Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final 4.Sınıf Maliye Final Ünite Testleri


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
SORU - 1.
Bütçe açıklarında meydana gelecek artışların, toplam talep üzerinde etkili olabileceğini, ancak reel faiz oranları üzerinde herhangi bir etki çıkarmayacağını ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Hoş olmayan monetaristaritmatik
 2. Tanzi etkisi
 3. Radikal yaklaşım
 4. Ricardocu yaklaşım
 5. Ponzi tipi yaklaşım
Yanıt D
HAP BİLGİ:

 • Bütçe açıklarının reel faiz oranları üzerinde artış yönünde meydana getireceği baskılar nedeniyle ekonomik birimler tüketimlerini değil, bugünden tasarruflarını artıracağı için, uzun dönemde reel faiz oranlarında herhangi bir değişim ortaya çıkmayacaktır.
SORU - 2.
Ponzi tipi borçlanma politikası yapan bir birimin yükümlülüklerini yerine
getirememesinde karşılaştığı en önemli handikap aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Döviz arzının yükselmesi
 2. Faiz oranlarının yükselmesi
 3. Ulusal paranın aşırı değerlenmesi
 4. Fiyatların yükselmesi
 5. Cari açığın büyümesi
Yanıt B
SORU - 3.
Kamu harcamalarının artmasıyla özel yatırım harcamalarının başlangıçta kamu harcamaları artışından daha az azalacağı görüşünü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Keynesyen
 2. Neo klasik
 3. Monetarist
 4. Radikal yaklaşım
 5. Ricardocu yaklaşım
Yanıt A
SORU - 4.
Ponzi tipi borçlanma yapan ekonomik birimin faiz oranları yükseldiği durumda izleyeceği yeni strateji aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

 1. Uzun vadeli borcunu ödemek
 2. Tasfiye kararlarını uygulamak
 3. Uzun vadeli yeni borçlar bulmak
 4. Borçların tamamını ödemek
 5. Borç konsülüdasyonuna başvurmak
Yanıt C
SORU - 5.
Aşağıdakilerden hangisi bütçe açıklarını finansa etmek için başvurulan yollardan biri olamaz?

 1. Merkez bankasının emisyon hacmini arttırması
 2. Gelir vergisi oranlarının yükseltilmesi
 3. Dış borçlanmaya başvurulması
 4. Bütçe emanetlerine başvurulması
 5. Merkez Bankasının kamu kesimi tahvillerini satın alması
Yanıt E


HAP BİLGİ:

 • Merkez Bankasının kamu kesimi tahvili satın alması piyasadaki para miktarını arttıracaktır. Bu sadece piyasaları fonlama amacına hizmet eder. Soruda dikkat edilirse, bütçe açıklarının olduğu bir durumda devlet ya hazine bonosu yada devlet tahvili satmak suretiyle borç bulma yoluna gidecektir. Bu durumda piyasada para arzı daralacak, ancak kamu kesiminin açıklarını finanse eden fonlarda bir yandan temin edilmiş olacaktır.

SORU - 6.
Aşağıdaki görüşlerin hangisi borçlanmanın daha enflasyonist olacağını ileri sürer?

 1. Keynesyen
 2. Neo klasik
 3. Monetarist
 4. Radikal yaklaşım
 5. Yeni klasik
Yanıt C
SORU - 7.
Bir ülke ekonomisinin kamu harcamaları 200 birim, vergileri 50 birim ve bir yıl öncesinden devreden kamu borcu ise 25 birim olarak belirlenirken faiz oranlarının ise %4 olduğu gözlenmiştir. Bu ekonominin söz konusu dönem için bütçe açığı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 148
 2. 149
 3. 150
 4. 151
 5. 154
Yanıt D
Hap Bilgi:

 • Kamu gelirleri burada vergiler olarak alınmalıdır.

Bütçe Açığı= Kamu harcamaları- kamu gelirleri

 • Bir yıl öncesinden devreden kamu borç ve faizlerin dikkate alınarak tekrar bütçe açığı formülünü yazmamız gereklidir.
Bütçe Açığı= (kamu harcamaları_ kamu gelirleri) +(Faiz oranı. Borç miktarı)
Bütçe Açığı= (200- 50)+ (0.04. 25)
Bütçe Açığı= 150+ 1
Bütçe Açığı= 151

Kamu kesimi faiz dışı giderleri = 40 ise, kamu kesimi finansman dengesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 10
 2. -10
 3. 20
 4. -20
 5. 30
Yanıt B
HAP BİLGİ:

 • Kamu kesimi finansman dengesi= Kamu kesimi gelirleri - ( Kamu kesimi faiz giderleri+ Kamu kesimi faiz dışı giderleri)
KKFD= 50- (20+ 40)
KK Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin dış finans bulmaya zorlayan faktörler arasında bulunmaz?

 1. Gönüllü tasarrufların fazlalığı
 2. Ara ve yatırım malları ithaline olan bağımlılıkları
 3. İhracatın katma değerinin düşüklüğü
 4. Yetersiz döviz
 5. Sermaye birikiminin yetersizliği
Yanıt A


SORU - 24.
Gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler için kullanılan ortak kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Modernleşme
 2. İlerleme
 3. Büyüme
 4. Kalkınma
 5. Gelişme
Yanıt C
SORU - 25.
Ekonomik gelişme sürecini incelerken, sanayileşen birçok gelişmiş ülkede üretiminde geleneksel teknolojiden vazgeçilip yoğun bir şekilde sermaye donanımlarının kullanıldığını ifade eden kalkınma iktisatçısı hangisidir?

 1. Rostow
 2. Lewis
 3. Nurkse
 4. Marx
 5. Raul Prebisch
Yanıt B
SORU - 26.
Üretim faktörlerinin verimliliğini arttıran faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Eğitim
 2. Yetenek
 3. Tecrübe
 4. Teknoloji
 5. Nüfus bileşimi
Yanıt D
SORU - 27.
Bir ülkenin fiili üretim düzeyi potansiyel üretim düzeyinden düşük ise, bu ülke hangi kategoride değerlendirilmelidir?

 1. Sanayi
 2. Refah
 3. Zengin
 4. Az gelişmiş
 5. Gelişmiş

Yanıt D
Yanıt B
SORU - 7.
Stok birikimi ne değildir?

 1. Sermaye
 2. Tasarruf
 3. Yardım
 4. Kar
 5. Bağış
Yanıt D
HAP BİLGİ:

 • Stok birikim sahibi olan birey,faktör piyasasında kâr veya faiz adı altında akım faktör geliri elde eder.

SORU - 8.
Kaynak kaybına uğrayan bireyde refah değişimi olmadan, kaynak kazancı sağlayan bireyde refah yükselişi meydana gelmesi hangisi ile açıklanmıştır?
A. Pareto Kuralı B.Hicks-Kaldor Telâfi Kuralı
Yanıt A
HAP BİLGİ:

 • Bireylerin refah fonksiyonları arasında karşılıklı ilişki aranmalıdır.

SORU - 9.
Bir kesimin refahı kısılırken diğerinin yükselmesi, ancak, uygulama sonucunda sağlanan refah yükselişinin, oluşturulan refah kısıntısından yüksek, hiç değilse eşit olması koşuluyla meşrulaştırılması hangisi ile ifade edlir?
A. Pareto Kuralı B.Hicks-Kaldor Telâfi Kuralı
Yanıt B
SORU - 10.
Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımı türlerinden biridir?

 1. Bireysel gelir dağılımı
 2. Fonksiyonel gelir dağılımı
 3. Sektörel gelir dağılımı
 4. Bölgesel gelir dağılımı
 5. Yukarıdakilerden hepsi
Yanıt ESORU - 11.
Farklı gelir statüleri itibarıyla yapılan gelir dağılımıı modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Bireysel gelir dağılımı
 2. Fonksiyonel gelir dağılımı
 3. Sektörel gelir dağılımı
 4. Bölgesel gelir dağılımı
 5. Gösteriş tüketimi gelir dağılımı
Yanıt B
SORU - 12.
En yaygın gelir dağılımı ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Bireysel gelir dağılımı
 2. Fonksiyonel gelir dağılımı
 3. Sektörel gelir dağılımı
 4. Bölgesel gelir dağılımı
 5. Gösteriş tüketimi gelir dağılımı
Yanıt A
HAP BİLGİ:

 • Bu gelir dağılımının bireylerin ve ailelerin gelirlerinden oluştuğu bilinmelidir.
SORU - 5.
Çevre sorunları ile mücadelede kamu sektörünce gerçekleştirilen düzenlemeler aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Vergileme
 2. Sübvansiyon,
 3. Pazarlanabilir kirletme hakları
 4. Mülkiyet haklarının tesisi ve yasal düzenlemeler
 5. Hepsi
Yanıt E
HAP BİLGİ:

 • Kirleten Öder İlkesi: Çevreye verilen zararların giderilmesi ya da azaltılması için gerekli karşılığın kirletenden alınmasıdır.

SORU - 6.
Aşağıdakilerden hangisi Pigocu verginin dayandığı temel ilkedir?

 1. Önleme ilkesi
 2. Kirleten öder ilkesi
 3. İhtiyat ilkesi
 4. Ortak ödeme ilkesi
 5. Kamu finansman› ilkesi
Yanıt B
SORU - 7.
Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine yol açan bir kirlenme kaynağı değildir?

 1. Kanalizasyonun suları
 2. Kullanılmış sular
 3. Sulu sanayi atıkları
 4. Kaynak suları
 5. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan sular

Yanıt D
SORU - 8.
Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini oluşturmaz?

 1. Yanlış tarım teknikleri
 2. Aşırı gübre kullanımı
 3. Yanlış bitki ilaçlama
 4. Yoğun araç kullanımı
 5. Aşırı sanayi atıkları
Yanıt D
HAP BİLGİ:

 • Çevre sorunları ekonomik faaliyetlerle ortaya çıkmakta, ekonomik faaliyetlerin yoğunluğuna bağlı olarak da artmaktadır. Ekonomik faaliyetler arasında, sanayi üretimi, kentleşme ile birlikte artan üretim, konut sektörü, yoğun ve yaygın inşaat alanları, madencilik, doğal kaynakların işlenmesi, göçler, ulaşım araçlarının kullanımı, iletişim teknolojileri,tüketim sayılabilir. Bütün bu sayılan faaliyetlerin sonucunda çevreyi ilgilendiren sorunlar oluşmaktadır.
Kabahatlerde Birleşme

 • Tek fiille meydana gelen ihlâller sonucunda ortaya çıkan çeşitli kabahatlerin tek bir kabahat teşkil edecek şekilde birleşip kaynaşması konusundaki kuralları ortaya koyar. Vergikabahatlerine ilişkin birleşme hükümleri VUK’ un 335 ve 340. maddelerinde düzenlenmiştir.

VERGİ CEZA DERSİ

Birleşmesi Kabul Edilmeyen Kabahatler nelerdir?

 1. 1.Vergi kabahatleri ile Türk Ceza kanunundaki veya diğer kanunlardaki suçlar
 2. 2.Vergi kabahatleri ile Vukuda yer alan vergi suçları
 3. 3.Tek fiille vergi zıyaı kabahati ile özel usulsüzlük kabahatinin meydana gelmesi
 4. Tek fiille farklı vergilerde vergi zıyaı kabahati meydana gelmesi

SORU – 1
Sahte belge kullanmak sureti ile ortaya çıkacak sonuçlar açısından kabahatlerinin birleşmemesi nedeni aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 1. Vergi kabahatleri ile Türk Ceza kanunundaki diğer kanunlardaki suçlara sebep vermesi
 2. Vergi kabahatleri ile Vukuda yer alan vergi suçununda işlenmiş olması
 3. Tek fiille vergi zıyaı kabahati ile özel usulsüzlük kabahatini meydana getirmiş olması
 4. Tek fiille farklı vergilerde vergi zıyaı kabahati meydana getirmiş olması
 5. Hiçbiri
Yanıt B
HAP BİLGİ:

 • Mükellef, vergi zıyaıkabahati hem de ceza mahkemesinde yargılanacak kaçakçılık suçu işlemiş olacaktır.

Vergi kabahatleri ile Türk Ceza Kanunundaki veya diğer kanunlardaki suçlar birleşmez;.

 • Yazılı vergi zıyaı cezası ve usulsüzlük cezaları ile 359’uncu maddede ve diğer kanunlarda yazılı cezalar, içtima ve tekerrür hükümleri bakımından birleştirilemez.
 • Tek fiille hem vergi kabahati hem de diğer kanunlarda suç meydanageliyorsa bunlar arasında birleşme olmaz. Bu nedenle hem kabahat hem de suçvarlığını korur ve cezaları ayrı ayrı verilir.

Vergi kabahatleri ile UK’de yer alan vergi suçları birleşmez;

 • VUK’a göre hem kabahat hem de suç işlenmesi halinde bunlar arasında birleşme olmaz. Aynı kanundan kaynaklansa bile kabahatin ve suçun cezaları ayrı verilir.
 • Aynı fiille failin vergi zıyaı kabahati ve kaçakçılık suçu işlenmesi durumunda cezanın kesilmesine engel olmayacağı belirtilmiştir. Örneğin, sahte belge kullanarak vergi zıyaına sebep olan bir mükellef hem”vergi zıyaı kabahati” hem de ceza mahkemesinde yargılanacak “kaçakçılık suçu” işlemiş olur. Çünkü vergi zıyaı kabahatinin ağır nitelikli fiilleri aynı zamanda ceza mahkemelerinde yargılanacak kaçakçılık suçu fiilleri olarak düzenlenmiştir.
SORU – 11
Önceki kabahatin cezasının kesinleştiği tarihten itibaren sonraki kabahate ilişkin kesilecek ceza genel usulsüzlük ise kaç yıl içinde kesinleşmesi gerekir?

 1. 1 yıl
 2. 2 yıl
 3. 3 yıl
 4. 4 yıl
 5. 5 yıl
Yanıt B

Tekerrürün Cezası Normal Durumda Ceza

 • Cezası tekerrür nedeniyle artırılacak kabahat sonra işlenen kabahatin cezası olur. Tekerrür cezasının miktarı, sonraki kabahatin vergi zıyaı olması halinde ceza aslının %50’si, genel usulsüzlük olması halinde ceza aslının %25’i kadardır.

SORU – 12
Önceki vergi genel usulsüzlük cezası T.1000, sonraki genel usulsüzlük cezası T5000 olduğunda, tekerrür cezası sonra işlenen kabahatin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 2500
 2. 500
 3. 1250
 4. 6250
 5. 5000
Yanıt C
HAP BİLGİ:

 • % 25’si olan T1250 olacaktır. Böylelikle tekerrür uygulanmış toplam ceza miktarı (5000+1250=) T6250 olarak hesaplanır.
Vergi borcunu sona erdiren yollar nelerdir?

 • Ödeme
 • Zamanaşımı
 • Takas
 • Terkin
 • Tahakkuktan vazgeçme
 • Hata düzeltme,,
 • Uzlaşma
 • Cezalarda indirim,,,
 • Ölüm,,,
 • Pişmanlık ve ıslah
 • Af
SORU - 1

 1. Vergi hatalarının düzeltilmesi
 2. Uzlaşma
 3. Ödeme
 4. Yargı kararları
 5. Zamanaşımı
Yukarıda numaralardan hangisi yâda hangileri vergi borcunu görünür de sona erdiren hâllerdendir?

 1. Yalnız 3
 2. 3 ve 4
 3. 1 ve 2
 4. 1.2.4
 5. 2.3.4
Yanıt D
SORU -2

 1. Ölüm
 2. Cezalarda indirim
 3. Yanılma
 4. Pişmanlık ve ıslah
Yukarıda numaralardan hangisi yâda hangileri sadece vergi cezalarını sona erdiren, vergi asıllarını sona erdirmeyen vergi borcunun sona ermesine ait örneklerden biridir?

 1. Yalnız 1
 2. 1 ve 2
 3. Yalnız 4
 4. 1.3.4
 5. 1.2.3
Yanıt E
ÖDEME

 • Vergi borcunu sona erdiren olağan yol olması
 • Vergi ve buna bağlı borçların kanuna uygun olarak yerine getirilmesi
 • Vergi borcu yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenir.
 • Yükümlülerin vergi uygulaması aşamasında hangi vergi dairesine bağlı bulundukları vergi kanunlarıyla belirlenmektedir.
 • Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde yükümlülerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.

SORU – 3
Aşağıdakilerden hangisi yükümlülerin bağlı bulundukları vergi dairesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir?

 1. İkametgâh ve iş yeri adresleri
 2. İfa tarihleri
 3. Vergi türleri
 4. Meslek
 5. İsi grupları
Yanıt B
HAP BİLGİ:
VERGİ SUÇLARI

KAÇAKÇILIK SUÇU

 • Önceleri “zarar suçu” niteliğinde iken bugün itibariyle “tehlike suçu” haline dönüştürülmüştür. Yeni düzenlenmiş şekli ile kaçakçılık suçu, tamamen ceza hukuku bağlamında kabul edilmiş bir suç tipidir. Cezası da, tipik bir adlî ceza şeklindedir.
 • Kaçakçılık suçunu şöyle tanımlayabiliriz: Vergi yükümlüsü veya sorumlusu tarafı neden kanunda yazılı fiillerle, devletin vergi alanında koymuş olduğu kuralları bozucu ve hukuk düzeninin kabul etmediği fiillere kaçakçılık suçu adı verilir.

Kaçakçılık Suçu Faili Suçlar, faillerine göre

 1. Adi suçlar
 2. Özgü suçlar

Kaçakçılık suçunun özellikleri;

 1. Kişinin her şeyden önce vergi mükellefi veya vergi sorumlusu olması gerekir.(herkes tarafından işlenememesi)
 2. Gerçek kişi mükellef veya vergi sorumlusu tarafından işlenebilir olması(kaçakçılık suçu fiilleri gerçek kişi Tarafından işlenebilecek fiillerdir.

Vergi kabahatlerinden farkı nedir?

 • Kaçakçılık fiilleri tüzel kişi organı olan gerçek kişi tarafından işlenmesi durumunda ceza tüzel
 • Kişi adına değil suç fiilini işleyen gerçek kişi adına kesilir.

Kaçakçılık Suçu Fiilleri On sekiz Aydan Üç Yıla Kadar Hapis Cezası ile Cezalandırılacak Suç Fiilleri

 1. Defter ve kayıtlarda muhasebe hileleri yapmak
 2. Gerçek olmayan veya işlemle ilgili olmayan kişiler adına hesap açmak
 3. Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalmasını doğuracak şekilde başka defter veya kayıt ortamlarına kaydetmek
 4. Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek
 5. Defter ve belgeleri gizlemek
 6. Muhteviyat itibari ile yanıltıcı belge düzenlemek
 7. Muhteviyat itibari ile yanıltıcı olarak düzenlenmiş belgeyi kullanmak

SORU – 1
Aşağıdakilerden hangisi On sekiz Aydan Üç Yıla Kadar Hapis Cezası ile Cezalandırılacak Suç Fiilleri arasında yer almaz?

 1. Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalmasını doğuracak şekilde başka defter veya kayıt ortamlarına kaydetmek
 2. Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek
 3. Defter ve belgeleri gizlemek
 4. Sahte belge düzenlemek
 5. Defter ve kayıtlarda muhasebe hileleri yapmak
Yanıt D
Ceza Hukukunda Birleşme (İçtima)

SORU – 2
Aşağıdakilerden hangisi suç veya cezaların birleşmesinin nedenleri olarak kabul edilemez?

 1. Meydana gelen dış âlemdeki değişliklerin ayrı bir suç olarak nitelendirilmesi
 2. Bl.dir tek suç işleme iradesi ile yapılan hareketin neticenin belli bir dönemde sürmesi
 3. Bir tek suçun birbirine yakın aralıklarla birden fazla suçu oluşturması
 4. Bir tek hareketle birden fazla neticenin doğmasına neden olması
 5. Bir suçu işleyebilmenin birden fazla hareketin yapılmasını gerekli kılması
Yanıt A
HAP BİLGİ:

 • Bu yaklaşım, bir tek suç işleme iradesi ve bir tek netice olması durumu olarak bilmelisiniz.

Türk Ceza Kanunu’nda Birleşme Çeşitleri

 • Birleşme, failin tek amaca ulaşmaya yönelik iradesi ya da bir tek fiille birden fazla suçun işlenmesi durumudur. Burada suçlar kaynaşmakta, bağımsızlığını yitirmektedir.

Bileşik Suç

 1. Mürekkep suç olarak anılan suç tiplerinden biridir.
 2. Bir birleşme ve bir “terkip” söz konusunun olması söz konusudur.
 3. İki bileşenden oluşması
 4. Bazı iki suçun bir araya gelince yeni bir suç oluşturmaktadır.
 5. Yeni bileşik suçun ayrıştırma yöntemine elverişli olmamasının nedeni, kendisini oluşturan bileşenlerden farklı yeni bir suç oluşturmaktadır.

SORU – 3
Yağma suçu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. İki ayrı suç sözkonusudur.
 2. Cebir ve hırsızlık suçlarının birleşmesinden oluşmaktadır.
 3. İki ayrı suç yoktur.
 4. Tehdit için ayrı bir suç, hırsızlık için ayrı bir suç muamelesi yapılmaz.
 5. Yağma suçunun unsuru tehdit ve hırsızlıktır.
Yanıt A
SORU – 2
Aşağıdakilerden hangisinde, ölüm tehlikesine muhakkak nazarıyla bakılır?

 1. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma
 2. Uzun süre kendisinden haber alınamama
 3. Çölüm karinesi
 4. Gaiplik kararı
 5. Hiçbiri
Yanıt C
SORU – 3
Ölümünün pek muhtemel görüldüğü bir tehlikenin meydana gelmesinden itibaren bir yıl içerisinde kendisinden haber alınamama hali aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 1. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma
 2. Uzun süre kendisinden haber alınamama
 3. Çölüm karinesi
 4. Gaiplik kararı
 5. Hiçbiri
Yanıt A
SORU – 4
Son haber tarihinden itibaren en az beş yıl geçmesine rağmen kendisinden haber alınamama haline ne ad verilir?

 1. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma
 2. Uzun süre kendisinden haber alınamama
 3. Ölüm karinesi
 4. Gaiplik kararı
 5. Hiçbiri
Yanıt D
SORU – 5
Gaiplik kararı, ilk ilânın yapıldığı günden başlayarak en az kaç aydır?

 1. 3 ay
 2. 5 ay
 3. 6 ay
 4. 10 ay
 5. 12 ay
Yanıt C
HAP BİLGİ:

 • Gaiplik kararı, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haber alınma gününden başlayarak cezaların düşmesi sonucunu doğurur.

VERGİ İCRA
SORU - 1
Belediye sınırları içinde borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahısların malları kaç gün içinde bildirilmeleri istenmektedir?

 1. 7
 2. 3
 3. 10
 4. 15
 5. 20
Yanıt A


İdari İşlemin Unsurları Açısından Ödeme Emri

 • Ödeme emri, kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere yedi gün içinde borçlarını ödemelerini gereğini ihtar eden kesin, yürütülmesi zorunlu ve bireysel bir idari işlemdir

Ödeme emri

 • Hem özel hemde kamu hukukunda cebri icranın ön koşuludur.
 • Cebren tahsil işlemlerinin uygulanabilmesi için, borçluya öncelikle ödeme emrinin tebliğ edilmesi zorunludur.
 • İdari işlem olması nedeni ile, idari işlemlerin unsurları açısından hukuka uygunluk niteliğini taşıması gerekir.


Bir idari işlemde hukuka uygunluk unsurları nelerdir?

 • Yetki
 • Şekil
 • Sebep
 • Konu
 • Maksat

Söz konusu idari işlemlerden olan yetki unsuru ile bilmeniz gerekenler nelerdir?

 • Kamu gücü kullanarak tek yanlı irade beyanı ile idari işlem yapabilme
 • Her türlü idari makam için, kendi görev alanını gösteren hukuk kuralları tarafından belirlenmesi
 • Ödeme emri işleminin tesisi yetkisi, alacaklı kamu dairesinindir
 • Alacaklı kamu idaresi, devlet, il özel idareleri ve belediyeler olarak bilinmelidir.

Söz konusu idari işlemlerden olan şekil unsuru ile bilmeniz gerekenler nelerdir?

 • Bir idari işlemin hangi yoldan yapıldığını gösteren bir unsur olması
 • İşlemi oluşturan iradenin dış dünyaya yansımasını ve ikinci olarak da işlemin yapılması sırasında izlenen usulü gösterir.

SORU - 2
Ödeme emrinin maddede de sayılan unsurlardan birini veya bir kaçını içermemesi hâlinde,hangi unsur bakımından hukuki sakatlık ortaya çıkar?

 1. Yetki
 2. Şekil
 3. Sebep
 4. Konu
 5. Maksat
Yanıt B
HAP BİLGİ:

 • Şekil unsuru bakımından hukuki sakatlık ortaya çıkabilecektir. Anılan aykırılık nedeniyle dava açıldığında yargı organı hukuka aykırığın ağırlığına göre, ödeme emrinin yok hükmünde olduğuna ya da iptaline karar verir.

SORU - 3
İdareyi işlemi yapmaya iten neden aşağıdaki hangi idari işlem unsuru gereğidir?

 1. Yetki
 2. Şekil
 3. Sebep
 4. Konu
 5. Maksat
Yanıt C
HAP BİLGİ:

 • Ödeme emri işleminin sebebi, 6183 sayılı Kanun’un 55. maddesinin ilk fıkrası hükmünden kaynaklanmaktadır ve Kanun’un 55.maddesindeki sebep unsurunun oluşabilmesi için, alacağın hukuk kuralları çerçevesinde ve hukuka uygun doğmuş olması gerekmektedir; tarh, tebliğ ve tahakkuk ile istenebilir duruma gelmiş, kanuni süresinde ödenmemiş olması durumunda ödeme emrinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun tebliğ hükümlerine ilişkin usul ve esasları dairesinde tebliğ işlemlerinin gerçekleşmesi, yani kamu alacağının hukuk kurallarına uygun şekilde doğmuş olmalıdır. Bir başka ifade ile kamu alacağının tahsil edilebilir olması gerekir. Vergi icra Hukuku’nun ödeme emrinin sebep unsurunun öğelerinden bir tanesi de olası borcun zaman aşımına uğramamış olmasıdır.Haciz altına alınan malların değerlemeye tabi tutulmasındaki amaç ne demektir?

 • Haczedilen malların satışa çıkarılması hâlinde başlangıçta tespit edilen değerin %75’i veya daha fazla bir miktarı ödemeyi kabul edene satılması mümkündür.
 • Değerin %75’inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa, ilk artırım tarihinden başlayarak 15 gün içinde uygun görülen zamanlarda bu mallar tekrar satışa çıkarılır. İkinci artırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır.

SORU - 6
Haczedilen mallar 15 günlük sürenin bitiminden itibaren kaç ay sonra satılamazsa borçluya geri verilir?

 1. 6
 2. 5
 3. 4
 4. 3
 5. 10
Yanıt A
SORU - 7
Haciz Değerlemeyi yapma yetkisi ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Haczi gerçekleştiren memur tarafından yapılır.
 2. Kamu borçlusu, haczi yapan memur tarafından biçilen değeri kabul etmek zorunda değildir.
 3. Haczedilen malın değerinin daha yüksek olduğu kanısında ise, tahsil dairesine müracaat ile değerin yeniden biçilmesini isteyebilir.
 4. Haciz memurunun yapmış olduğu değerlemeye itiraz için herhangi bir süre kısıtlaması yapılmamıştır.
 5. Haczedilen mallara biçilen değere, hacizli malın satışından önce itiraz edilmesi mümkün değildir.
Yanıt E

SORU - 14
Teferruğ işlem kararlarının hukuka aykırılığı nedeni ile dava açma süresi vergi mahkemelerinde kaç gündür?

 1. 10
 2. 45
 3. 30
 4. 60
 5. 50
Yanıt C
HAP BİLGİ:

 • Teferruğ işlemlerinin sonuçlanmasından sonra elde edilen hasılattan (biçilenrayiç değerin % 50’si) teferruğ masrafları düşülür, kalan bedel mevcut borca mahsup edilir.
 • Teferruğ’lu satışlara, bu uygulamada görevli olanlar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun gereğince paraya çevrilecek malların artırılmasına ne kendi adlarına ne de başkası ad ve hesabına katılamayacakları gibi, bu malları üçüncü şahıslara satın aldırıp onlardan beş sene süreyle teferruğ suretiyle dahi satın alamazlar.
 • Teferruğ edilen gayrimenkulün lehine teferruğ olunan amme idaresi adına tapuya, gemi ise gemi sicilinin tutulduğu daireye teferruğ kararına dayanılarak tescil ettirilmesi gerekir.
SORU - 4

 1. Tahsil zamanaşımı
 2. Tahakkuk zamanaşımı
 3. Ceza kesme zamanaşımı
Yukarıda verilen numara yada numaralardan hangisi Vergi Usul Kanununda düzenlenmemiştir?

 1. Yalnız1
 2. 1 ve 2
 3. 2 ve 3
 4. Yalnız 3
 5. Yalnız 2
Yanıt A
HAP BİLGİ:

 • Tahakkuk zamanaşımı ve ceza kesme zamanaşımı Vergi Usul Kanunu’nda, tahsil zamanaşımı ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Tahakkuk Zamanaşımı

 • Öğretide tarh zamanaşımı, tebliğ zamanaşımı denmektedir.

SORU - 5
Tahakkuk zamanaşımı süresi kaç yıldır?

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 9
 5. 10
Yanıt C

HAP BİLGİ:

 • Zamanaşımı süresinin işleyebilmesi için vergi alacağının doğumu esastır.

SORU - 6
Veraset ve intikal vergisinde zamanaşımının başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihi
 2. Yükümlülüğün doğduğu tarih
 3. Beyanname verme tarihinde
 4. İntikal eden malların idarece tespit olunduğu tarih
 5. Ölüm tarihini izleyen yıldan itibaren
Yanıt B

Tahakkuk zamanaşımı süresi ne zaman başlar?

 • Meydana geldiği yılı izleyen takvim yılı başından itibarenSORU - 7
Arttırmalara katılma yasağına aykırı olarak yapılan taşınmaz mallara ilişkin ihalenin davasının açabileceği mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ticaret mahkemesi
 2. Vergi mahkemesi
 3. Asliye ceza mahkemesi
 4. Bölge idare mahkemesi
 5. İcra mahkemesi
Yanıt E
HAP BİLGİ:

 • Bu yasağın ihlali sebebiyle ihalenin feshine karar vermeye, ihale yoluyla satılan taşınmaz ise taşınmazın bulunduğu yer icra mahkemesi, ise vergi mahkemesi yetkilidir. Bu sebeple yapılacak ihalenin feshi taleplerinde süre, icra mahkemeleri için 7 gün, vergi mahkemesi için ise 30 gündür.

SORU - 8
Arttırmalara katılmama veya arttırmadan mal satın almama yasağını ihlal etmesi halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Bir yıl hapis cezası
 2. Altı ay hapis cezası
 3. Üç aydan üç yıla kadar hapis cezası
 4. Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
 5. Üç ay hapis cezası
Yanıt C • Cumhuriyet Savcıcığı tarafından takip olunur.
 • Suç duyurusunda bulunma görev ve yetkisi vali ve/veya kaymakama verilmiştir.
 • Takibi şikâyete bağlı suçlardan olmadığından Cumhuriyet Savcısının bu suçların işlenildiğinden kendiliğinden veya basın yoluyla yahut ihbarla haberdar olması hâlinde kendiliğinden de soruşturma açabilir.

DEVLET BORÇALARI1994 yılından sonra bütçede faiz dışı fazla verilmesine rağmen, borçların artış eğilimini kontrol altına alınamamasının nedeni nedir?

 1. Borçlanma faizlerinin reel anlamda ekonomik büyüme hızlarının üzerinde seyretmiş olması

 • Borç faiz ödemelerindeki bu anormal artışlar sürdürülemez borçlanma politikası uygulandığının açık bir göstergesidir.

SORU -20
9 Aralık 1999 ekonomik kararlarında daha düşük faiz ile ve daha çok dış kaynağa yönelik yeni bir borçlanma politikası uygulamaya konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sürdürülemez borçlanma

Sürdürülemez borçlanma ile bilmeniz gerekenler nelerdir?

 1. Borçlanmanın GSMH’den daha hızlı artması
 2. Borç stoku/GSMH oranının sürekli yükselmesi
Borçların sürdürülebilirliği için gerçekleşmesi gereken kriterler nelerdir?

 1. Makul bir yılda gerçekleşen borç stoku/GSMH oranının uzun süre aynı düzeyde tutulması
 2. Ekonomik büyüme oranının reel borçlanma faizlerinden daha yüksek olması

Borç Stokunun Alıcılara Göre Dağılımı

 • Bu dönem için en büyük alıcı konumundaki bankaların, Hazine bonosu ve devlet tahvil payı sürekli artmıştır.

SORU -21
Aşağıdakilerden hangisi bu dönem için alacaklılar içerisinde bankaların payının yükselmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

 1. Mali piyasaların yeterince derinleşmemesi
 2. Yüksek faizle borçlanma
 3. Kamu senetleri alanlara faiz dışında birtakım kolaylıkların sağlanması
 4. Bankaların toplamış oldukları mevduatın bir kısmına karşılık olarak devlet borçlanma senetlerine yatırma zorunlulukları
 5. Kanuni zorunluluk
Yanıt E
SORU -22
1990 yılı sonrası iç borçların alıcılara göre dağılımının en az olandan an fazla olarak sıralandığı şık aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Bankalar- Tasarruf sahipleri- Özel sektör- Kamu sektörü
 2. Tasarruf sahipleri- Özel sektör- Bankalar- Kamu sektörü
 3. Tasarruf sahipleri- Özel sektör- Kamu sektörü- Bankalar
 4. Özel sektör- Tasarruf sahipleri- Kamu sektörü- Bankalar
 5. Kamu sektörü- Tasarruf sahipleri- Özel sektör- Bankalar
Yanıt C

SORU -1
Türkiye’de Dış Borçlanma Aşağıdakilerden hangisi dış borçlanmanın özellikleri arasında yer almaz?

 1. İç tasarruf yetersizliğini gidermesi
 2. İç kaynaklarda bir artışa neden olurken; geri ödenme aşamasında azalışa neden olması
 3. Borçlanmanın yurtdışı piyasalardan yapılması
 4. Yabancı para cinsinden ödeme gücü vermesi
 5. Hem alırken hem de ödenirken iç kaynakları azaltması
Yanıt E
SORU -2
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi dış kaynak ihtiyacına yönelten nedenler arasında yer almaz?

 1. Yurt içi tasarrufların yeterli düzeyde olmaması
 2. Eğitim harcamalarının finansmanı
 3. Kamu harcamalarındaki aşırı büyüme
 4. İhracat-ithalat dengesizliğinden kaynaklanan dış ticaret açıkları
 5. Sermaye malları ve teknoloji transferi ile dış borç anapara ve faiz servisi için gerekli döviz ihtiyacı
Yanıt B

Osmanlı Devleti’nin ilk borçlanmaya gitmesinde hangi gelişme etkili olmuştur?

 1. Büyük miktarlara ulaşan ödemeler bilançosu açıklarını kapatma
 2. Kırım Savaşı’ndan kaynaklanan askerî harcamaları finanse etmek

SORU -3
Osmanlı Devleti hangi yıl ilk dış borcunu almıştır?

 1. 1854
 2. 1876
 3. 1881
 4. 1879
 5. 1789
Yanıt A
HAP BİLGİ:

 • İlk borç alınmasından 22 yıl sonra (1876) borçların ödenemeyeceği (moratoryum) ilan edilmiştir. Bu tarihten sonra sürekli borç müzakereleri yapılmış ve 1881 yılında Osmanlı dış borçlarının ödenmesi amacıyla Düyun-ı Umumiye olarak bilinen borç idaresi kurulmuştur. Devletin vergi vb. gelirlerinin % 25-30 oranındaki kısmı bu idareye bırakılmıştır.

SORU -7
Aşağıdaki araçlardan hangisi ihraç edildikleri gün işlem görmeye başlamaz?

 1. Mahalli İdarelerce ihraç edilen borçlanma senetleri
 2. Tahvil ve Bono Piyasasında Türk lirası
 3. Döviz ödemeli olarak ihraç edilmiş devlet borçlanma araçları
 4. Gelir ortaklığı senetleri
 5. TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri
Yanıt A
Aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmalarını izleyen ikinci iş günü işlem görmeye başlayabilir?

 1. Toplu Konut idaresi Başkanlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetleri
 2. Tahvil ve Bono Piyasasında Türk lirası
 3. Döviz ödemeli olarak ihraç edilmiş devlet borçlanma araçları
 4. Gelir ortaklığı senetleri
 5. TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri

HAP BİLGİ:

 • Özel sektör, Özelleştirme idaresi Başkanlığı, Toplu Konut idaresi Başkanlığı, mahalli idarelerce ihraç edilen borçlanma senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer menkul kıymetlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmalarını izleyen ikinci iş günü işlem görmeye başladığını unutmayınız.


Sadece kamu iç borçlarının ödemesinde gidilen ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Monetizasyon
 2. B.Başa baş konversiyon
 3. C.Konversiyon
 4. D.Tahkim
 5. E.Borcun reddi
Yanıt A
HAP BİLGİ:

 • Çünkü dış borçlar döviz cinsinden alındığından dış borçların monetizasyonundan bahsedilmez.
 • Borç stokunun eritilmesine ilişkin uygulanacak servet vergisi olağanüstü vergi konması uygulamasına örnek gösterilebilir.