Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Konu Çalışma AÖF İnkilap Tarihinde Banko Çıkan Sorular


#1
Arkadaşlar bir kez okumanızda fayda var geçmiş yıllarda çıkmış soruların analizi olarak;
AÖF ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ - Sınavlarda Çıkan Banko Sorular​

1)İstanbul hükümetinin heyet'i temsiliyeyi kendisine denk siyasal bir organ olarak gördüğünü gösteren gelişme ?*İstanbul hükümeti nin Salih paşa yı görüşmelerde bulunmak üzere Amasya ya göndermesi
2)Anadolu da olağan üstü yetkilere dayanan bir meclisin oluşturulması kararı alındığında bu meclisin tam anlamıyla belirginleşen niteliği?*Ulusal karakterde olacağı
3)Aşağıdakileredn hangisi Lozan barış ant. çözülemeyen srunlardan bridir?*Boğazlar sorunu
4) İnsanların üretilen değerleri koruyup geliştirebilmelerini ve aralarındaki her çeşit ilişkinin düzenlenmesini kapsayan kültür öğesi?*Devlet ve hukuk
5)Ulusçuluk akımını dünyaya yaygınlaştıran olay?*fransız ihtilali
6)Yasaya bağlı devletin temel özelliği?*Yasaların genel ve herkesi bağlayıcı olması
7)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'e göre Türk ulusunun oluşumunda etkili olan ögelerden biri değildir?*Din birliği
8)Kurtuluş savaşında TBMM'nin halkçılık düşüncesini beninsemesini zorunlu kılan en önemli olgu?*Ulus egemenliğine dayalı yeni bir devletin kurulmuş olması
9)1926'da Türk MEDENİ Kanunu'nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi?*Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması
10)Atatürçü sistemi bir bütün olarak reddedenlerin ortak özelliği?*Demokrasiyi hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görmeleri
11)Hangisi Türk devrimi nin niteliklerinden biri değildir?*Devrim ilkelerinin birbirinden bağımsız olması
12)Aşağıdakilerden hangisi birinci dönem TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?*Meclisin vekilleri görevden alma yetkisinin olmaması
13)Mondros ateşkesinin "ateşkes" hükümlerine uymayan maddesi?*Yenenlerin diledikleri yeri işgal edebilmesi
14)Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türkiye nin temeli olan Lozan Antlaşması kapsamında değildir?*Türkiye nin boğazlar üzerinde tam savunma ve denetim hakkının tanınması
15)Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya savaşı'nın Türkiye üzerindeki etkilerinden biridir?*Döviz stokunun oluşması
16)Avrupa yı deokratik değerlerin işlediği ülkeler topluluğu haline getirmek,insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt?*Avrupa konseyi
17)Bir devlette belirli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarının bütününe ne ad verilir?*Pozitif hukuk
18)İnsanların kendi içlerine kapanıp yüzlerce yıl aynı değerleri saklamalarını üretilen değerleri özlerinde ve niteliklerinde hiçbir değişme olmadan kuşaklar boyu sürdürmelerini önleyen kültür öğesi?*bilim ve sanat
19)Avrupa da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hristiyanlığın kaynaklarında bulunmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan gelişme?*Reform
20)Aşağıdakilerden hangisi Osm.devletinde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasını nedenlerinden biridir?*Kur'an ve hadiste saptanmış suç ve cezalara dokunulamaması
21)Yeni Türkiye Devleti'ndeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması hangisi ile olmuştur?*Tevhid-i Tedrisat Kanunu
22)Türkiye de ilk kez tam anlamıyla evrensel bir üniversite yapısı aşağıdakilerden hangisinde oluşmuştur?*İstanbul Üniversitesi
23)Hangisi yeni Türkiye Devleti 'nin sanayileşme konusunda özel sektörü özendirmek için aldığı önlemlerden değildir?*Kamu iktisadi teşekküllerini düşük fiyatla özelleştirmesi
24)Atatürk devrimleri aşağıdakilerin hangisi hakkında yasal zorunluluk getirmemiştir?*Kadınların uygar bir kılıkta dolaşması
25)Kişiliğin hukuk düzeni içinde belirginleşmesini sağlayan öğe?*Kişinin soyadı taşıması
26)Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke?*Akılcılık-Ulusçuluk
27)Hangisi Atatürk'ün egemenlik konusundaki düşüncelerinden biri değildir?*Her insan egemenliğe farklı derecelerde sahiptir
28)Aşağıdakilerden hangsi halkçılığın amaçlarından biri değildir?*Toplumdaki ayrıcalıkların sürdürülmesine olanak vermek
29)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk devrimlerini koruma yollarından değildir?*Devrimin temelini değiştirecek kadroların yetiştirilmesine izin verilmesi
30)Avrupa Konseyi'ne üye derneklerin vatandaşlarının, kendi devletlerini dava edebilmelerine olanak sağlayan uluslararası belge?*İnsan hakları ve Ana özgürlükleri korumaya dair sözleşme
31)Siyasal Liberalizmin zafer kazandığı ilk bölge?*Amerika
32)Devrime ihtiyaç duyan toplumlarda devrimin yürütülebilmesi için öncelikle değiştirilmesi gereken sistem?*Hukuk
33)I.Yurdun savunulmasıII.Asayişin sağlanmasıIII.Eğitim işlerinin düzenlenmesiIV.Sağlık işlerinin düzenlenmesiV.Bireye bırakılan ve devletin yüklendiği ekonommik alanlarda akılcı bir ayrım yapılması
Yukarıda verilen faaliyetler Atatürk ilkelerinden özellikle hangi ikisinin kapsamına girer?*Devletçilik-Halkçılık