişim kurabilen, bilgiye erişebilen, bilgiyi kullanabilen, bilgi üretip paylaşabilen, dijital ortamlarda alış veriş yapabilen, dijital ortamlar eğitim-öğretim hizmetlerine katılabilen, bu ortamlarda etik kurallarına uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan kişidir

115_ Dijital Vatandaşlığın Kaç Boyutu Vardır? dijital erişim, dijital ticaret, dijital iletişim, dijital okuryazarlık, dijital etik (ahlak), dijital kanun, dijital haklar ve sorumluluklar, dijital sağlık ve dijital güvenlik olmak üzere dokuz ayrı boyutundan bahsetmek mümkündür.

116_ Türkiye’de E-Devlet Altyapısının Bilgi Yönetimi Boyutunda Hangi Sistemler Vardır?  Adres Kayıt Sistemi,

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve

Kent Bilgi Sistemlerinden bahsetmek mümkündür.

Adres Kayıt Sistemi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2007 yılında tamamlanarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne

devredilmiştir. Adres kayıtları, MERNİS veritabanı ile ilişkilendirilmiştir. Adres bilgilerinin gerçek ve tüzel kişilere ait tekil tanımlayıcı numara ile ilişkilendirilmesine yönelik olarak tasarlanan sistem, e-Devlet altyapısının bilgi yönetimi omurgalarından birini oluşturmaktadır.

Yakın gelecekte tamamlanması planlanan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesiyle bu yapının daha da güçlenmesi amaçlanmaktadır.

Kent Bilgi Sistemi (KBS)

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) tarafından oluşturulan bir bütündür.

KBS, kente ve vatandaşa ait bilgilerin toplanması, veritabanına aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve doğru sorgulamaların oluşturulmasına dayanmaktadır. 117_ KBS Öğeler Ve Fonksiyonları

CBS Veritabanı
YBS Veritabanı

Uçak ve uydu fotoları
Belge Yönetimi
Mahalle, sokak yapıları
Halkla İlişkiler
Ada, pafta, parsel yapıları
Birimlerin İdari Yazılımları
Adres, bina bilgileri
Yetkilendirme Sistemi
Altyapı bilgileri
Abone / Mükellef Sicilleri
Katmanlı haritalar
Tahakkuk / Tahsilat Sistemi
İmar durumları
İmar ve Ruhsatlar
Bina resimleri
Muhasebe / Bütçe
Harita güncellemeleri
e-Belediye​

118_ e-Devlet hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarını doğrulanması gerekmektedir.

Kimlik doğrulama için farklı araçlar ve teknolojiler bulunmaktadır. Bu araç ve teknolojilerden öne çıkanlar; kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı’dır.

119_ E-İhale Nedir? e-Devlet altyapısının ayaklarından biri de e-ihaledir. e-İhale altında elektronik satış projesi olan e-Satış ve Elektronik

Kamu Alımları Platformunu saymak mümkündür. e-İhale’nin temel amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hâle gelen eşyanın satışlarının elektronik ortama taşınarak satışlara katılan kişi sayısı ile rekabetin daha da artırılmasıdır. Bu sayede tasfiyelik eşyadan elde edilen gelirlerin artırılması amaçlanmaktadır

120_ Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Amacı Nedir? kamu kurum ve kuruluşlarına merkezî satın alma hizmeti sunmaktadır. DMO farklı kategorilerde binlerce mal tedariki sağlamaktadır. e-Satış uygulaması ile tüm katalog hizmetleri elektronik ortama taşınmıştır. Böylece e-ihale için önemli bir adım atılmıştır. Piyasadaki en geniş ürün profiline sahip olan DMO, kamu sektörü için model kullanıcı rolünü de üstlenmiş durumdadır DMO’nun dışında Kamu İhale Kurumu da EKAP’ı (Elektronik Kamu Alımları Platformu) geliştirmiştir. EKAP il bazında iş zekası raporları da yayınlamaktadır. Bu platform ile kamu kurumları ile istekliler arasında, gerekli hukuki süreçler de tamamlanarak güvenli belge paylaşımına imkân sağlanmaktadır.

121_E- Devlet Uygulamalarının Altyapı Bileşenlerinden Başka Altyapıları Da Bulunmaktadır. Bu Altyapılardan Bazıları Şunlardır: ü Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP),

Ortak Çağrı Merkezi,

SBSGM İletişim ve Yardım Merkezi ve ü Eczane Otomasyon Sistemi.

122_ Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (SBSGM) Çatısı Altında Bulunan İletişim Ve Yardım Merkezi Projesinde Amaç Nedir? müdürlük tarafından sağlanan uygulamaların yardım ve destek hizmetlerinin tek bir noktadan yürütülmesi amaçlanmaktadır.

SBSGM İletişim ve Yardım Merkezi 16 Haziran 2014 tarihinde hizmete açılmıştır

123_ E-Devlet Sunum Kanalları Hangileridir? İnternet, Mobil Uygulamalar, e-devlet kapısı, sosyal medya, bulut bilişim

124_ Bulut Bilişim Nedir? Ağlarda ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen genel addır

125_ Günümüzde Yaygın Olarak Kullanılan Bulut Bilişim Hizmetleri Hangileridir? Dropbox, Apple’ın iCloud, Google’ın Google Drive ve Microsoft’un OneDrive örnek verilebilir

126_ E-Devlet Uygulamalarına Bulut Bilişim Teknolojilerinin Entegrasyonunun Oldukça Hızlı Ve Başarılı Olduğunu Söylemek

Mümkündür. Kamu Kurumlarında Bulut Bilişimin Kullanılması Önemli Bazı Fırsatlar Sunmaktadır. Bu Fırsatlardan Bazıları Şöyledir: ü İzlenebilir ve güvenli bir teknik altyapının oluşturulması,

Maliyetten tasarruf edilmesi,

Kaynakların verimli kullanılması,

Yüksek düzeyde erişim, paylaşım ve yönetim esnekliği,

Hizmet performansında sürekliliğin sağlanması ve

Kurumların teknolojiden çok iş katmanına yoğunlaşabilmesi

127_ ABD Ve Güney Kore’nin Kamuda Bulut Bilişim Modelini Uygulan Ülkelerin Başında Geldiğini Söylemek Mümkündür.

“Önce Bulut” (Cloud First) Politikası ve Federal Bulut Bilişim Stratejisi ve İnisiyatifi ABD’nin bu yöndeki somut girişimleri arasında sayılabilir

128_ Türkiye’deki E-Devlet Yapılanmasında Da Bulut Bilişim Teknolojileri Örnek Hangileri? Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığının Bulut Sanal Veri Merkezi ve Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) örnek verilebilir

129_ Günümüzde En Yaygın Kullanılan Sosyal Medya Araç Ve Ortamlarının Başında Facebook ve Twitter gelmektedir 130_ Sosyal Medyanın E-Devletin Bir Sunum Kanalı Olarak Kullanılmasının Avantajlarını Şu Şekilde Sıralamak Mümkündür:

Daha fazla vatandaşa ulaşılması,

Bilgi, haber, duyuru ve bağlantıların hızlı bir şekilde paylaşılması,

Düşük maliyet,

Geri bildirimlerin hızlı bir biçimde alınması,

Devlet-vatandaş etkileşiminin artırılması,

Denetim ve şeffaflığın pekiştirilmesi,

Demokratik katılımın teşvik edilmesi,

Kamu hizmetlerinde kalite ve güvenin tesis edilmesi

131_ Dünyada Sosyal Medyayı En Aktif Kullanan İlk On Ülkesi Arasında Yer Alan Türkiye’nin E-Devlet Kapısı’na Ait Resmî Sosyal Medya Hesapları İncelendiğinde Hangileridir? Twitter, Facebook ve Youtube’un öne çıktığı görülmektedir.

132_ Mobil Devlet Uygulamalarına İki Yöntem İle Erişilebilmektedir Bunlar Nedir?

Bunlardan ilki telefonlarda yüklü İnternet tarayıcılarla erişilebilen WAP (Wireless Application Protocol-Wireless Uygulama Protokolü) sayfası, diğeri ise

telefonlara indirilebilen JAVA uygulamasıdır

133_ Elektronik İmza (E-İmza) Nedir? Elektronik ortamdaki belgelere imzalayanın kim olduğunun belirlemesi amacıyla eklenen bir veri paketidir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir 134_ Türkiye’de Elektronik İmzanın Kullanılabildiği Bazı Hizmetler Aşağıda Sıralanmıştır: ü e-Devlet Kapısı

UYAP

MERSİS

Sanayi Bakanlığı projeleri

TÜBİTAK Projeleri

EKAP

e-Fatura uygulamaları

Gümrük ve dış ticaret işlemleri

Kayıtlı Elektronik Posta-KEP

Çalışan hizmet sözleşmeleri ve diğer tüm sözleşmeler

Banka talimatlarının gönderilmesi

Bayi ağı iletişiminde sipariş süreci

Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formları

Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanması

135_ Elektronik İmzayı Çalıştırmak İçin Yapılması Gerekenleri Şu Şekilde Sıralayabiliriz:

e-İmza Appleti tarafından desteklenen ayarlamaların yapılması,

Akıllı kart okuyucu sürücüsü imzalama işleminin gerçekleştirileceği bilgisayara yüklenmesi,

Akıllı kart sürücüsü imzalama işleminin gerçekleştirileceği bilgisayara yüklenmesi ve

Sertifika sağlayıcı firma tarafından sağlanan programlar aracılığı ile akıllı karta giriş yapılması.

136_ Elektronik İmzaların Güvenliği Ve Bütünlüğünün Korunmasında Kullanılan En Önemli İki Teknoloji Nedir? zaman damgaları ve elektronik sertifikalardır.

137_ Mobil Elektronik İmza Nedir? GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. e-Devlet Kapısı şu an Avea, Turkcell ve Vodafone mobil imzaları ile entegre çalışmaktadır

138_ E-Devlet Kapısında Mobil İmzanın Kullanımında İzlenebilecek Adımlar Şöyle Sıralanabilir:

Adım 1: Giriş menüsünden “mobil imza ile giriş” seçeneği seçilir.

Adım 2: Gelen ekranda T.C. Kimlik No ve Mobil imza aboneliğinin bulunduğu GSM numarası girilir ve “Gönder” tuşuna basılır.

Adım 3: Telefona imza metninin özeti gelir. Bilgisayar ekranında sözleşmeyle beraber imza metninin özeti de açılır. Bilgisayar ile cep telefonundaki özet metinler aynı olmalıdır. Aynı olması durumunda sözleşme okunarak cep telefonuyla imzalanır.

Adım 4: Cep telefonuna gelen imza metni özeti imzalandıktan sonra devam tuşuna basarak e-Devlet kapısına mobil imza ile giriş işlemi tamamlanır.

139_ E-Devlet Çalışmalarına Türkiye’de Büyük Önem Verilmeye Başlanmıştır. 64. Hükümet’in 25.11.2015 tarihli programında

da yönetişim ve şeffaflık başlığı altında Dijital Türkiye ve e-Devlet Çalışmaları yer almaktadır. Buna göre e-Devlet çalışmalarının kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde güçlü ve etkin bir koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlayacak

yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu Kapsamda Hayata Geçirilmesi Öngörülen Uygulamalardan Bazıları Şunlardır:

Dijital Türkiye Projesi hayata geçirilecektir.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı, ü Kamu Güvenli Ağı, Kamu Entegre Veri Merkezi projeleri hayata geçirilecektir.

2015 yılı başında uygulamaya giren Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde, e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli mekanizma oluşturulacaktır.

Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır.

Kent hizmetlerinin hızlı, sağlıklı ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde verilebilmesi için entegre Kent Yönetimi Bilgi Sistemi kurulacaktır.

Kamu veri merkezlerinin bütünleştirilmesi ve etkin hizmet verilmesi amacıyla ü Kamu Bulutu oluşturulacaktır.Ünite 4 (Dünyada e-devlet Uygulamaları)

140_ Özel İşletmeler Ve Devlet Kurumları Hangi Teknolojileri Kullnır? Özel işletmeler e-ticaret, devlet kurumları ise e-devlet teknolojilerini kullanmaya başlamışlardır

141_İlk Çevrim İçim Bağlantı Ne Zaman Olmuştur? 1986 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde, ilk çevrimiçi bağlantı sistemi Amerikan Ulusal Bilim Vakfı tarafından kullanılmıştır. Bu İnternetin toplum hayatına girmesi için bir adım olmuştur.

İnternetin topluma açık hâle gelmesi, ilk çevrimiçi bağlantıdan 3 sene sonra 1989 yılında olmuştur.

142_ Dünyada E-Devlet Uygulamaları Nerede Nasıl Başlamıştır? 1991 yılının başlarında ABD’nin Ulusal Performansının

Gözden Geçirilmesi Bilgi Teknolojisi Raporunda yer alan bir bilgiye göre, “elektronik bankacılık” yönetimiyle başlamıştır

143_ E-Devlete Giden Yolda Bugüne Kadar Kaydedilen Aşamaları Şu Şekilde Özetlemek Mümkündür

Aşama 1: İnternetin Bilgi Paylaşımı Amacıyla Kullanılması (1993-1998) 1990 yıllarda İnternetin çıkışıyla beraber, kamu kurumlarına ait web siteleri, sadece kullanıcılara bilgi sunma amacına hizmet etmiştir. Bu yıllarda, web siteleri etkileşimli değil sadece tek taraflı bir hizmet sunmuştur. Günümüzde de hâlâ kamu web sitelerinin en önemli işlevlerinden biri bilgi sağlamaktır. Bu aşamada, vatandaşlara herhangi bir interaktif hizmet sunulması söz konusu olmamıştır.

Aşama 2: Online Olarak İşlem Yapılması ve Hizmet Sunulması 1990’lı yılların sonunda, kamu web siteleri sadece bilgi sağlayan site işlevinden, bir takım formların İnternetten indirilmesi (download) ve daha sonra da doldurularak ilgili birime posta ile gönderilmesi formuna gelmiştir. Örnek olarak, en gelişmiş kamu İnternet sitelerinden birisine sahip olan Washington eyaletinde web kullanıcıları, gelir ve kurumlar vergilerini (dijital doğrulama teknolojilerini kullanarak) ödeyebilmekte; iş, işsizlik sigortası veya okul başvurusu yapabilmekte; doğum, ölüm, boşanma belgeleri isteyebilmekte; sabıka kaydı elde edebilmektedirler.

Aşama 3: Web Sitelerinin Bütünleşmesi (2001- ) Bu evrede, artık web siteleri kullanıcılarla etkileşimli bir duruma gelmiştir. Günümüzde artık vatandaşlar, işlemlerinin web sitelerinden halledebilmektedirler. Bu da yüz yüze yapılması gereken işlerin daha kolay ve zamanında yapılmasına da sebep olmaktadır. Bu evre hali hazırda hâlâ geliştirilmektedir.

144_ E-Devlet Uygulamalarını Beş Farklı Düzeye Ayırarak Ülkelerin Bunları Uygulama Durumlarını İncelemektedir. Buna Göre 190 BM üyesi ülkeden

% 11’i e-devlet uygulamalarından hiçbirini gerçekleştirmemekte,

%17’si başlangıç düzeyinde,

%34’ü ileri düzeyde,

% 29’u interaktif olarak ve

% 9’u da on-line parasal işlem yapabilme olanağı sağlayan bir düzeyde e-devlet olanaklarını kullanmaktadırlar

145_ Ülkeler Genel E-Devlet Performans Ölçümlerinde Büyük Farklılıklar Göstermekte Olup En Yüksek Performans Değerine

Sahip Ülkeler Hangileridir? Tayvan, Güney Kore, Kanada, A. B. D, Şili, Avustralya, Çin, İsviçre, İngiltere ve Singapur’dur

146_Ülkelerin E-Devlet Sıralaması Nasıldır? Kuzey Amerika başta gelmekte, bu bölgeyi Asya, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Güney Amerika, Orta Amerika, Pasifik Okyanusu Adaları, Rusya ve Orta Asya ve son olarak Afrika izlemekte ancak her bir bölge 2001 yılına göre çeşitli düzeylerde ilerleme kaydetmektedir

147_ ABD’de 50 Eyaletten Oluşmaktadır Bunlar Arasındaki Bağlantı Nasıl Yapılır? Bu eyaletler arasındaki ilişki de eyalet portallarının kullanımıyla sağlanmaktadır. Eyalet portallarında, sürücü lisansı yenileme, trafik vergisi ödemeyle beraber birçok işlem yapılmaktadır. Bazı ülkelerde vergi yükümlülükleri de bu portallarda yer almaktadır.

148_ Amerika İnternet Kullanıcıları Bakımından Dünyanın En Gelişmiş Ülkeleri Arasında E-Devlet Portalın Adı Nedir? 1993 yılında başlatılan tüm kamu hizmetlerinin tek bir yerden çevrim içi sunulmasını hedef olarak belirleyen “Access America” edevlet programı ile çalışmalar başlamıştır. 2003 yılına kadar tüm kamu hizmetlerinin tek bir portal altına yerleştirilmesi hedeflenmiş, bu program çerçevesinde firstgov adlı bir İnternet portalı planlanmış ve 2001 yılında faaliyete geçmiştir. Firstgov portalında toplumun yararlanması için, tarım, gıda, kültür, sanat, sağlık, gıda, öğrenim, kütüphane, referanslar, iş imkânları, vergi, savunma gibi konular yer almaktadır

149_ 1993 Yılında Kurulan ABD’de Uygulanmaya Başlayan E-Devlet Portalı Olan Access Amerika Neden Kuruldu?

Bireyler için tek duraklı ve kolay erişilebilir yüksek kalitede hükümet hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur.

İkinci amacı da, iş dünyasına hizmet sağlayabilmektir. Geleneksel işlemlerde yer alan, çok fazla form, bildirim vb.

zorunlulukları, e-devlet uygulaması ile uygun biçimde birleştirip azaltarak iş dünyası üzerindeki aşırı yükü hafifletmektedir.

Üçüncü amacı, eyaletler ve farklı federal kamu yönetimi birimleri için, başta ödenekler olmak üzere, performans ölçümü ve sonuçları iyileştirmek kolaylaşmıştır. Ayrı ayrı yerlerde olsalar da birbirlerinin ne yaptıklarını kolay şekilde görmektedirler.

Son olarak, stok yönetimi, finansal yönetim ve bilgi yönetimi gibi alanlarda e-işin en iyi uygulamalarını kullanarak federal kamu yönetiminin performansını iyileştirmek ve maliyetlerini azaltmak hedeflenmiştir. Böylece, hükümet içi etkililik ve verimlilik amaçlanmıştır

150_ Kanada Ne Kadar İnternet Kullanım Oranı Var? Yapılan araştırmalarda yetişkin nüfusunun %67’sinden fazlası İnterneti kullanmakta, kullanıcılar haftada ortalama 9 saat İnternet kullanımı gerçekleştiği görülmektedir. Bu da İnternet kullanımının yaygın olduğunu göstermektedir

151_ Kanada Çevrim İçi E-Devlet Uygulamasını Ne Zaman Kullandı? 1980’li yılların sonunda Kanada çevrimiçi e-devlet programını uygulamaya sokmuştur. 1999 yılının sonlarına doğru, kamu kurumlarında yer alan kütüphane ve okulları İnternet erişimiyle schollnet ve librarynet projeleriyle bunu başarmıştır. Program çerçevesinde 8800 kamusal erişim noktası kentlerde, kırsal bölgelerde ve Kanada’nın kolay erişilmeyen coğrafi bölgelerin birbiriyle bağlantısında kullanılmıştır

152_ Kanada’daki Toplumun Çok Büyük Bir Kısmı Devletin Kamu Hizmetlerini Ağ Ortamından Vermesini Desteklemekte Ve Bu Uygulamaları Yakından Takip Etmektedir. Ağ Ortamından Vatandaşların Aldığı Hizmetler Genel Olarak Şu Şekildedir:

Devletin finansal yardım programları hakkındaki her türlü işlem ağdan yapılabilmektedir.

Belirli şirketlerin mal ve hizmet vergileri ile satış vergilerini İnternet üzerinden beyan etmesini sağlayan bir hizmet ağdan verilmektedir.

Ağ ortamında şirketlerin kurumsal işlemleri ile ilgili olarak beyan, bilgi verme, istatistik gönderme, danışmanlık sağlayan hizmetler ağdan verilmektedir.

Özel hak ve kazanımlar hakkında genel bilgi edinilmesini sağlayan bir sitenin hizmet vermektedir. ü Vergi beyanları web üzerine verilmektedir.

Özel sektör şirketlerinin kuruluştan başlamak üzere iş genişletme, yeni pazara girme, şirketleşme, tasfiye gibi iş hayatı ile ilgili olarak bilgi alabilecekleri bir portal hizmet vermektedir

153_ Singapur Ne Zaman Bilişim Teknolojilerini Yaygınlaştırdı;? 1980 yılında Ulusal Bilgisayarlaşma Komitesi’ni kurarak, sistematik ve planlı bir şekilde bilişim teknolojilerini ülke içinde yaygınlaştırmıştır.

154_ Singapur Tek-Duraklı Vatandaş Portalı İle Aşağıdaki İşlemler Yapılabilmektedir

Yaşamın çeşitli safhalarında hangi süreçlerin bilinmesi ve uygulanması gerektiği, ü Daha geniş ve detaylı bilgi için nereye ve kime başvurulması gerektiği,

Çeşitli online hizmetler,

Ticari işletmelerin hizmetleri ile ilgili bilgiler.

155_ Singapur Hükümeti E-Devlet Planının Bugünkü E-Vatandaş (E-Citizen) Ana Yapısı Sistemin Temelini Oluşturmaktadır. 1997 yılında Singapur’da pilot çalışma olarak başlatılan e-vatandaş, bugün 150’den fazla elektronik servis ile vatandaşa hizmet vermektedir. Sanal bir şehir havasında olan bu sistem (şehir) içerisinde değişik hizmetler birer kasaba görünümünde halkın kullanımına sunulmuştur. Örneğin, sağlık kasabası, eğitim kasabası ve iş kasabası gibi. Ayrıca sisteme girildiğinde önceki ziyaretlerde sistemde hangi işlemler yapıldığı gösterilmektedir

156_ İngiltere’de E-Devlet Konusunda Öncü Sayılabilecek İlk Çalışmalardan Biri Nedir? 1998 yılının Aralık ayında Sanayi ve

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Rekabetçi Geleceğimiz- Bilgi Yönelimli Ekonomiyi Kurtarmak” adlı rapordur 157_ Rekabetçi Geleceğimiz- Bilgi Yönelimli Ekonomiyi Kurtarmak Adlı Rapor Nedir? İngiltere’de e-devlet çalışmalarının başında gelmektedir

158_ Rekabetçi Geleceğimiz- Bilgi Yönelimli Ekonomiyi Kurtarmak Adlı Rapor Kaç Ayrılmıştır? kurumsal anlamda destek ve kurumsal anlamda dönüşüm olarak ikiye ayrılmıştır.

İlkinde, devletin e-ticaret yapmak isteyen firmalara gerekli olan teknik, finansal ve yönetsel desteği vermesi söz konusu iken,

ikincisinde, devletin, organizasyonun işleyiş şeklini modernize etme gibi bir sorumluluğu vardır

Ülkedeki e-dönüşüm programının başladığı 1997 yılında devlet hizmetlerinin 2002’de %25’inin, 2005’te %50’sinin ve 2008’de %100’ünün

İnternet üzerinden yürütülmesi hedeflenmiştir

159 _ Danimarka’da E-Devlet Yapısına Geçmede Ne Avantajlı Olmuştur?  Toplumun çoğunluğunun bilgisayar kullanabilmesi,

Nüfusun azlığı,

Milli gelirin yüksek olması,

Nüfusun %70’nin bilgisayar sahibi olması,

%50’sinin evde İnternete erişimlerinin olması,

%64’ünün evlerden, okullardan, iş yerlerinden, kamusal alanlardan İnternete ulaşabilmesi, e-devlet yapısına geçmede en avantajlı ülkelerden biri olmasına sebep olmuştur

160_ Danimarka Açısından E-Devlet Yapısına Geçişte İki Önemli Program Başlatılmıştır

Hükümet tarafından 2000 tarihinde hazırlanan Danimarka İnternette (Denmark on the Internet) planı çerçevesinde edevlet ve bilgi toplumuna geçiş sürecinde kamu sektörünün öncü rol oynaması gerektiği belirtilmiştir. Verilecek kamu hizmetinin kaliteli, etkili, şeffaf ve güvenli olması amaçlanmıştır. Projede ihtiyaç duyulan 22 ürün kategorisi belirlenerek 2001-2002 yıllarında bu ürünlerin sadece elektronik satın alma yoluyla elde edilmesi sağlanmıştır.

Danimarka’da 2001 yılında başlatılan E-Devlet Projesi (Project E-Government) merkezî hükümet, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde ortak karar alma mekanizmaları ve kamu yönetimi için e-devlet uygulamalarını geliştirmek ve uygulamaya sokmak hedeflenmiştir

161_ Fransa’da E-Devlet Çalışmaları Ne Zaman Başlamıştır? 1998 yılında Başlamıştır Ülkedeki e-devlet ve e-koordinasyon çalışmaları için 1 milyar dolar kaynak ayrılmıştır. E-devlet çalışmalarını koordine etmek üzere MTIC ve DIRE birimlerini kurulmuştur.

162_ Fransa, E-Devlet Uygulamalarına Örnek Vermek ?www.service-public.fr adlı İnternet sitesinden vatandaşlar ve iş dünyası, merkezi yönetim bünyesinde bulunan belirli sayıdaki İnternet sitelerine ulaşabilmekte, vatandaşlar ve iş dünyası etkileşimli olarak hizmet alabilmektedirler. Merkez teşkilatına bağlı olarak Maliye Bakanlığının tüm hizmetlerini tek bir portalda vatandaşlara sunmasını ve kurumlar vergisini toplamakla görevli olan URSSAF’ın kuruluşunun uygulamaları e-devlet uygulamalarına örnek olarak verilebilir

163_ İrlanda E-Devlet Çalışmaları Nasıl Olmuş? son 10 yılda bilişim politikalarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında dünya lideri bir ülke konumuna gelmiş, Avrupa’nın en büyük yazılım ihracatçısı olmuştur. 2002’de AB tarafından yapılan e-devlet sıralamasında kamu hizmetlerinin çevrimiçi sunumunda İrlanda %84,7’lik bir oranla ilk sırada yer almıştır.

164_ Japon Hükümeti E-Devlet Uygulmaları Ne Zaman Oldu? 21 Ocak 2001 yılında e-Japonya planını kamuoyuna açıklamıştır. Bu plana göre, herkesin bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri seviyede kullandığı bilgi toplumuna geçebilmesi serbest piyasa ekonomisindeki özel şirketlerinin rekabetçi piyasa koşullarındaki gücünü gösterebilmesi için gereken tüm tedbirlerin alınması planlanmıştır.

165_ 2003 Mali Yılı Sonunda Japonya’da Tüm İdari İşlerde Kâğıt Tabanlı İşlemenin Ortadan Kaldırılması Hedeflenmektedir. Tüm Bu Hedefler Doğrultusunda Yapılacak İşler De Şu Şekilde Sıralanmaktadır:

Kamu yönetiminin merkezi ve yerel düzeyde web tabanlı olmasının sağlanması,

Devletin özel sektörle olan ilişkilerinin web tabanlı olmasının sağlanması,

Internetaracılığıylakamusal bilgilerinyayınlanması ve kullanımınındesteklenmesi,

Yerel yönetimlerin e-dönüşümü gerçekleştirebilmeleri için desteklenmesi

166_ Malezya Hükümeti E-Devlet Uygulamasına Ne Zaman Geçti Ve Uygulamanın Adı Nedir? İnternetin hayata geçtiği 1990 yılının başında Vision 2020 (Vizyon 2020 ) Projesi ile e-devleti hayata geçirmeyi ve bilgi toplumuna giden yolda ilerlemeyi amaçlamıştır. Böylece Malezya’yı gelişmiş ülkeler sınıfına sokabilmeyi de planlamamışlardır

167_ Vision 2020 Nedir? e-devlet kavramını devlet politikası olarak belirlendiği uygulama ve geliştirmenin uzun zaman dilimine yayan bir politikadır. Bu sayede, ulusal birlik sağlanarak kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, demokratik açılımın geliştirilmesi ve kalkınma planları çerçevesinde bir e-devlet modeli oluşturulmuştur

168_ Malezyada Hangi Portallar Çevrimiçi Devlet Kurumlarına Bağlanıyor? Merkezi hükümet portalı ve Malezya sağlık hizmeti linki Medical Subject headings (MCSL) tüm çevrimiçi devlet kurumlarına erişimini sağlamaktadır

169_ Meksika E-Devlet Uygulamasının Adı Nedir? e-Mexico projesidir

170_ Meksika Hükümetinin İlk E-Devlet Girişimi Nedir? başkanlık ofisi tarafından geliştirilen Mexico On-line (Çevrimiçi Meksika) projesidir.

171_ Brezilya E-Devlet Uygulamasına Ne Zaman Geçti? 2001 yılında kamu hizmetlerini elektronik ortama taşıyarak yeni yapılanmaya başlamış ve geleneksel yönetimden e-devlet yönetimine geçiş sürecine girmiştir

171_ Brezilya’da E-Devlet Dönüşümüne Geçişi Hızlandırmak İçin Ne Yapıldı? dijital uçurumu azaltabilmek için devlet tarafından taşra teşkilatından başlanarak 250.000 adet özel amaçlı bilgisayarlar vatandaşların kullanımına sunulmuştur. Dijital uçurumu engelleyebilmek için gerçekleştirilen bu çalışma şimdiye kadar uygulanan e-devlet uygulamaları içinden en somut adımlardan biridir.

172_ Brezilya’da E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Vatandaş Ve Şirketlere Elektronik Olarak Sunulan Hizmetler Bazıları Şunlardır:  Elektronik İhale Ve E-Hizmet Tedariki,

Gelir Vergisi Beyanı,

Vergi Ödeme İlmühaberleri,

İlk Ve Orta Dereceli Okullara Kayıt İşlemleri,

Yargısal Süreçlerin Takibi,

Elektronik Ve Sosyal Göstergelere Nüfus Verilerine Erişim,  Uzaktan Örgenim Programları Ve  E- Seçim.

173_Bulgaristan’da Bilgi Toplumu Ve E-Devlet Çalışmaları Ne Zaman Başladı? 1997 yılında başlamıştır 174_ Bulgaristan 1997-2001 Yılları Arasında Gerekli Stratejik Planlamayı Yapmış,

bilgi toplumunun gelişimi için strateji belgesi,

ileri teknoloji aktivitelerin bilişimi için strateji belgesi,

e-ticaret için ulusal strateji belgesi,

Bulgaristan’da bilgi toplumunun gelişimi için ulusal program,

küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini desteklemek için ulusal program ve

kamu eğitim alanında bilişim iletişim teknolojileri uygulamaları için sektör programları gibi belgeler ile yapılmıştır 175_ İsveç’te E-Devlet Uygulamaları? 1998’de kamu yönetiminde bilgi teknolojileri aracılığıyla modernizasyonu sağlamayı amaçlayan “Kamu Hizmetlerinde Merkezi İdare Yönetimi” adlı strateji tanıtılmıştır. 1999’da İsveç’i bilgi toplumunun lideri yapmaya yönelik “Bilgi Toplumu Girişimi” hükümetçebenimsenmiştir. Yine 1999 baharında İsveçhükümeti“Demokrasinin Hizmetinde Bir Kamu Yönetimi” başlıklı eylem planını hayata geçirmiştir

176_ İtalya E-Devlet Uygulaması Nedir? 2002 yılında Değişim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bilgi Toplumunun Gelişimi Kılavuzunda e-devlet çerçevesi belirtilmiştir. Bakanlık yönerge ile dairenin dijitalleşmesi ile ilgili kılavuz, e-devlet ile ilgili eylem çizgisi ve amaçlarını da belirlemiştir

177_ E-Devlet Uygulamalarından Biri Olan Kişisel Bilgileri İçeren Bir Elektronik Kimlik Kartıyla on-line kimlik saptamasıyla vatandaşların işlerini daha kolaylaştırmıştır. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen İtalya Birleşmiş Milletlerin 2008 e-Devlet araştırmasına göre, e-Devlet hazır oluş indeksine göre 2005 yılında 25. sırada iken 2008 yılı araştırmasında dünyada 27. sıraya gerilemiştir

178_ Çek Cumhuriyet’inin E-Devlete İlişkin Faaliyeti Nedir? E-devlete ilişkin bir bakanlığı olmasa da elektronik hizmetleri vatandaşlara sunmakla ilgili projelere sahiptir. Merkezi web sayfasında, kamu satın alımları ve ihalelere ilişkin resmi bilgi sunmaktadır. Bilgi Toplumu için Çek Forumu adlı web sayfası bilgi toplumu ile ilgili konularda kamuya yönelik diyalog başlatma amacını taşımaktadır

179_ Belçika E-Devlet Uygulamaları? 2009 yılında ulusal e-kimlik programı için akıllı kart hazırladığını duyurmuştur. Bu programa göre, her Belçika vatandaşının bir kimlik kartına sahip olması ve kart sahibinin kişisel verilerini (doğum tarihi, aile ağacı, şimdiki ve geçmişteki adresleri, askeri durumu) içeren ve dijital bir sertifikaya bağlı olarak kullanıcıların kamu hizmetlerine erişimini olanaklı kılan 10 milyon kart dağıtılması planlanmıştır

180_ Hindistan E-Devlet Uygulamaları Nedir? Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında büyük yatırımlar yapan Hindistan’da edevlet kavramı elektronik araçlar yardımıyla vatandaşlara/müşterilere hizmet ve bilgi sunumu vatandaşlarla devlet arasındaki interaktifliğin sağlanmasını anlatmaktadır

181_ Dubai E-Devlet Uygulamaları Nedir? Dubai İnternet şehri projesi Dubai’nin e-Devlet alanında üstlenmiş olduğu pek çok on-line proje gelişiminin en çok bilenenidir. Bu proje, kamudaki 24 idari bölümü içermektedir. Bu web sitesi sayesinde, vatandaşların ve ziyaretçilerin tek bir portal aracılığıyla resmî çevrim içi servislere ulaşmasını sağlanmaktadır

182_ Dubai E-Devlet Portalı Dört Kısımdan Oluşmaktadır.

On-line Hizmetler: İdari bölümlere ve hizmetlere (Kredi kartlarını yenileme, para cezası ödeme, ehliyet alma vb.) erişim.

Dubai’ de Yaşam: Dubai’ de ikamet edenlerin kamu kurumlarıyla işlem yapmaları ve iletişim kurmalarını, ülkeyi ziyaret edenlerin Dubai’deki hizmetler ve önemli organizasyonlar hakkında bilgi almalarını sağlar.

Dubai’yi Ziyaret: Dubai’deki aktiviteler hakkında güncellenmiş bilgileri içerir.

Dubai’de İş: Tacirler, yatırımcılar ve şirketlere sağlanan imkânlar ve ticari işletmeler hakkında bilgi verir

183_ Güney Kore Cumhuriyeti E-Devlet Uygulamaları Nedir? http://www.korea.go.kr web adresiyle etkileşimli bir hizmet sağlamaktadır. Portal sayesinde vatandaşlar online bilgi elde etmekte, online başvuru ve ödeme yapabilmekte ve her türlü işlemlerini online takip edebilmektedirler. Tüm bu işlemlerimde de elektronik imza kullanılmaktadırlar. Günümüzde Güney Kore devletince uygulamaya konulan Devlet Elektronik Ticaret Tedarik sistemi e-Devlet uygulamalarında en iyi örnektir. 184_ Kore Devleti E-Devlet Ne Zaman Geçti Ve Adı Nedir? vatandaşın devlete olan güvenini sarsıcı durumların önüne geçebilmek için e-Devlet çalışmalarından birini Eylül 2002’de uygulamaya geçirmiştir. Kullanılmaya başlanan bu sisteme “Devlet Elektronik Tedarik Sistemi (GePS)” adı verilmiştir.

185_ Kore Devleti E-Devletle İlgili Nereden Ödül Aldı? 2003 yılı “Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Gelişimine En Büyük Katkıda Bulunan Kurum Ödülü”nü almıştır.

186_ Hangi Afrika Ülkelerinde Bazı E-Devlet Uygulamaları Yapılmaktadır? Gana’dan sonra Somali’de vatandaşlarına web erişimini sağlamıştır

187_ Avustralya E-Devlet Hizmetlerine Ne Zaman Başladı? 2001’den beri tüm hizmetleri on-line sunma hedefine ulaşmak için kapsamlı e-Devlet politikaları oluşturmuştur. Ülke vergi, istihdam, işletmelere hizmet sunma konularında en iyi örneklerden biridir. Ayrıca çoğu eyalet ve bölge yönetimi de birçok on-line hizmet sunmaktadır. E-devlet vizyonu Kasım 2002’de iletişim, Bilgi Teknolojisi ve Sanat Bakanlığı tarafından başlatılmıştır

188_ Yeni Zelanda Devleti, E-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Ve Demokratik Paylaşımının Artırılması Amacıyla 4 Adım Belirlenmiştir

Vatandaşlar öneri ve yorumlarını kolaylıkla devlete iletebilecekler.

Devlet kurumlarından daha iyi hizmet alabilecekler.

Tüm devlet kurumlarının, elektronik ortamda birbirleriyle bağlanması sonucu daha entegre bilgilere erişilecek.

Vatandaşlar güncel olarak kanunlar, düzenlemeler ve hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi alabileceklerdir

189_ Yeni Zelanda On-Line Web Sitesinde Ne Gibi Hizmetler Sunulmaktadır;? istenilen bilgiye göre sorgulama

yapılabilmesinin yanı sıra vatandaşlara hizmetler, A dan Z’ ye devlet, bilmek istedikleriniz, Devlete Katılımcılığın Sağlanması,

Hükümet için aday öner, Genel seçimlere oy ver, Yerel Hükümet seçimlerine oy ver gibi başlıklar altında bilgi sunulmaktadır 190_ E-Avrupa Girişim Planı Ne Zaman Oluştu? Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 1999 yılında geliştirildi. Bu planının amacı, kamu kuruluşlarının kendi aralarında daha etkin ve verimli işler yapabilmek ve vatandaşa yönelik hizmet ve kurulan ilişkilerde gelişme ve ilerleme sağlanmaktır

191_ E-Avrupa 2002 Eylem Planının Ne Zaman Kabul Edildi? 24 Mayıs 2000 tarihinde tamamlamıştır. Avrupa Komisyonu, 24 Mayıs 2000’de E-Avrupa girişimi taslak eylem planını kabul etmiştir. 19-20 Haziran 2000’deki AB Zirvesinde E-Avrupa girişimi eylem planı resmen kabul edilmiştir

192_ E-Avrupa Girişiminin Eylem Alanları Dört Önemli Kısımda Toplanmıştır. Bunlar,

araştırmacılar ve öğrenciler için daha ucuz ve daha hızlı İnternet, güvenli ağlar ve akıllı kartlar;

Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması, bilgiye dayalı ekonomide iş gücü ve herkesin bilgiye dayalı ekonomiye katılımıyla insan kaynağına yatırım;

İnternet kullanımına özendirilmesi, e-ticaretin hızlandırılması ve

kamu hizmetlerine elektronik erişimi ve etkileşimi, çevrimiçi sağlık, küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği ve akıllı ulaşım sistemleridir

193_ E-Avrupa 2002 Eylem Planının Amacı Nedir? dijital ortamda sunulacak bilgilerin hızlı bir biçimde sunulabilmesi için neler yapılması gerektiğini belirtmektir. Bu planda daha çok verimlilik, açıklık, kaliteli hizmet önde gelmektedir. 2005 eylem planında ise İnternetin daha çok yaygınlaştırılması, adeta bir kamu hizmeti haline getirilmesi istenmektedir. AB’deki vatandaşların İnternet kullanımının artırılmasıyla gelecekte daha rahat ve daha kolay bilgi toplumuna adım atacağı beklenmektedir.